Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі організацій, які віднесені до відання НАН України

Договір оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі організацій, які віднесені до відання НАН України

раздел Оренда, лізинг / Аренда, лизинг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 3 (2)     Загружен: 964     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі організацій, які віднесені до відання НАН України Договор аренды недвижимого имущества, находящегося на балансе организаций, отнесенных к ведению НАН Украины
Скачать Договір оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі організацій, які віднесені до відання НАН України бесплатно

 

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ

нерухомого майна, що знаходиться на балансі

організацій, які віднесені до відання НАН України

 

м.______________

______________р.

 

Даний Договір укладений на підставі дозволу Бюро Президії НАН України (рішення № ______ від _________)

 

______________________НАН України(надалі «Орендодавець»), в особі директора _____________, що діє на підставі ________________, з одного боку, та

Приватне підприємство «___________»(надалі «Орендар»), в особі директора _________________, що діє на підставі _______________, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

 

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в орендне користування нерухоме майно (склад ПММ), надалі „майно”, що розміщено за адресою: ____________________, площею __ кв.м., вартість якого визначена згідно з актом оцінки і становить за оцінкою станом на _______р., ________ грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою використання під офіси і склад для будівельних матеріалів.

 

Стаття 2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА.

2.1. Майно передається Орендодавцем Орендарю за актом приймання-передачі (з зазначенням вартості, вказаної в акті оцінки).

            Право користування та зобов’язання за цим Договором з’являються у Орендаря з моменту підписання акту приймання-передачі майна. 

2.2. Після закінчення терміну оренди або припинення цього Договору Орендар в 3-денний строк повинен за актом приймання-передачі повернути майно Орендодавцю у належному стані.

            Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

2.3. Оренда майна не тягне за собою виникнення у Орендаря права власності на це майно, розпорядження ним. Орендар не має права викупу орендованого майна, за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України.

            Власником майна залишається держава, розпорядником – НАН України, а Орендар лише користується ним протягом строку оренди.

2.4. При припиненні дії Договору всі проведені Орендарем без згоди Орендодавця переобладнання та поліпшення, які неможна відокремити без шкоди для об’єкта оренди, переходять Орендодавцю безоплатно.

 

Стаття 3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН.

3.1. Орендодавець зобов’язується:

3.1.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором за актом приймання-передачі (з зазначенням його вартості).

3.1.2. Не вчиняти дії, які перешкоджають Орендарю користуватися орендованим майном на умовах цього Договору.

3.1.3. Надавати Орендарю рахунки платежів до 15 числа кожного місяця.

3.1.4. Попереджати Орендаря про зміну своїх банківських реквізитів протягом 3 днів після внесення змін.

3.2. Орендар зобов’язується:

3.2.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

3.2.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати платежі за Договором.

3.2.3. Не вносити та не зберігати в приміщеннях екологічно-небезпечні, отруйні, легкозаймисті, вибухонебезпечні та горючі рідини, зброю.

            Виконувати вимоги законодавства, у тому числі відомчих нормативних документів та внутрішніх розпорядчих документів балансоутримувача з питань охорони праці, охорони здоров’я, пожежної безпеки та безпечної експлуатації будинків та споруд, а також правил пропускного режиму балансоутримувача. З метою забезпечення контролю за збереженням майна на вимогу балансоутримувача надавати до нього копії документів про адміністративні, технічні та організаційні заходи, що проведені з питань техніки безпеки, пожежної охорони та забезпечення належного санітарного режиму. Відповідальність за невиконання вищевказаних вимог законодавства, а також відшкодування шкоди, заподіяної у зв’язку з їх невиконанням, покладається на Орендаря.   

3.2.4. Утримувати майно у належному стані. Своєчасно проводити за власний рахунок поточний ремонт за погодженням з балансоутримувачем.

            Забезпечити належний технічний стан систем тепло- та водопостачання в орендованих приміщеннях.

            При оренді підвальних приміщень дотримуватись правил експлуатації та ремонту інженерних комунікацій та вимог БНіП-11-104-76 по зберіганню та складуванню матеріальних цінностей в підвальних приміщеннях, а також забезпечити заходи щодо захисту від аварій на внутрішньобудинкових та зовнішніх інженерних комунікаціях.

            Переобладнання та поліпшення майна проводити лише на підставі письмової згоди Балансоутримувача та оформлених належним чином необхідних технічних документів.

3.2.5. Не передавати іншим юридичним та фізичним особам свої права та обов’язки за цим Договором.

3.2.6. У 7-денний термін після укладення цього Договору застрахувати орендоване майно на його експертну вартість на користь Орендодавця в порядку, визначеному законодавством.

3.2.7. З метою забезпечення контролю за станом державного майна безперешкодно допускати в приміщення представників Орендодавця для перевірки орендованого майна, представників відповідних державних служб для проведення планових перевірок, а також надавати всі необхідні документи, пов’язані з визначенням ставки орендної плати.

3.2.8. Забезпечити знаходження своїх співробітників та відвідувачів тільки в орендованих приміщеннях, нести відповідальність за охорону здоров’я та належну поведінку на території Орендодавця.

3.2.9 У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване майно у належному стані, а у разі погіршення його стану або втрати (повної або часткової), вжити заходи до його відновлення або відшкодувати збитки.

3.2.10. Орендар зобов’язується попереджати Орендодавця про зміну своєї діяльності, реквізитів, а також повноважень осіб, які мають право підпису Договору, протягом 7 днів після внесення вказаних змін.

            У разі несвоєчасного повідомлення Орендодавця про вищезазначені зміни, відповідальність за негативні наслідки покладається на Орендаря.

 

Стаття 4. ПРАВА СТОРІН

4.1.Орендодавець має право:

4.1.1. Вимагати від орендаря копії статутних документів та документів про його реєстрацію та фактичну діяльність, якщо це пов’язано з перевіркою правильності умов договору оренди.

4.1.2. 1 раз на місяць та в окремих екстрених випадках контролювати стан майна, що передане в оренду.

4.1.3. Доступу в орендоване приміщення у випадках аварій енергомереж та в інших випадках для запобігання негативних наслідків для майнових інтересів орендодавця, орендаря, інших юридичних та фізичних осіб.

4.1.4. У випадку наявності заборгованості орендаря на момент припинення дії договору оренди за погодженням з орендарем прийняти на свій баланс в рахунок погашення заборгованості майно орендаря, яке потрібно орендодавцю для здійснення своєї статутної діяльності.

4.2. Орендар має право:

4.2.1. Вимагати від орендодавця створення умов, що не перешкоджають використовувати орендоване майно за призначенням, зазначеним у договорі оренди.

4.2.2. Самостійно визначати режим своєї роботи, якщо це не буде порушувати правил внутрішнього трудового розкладу та пропускного режиму орендодавця.

4.2.3. З письмового дозволу Орендодавця (та Балансоутримувача у разі, коли він не є Орендодавцем) та за наявності необхідної технічної документації вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості. Якщо в результаті поліпшення, зробленого за згодою Орендодавця, створена нова річ, Орендар стає її співвласником.

4.2.4. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна.

4.2.5. З письмового дозволу Орендодавця передавати частково або повністю орендоване майно в суборенду (піднайм).

4.3. Сторони мають інші права учасників орендних відносин, що встановлені діючим законодавством, якщо вони не суперечать вимогам даного договору та встановленому в НАН України порядку.

 

Стаття 5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ.

5.1. За оренду майна Орендар сплачує Орендодавцю:

            - орендну плату, яка визначається в установленому законом порядку і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) січень ____р. _____ грн. за 1 кв.м., а за всю орендовану площу ______ грн. та ПДВ ____ грн., а всього _____ грн.;

  • відшкодування комунальних платежів;
  • відшкодування податку на землю;
  • витрати на утримання будинку та прилеглої території;
  • інші витрати по розрахункам Орендодавця.

5.2. Орендна плата сплачується авансом за ______________ місяця вперед щомісячно.

            Орендна плата перераховується Орендарем відповідно до вимог діючого законодавства щомісячно не пізніше 20 числа поточного місяця за весь час фактичного користування приміщеннями до його звільнення.

            Сплата інших платежів за рахунками здійснюється Орендарем не пізніше 20 числа наступного місяця.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

5.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

5.4. Розмір додаткових платежів, пов’язаних з утриманням орендованого майна та прилеглої до будинку території, з наданням послуг, зі сплатою податків, та ін., розраховується Орендодавцем пропорційно площам, які займає Орендар, кількості працюючих, з урахуванням електроприладів Орендаря та надається Орендарю за перший місяць оренди при укладанні Договору з розшифровкою і письмовою вказівкою, що в подальшому така сума буде змінюватись в залежності від фактичних витрат та змін тарифів.

5.5. Порядок сплати та розмір орендних платежів, передбачений цим Договором, підлягає перегляду у випадках змін Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів, фактичних витрат на утримання будинку, несвоєчасної сплати Орендарем передбачених Договором платежів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

5.6. Сума орендної плати, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується в установленому законом порядку.

5.7. Орендну плату та інші платежі за договором Орендар сплачує до дня фактичного звільнення приміщення.

 

Стаття 6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1. Цей договір укладено строком на 5 років. Договір діє з ________р. по ______р. включно.

6.2. Строк дії даного Договору не може бути продовжений автоматично. Фактичне використання майна після закінчення дії договору не є продовженням договору на новий строк. Продовження строку дії даного Договору оформлюється в порядку, встановленому в НАН України на підставі відповідного дозволу Бюро Президії НАН України.

6.3. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін.

6.4. Договір може бути розірваний за рішенням господарського суду за ініціативою однієї із сторін у випадках, передбачених чинним законодавством, а також у випадках:

            - порушення однією із сторін зобов’язань за цим Договором у тому числі несплати орендних платежів протягом 3 місяців;

            - навмисного або необережного погіршення стану орендованих приміщень або іншого майна Орендодавця з вини Орендаря.

6.5. Попередження про розірвання Договору за ініціативою однієї із сторін (у випадках, передбачених вище) повинно бути надано не пізніше як за місяць. До дня розірвання Договору Орендар зобов’язаний повністю сплатити Орендодавцю всі платежі за Договором.

6.6. Договір може бути розірваний достроково в установленому законом порядку також у разі настання форс-мажорних обставин (стихійне лихо, військові дії, зміни законодавства, інші обставини, які не дозволяють виконати Договір і які не можна припинити волею однієї із сторін).

 

Стаття 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

7.1. При здачі Орендодавцю орендованого майна без здійснення необхідного поточного ремонту Орендар відшкодовує Орендодавцю вартість ремонту згідно з кошторисом.

7.2. У випадках проведення Орендодавцем капітального ремонту орендованого майна Орендар на вимогу Орендодавця, надану не пізніше, як за місяць, зобов’язаний звільнити приміщення на час ремонту (який повинен бути проведений в розумні строки).

7.3. У разі виникнення суперечок при виконанні цього Договору сторони зобов’язані вжити заходів щодо їх врегулювання, а у разі недосягнення домовленості передати їх на розгляд господарського суду у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.4. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховується та використовується в порядку, встановленому законодавством. Всі поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.

7.5. Відповідно до вимог Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 № 283/97-ВР (із змінами та доповненнями) Сторони Договору зазначають наступне:

            Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств ___________________________

            Орендар є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

 

Стаття 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1. Сторони відповідають за неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору у повному розмірі, встановленому діючим законодавством.

8.2. За несвоєчасну оплату орендних платежів та за несвоєчасні розрахунки за спожиті комунальні послуги Орендар сплачує неустойку у розмірі 0,1% від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів, додатково сплачує штраф у розмірі 7% суми несплаченого своєчасного платежу.

8.3. Орендодавець не несе відповідальності за нанесені Орендарю збитки внаслідок аварій інженерних комунікацій в приміщенні або за його межами, а також за збереження матеріальних цінностей Орендаря, якщо інше не встановлене окремою угодою.

8.4. Орендар несе відповідальність за достовірність наданої їм інформації щодо свого виду діяльності, реквізитів та інше.

8.5. У випадках звільнення Орендарем приміщень без передачі Орендодавцю по акту, Орендар несе матеріальну відповідальність за всі збитки, які виникнуть у Орендодавця у зв’язку з цим.

8.6. У разі несвоєчасного повернення майна після закінчення строку дії Договору Орендар сплачує неустойку у розмірі подвійної плати за користування майном за час прострочення.

8.7. Орендар відповідає за своєчасне нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію Договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш ніж один рік. Всі витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією Договору покладаються на Орендаря.

            Даний договір складений у двох примірниках, які зберігаються 1 – у Орендодавця, 2 – у Орендаря.

 

Стаття 9. ДОДАТКИ.

9.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною.

До цього Договору додаються:

  • акт оцінки вартості майна, що передається в оренду;
  • розрахунок комунальних платежів, експлуатаційних та інших витрат, земельного податку за перший місяць оренди (або перелік таких платежів з зазначенням, що сплата здійснюється за діючими тарифами та за показниками лічильників, або договір про сплату комунальних платежів, земельного податку та експлуатаційних витрат);
  • акт приймання-передачі орендованого майна.

9.2. Інші додатки до Договору оренди оформлюються лише у письмовому вигляді за підписом уповноважених осіб та скріплюються печатками сторін.

 

Стаття 10. ЮРИДИЧНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

Скачать Договір оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі організацій, які віднесені до відання НАН України
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 3 (2)     Загружен: 964     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>