Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про інформаційно-довідкове обслуговування

Договір про інформаційно-довідкове обслуговування

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 532     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про інформаційно-довідкове обслуговування Договор об информационно-справочном обслуживании
Скачать Договір про інформаційно-довідкове обслуговування бесплатно

 

ДОГОВІР
про інформаційно-довідкове обслуговування

 

м. ________________

________________р.

 

_____________________, (надалі іменується "Замовник") в особі _______________________________,

що діє на підставі ___________________, з однієї сторони та

___________________, (надалі іменується "Виконавець") в особі _______________________________,

що діє на підставі ___________________,з іншої сторони, які разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про інформаційно-довідкове обслуговування (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором,дає Виконавцеві завдання, а Виконавець бере на себе зобов'язання відповідно до завдання Замовника забезпечити інформаційне та одноразове консультаційно-довідкове обслуговування Замовника з питань

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець бере на себе обов'язки із забезпечення Замовника такими видами інформаційногообслуговування: __________________________________.

2.1.1.Складання і розсилка __________________ інформаційних бюлетенів з ____________________ протягом __________________.

Бюлетеньнадсилається у _______________________ примірниках.

2.1.2. Розміщення запитів Замовника у комп'ютерному банку даних на _____________ строк.

2.1.3. Оброблення інформації і пошук варіантів інформації, що цікавить Замовника по всьому обсягу банку даних.

2.1.4.а) забезпечення Замовника у _____________________________ строк інформацією, що цікавить Замовника, або повідомлення про її відсутність;

б) регулярне протягом строку цього Договору письмове повідомлення Замовника про наявність інформації, що його цікавить, відповідно до п. 1.1 цього Договору.

2.1.5. Надання Замовникові одноразових консультаційно-довідкових послуг з

_______________________________________________________________________________.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Оплачувати надані Виконавцем послуги у розмірі, в порядку та в строки, визначені цим Договором.

3.2. Своєчасно забезпечувати Виконавця необхідними для виконання цього Договору документами та інформацією.

3.3. Надавати Виконавцеві відомості про використання отриманої інформації.

3.4. Не передавати без дозволу Виконавця отриману інформацію іншим користувачам.

 

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1.Вартість наданої одноразової послуги, згідно з пп. 2.1.5 цього Договору, складає _____________  грн., які перераховуються на поточний рахунок Виконавця не пізніше ___________________________

4.2.Вартість обслуговування, передбаченого пп. 2.1.1 - 2.1.4 цього Договору, складає ____________  грн., і відповідна сума грошових кошів переказується на поточний рахунок Виконавця протягом ________________ з дня набрання чинності цим Договором.

4.3. У випадку використання наданої Виконавцем інформації шляхом ___________________________ Замовниксплачує Виконавцеві суму в розмірі _____________________.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщовона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. У випадку порушення п. _________ цього Договору Виконавець сплачує неустойку у розмірі __________________________________________грн.

5.3. За неповідомлення Виконавця про використання отриманої від нього інформації Замовниксплачує неустойку у розмірі ___________________________ грн.

5.4. За передання без дозволу Виконавця інформації іншим користувачам Замовник сплачуєнеустойку у розмірі _________________________________ грн.

5.5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.6. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір обслуживание обслуговування інформаційний довідковий информационный

Скачать Договір про інформаційно-довідкове обслуговування
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 532     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>