Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: заява

Заява про відновлення пропущених строків на подання скарги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении пропущенных сроков на подачу жалобы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про примусове виконання обов'язків і компенсації морального збитку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о принудительном исполнении обязанностей и компенсации морального ущерба
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на майно і звільнення з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права на имущество и освобождении из-под ареста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання незаконною постанови про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід слідчого (родинні зв'язки, сумніви в об'єктивності і неупередженості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе следователя (родственные связи, сомнения в объективности и непредвзятости)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання незаконним рішення про порушення кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным решения о возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення до відповідальності співробітників міліції за службове підроблення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о привлечении к ответственности сотрудников милиции за служебный подлог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконною постанови нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії, зобов'язання видати свідоцтво про право на спадщину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным постановления нотариуса об отказе в совершении нотариального действия, обязательстве выдать свидетельство о праве на наследство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про намір оскаржити в апеляційному порядку ухвали міського суду про відкриття провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о намерении обжаловать в апелляционном порядке определения городского суда об открытии производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення суддею законодавства при розгляді справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о нарушении судьей законодательства при рассмотрении дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання матеріалів справи для ознайомлення та зняття копій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении материалов дела для ознакомления и снятия копий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в банк про крадіжку коштів з платіжної пластикової картки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в банк о краже средств с платежной пластиковой карты
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реалізацію права на допомогу в розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о реализации права на помощь в размере 30 процентов минимальной пенсии по возрасту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови в справі про адміністративне правопорушення (проїзд в зону дії знаку в’їзд заборонено)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления по делу об административном правонарушении (проезд в зону действия знака въезд запрещен)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення у зв’язку з тим, що відповідач не був належним чином повідомлений про дату судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения в связи с тем, что ответчик не был надлежащим образом уведомлен о дате судебного заседания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про ознайомлення з висновком експерта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об ознакомлении с заключением эксперта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, які мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, которые имеют существенное значение для дела и не могли быть известны заявителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, які мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, которые имеют существенное значение для дела и не могли быть известны заявителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді через сумніви щодо його неупередженості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи из-за сомнений в его беспристрастности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на допоміжне приміщення з виделенням його з загальної дольової власності співвласників багатоквартирного житлового будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на вспомогательное помещение с выделением его из общей долевой собственности совладельцев многоквартирного жилого дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме нежиле майно через те, що загальна площа будівлі більше ніж зазначено в технічному паспорті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое нежилое имуществе из-за того, что площадь здания более, чем указано в техническом паспорте
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про спонукання до продовження дії договору оренди на тих же умовах і на той же строк
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о понуждении к продлению действия договора аренды на тех же условиях и на тот же срок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява на рішення представника відділу РАЦС про відкладення реєстрації шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление на решение представителя отдела ЗАГС об отложении регистрации брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відкладення виконавчого провадження до винесення рішення Верховним судом України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсрочке исполнительного производства до вынесения решения Верховным судом Украины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про припинення примусового виконавчого провадження (досягення згоди між боржником та стягувачем у погашенні заборгованості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении принудительного исполнительного производства (достижения согласия между должником и взыскателем в погашении задолженности)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення збитків, пов’язаних з порушенням договірних зобов’язань щодо охорони території бази
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании убытков, связанных с нарушением договорных обязательств по охране территории базы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга за выполнение работ по анализу семян сельскохозяйственных культур
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання відповіді чи існує заочне рішення суду у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении ответа существует ли заочное решение суда по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання договору застави недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании договора залога недействительным и истребовании имущества из чужого незаконного владения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява батьків про згоду на виїзд з України до іншої країни дітей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление родителей о согласии на выезд из Украины в другую страну детей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий относительно участия в воспитании и свободном общении с ребенком отцом, который проживает отдельно от него
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільному спілкуванні з дитиною батьком, який проживає окремо від неї
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об отказе в открытии исполнительного производства и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о выселении из квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виселення з квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании собственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні власністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка и на содержание матери до достижения ребенком трехлетнего возраста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на дитину та на утримання матері до досягнення дитиною трирічного віку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору аренды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о выселении из незаконно занимаемой квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виселення з незаконно займаної квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании завещания недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання заповіту недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об уплате денежной компенсации наследственного имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про сплату грошової компенсації спадкового майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении порядка пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення порядку користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о защите чести и достоинства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про захист честі й гідності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного заливом квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании недостачи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення недостачі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошової компенсації за невикористану відпустку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании лица утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании лица, утратившим право пользования жилым помещением
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене усыновления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування усиновлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об оспаривании отцовства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про оспорювання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о назначении алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про призначення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании собственностью определении порядка пользования земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні власністю визначення порядку користування земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта принадлежности документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту належності документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании имуществом путем обязательства освободить жилое помещение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у користуванні майном шляхом зобов’язання звільнити житлове приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о лишении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про позбавлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным и отмене постановления о наложении административного взыскания за нарушение правил дорожного движения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення правил дорожнього руху
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании недействительным договора и переводе прав и обязанностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору та переведення прав та обов’язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о разделе общего имущества супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ спільного майна подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования земельным участком и устранении препятствий в его приватизации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування земельною ділянкою та усунення перешкод у її приватизації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возврате средств, которые были перечислены на страхование финансовых рисков в период строительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення коштів, що були перераховані на страхування фінансових ризиків в період будівництва
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до адміністратора недержавного пенсійного фонду про переведення пенсійних коштів учасника до іншого суб’єкта недержавного пенсійного забезпечення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до адміністратора недержавного пенсійного фонду учасника про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в хозяйственный суд об отсутствии спора в других судебных органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до господарського суду про відсутність спору в інших судових органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсутствии претензий смежных землепользователей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відсутність претензій суміжних землекористувачів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в ЗАГС о смене фамилии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до РАГСу про зміну прізвища
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении на дневную форму обучения в ВУЗ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про направлення на денну форму навчання до вищого навчального закладу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене завещания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування заповіту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче повторного свидетельства о рождении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу повторного свідоцтва про народження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении экземпляров решения и постановления об отмене мер обеспечения иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання примірників рішення та ухвали про скасування заходів забезпечення позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об осуществлении фиксации судебного процесса с помощью звукозаписывающего технического средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про здійснення фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возврате уплаченной государственной пошлины в связи с возвращением искового заявления и прекращением производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення сплаченого державного мита в зв’язку із поверненням позовної заяви та закриттям провадження у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об устранении недостатков (не предоставление квитанций об уплате судебных издержек) искового заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усунення недоліків (не надання квитанцій про сплату судових витрат) позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении корреспонденции представителю в связи с тем, что истец постоянно находится в командировках
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про направлення кореспонденції представнику у зв’язку із тим, що позивач постійно знаходиться у відрядженнях
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока обращения в суд за защитой своих прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку звернення до суду за захистом своїх прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения из-за не установления обстоятельств дела в полном объеме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення через не встановлення обставин справи в повному обсязі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о применении сроков исковой давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про застосування позовної давності з підстав пропущення строку позовної давності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оставлении иска без рассмотрения по заявлению истца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залишення позову без розгляду за заявою позивача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уведомлении о стадии судебного разбирательства и просьбой ускорить решение дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повідомлення про стадію судового розгляду та проханням прискорити вирішення справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уменьшении размера исковых требований в части оставления без рассмотрения требования о признании договора недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зменшення розміру позовних вимог в частині залишення без розгляду вимоги щодо визнання договору недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об утверждении мирового соглашения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про затвердження мирової угоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обеспечении иска путем наложения ареста на жилой дом и земельный участок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на житловий будинок та земельну ділянку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о разъяснении резолютивной части решения Апелляционного суда в части того, какие требования необходимо выполнить путем их цитирования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про роз’яснення резолютивної частину рішення Апеляційного суду в частині того, які саме вимоги необхідно виконати шляхом їх цитування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении судебного решения из-за невозможности явиться в суд
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надіслання судового рішення через неможливості з’явитися до суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обеспечении доказательств ущерба, путем назначения экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення доказів завданої шкоди, шляхом призначення експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возобновлении производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оставлении иска без рассмотрения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залишення позову без розгляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче судебного приказа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи (новое рассмотрение дела с участием судьи решение которого было отменено)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді (новий розгляд справи за участю судді рішення якого було скасоване)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока на апелляционное обжалование
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку на апеляційне оскарження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсрочке и рассрочке решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відстрочку та розстрочку рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о взыскании начисленной, но невыплаченной работнику суммы заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення нарахованої, але невиплаченої працівникові суми заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку окремого провадження про встановлення факту недостовірності інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку окремого провадження про встановлення факту недостовірності інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа к исполнению
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении срока для примирения супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання строку для примирення подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о взыскании суммы долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення суми боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о повороте исполнения решения суда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поворот виконання рішення суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об устранении недостатков искового заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усунення недоліків позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об ознакомлении с материалами дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про ознайомлення з матеріалами справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС щодо передачі мирової угоди на затвердження до суду та закриття виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС щодо передачі мирової угоди на затвердження до суду та закриття виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении утраченного судебного производства в части снятия из-под ареста имущества должника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення втраченого судового провадження в частині зняття з-під арешту майна боржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче исполнительного листа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу виконавчого листа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании действий противоправными, признание сделки недействительной, взыскании материального и морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании договора поручительства недействительным с момента подписания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання договору поруки недійсним із моменту підписання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о расторжении кредитного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про розірвання кредитного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права на приватизацию земельного участка без согласования границ со смежным землепользователем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на приватизацію земельної ділянки без погодження меж із суміжним землекористувачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании сделки недействительной
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання правочину недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования помещениями квартиры, устранении препятствий в пользовании квартирой, запрещении совершения действий и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування приміщеннями квартири, усунення перешкод у користуванні квартирою, заборону вчинення дій та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів в твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании неправомерным отказ о пересчете пособия на ребенка до достижения им трехлетнего возраста и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання неправомірною відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обязательстве пересчитать пенсию работающим пенсионерам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов'язання перерахувати пенсію працюючим пенсіонерам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконными действий УПФУ по недоплаты ежемесячного повышения к пенсии в соответствии с Законом Украины «О социальной защите детей войны» и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконними дій УПФУ щодо недоплати щомісячного підвищення до пенсії відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании противоправными действий УПФУ, по недоплаты пенсии лицу, получившему ядерный ущерб и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання протиправними дій УПФУ, щодо недоплати пенсії особі, яка отримала ядерну шкоду та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта родственных отношений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту родинних відносин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об изменении оснований и формулировки увольнения, взыскании невыплаченной заработной платы и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну підстав та формулювання звільнення, стягнення невиплаченої заробітної плати та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое имущество по приобретательной давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении брака (разлад в отношениях, недоразумения и ссоры)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу (через розлад у стосунках, непорозуміння та сварки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на самовольное строительство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на самочинне будівництво
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании неправомерной бездеятельности и обязательстве совершить определенные действия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання неправомірною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании отцовства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании брака недействительным (из-за отсутствия намерения создать семью)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним (через відсутність наміру створити сім'ю)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании средств по договору о предоставлении услуг по поиску и демонстрации объектов недвижимости с целью покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів за договором про надання послуг по пошуку та демонстрації об'єктів нерухомості з метою покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования земельным участком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании части договора недействительным (отмена незаконного повышения процентных ставок по кредиту)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання частини договору недійсним (скасування незаконного підвищення процентних ставок за кредитом)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення кримінальної справи за крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах, з визнанням цивільним позивачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возбуждении уголовного дела за кражу, совершенную в особо крупных размерах, с признанием гражданским истцом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання творчої відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання навчальної відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття на роботу працівника для виконання сезонної роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним звільненням
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування працівником шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (у порядку регресу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником підприємству під час виконання трудових обов’язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про незгоду працівника з притягненням до дисциплінарної та матеріальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про приймання на постійну роботу водієм з власним автомобілем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на відгули за роботу у вихідні дні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява фізичної особи - іноземця про самостійне визначення резидентського статусу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про приймання на роботу з виконанням роботи вдома з неповним робочим днем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку наказного провадження про видачу судового наказу (про стягнення грошових коштів за договором)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в порядке приказного производства о выдаче судебного приказа (о взыскании денежных средств по договору)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про злочин (крадіжка з авто)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о преступлении (кража из авто)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів за договором позики (розписка)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа (расписка)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування довіреності від імені юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене доверенности от имени юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу дублікату договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче дубликата договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про розірвання шлюбу (за взаємною згодою подружжя)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о регистрации брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотаріальна заява про визнання позову та розгляд справи у суді без участі заявника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотариальное заявление о признании иска и рассмотрении дела в суде без участия заявителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о регистрации международной благотворительной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление на регистрацию общественной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на реєстрацію громадської організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о регистрации общественной организации местного уровня
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію громадської організації місцевого рівня
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отказе от обращения в суд по определению дополнительного срока для принятия наследства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від звернення до суду за визначенням додаткового строку для прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении регистрации физического лица - предпринимателя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про припинення реєстрації фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о досрочном расторжении контракта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении материального ущерба от преступления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного гражданину в результате незаконного осуждения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении режима отдельного проживания супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о восстановлении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обязательстве возвратить безосновательно приобретенное имущество
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о лишении родительских прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о принудительном обмене жилого помещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о замене товара ненадлежащего качества на аналогичный надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов предварительного следствия и прокуратуры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до прокуратури про порушення кримінальної справи та задоволення вимоги щодо погашення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про передачу заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію міжнародної благодійної організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о расторжении брака (по взаимному согласию супругов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування довіреності з передачею заяви представникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене доверенности с передачей заявления представителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування довіреності з усним перекладом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене доверенности с устным переводом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про обізнаність із змістом позовної заяви та відсутності заперечень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд об осведомленности с содержанием искового заявления и отсутствии возражений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію припинення дії довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду іншого з подружжя на продаж земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии другого супруга на продажу земельного участка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на встановлення піклування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на установление попечительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на вихід із складу засновників (учасників) ТОВ та відступлення частки у статутному капіталі (фонді)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на выход из состава учредителей (участников) ООО и уступки доли в уставном капитале (фонде)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на відчуження та придбання землі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на отчуждение и приобретение земли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на купівлю нерухомості та іпотеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на покупку недвижимости и ипотеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на купівлю частки у статутному капіталі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на покупку доли в уставном капитале
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на купівлю землі і будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на покупку земли и дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на продаж квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на продажу квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на отримання кредиту та заставу автомобіля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на получение кредита и залог автомобиля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на придбання нерухомості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на приобретение недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на розпорядження нерухомістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на распоряжение недвижимостью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на розпорядження спільним майном і грошовими коштами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на распоряжение общим имуществом и денежными средствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на укладення договорів з одночасним усним перекладом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруга на заключение договоров с одновременным устным переводом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на укладення договору дарування землі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруга на заключение договора дарения земли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на укладення договору позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на заключение договора займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про належність частки квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принадлежности доли квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про тлумачення умов шлюбного договору та розпорядження майном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о толковании условий брачного договора и распоряжения имуществом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від визначення додаткового строку для прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отказе от определения дополнительного срока для принятия наследства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відсутність фінансових претензій та підтвердження дій з усним перекладом нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсутствии финансовых претензий и подтверждения действий с устным переводом нотариуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відшкодування шкоди внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возмещении вреда вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відшкодування шкоди та відмову від позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возмещении вреда и отказ от иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про гарантію фінансування витрат
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о гарантии финансирования расходов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява на дострокове отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление на досрочное получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про звільнення квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об освобождении квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду бути засновником благодійної організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии быть учредителем благотворительной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на будівництво
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на строительство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на використання приміщення горища
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на использование помещения чердака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на вилучення землі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на изъятие земли
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на відшкодування збитків від ремонту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на возмещение убытков от ремонта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на відшкодування збитків від ремонту від імені юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на возмещение убытков от ремонта от имени юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на матеріальне забезпечення проживання близьких в Україні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на материальное обеспечение проживания близких в Украине
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на підписання неповнолітнім контракту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на подписание несовершеннолетним контракта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на приєднання до електромереж
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на присоединение к электросетям
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на ремонт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии на ремонт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про невзяття участі у приватизації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о невзятии участия в приватизации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про оплату витрат під час перебування за кордоном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оплате расходов во время пребывания за границей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про отримання компенсації внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о получении компенсации в результате ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про отримання компенсації внаслідок заподіяння шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о получении компенсации вследствие причинения вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження отримання довіреності та майна відносно якого видано довіреність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении получения доверенности и имущества в отношении которого выдана доверенность
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження зобов'язань
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении обязательств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження отримання коштів в рахунок виконання умов довіреності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении получения средств в счет исполнения условий доверенности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження пропуску строку для прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении пропуска срока для принятия наследства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження розрахунку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении расчета
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження фактів розрахунку за договором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении фактов расчета по договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття спадщини в інтересах малолітнього
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принятии наследства в интересах малолетнего
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття спадщини після смерті батька
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принятии наследства после смерти отца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття спадщини за заповітом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принятии наследства по завещанию
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення додаткового строку для подачі заяви про прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении дополнительного срока для подачи заявления о принятия наследства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування втраченої вартості нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении утраченной стоимости недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в нотариальную контору о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до нотаріальної контори про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании заработной платы, невыплаченной при увольнении работника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на майно та виключення його з акту опису й арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на имущество и исключении его из акта описи и ареста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права переважного права купівлі частки в спільній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права преимущественного права покупки доли в общей собственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу, який вчинено під впливом тяжкої обставини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи, совершенного под влиянием тяжелого обстоятельства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої внаслідок затоплення квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного в результате затопления квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору найму, стягнення заборгованості по оплаті за житло та про виселення із квартири без надання іншого житла
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора найма, взыскание задолженности по оплате за жилье и о выселении из квартиры без предоставления другого жилья
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення сплаченої за товар грошової суми та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченной за товар денежной суммы и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на частку квартири та про надання її у володіння та користування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на часть квартиры и о предоставлении ее во владение и пользование
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об изменении договора найма жилого помещения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про вселення у житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о вселении в жилой дом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання ордера на житлове приміщення недійсним та виселення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании ордера на жилое помещение недействительным и выселении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява щодо оскарження бездіяльності органу владних повноважень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення від права на спадкування через ухиляння від надання допомоги спадкодавцеві
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недобросовісної продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про адміністративне правопорушення (порушення п. 10.4. ПДР)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування постанови про адміністративне правопорушення (обгін з порушенням)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про дострокове розірвання Договору банківського вкладу і видачу вкладу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення відомостей з актового запису про народження дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення походження дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини (через хворобу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на майно в порядку спадкування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява (у справі за адміністративним позовом) про визнання недійсною постанови у справі про адміністративне правопорушення (складання постанови без участі водія)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление по уголовному делу в порядке ст. 28 УПК Украины (о возмещении материального ущерба причиненного преступлением)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на имущество в порядке наследования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о досрочном расторжении Договора банковского вклада и выдаче вклада
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании штрафа и убытков за поставку недоброкачественной продукции (товаров)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении от права на наследование по причине уклонения от предоставления помощи наследодателю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об административном правонарушении (обгон с нарушением)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об отмене постановления об административном правонарушении (нарушение п. 10.4. ПДД)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении происхождения ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства (в связи с болезнью)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обжаловании бездействия органа властных полномочий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об исключении сведений из актовой записи о рождении ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление (по делу по административному иску) о признании недействительным постановления по делу об административном правонарушении (составление постановления без участия водителя)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о страховом случае
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о страховании транспортного средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о страховании от несчастных случаев
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о свидании с подзащитным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о разъяснении решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о просрочке с требованием начать выполнение работ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принятии исполнительного документа (листа) к исполнению
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения по гражданскому делу по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возвращении судебного сбора (в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта родственных отношений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об объявлении гражданина умершим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обнаружении недостатков с требованием заменить вещь на аналогичную надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление директору магазина с требованием заменить неисправный холодильник аналогичным но надлежащего качества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о расторжении брака супругами, имеющими детей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о признании гражданина безвестно отсутствующим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о выдаче копии решения и исполнительного листа (гражданское судопроизводство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про страхування транспортного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про страхування від нещасних випадків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про страховий випадок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про роз'яснення рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у цивільній справі за нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прострочення з вимогою розпочати виконання робіт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття виконавчого документа (листа) до виконання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення судового збору (у відповідності з п. 4 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення судового збору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про побачення із підзахисним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд кримінальної справи у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про оголошення громадянина померлим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту родинних відносин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про виявлення недоліків з вимогою замінити річ на аналогічну належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про усиновлення дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про розірвання шлюбу подружжям, що має дітей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про видачу копії рішення та виконавчого листа (цивільне судочинство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява директору магазину з вимогою замінити несправний холодильник аналогічним але належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративна позовна заява про визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення ПДР (зупинка на перехресті)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів на утримання діда (баби)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів на утримання внука (внучки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення з автора виплачених йому сум
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на утримання матері (батька)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ житлового будинку в натурі між власниками (виділення частки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов'язання надати рівноцінне житлове приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну часток власників житлового будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну договору найму житлового приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна від добросовісного набувача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна із чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права привілейованої купівлі частки в спільній власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на описане майно та виключення його з опису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на самочинно збудований гараж
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житлом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору дарування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання заповіту недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання дій відповідача протиправними та про скасування постанови про адміністративне правопорушення (проїзд на червоне світло)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання відмови в реєстрації підприємства недійсною
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виділ частки будинку в натурі для звернення стягнення на неї
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди в порядку регресу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої поклажодавцю пошкодженням автомобіля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої енергопостачальником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування збитків, заподіяних пошкодженням посівів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування витрат, понесених на ремонт межової споруди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відновлення межі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещение ущерба, причиненного самовольным сносом нежилого помещения и уничтожением имущества, находящегося в нем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании задолженности по векселю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании задолженности за поставленный товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відрахування аліментів із заробітної плати на користь колишньої дружини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу металевого гаражу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання незаконним розпорядження про покриття матеріальної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання переведення незаконним, поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним та виселення із житлового приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої працівником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданою смертю потерпілого
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної самовільним знесенням нежитлового приміщення та знищенням майна, що перебуває в ньому
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про заміну товару неналежної якості та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про застосування наслідків вчинення правочину недієздатною фізичною особою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про захист гідності та честі та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення розміру відшкодування шкоди, завданою смертю потерпілого
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення частки у праві спільної часткової власності на житловий будинок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зміну прізвища дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов’язання здійснити приватизацію земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов’язання усунути недоліки в товарі, стягнення неустойки та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про надання довідки про роботу і заробітну плату
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про надання у володіння та користування частки квартири в натурі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про надання щорічної відпустки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про оспорювання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення безпідставно набутого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про припинення права на частку у спільному майні та визнання права власності на частку квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору довічного утримання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування усиновлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про спростування недостовірної інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення боргу та процентів за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення вартості бензину з урахуванням індексу інфляції і пені
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення витрат на лікування і поховання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за векселем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення майнового паю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення оплати виконаної роботи за договором підряду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про укладення трудового договору, і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення від права на спадкування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у користуванні гаражем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про доповнення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про доповнення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова заява про прийняття на роботу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заробітної плати за роботу у вихідні дні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості по заробітній платі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов'язків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відсутність засобів для оплати наданої адвокатом правової допомоги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від адвоката
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до прокуратури про опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягення плати за оренду земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування рішення про відмову в передачі земельної ділянки у власність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування рішення (розпорядження) про відмову в передачі земельної ділянки у власність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про збільшення частки у праві спільної часткової власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення порядку володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання нечинним рішення про відмову у продажу земельної ділянки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним розпорядження голови обласної державної адміністрації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання авторства (співавторства) та припинення дій, що порушують авторське право
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення порушень права власності на землю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним розпорядження голови обласної ради щодо купівлі-продажу адміністративного приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення грошової суми, сплаченої за товар неналежної якості, відшкодування збитків та моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про обмін товару належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про безоплатне усунення недоліків товару неналежної якості та відшкодування збитків і моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу та відшкодування збитків за поставку продукції (товарів) неналежної якості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення штрафу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки за прострочення усунення недоліків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку продукції (товарів)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про оплату робіт та стягнення неустойки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітнього сина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину у твердій грошовій сумі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відібрання малолітньої дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з опису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбу недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання шлюбного договору повністю (частково) недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усиновлення дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання права на побачення з дитиною
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про скасування усиновлення (або про визнання його недійсним)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поновлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про позбавлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення місця проживання малолітньої дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про припинення режиму окремого проживання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення додаткових витрат на дитину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів (аліментів) на утримання повнолітнього сина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення грошових коштів (аліментів) на утримання дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ майна, що є спільною сумісною власністю подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зменшення розміру аліментів на дитину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визначення місця проживання дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява подружжя про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права спільної сумісної власності подружжя на майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на долю гонорару та її стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відібрання дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу мебелі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення директора підприємства до кримінальної відповідальності за перевищення наданих йому повноважень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про неможливість з`явитися на судове засідання (кримінальна справа) через відпустку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову позивача від позовних вимог через розрахунок відповідача та припинення провадження по справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відкриття виконавчого провадження згідно з виконавчим листом по кримінальній справі по стягненню заподіяної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі до районного суду про відмову в задоволенні позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором підряду (довіреність, витяги з закону)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до головного міжрегіонального управління статистики про надання відомостей про підприємство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання дій щодо блокування коліс представником КП Київдорсервіс незаконними (заява про звільнення від сплати держмита, витяги з законодавтсва)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зменшення або звільнення від сплати судових витрат, пов’язаних з розглядом справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання особи недієздатною
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про призначення опікуна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення страхового відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до МТСБУ про перегляд рішення про відмову відшкодувати шкоду, завдану ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до арбітражного керуючого про виплату страхового відшкодування та реєстрацію кредитора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до страхової компанії про перегляд прийнятого рішення про виплату страхового відшкодування в зв`язку з незгодою з сумою відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до страхової компанії з вимогою негайно повідомити про прийняте рішення про виплату та розмір страхового відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДКРРФП про перевірку правдивості наданих Страховою компанією даних
Добавлен: более года назад Страна: Украина