Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: майн

Позовна заява про визнання права на майно і звільнення з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права на имущество и освобождении из-под ареста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Адміністративний позов про зобов'язання вчинення певних дій (зобов'язати Фонд комунального майна включити до Програми приватизації нежилі приміщення підвалу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Административный иск об обязательстве совершения определенных действий (обязать Фонд коммунального имущества включить в Программу приватизации нежилые помещения подвала)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме нежиле майно через те, що загальна площа будівлі більше ніж зазначено в технічному паспорті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое нежилое имуществе из-за того, что площадь здания более, чем указано в техническом паспорте
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зустрічна позовна заява про визнання договору застави недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Встречное исковое заявление о признании договора залога недействительным и истребовании имущества из чужого незаконного владения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об уплате денежной компенсации наследственного имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про сплату грошової компенсації спадкового майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об устранении препятствий в пользовании имуществом путем обязательства освободить жилое помещение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про усунення перешкод у користуванні майном шляхом зобов’язання звільнити житлове приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о разделе общего имущества супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ спільного майна подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з-під арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание всего имущества отца в пользу дочери
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт усього майна батька на користь дочки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении утраченного судебного производства в части снятия из-под ареста имущества должника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення втраченого судового провадження в частині зняття з-під арешту майна боржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое имущество по приобретательной давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний договір про списання державного майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно померлого спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину (Форма №3)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав (Форма №4)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, набуте за договором довічного утримання (догляду) (Форма №12)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів (Форма №16)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу (Форма №17)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зняття заборони відчуження нерухомого майна у зв'язку із смертю відчужувача майна за договором довічного утримання (догляду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зняття заборони відчуження нерухомого майна у зв'язку з припиненням чи розірванням договору довічного утримання, припиненням іпотечного договору або договору застави, спадкового договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження нерухомого майна у зв'язку з укладенням договору довічного утримання догляду), іпотеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження нерухомого майна у зв'язку з укладенням договору дарування з обов'язком передати майно у майбутньому
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження майна за рішенням суду про позбавлення батьків дитини батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження майна, зазначеного в заповіті подружжя, у зв'язку зі смертю одного з подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Виконавчий напис про звернення стягнення на майно за договором застави (іпотеки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право власності в спільному майні подружжя на частку пережившого з подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство о праве собственности в общем имуществе супругов на долю пережившего супруга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о залоге имущества (с оставлением имущества у залогодателя)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про заставу майна з передачею майна заставодержателю (застава)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Государственный акт о выкупе имущества государственного предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор аренды имущественного комплекса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об обязательстве возвратить безосновательно приобретенное имущество
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт щодо всього майна з заповідальним відказом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание относительно всего имущества с завещательным отказом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт щодо всього майна з підпризначенням спадкоємця та застереженням щодо дійсності заповіту при заміні паспортних документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание относительно всего имущества с подназначением наследника и предостережением о действительности завещания при замене паспортных документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт щодо нерухомого майна без конкретизації типу майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание относительно недвижимого имущества без конкретизации типа имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на розпорядження спільним майном і грошовими коштами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на распоряжение общим имуществом и денежными средствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про тлумачення умов шлюбного договору та розпорядження майном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о толковании условий брачного договора и распоряжения имуществом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про підтвердження отримання довіреності та майна відносно якого видано довіреність
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о подтверждении получения доверенности и имущества в отношении которого выдана доверенность
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про поділ майна подружжя після розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о разделе имущества супругов после расторжения брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Шлюбний договір із визначенням розміру часток у спільному майні подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Брачный договор с определением размера долей в общем имуществе супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Шлюбний договір з конкретизацією майна що є спільною та особистою власністю подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Брачный договор с конкретизацией имущества являющегося общей и личной собственностью супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Шлюбний договір (поділ майна у разі розірвання шлюбу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Брачный договор (раздел имущества при расторжении брака)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт на все майно на ім'я юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание на все имущество на имя юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на укладення іпотечного договору як майновим поручителем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на заключение ипотечного договора как имущественным поручителем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на придбання нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на приобретение недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на купівлю юридичною особою частки єдиного майнового комплексу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на покупку юридическим лицом доли единого имущественного комплекса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на оформление права собственности в отношении недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на оформлення права власності щодо нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування втраченої вартості нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении утраченной стоимости недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про розподіл майна подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о распределении имущества супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на майно та виключення його з акту опису й арешту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на имущество и исключении его из акта описи и ареста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої внаслідок затоплення квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного в результате затопления квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення господарського суду про відмову у позові про визнання недійсним рішення конкурсної комісії військової частини з передачі в оренду нерухомого військового майна та визнання недійсним договору оренди цього майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов на получение согласия супруга или совладельца на отчуждение или покупку имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів на отримання згоди подружжя або співвласника на відчуження або купівлю майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для получения свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для отримання свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір страхування від втрати прав власності на нерухоме майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор страхования от утери прав собственности на недвижимое имущество
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор залога недвижимого имущества и оборудования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір застави нерухомого майна та обладнання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Шлюбний договір укладений у шлюбі (договір про поділ майна подружжя)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на майно в порядку спадкування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ліцензійний договір про передання майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Лицензионный договор о передаче имущественных прав интеллектуальной собственности на полезную модель
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на имущество в порядке наследования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про правовий режим майна подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про поділ майна подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про поділ майна подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о правовом режиме имущества супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Брачный договор заключенный в браке (договор о разделе имущества супругов)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна від добросовісного набувача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про витребування майна із чужого незаконного володіння
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права на описане майно та виключення його з опису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди в порядку регресу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої поклажодавцю пошкодженням автомобіля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої енергопостачальником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещение ущерба, причиненного самовольным сносом нежилого помещения и уничтожением имущества, находящегося в нем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої працівником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної самовільним знесенням нежитлового приміщення та знищенням майна, що перебуває в ньому
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про повернення безпідставно набутого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про припинення права на частку у спільному майні та визнання права власності на частку квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення майнового паю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на проведення оцінки цілісного майнового комплексу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про поділ спільного сумісного майна, набутого за час шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір управління рухомим майном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір управління майном (нотаріально посвідчений)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виключення майна з опису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про поділ майна, що є спільною сумісною власністю подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права спільної сумісної власності подружжя на майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення приватному нотаріусу про зняття заборони на відчуження майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі організацій, які віднесені до відання НАН України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої медичним працівником
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт прийому-передачі наданих послуг до договору оренди нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про передачу в управління нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Предварительный договор о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества и получения задатка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майновой шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої під час гасіння пожежи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров’я
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи целостного имущественного комплекса, подлежащего продаже путем выкупа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи целостного имущественного комплекса, подлежащего продаже по конкурсу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи отдельного индивидуально определенного имущества, в том числе здания (сооружения, помещения), подлежащего продаже путем выкупа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи отдельного индивидуально определенного имущества, в том числе здания (сооружения, помещения), подлежащего продаже по конкурсу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір застави майнових прав на об'єкт промислової власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція фахівця з організації майнової та особистої безпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция оценщика (эксперта по оценке имущества)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт прийому-передачі майна довірителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір схову законсервованого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой договор купли-продажи недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор о доверительном управлении имуществом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразковий договір про обслуговування комерційним банком посередника, що надає послуги щодо розміщення приватизаційних майнових сертифікатів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт оцінки вартості майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір оренди державного майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представлення інтересів під час відчуження нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про продаж майна АТ в процесі ліквідаційної процедури
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів акціонерів про затверждення договору купівлі-продажу майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір користування майном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт про фінансово-майновий стан підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про реєстрацію застави рухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про здійснення значної майнової угоди в АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання шлюбу та поділ майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення виконавчого провадження (стягнення на майно)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернене стягнення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на описане майно та виключення його з опису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про зобов'язання повернути безпідставно набуте майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довідка про вiдсутнiсть за межами України валютних цiнностей та майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Державний акт про викуп майна державного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про заставу майна з передачею майна заставодержателю (застава)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про заставу майна (з залишанням майна в заставника)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір страхування майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір страхування майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір добровільного страхування майна юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір оренди майна з правом викупу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір безстрокового безоплатного користування державним майном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Генеральний договір про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір страхування майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на безвозмездное пользование имуществом
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>