Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: справ

Заява про визнання незаконною постанови про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання незаконним рішення про порушення кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным решения о возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу міського суду про відкриття провадження у справі (підсудність)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на определение городского суда об открытии производства по делу (подсудность)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення суддею законодавства при розгляді справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о нарушении судьей законодательства при рассмотрении дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання матеріалів справи для ознайомлення та зняття копій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении материалов дела для ознакомления и снятия копий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Вказівки по кримінальній справі (в порядку ст. 1141 КПК України)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Указания по уголовному делу (в порядке ст. 1141 УПК Украины)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови в справі про адміністративне правопорушення (проїзд в зону дії знаку в’їзд заборонено)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления по делу об административном правонарушении (проезд в зону действия знака въезд запрещен)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт на відрядження для проведення слідчих дій по кримінальній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт на командировку для проведения следственных действий по уголовному делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, які мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, которые имеют существенное значение для дела и не могли быть известны заявителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, які мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, которые имеют существенное значение для дела и не могли быть известны заявителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи через те, що дії підозрюваного підпадають під ознаки адміністративного правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за того, что действия подозреваемого подпадают под признаки административного правонарушения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на рішення суду про усунення перешкод в користуванні житлом та висилення (порушення судом норм права та неповного дослідження обставин справи)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на решение суда об устранении препятствий в пользовании жильем и выселение (нарушение судом норм права и неполного выяснения обстоятельств дела)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання відповіді чи існує заочне рішення суду у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении ответа существует ли заочное решение суда по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Справка о подтверждении места работы и должности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про підтвердження місця роботи та посади
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Объяснения по делу об административном правонарушении предусмотренное ч. 1 ст. 195-6 КУоАП (реализация пиротехнических изделий в не установленном месте и без соответствующей лицензии МВД Украины)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пояснення по справі про адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 195-6 КУпАП (реалізацію піротехнічних виробів в не встановленому місці та без відповідної ліцензії МВС України)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение о прекращении любых конфликтов между сторонами и свою добрую волю на мирное решение дела, а также об отсутствии в настоящее время и в будущем каких-либо претензий друг к другу (хозяйственный процесс)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода про припинення будь-яких конфліктів між сторонами і свою добру волю на мирне вирішення справи, а також про відсутність на даний час і в майбутньому будь-яких претензій одна до одної (господарський процес)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба о пересмотре решения по гражданскому делу в связи с исключительными обстоятельствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга про перегляд рішення у цивільній справі у зв’язку з винятковими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кассационная жалоба на постановление апелляционного административного суда, принятое по результатам пересмотра решения районного суда по делу по административному иску о признании противоправным решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на ухвалу апеляційного адміністративного суду, прийняте за результатами перегляду ухвали районного суду у справі за адміністративним позовом про визнання протиправним рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возврате уплаченной государственной пошлины в связи с возвращением искового заявления и прекращением производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення сплаченого державного мита в зв’язку із поверненням позовної заяви та закриттям провадження у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о приостановлении исполнения решения (исполнительного производства) до решения дела Верховным Судом Украины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зупинення виконання рішення (виконавчого провадження) до вирішення справи Верховним Судом України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения из-за не установления обстоятельств дела в полном объеме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення через не встановлення обставин справи в повному обсязі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уведомлении о стадии судебного разбирательства и просьбой ускорить решение дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повідомлення про стадію судового розгляду та проханням прискорити вирішення справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о рассмотрении дела в мое отсутствие
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про розгляд справи за моєї відсутності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о приостановлении производства по делу о разделе колхозного земельного участка между совладельцами и возмещение расходов понесенных на улучшение технического состояния дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зупинення провадження у справі про розподіл земельної ділянки, що була колгоспною між співвласниками та відшкодування витрат понесених на поліпшення технічного стану будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство об истребовании доказательств для скорейшего и объективного разрешения дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про витребування доказів для скорішого та об’єктивного вирішення справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии производства по делу о искового требования об отмене ордера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття провадження у справі щодо позовної вимоги про скасування ордеру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии производства по делу в связи с тем, что данное дело следует рассматривать в порядке административного судопроизводства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття провадження у справі в зв’язку із тим, що дану справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе рассмотрения судебного дела и предоставлении времени для примирения сторон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про перенесення розгляду судової справи та надання часу для примирення сторін
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи (новое рассмотрение дела с участием судьи решение которого было отменено)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді (новий розгляд справи за участю судді рішення якого було скасоване)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об ознакомлении с материалами дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про ознайомлення з матеріалами справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на иск по гражданскому делу о взыскании задолженности по кредитному договору и расторжения договора в судебном порядке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позов по цивільній справі про стягнення заборгованості за кредитним договором та розірвання договору в судовому порядку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на апелляционную жалобу по делу о сносе самостроя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу по справі про знесення самовільної забудови
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на апелляционную жалобу по делу о законности изменения кредитной ставки по договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на апеляційну скаргу по справі про законність зміни кредитної ставки за договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление по делу о признании договора о задатке ничтожным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву по справі про визнання договору про завдаток нікчемним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення кримінальної справи за крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах, з визнанням цивільним позивачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возбуждении уголовного дела за кражу, совершенную в особо крупных размерах, с признанием гражданским истцом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція для осіб, відповідальних за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция для лиц, ответственных за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифтов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у відділі кадрів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Номенклатура справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол засідання експертної комісії щодо погодження номенклатури справ товариства та відокремлення справ до зберігання та до знищення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка-виклик вищого навчального закладу для надання навчальної відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про проходження студентом технологічної практики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про вихід на роботу, службу до закінчення відпустки по догляду за дитиною до трирічного віку і припинення виплати допомоги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про утримання аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про період роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про перебування особи у відпустці по догляду за дитиною віком до 3-х років
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про незабезпечення дитини в поточному році путівкою за рахунок коштів ФСС з ТВП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про місце роботи і займану посаду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про період виплати допомоги на дітей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Книга облiку і реєстрації спадкових справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис справ постійного зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис №1 справ постійного зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис №3 справ тимчасового (до 10 років включно) зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис №2 справ тривалого (понад 10 років) зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пiдсумковий запис про категорії та кількість заведених справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Засвідчувальний напис справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про перевірку наявності і стану документів при звільненні особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства у приватного нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про нестачу справ (документів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про вилучення справ (документів) приватного нотаріуса для передачі на зберігання до державного нотаріального архіву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про вилучення для знищення справ (документів), що не підлягають зберіганню
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотаріальна заява про визнання позову та розгляд справи у суді без участі заявника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотариальное заявление о признании иска и рассмотрении дела в суде без участия заявителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до прокуратури про порушення кримінальної справи та задоволення вимоги щодо погашення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у правоохоронних та інших органах з конкретизацією справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в правоохранительных и других органах с конкретизацией дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на ведение судебных и иных дел
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення судових та інших справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на ведение судебных дел
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення судових справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення справ фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на ведение дел физического лица - предпринимателя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення спадкових справ та інші супутні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на ведение наследственных дел и другие сопутствующие действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для удостоверения подлинности подписи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для засвідчення справжності підпису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Цивільний позов у кримінальній справі в порядку ст. 28 КПК України (про відшкодування матеріальних збитків завданих злочином )
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе даты рассмотрения уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о направлении дела по подсудности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении автотехнической экспертизы по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии уголовного дела в связи с истечением сроков давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о вступлении в уголовное дело
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Справка о сдаче комнаты в поднаем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга у справі про адміністративне правопорушення передбачене ч 2 ст 122 КУпАП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление суда об отмене постановления инспектора ГАИ об админстративном правонарушении и закрытии производства по делу (поворот налево с правого ряда)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постанова суду про скасування постанови інспектора ДАІ про адмінстративне правопорушення та закриття провадження по справі (поворот ліворуч з правого ряду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява (у справі за адміністративним позовом) про визнання недійсною постанови у справі про адміністративне правопорушення (складання постанови без участі водія)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение в процессе исполнения решения по гражданскому делу (в порядке ст 372 ГПК Украины)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода в процесі виконання рішення в цивільній справі (в порядку ст. 372 ЦПК України)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення автотехнічної експертизи у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про направлення справи за підсудністю (господарський процес)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття кримінальної справи у зв’язку із закінченням строку давності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відкладення розгляду кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про вступ у кримінальній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление по уголовному делу в порядке ст. 28 УПК Украины (о возмещении материального ущерба причиненного преступлением)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление (по делу по административному иску) о признании недействительным постановления по делу об административном правонарушении (составление постановления без участия водителя)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения по гражданскому делу по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление директору магазина с требованием заменить неисправный холодильник аналогичным но надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у цивільній справі за нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд кримінальної справи у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява директору магазину з вимогою замінити несправний холодильник аналогічним але належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про здачу кімнати в піднайм
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на ухвалу районного суду про забезпечення позову у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на постанову судді у справі за адміністративним позовом про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апеляційна скарга на заочне рішення у цивільний справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление судьи по делу по административному иску об обжаловании постановления по делу об административном правонарушении (превышение скорости)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на постановление районного суда об обеспечении иска по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Апелляционная жалоба на заочное решение по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт про прийом-передачу справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт о приеме-передаче дел
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про невідкладний розгляд і вирішення справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі про адмінправопорушення (рух в крайній лівій смузі)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі про адмінправопорушення (проїзд перехрестя на заборонний сигнал світлофору)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про надання довідки про роботу і заробітну плату
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову судді по справі про адміністративне правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція з приймання звернень по правову допомогу та призначення справ адвокатам (розподіл справ)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол про закриття справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до прокуратури про опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Службова записка про оплату державного мита за розгляд справи в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про неможливість з`явитися на судове засідання (кримінальна справа) через відпустку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову позивача від позовних вимог через розрахунок відповідача та припинення провадження по справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відкриття виконавчого провадження згідно з виконавчим листом по кримінальній справі по стягненню заподіяної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі до районного суду про відмову в задоволенні позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зменшення або звільнення від сплати судових витрат, пов’язаних з розглядом справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Письмові пояснення по справі у відповідності до ст 99 ЦПК України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мирова угода по справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відкладення розгляду справи через перебування юриста у відпустці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про залучення до справи представника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі про відсутність розгляду даного спору в інших установах, надання банківських реквізитів та зменшення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення справи про банкрутство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява (адміністративний позов) про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відповідь на ухвалу по справі про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу справи для ознайомлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у цивільній справі у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виправлення неправильності у списку виборців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відповідь на ухвалу про відсутність розгляду справи в інших судах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про закриття кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залучення до участі у справі третьої особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення провадження у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про інформаційно-довідкове обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення справи у суді (завірена директором підприємства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на ведення справ у господарському суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості) та закриття справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция подборщика справочного и информационного материала
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция медицинского регистратора, работающего в "столе справок"
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция дежурного (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт сдачи-приемки дел
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис документів особової справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Біографічна довідка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка з місця роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про нарахування доходів (форма № 3)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про виконання статей 17-20 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка (форма № 8ДР)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про суму нарахованого доходу і утриманого податку не за місцем основної роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про плановий розподіл прибутку підприємствами, підзвітними регіональному відділенню ФДМ України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка до державної податкової інспекції (форма МП - 1)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про розподіл прибутку підприємствами, підзвітними регіональному відділенню ФДМ України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі про неотримання ухвали суду та копії позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі (поновлення строку для пред’явлення наказу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про передачу справ і функцій в АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від позову та закриття провадження в справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відкладення розгляду справи (зупинення провадження в справі)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу справи для ознайомлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у цивільній справі у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Мировое соглашение по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга на судове рішення (ухвалу) у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про доходи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про доходи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про доходи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка до державної податкової інспекції про місцеві податки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про обсяги та мету отримання спирту етилового
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про плановий розподіл прибутку на рік
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про попередню перевірку податкової декларації по податку на додану вартість
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про розподіл прибутку за звітний рік
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про сплату страхових зборів до Пенсійного фонду України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про стан сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов’язкових платежів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про суму нарахованого доходу і утриманого податку не за місцем основної роботи, в т. ч. за сумісництвом, та за цивільно-правовими договорами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про утримання податку з виграшу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам Закону України «Про податок на додану вартість»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про вiдсутнiсть за межами України валютних цiнностей та майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про виконання Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про взяття на облік платника податків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про зняття з обліку платника податків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка з місця роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка - розрахунок митної вартості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пенсійний фонд України. Довідка для пред’явлення в банк
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про інформаційно-довідкове обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на інформаційно-довідкове обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір доручення на ведення справ в Господарському суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Угода про ведення справи в суді (господарському суді)
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>