Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Типовий договір оренди державного майна

Типовий договір оренди державного майна

раздел Оренда, лізинг / Аренда, лизинг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 3 (2)     Загружен: 1385     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Типовий договір оренди державного майна Типовой договор аренды государственного имущества
Скачать Типовий договір оренди державного майна бесплатно

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

 

Затверджено наказом Фонду державного майна України від 19.04.96 р. №457

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 1996 р. за №259/1284

Із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду майна №1098 від 18.09.96 р.

 

                                                                                          ___________________________

                                                                                                               (дата підписання)

_______________________________________ (у подальшому іменований «Орендодавець»), в особі ______________________________________, що діє на підставі _________________, з одного боку, та

__________________________________________ (в подальшому іменований «Орендар») в особі _______________________________, який діє на підставі Статуту господарського товариства (іншого документа, який засвідчує право суб’єкта на підприємницьку діяльність) ________________________ тощо, з другого боку, уклали цей Договір про наведене нижче.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У разі оренди цілісного майнового комплексу Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння та користування цілісний майновий комплекс державного підприємства (структурного підрозділу) ________________________, склад і вартість якого визначено відповідно до Акта оцінки та передаточного балансу вказаного підприємства, складеного станом на ___________, і становить ________________ грн.

В тому числі:

   а) передається в оренду майно ______________________________________ грн.

із нього:

основні фонди за балансовою вартістю _______________________________ грн.

основні фонди за залишковою вартістю             _______________________________ грн.

нематеріальні активи за залишковою вартістю ________________________ грн.

незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вартості незавершеного

будівництва _____________________________________________ грн.

незавершене будівництво (відновна вартість)    _______________________________ грн.

відновна вартість устаткування, що підлягає монтажу ________________________ грн.

інше майно за балансовою вартістю      _____________________________________ грн.

   б) передається в користування на умовах довгострокового банківського кредиту: грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості ______________ грн. на умовах, визначених в кредитному договорі, який підписується одночасно з цим Договором;

   в) орендар викуповує: оборотні матеріальні засоби (окрім зазначених в п.1 (б) ___________ грн.

Викуп оформляється окремим договором купівлі-продажу одночасно з підписанням цього Договору.

Вартість незавершеного будівництва за станом на _________________________________ при введенні об’єктів в експлуатацію індексується з наступним збільшенням вартості основних фондів.

1.1.2. Орендар стає правонаступником прав та обов’язків реорганізованого державного підприємства.

1.2. У разі оренди нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння та користування _______________________________________________________________________, яке знаходиться на балансі державного підприємства ___________________________________, вартість якого визначена відповідно до Акта оцінки вартості окремого індивідуально визначеного майна і становить ___________________________ грн.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Вступ Орендаря у володіння та користування майном настає одночасно із підписанням сторонами Договору та Акта прийому-передачі вказаного майна.

2.2. Передача майна в оренду не спричиняє передачу Орендарю права власності на це майно. Власником орендованого майна залишається держава, а Орендар володіє і користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в Акті оцінки цього майна, складеного згідно з відповідною Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

            2.4. Вартість майна, що повертається Орендарем Орендодавцю, визначається на підставі передаточного балансу та Акта оцінки складеного за даними інвентаризації майна на момент припинення договору оренди, звіреного з Актом прийому-передачі державного майна в оренду. Майно вважається поверненим Орендодавцеві з моменту підписання сторонами Акта прийому-передачі.

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить _________________________ грн. за рік.

3.1.1. У разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства орендна плата перераховується до державного бюджету щоквартально не пізніше ____________ числа місяця, наступного за звітним кварталом, з урахуванням щомісячного індексу інфляції щодо суми орендної плати, визначеної за перший місяць після укладання договору оренди, яка становить _____________________ грн.

3.1.2. У разі оренди нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств орендна плата становить ______________________________ грн. за перший місяць оренди і перераховується Орендарем Орендодавцеві не пізніше ___________________________________________, з урахуванням щомісячного індексу інфляції.

(термін сплати, встановлений за домовленістю сторін)

3.2. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.3. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується в бюджет (Орендодавцеві) відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі _____% суми заборгованості за кожний день прострочення (включаючи день оплати).

3.4. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету (Орендодавцеві), підлягає в установленому порядку поверненню Орендареві або заліку в рахунок наступних платежів.

 

4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно залишаються в розпорядженні Орендаря і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

Орендар зобов’язується:

5.1. Використовувати орендоване майно у відповідності з його призначенням, визначеним статутом підприємства, майно якого передано в оренду, та умовами цього Договору.

5.2. Своєчасно і в повному обсязі вносити до бюджету (Орендодавцеві) орендну плату.

5.3. Своєчасно здійснювати капітальний і поточний ремонт орендованих основних фондів.

5.4. У разі припинення Договору оренди повернути Орендодавцеві орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на час передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу. Крім того, у разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства майно, що повертається, повинно відповідати техніко-економічним показникам державного підприємства на час передачі його майна в оренду.

5.5. Застрахувати орендоване майно в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.6. Створити страховий фонд.

 

6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

Орендар має право:

6.1. Самостійно здійснювати господарську діяльність в межах, визначених статутом створеного ним господарського товариства, підприємства, чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Продавати, обмінювати, позичати за згодою Орендодавця окремі види орендованого майна, якщо ці дії не перешкоджають виконанню умов цього Договору. Кошти, отримані від цих операцій, є власністю Орендодавця і направляються на відтворення основних фондів.

6.3. Передавати, за згодою Орендодавця, окремі інвентарні об’єкти із складу орендованого майна в суборенду фізичним та юридичним особам в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.4. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

6.5. Самостійно розподіляти доходи, створювати фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів та ін.).

6.6. Приватизувати орендоване майно в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.7. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця.

 

7. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

7.1. Передати Орендарю в оренду державне майно згідно з розділом 1 цього Договору по Акту прийому-передачі майна, який підписується одночасно із цим Договором.

7.2. У разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства передати Орендареві

на умовах довгострокового кредиту грошові кошти на суму _________________________ грн.

7.2.1. Продати Орендареві інші обігові кошти на суму _______________________________ грн.

 

8. ОРЕНДОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання державного майна, переданого в оренду.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір оренди або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна, внаслідок його неналежного використання або невиконання умов Договору.

8.3. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором оренди сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до арбітражного суду (суду).

 

10. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір діє з «___» _____________ р. до «___» _______ р. строком на ___________ рр.

10.2. Умови Договору зберігають силу протягом всього строку дії договору та у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

10.3. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за погодженням сторін.

Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами протягом 20 днів. Одностороння відмова від виконання Договору та внесених змін не допускається.

10.4. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін за рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. У разі розірвання Договору, поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів з дозволу Орендодавця, визнаються власністю Орендаря.

10.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну Договору після закінчення його строку протягом одного місяця, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.

10.7. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.

10.8. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:

— закінчення строку, на який його було укладено;

— приватизації об’єкта оренди (за участю Орендаря);

— загибелі об’єкта оренди;

— достроково за згодою сторін або за рішенням арбітражного суду (суду);

— банкрутства Орендаря.

10.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

 

11. ДОГОВІР СКЛАДЕНО В 4-Х ПРИМІРНИКАХ, ЩО МАЮТЬ ОДНАКОВУ ЮРИДИЧНУ СИЛУ

1 - Орендодавцю.

2 - Орендарю.

3 -

4 -

 

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

13. ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ ДОДАЮТЬСЯ

- розрахунок орендної плати;

- Акт оцінки вартості майна, що передається в оренду;

- Акт прийому-передачі орендованого майна.

Крім цього, у разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства, до цього Договору додаються Договір купівлі-продажу оборотних матеріальних засобів

від «____» _____________________ р. № ___________ та

Кредитний договір від «____» _______________ р. №___________.

 

               Орендодавець                                                              Орендар

 _________________________                                                             _________________________

 _________________________                                                             _________________________

 


Теги документа: договір майно оренда державний

Скачать Типовий договір оренди державного майна
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 3 (2)     Загружен: 1385     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>