Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 

Всего документов: 433
   

Даний розділ містить типові (шаблонні) позовні заяви. Пам’ятайте! Типові документи є відправною точкою – «пластиліном», завдяки якому ви можете підготувати свій унікальний документ.

В данном разделе находятся типовые (шаблонные) исковые заявления. Помните! Типовые документы являются отправной точкой - "пластилином", из которого можно слепить ваш уникальный документ.

click why do husbands cheat click here
married men that cheat open married men affairs
how to identify authentic viagra use of viagra after rr prostatectomy viagra vision problem
will my wife cheat again why do wifes cheat dating site for married people
how to catch a cheat go go
viagra coupons from pfizer viagra coupons online viagra prescription coupon
why do women cheat with married men i dreamed my wife cheated on me cheat husband
what is the latest you can have an abortion fyter.cn abortions pictures
how to get abortion pill abortion legal abortion houston
metformin metformin metformin
bystolic coupon voucher generic name for bystolic bystolic discount card

Позовна заява про примусове виконання обов'язків і компенсації морального збитку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о принудительном исполнении обязанностей и компенсации морального ущерба
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на майно і звільнення з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права на имущество и освобождении из-под ареста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконною постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії, зобов'язання видати свідоцтво про право на спадщину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным постановления нотариуса об отказе в совершении нотариального действия, обязательстве выдать свидетельство о праве на наследство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позовної заяви про стягнення матеріальних витрат на лікування та моральної шкоди, заподіяної в результаті дтп
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение против искового заявления о взыскании материальных затрат на лечение и морального вреда, причиненного в результате ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву з вимогою відмовити в задоволенні позовних вимог через протиправні дії службових осіб ДВС
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление с требованием отказать в удовлетворении исковых требований из-за противоправных действий должностных лиц ГИС
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови в справі про адміністративне правопорушення (проїзд в зону дії знаку в’їзд заборонено)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления по делу об административном правонарушении (проезд в зону действия знака въезд запрещен)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення проти позовної заяви про стягнення заборгованості за проживання в гуртожитку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение против искового заявления о взыскании задолженности за проживание в общежитии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про зміну розміру аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражение на исковое заявление об изменении размера алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень та компенсації моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск об обжаловании бездействия субъекта властных полномочий и компенсации морального ущерба
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання нечинними рішень державної податкової інспекції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании недействительными решений государственной налоговой инспекции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про зобов'язання вчинення певних дій (зобов'язати Фонд комунального майна включити до Програми приватизації нежилі приміщення підвалу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск об обязательстве совершения определенных действий (обязать Фонд коммунального имущества включить в Программу приватизации нежилые помещения подвала)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічний позов про зміну розміру аліментів та стягнення аліментів на утримання дитини в твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречный иск об изменении размера алиментов и взыскании алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на допоміжне приміщення з виделенням його з загальної дольової власності співвласників багатоквартирного житлового будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на вспомогательное помещение с выделением его из общей долевой собственности совладельцев многоквартирного жилого дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме нежиле майно через те, що загальна площа будівлі більше ніж зазначено в технічному паспорті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое нежилое имуществе из-за того, что площадь здания более, чем указано в техническом паспорте
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про спонукання до продовження дії договору оренди на тих же умовах і на той же строк
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о понуждении к продлению действия договора аренды на тех же условиях и на тот же срок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява на рішення представника відділу РАЦС про відкладення реєстрації шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление на решение представителя отдела ЗАГС об отложении регистрации брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення збитків, пов’язаних з порушенням договірних зобов’язань щодо охорони території бази
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании убытков, связанных с нарушением договорных обязательств по охране территории базы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга за выполнение работ по анализу семян сельскохозяйственных культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заперечення на позовну заяву про звернення стягнення на автомобіль через заборгованність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Возражения на исковое заявление об обращении взыскания на автомобиль через задолженность
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання договору застави недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании договора залога недействительным и истребовании имущества из чужого незаконного владения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий относительно участия в воспитании и свободном общении с ребенком отцом, который проживает отдельно от него
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільному спілкуванні з дитиною батьком, який проживає окремо від неї
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об отказе в открытии исполнительного производства и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о выселении из квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виселення з квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании собственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні власністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка и на содержание матери до достижения ребенком трехлетнего возраста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на дитину та на утримання матері до досягнення дитиною трирічного віку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору аренды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о выселении из незаконно занимаемой квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виселення з незаконно займаної квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании завещания недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання заповіту недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об уплате денежной компенсации наследственного имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про сплату грошової компенсації спадкового майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении порядка пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення порядку користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о защите чести и достоинства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про захист честі й гідності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного заливом квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании недостачи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення недостачі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошової компенсації за невикористану відпустку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании лица утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании лица, утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене усыновления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування усиновлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об оспаривании отцовства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про оспорювання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о назначении алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про призначення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании собственностью определении порядка пользования земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні власністю визначення порядку користування земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании имуществом путем обязательства освободить жилое помещение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у користуванні майном шляхом зобов’язання звільнити житлове приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о лишении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про позбавлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным и отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение правил дорожного движения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення правил дорожнього руху
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании недействительным договора и переводе прав и обязанностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору та переведення прав та обов’язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о разделе общего имущества супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ спільного майна подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования земельным участком и устранении препятствий в его приватизации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування земельною ділянкою та усунення перешкод у її приватизації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возврате средств, которые были перечислены на страхование финансовых рисков в период строительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення коштів, що були перераховані на страхування фінансових ризиків в період будівництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании незаконным и отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение ПДД Украины (остановка в запрещенном месте)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР України (зупинка в забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене экспертной оценки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування експертної оцінки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании действий противоправными, признание сделки недействительной, взыскании материального и морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании договора поручительства недействительным с момента подписания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання договору поруки недійсним із моменту підписання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о расторжении кредитного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про розірвання кредитного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права на приватизацию земельного участка без согласования границ со смежным землепользователем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на приватизацію земельної ділянки без погодження меж із суміжним землекористувачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании сделки недействительной
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання правочину недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования помещениями квартиры, устранении препятствий в пользовании квартирой, запрещении совершения действий и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування приміщеннями квартири, усунення перешкод у користуванні квартирою, заборону вчинення дій та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів в твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании неправомерным отказ о пересчете пособия на ребенка до достижения им трехлетнего возраста и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання неправомірною відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обязательстве пересчитать пенсию работающим пенсионерам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов'язання перерахувати пенсію працюючим пенсіонерам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконными действий УПФУ по недоплаты ежемесячного повышения к пенсии в соответствии с Законом Украины «О социальной защите детей войны» и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконними дій УПФУ щодо недоплати щомісячного підвищення до пенсії відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании противоправными действий УПФУ, по недоплаты пенсии лицу, получившему ядерный ущерб и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання протиправними дій УПФУ, щодо недоплати пенсії особі, яка отримала ядерну шкоду та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об изменении оснований и формулировки увольнения, взыскании невыплаченной заработной платы и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну підстав та формулювання звільнення, стягнення невиплаченої заробітної плати та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое имущество по приобретательной давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении брака (разлад в отношениях, недоразумения и ссоры)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу (через розлад у стосунках, непорозуміння та сварки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на самовольное строительство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на самочинне будівництво
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании неправомерной бездеятельности и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання неправомірною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании отцовства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании брака недействительным (из-за отсутствия намерения создать семью)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним (через відсутність наміру створити сім'ю)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании средств по договору о предоставлении услуг по поиску и демонстрации объектов недвижимости с целью покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів за договором про надання послуг по пошуку та демонстрації об'єктів нерухомості з метою покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании части договора недействительным (отмена незаконного повышения процентных ставок по кредиту)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання частини договору недійсним (скасування незаконного підвищення процентних ставок за кредитом)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним звільненням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування працівником шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (у порядку регресу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником підприємству під час виконання трудових обов’язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів за договором позики (розписка)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа (расписка)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении материального ущерба от преступления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного гражданину в результате незаконного осуждения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении режима отдельного проживания супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о восстановлении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обязательстве возвратить безосновательно приобретенное имущество
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о лишении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о принудительном обмене жилого помещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о замене товара ненадлежащего качества на аналогичный надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов предварительного следствия и прокуратуры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення додаткового строку для подачі заяви про прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении дополнительного срока для подачи заявления о принятия наследства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування втраченої вартості нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении утраченной стоимости недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании заработной платы, невыплаченной при увольнении работника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на майно та виключення його з акту опису й арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на имущество и исключении его из акта описи и ареста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права переважного права купівлі частки в спільній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права преимущественного права покупки доли в общей собственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу, який вчинено під впливом тяжкої обставини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи, совершенного под влиянием тяжелого обстоятельства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої внаслідок затоплення квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного в результате затопления квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору найму, стягнення заборгованості по оплаті за житло та про виселення із квартири без надання іншого житла
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора найма, взыскание задолженности по оплате за жилье и о выселении из квартиры без предоставления другого жилья
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення сплаченої за товар грошової суми та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченной за товар денежной суммы и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на частку квартири та про надання її у володіння та користування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на часть квартиры и о предоставлении ее во владение и пользование
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об изменении договора найма жилого помещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про вселення у житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о вселении в жилой дом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання ордера на житлове приміщення недійсним та виселення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании ордера на жилое помещение недействительным и выселении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Цивільний позов у кримінальній справі в порядку ст. 28 КПК України (про відшкодування матеріальних збитків завданих злочином )
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява щодо оскарження бездіяльності органу владних повноважень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення від права на спадкування через ухиляння від надання допомоги спадкодавцеві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недобросовісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про адміністративне правопорушення (порушення п. 10.4. ПДР)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про адміністративне правопорушення (обгін з порушенням)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про дострокове розірвання Договору банківського вкладу і видачу вкладу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення відомостей з актового запису про народження дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення походження дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини (через хворобу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на майно в порядку спадкування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява (у справі за адміністративним позовом) про визнання недійсною постанови у справі про адміністративне правопорушення (складання постанови без участі водія)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление по уголовному делу в порядке ст. 28 УПК Украины (о возмещении материального ущерба причиненного преступлением)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на имущество в порядке наследования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о досрочном расторжении Договора банковского вклада и выдаче вклада
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании штрафа и убытков за поставку недоброкачественной продукции (товаров)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении от права на наследование по причине уклонения от предоставления помощи наследодателю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об административном правонарушении (обгон с нарушением)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об административном правонарушении (нарушение п. 10.4. ПДД)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении происхождения ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства (в связи с болезнью)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обжаловании бездействия органа властных полномочий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об исключении сведений из актовой записи о рождении ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (незаконні вимоги інспектора ДАІ надати страховий поліс)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (зупинка без причини та не надання в руки документів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (відсутність водійського посвідчення)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов на постанову ДАІ (зупинка у забороненому місці)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов на незаконне складення постанови про адміністративне правопорушення і накладення адміністративного стягнення (відсутність чинного договору обов’язкового страхування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративна позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР (зупинка на перехресті)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адмінстративний позов про визнання протиправною бездіяльність Державної адміністрації автомобільного транспорту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (отсутствие водительского удостоверения)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (остановка без причины и не предоставление в руки документов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности (незаконные требования инспектора ГАИ предоставить страховой полис)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск на постановление ГАИ (остановка в запрещенном месте)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск на незаконное составления постановления об административном правонарушении и наложении административного взыскания (отсутствие действующего договора обязательного страхования)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів на утримання діда (баби)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів на утримання внука (внучки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення з автора виплачених йому сум
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на утримання матері (батька)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ житлового будинку в натурі між власниками (виділення частки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов'язання надати рівноцінне житлове приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну часток власників житлового будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну договору найму житлового приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна від добросовісного набувача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна із чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права привілейованої купівлі частки в спільній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на описане майно та виключення його з опису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на самочинно збудований гараж
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житлом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору дарування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання заповіту недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання дій відповідача протиправними та про скасування постанови про адміністративне правопорушення (проїзд на червоне світло)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання відмови в реєстрації підприємства недійсною
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виділ частки будинку в натурі для звернення стягнення на неї
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди в порядку регресу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої поклажодавцю пошкодженням автомобіля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої енергопостачальником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування збитків, заподіяних пошкодженням посівів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування витрат, понесених на ремонт межової споруди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відновлення межі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещение ущерба, причиненного самовольным сносом нежилого помещения и уничтожением имущества, находящегося в нем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании задолженности по векселю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании задолженности за поставленный товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі про адмінправопорушення (рух в крайній лівій смузі)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі про адмінправопорушення (проїзд перехрестя на заборонний сигнал світлофору)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу металевого гаражу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним розпорядження про покриття матеріальної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання переведення незаконним, поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним та виселення із житлового приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої працівником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданою смертю потерпілого
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної самовільним знесенням нежитлового приміщення та знищенням майна, що перебуває в ньому
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про заміну товару неналежної якості та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про застосування наслідків вчинення правочину недієздатною фізичною особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про захист гідності та честі та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення розміру відшкодування шкоди, завданою смертю потерпілого
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення частки у праві спільної часткової власності на житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну прізвища дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов’язання здійснити приватизацію земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов’язання усунути недоліки в товарі, стягнення неустойки та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про надання довідки про роботу і заробітну плату
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про надання у володіння та користування частки квартири в натурі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про надання щорічної відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про оспорювання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення безпідставно набутого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про припинення права на частку у спільному майні та визнання права власності на частку квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору довічного утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування усиновлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про спростування недостовірної інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу та процентів за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення вартості бензину з урахуванням індексу інфляції і пені
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення витрат на лікування і поховання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за векселем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення майнового паю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення оплати виконаної роботи за договором підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про укладення трудового договору, і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення від права на спадкування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у користуванні гаражем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості по заробітній платі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов'язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягення плати за оренду земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування рішення про відмову в передачі земельної ділянки у власність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування рішення (розпорядження) про відмову в передачі земельної ділянки у власність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення частки у праві спільної часткової власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення порядку володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання нечинним рішення про відмову у продажу земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним розпорядження голови обласної державної адміністрації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання авторства (співавторства) та припинення дій, що порушують авторське право
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення порушень права власності на землю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним розпорядження голови обласної ради щодо купівлі-продажу адміністративного приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення грошової суми, сплаченої за товар неналежної якості, відшкодування збитків та моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про обмін товару належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про безоплатне усунення недоліків товару неналежної якості та відшкодування збитків і моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та відшкодування збитків за поставку продукції (товарів) неналежної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Претензія про сплату неустойки за несвоєчасне передання проектно-кошторисної документації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки за прострочення усунення недоліків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про оплату робіт та стягнення неустойки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітнього сина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину у твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відібрання малолітньої дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з опису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбного договору повністю (частково) недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування усиновлення (або про визнання його недійсним)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поновлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про позбавлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення місця проживання малолітньої дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення додаткових витрат на дитину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів (аліментів) на утримання повнолітнього сина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів (аліментів) на утримання дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ майна, що є спільною сумісною власністю подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зменшення розміру аліментів на дитину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення місця проживання дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права спільної сумісної власності подружжя на майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на долю гонорару та її стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відібрання дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу мебелі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором підряду (довіреність, витяги з закону)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання дій щодо блокування коліс представником КП Київдорсервіс незаконними (заява про звільнення від сплати держмита, витяги з законодавтсва)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення страхового відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пакет документів для звернення в суд з позовною заявою про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої медичним працівником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява (адміністративний позов) про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про дозвіл на вивезення неповнолітньої дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Уточнення до позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов’язання вчинити нотаріальну дію
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виправлення неправильності у списку виборців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск о признании действий неправомерными и выплате государственного пособия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративна позовна заява про зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення страхової виплати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати і середнього заробітку за час затримки розрахунку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення вартості будівництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про захист гідності та честі та відшкодування моральної шкоди за поширення відомостей, що не відповідають дійсності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення земельного сервітуту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання договору дійсним та визнання права власності на житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виділ частки із складу земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майновой шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої під час гасіння пожежи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров’я
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відновлення межі земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виділ частки із складу земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним рішення сільської ради
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на позовну заяву про часткове визнання позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості по заробітній платі, моральної шкоди, витрат на правову допомогу та видачу трудової книжки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору-доручення на реєстраційне обслуговування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання протиправними дій та скасування постанови по справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої заливом квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу та поділ майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поновлення на роботі та оплату часу вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості по зарплаті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної платні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування збитків, заподіяних дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення вартості нестачі вантажу при перевезенні вантажів автотранспортом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недоброякісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення оплати за поставлений товар та неустойки за порушення строків оплати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення оплати за поставлений товар та пені
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява до вантажовідправника та Управління залізниць про стягнення вартості вантажу, якого не вистачає
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зменшення розміру аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної залиттям квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про вселення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на описане майно та виключення його з опису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення вартості вантажу, якого не вистачає
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів досудового слідства і прокуратури
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про примусовий обмін житлового приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про позбавлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов'язання повернути безпідставно набуте майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поновлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення режиму окремого проживання подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недоброякісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування матеріальних збитків від злочину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ДТП (в порядку регресу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення батьківства та стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення авторської винагороди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина


Не нашли нужный вам документ?

Напишите нам название интересующего вас документа. Мы постараемся найти его в ближайшее время и добавим его в базу. Или попросите помощь на форуме.
Мы можем подготовить оригинальный документ специально для вас.

Название документа   
Комментарии   
Ваше Имя   
Контактный телефон   
EMail   
Мы можем подготовить специфичный для Вас документ в самые кратчайшие сроки, качественно, аккуратно и с учетом Ваших требований и спецификаций.
 

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>