Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 

Всего документов: 358
   

Даний розділ містить типові (шаблонні) процесуальні заяви та клопотання. Пам’ятайте! Типові документи є відправною точкою – «пластиліном», завдяки якому ви можете підготувати свій унікальний документ.

В данном разделе находятся типовые (шаблонные) процессуальные заявления и ходатайства. Помните! Типовые документы являются отправной точкой - "пластилином", из которого можно слепить ваш уникальный документ.

why some women cheat women that cheat with married men click here
pfizer viagra coupon open viagra coupon pfizer
why abortion ronnebybloggen.se discount coupon
how to get abortion pill unplanned pregnancy abortion houston

Заява про відновлення пропущених строків на подання скарги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении пропущенных сроков на подачу жалобы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання незаконною постанови про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід слідчого (родинні зв'язки, сумніви в об'єктивності і неупередженості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе следователя (родственные связи, сомнения в объективности и непредвзятости)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання незаконним рішення про порушення кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным решения о возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення до відповідальності співробітників міліції за службове підроблення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о привлечении к ответственности сотрудников милиции за служебный подлог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про намір оскаржити в апеляційному порядку ухвали міського суду про відкриття провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о намерении обжаловать в апелляционном порядке определения городского суда об открытии производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення суддею законодавства при розгляді справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о нарушении судьей законодательства при рассмотрении дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання матеріалів справи для ознайомлення та зняття копій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении материалов дела для ознакомления и снятия копий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення у зв’язку з тим, що відповідач не був належним чином повідомлений про дату судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения в связи с тем, что ответчик не был надлежащим образом уведомлен о дате судебного заседания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про ознайомлення з висновком експерта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об ознакомлении с заключением эксперта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, які мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, которые имеют существенное значение для дела и не могли быть известны заявителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, які мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, которые имеют существенное значение для дела и не могли быть известны заявителю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о фиксировании судебного заседания техническими средствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання третьої особи на стороні позивача про перенесення судового засідання через хворобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство третьего лица на стороне истца о переносе судебного заседания из-за болезни
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді через сумніви щодо його неупередженості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи из-за сомнений в его беспристрастности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зупинення виконання рішення (в порядку ст. 111 Закону України «Про виконавче провадження»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о приостановлении исполнения решения (в порядке ст. 111 Закона Украины «Об исполнительном производстве»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відкладення виконавчого провадження до винесення рішення Верховним судом України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсрочке исполнительного производства до вынесения решения Верховным судом Украины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про припинення примусового виконавчого провадження (досягення згоди між боржником та стягувачем у погашенні заборгованості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении принудительного исполнительного производства (достижения согласия между должником и взыскателем в погашении задолженности)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання відповіді чи існує заочне рішення суду у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении ответа существует ли заочное решение суда по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення почеркознавчої експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта принадлежности документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту належності документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в хозяйственный суд об отсутствии спора в других судебных органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до господарського суду про відсутність спору в інших судових органах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о проведении предварительного судебного заседания при отсутствии третьего лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про проведення попереднього судового засідання за відсутністю третьої особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении экземпляров решения и постановления об отмене мер обеспечения иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання примірників рішення та ухвали про скасування заходів забезпечення позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об осуществлении фиксации судебного процесса с помощью звукозаписывающего технического средства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про здійснення фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство об отсрочке срока уплаты судебного сбора и расходов на информационно-техническое обеспечение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відстрочення терміну сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возврате уплаченной государственной пошлины в связи с возвращением искового заявления и прекращением производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення сплаченого державного мита в зв’язку із поверненням позовної заяви та закриттям провадження у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о приостановлении исполнения решения (исполнительного производства) до решения дела Верховным Судом Украины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зупинення виконання рішення (виконавчого провадження) до вирішення справи Верховним Судом України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об устранении недостатков (не предоставление квитанций об уплате судебных издержек) искового заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усунення недоліків (не надання квитанцій про сплату судових витрат) позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении корреспонденции представителю в связи с тем, что истец постоянно находится в командировках
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про направлення кореспонденції представнику у зв’язку із тим, що позивач постійно знаходиться у відрядженнях
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе судебного заседания через переговорный процесс по переводу прав и обязанностей на другого ответчика
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про перенесення судового засідання через переговорний процес щодо переведення прав та обов’язків на іншого відповідача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы в подтверждение доводов стороны
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи на підтвердження доводів сторони
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока обращения в суд за защитой своих прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку звернення до суду за захистом своїх прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения из-за не установления обстоятельств дела в полном объеме
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення через не встановлення обставин справи в повному обсязі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о применении сроков исковой давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про застосування позовної давності з підстав пропущення строку позовної давності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оставлении иска без рассмотрения по заявлению истца
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залишення позову без розгляду за заявою позивача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уведомлении о стадии судебного разбирательства и просьбой ускорить решение дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повідомлення про стадію судового розгляду та проханням прискорити вирішення справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о рассмотрении дела в мое отсутствие
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про розгляд справи за моєї відсутності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о приостановлении производства по делу о разделе колхозного земельного участка между совладельцами и возмещение расходов понесенных на улучшение технического состояния дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зупинення провадження у справі про розподіл земельної ділянки, що була колгоспною між співвласниками та відшкодування витрат понесених на поліпшення технічного стану будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об уменьшении размера исковых требований в части оставления без рассмотрения требования о признании договора недействительным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зменшення розміру позовних вимог в частині залишення без розгляду вимоги щодо визнання договору недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об утверждении мирового соглашения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про затвердження мирової угоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обеспечении иска путем наложения ареста на жилой дом и земельный участок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на житловий будинок та земельну ділянку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о разъяснении резолютивной части решения Апелляционного суда в части того, какие требования необходимо выполнить путем их цитирования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про роз’яснення резолютивної частину рішення Апеляційного суду в частині того, які саме вимоги необхідно виконати шляхом їх цитування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о направлении судебного решения из-за невозможности явиться в суд
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надіслання судового рішення через неможливості з’явитися до суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство об истребовании доказательств для скорейшего и объективного разрешения дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про витребування доказів для скорішого та об’єктивного вирішення справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении дополнительной экспертизы с привлечением Института судебных экспертиз
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення додаткової експертизи із залученням Інституту судових експертиз
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о принятии мер временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про вжиття заходів тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об обеспечении доказательств ущерба, путем назначения экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення доказів завданої шкоди, шляхом призначення експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии производства по делу о искового требования об отмене ордера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття провадження у справі щодо позовної вимоги про скасування ордеру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии производства по делу в связи с тем, что данное дело следует рассматривать в порядке административного судопроизводства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття провадження у справі в зв’язку із тим, що дану справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении товароведческой экспертизы квартиры для определения ее рыночной стоимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення товарознавчої експертизи квартири для визначення її ринкової вартості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возобновлении производства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе рассмотрения судебного дела и предоставлении времени для примирения сторон
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про перенесення розгляду судової справи та надання часу для примирення сторін
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об оставлении иска без рассмотрения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залишення позову без розгляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о вызове ответчика для дачи личных объяснений и допрос ответчика в качестве свидетеля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про виклик відповідача для дачі особистих пояснень та допит відповідача як свідка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче судебного приказа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о допросе истца как свидетеля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про допит позивача як свідка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отводе судьи (новое рассмотрение дела с участием судьи решение которого было отменено)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід судді (новий розгляд справи за участю судді рішення якого було скасоване)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о вызове свидетелей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про виклик свідків
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе предварительного судебного заседания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про перенесення попереднього судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока на апелляционное обжалование
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку на апеляційне оскарження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отсрочке и рассрочке решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відстрочку та розстрочку рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении судебно-психологической экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення судово-психологічної експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о взыскании начисленной, но невыплаченной работнику суммы заработной платы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення нарахованої, але невиплаченої працівникові суми заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку окремого провадження про встановлення факту недостовірності інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку окремого провадження про встановлення факту недостовірності інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа к исполнению
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поновлення строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о предоставлении срока для примирения супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання строку для примирення подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении строительно-технической товароведческой экспертизы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення будівельно-технічної товарознавчої експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о взыскании суммы долга по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення суми боргу за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о повороте исполнения решения суда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про поворот виконання рішення суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о принятии заочного решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про прийняття заочного рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об устранении недостатков искового заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усунення недоліків позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об ознакомлении с материалами дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про ознайомлення з матеріалами справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС щодо передачі мирової угоди на затвердження до суду та закриття виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС щодо передачі мирової угоди на затвердження до суду та закриття виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о восстановлении утраченного судебного производства в части снятия из-под ареста имущества должника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення втраченого судового провадження в частині зняття з-під арешту майна боржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о выдаче исполнительного листа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу виконавчого листа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о привлечении доказательств в подтверждение расходов, понесенных истцом на предоставление ему правовой помощи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про залучення доказів на підтвердження витрат, понесених позивачем на надання йому правової допомоги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДВС про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта родственных отношений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту родинних відносин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення кримінальної справи за крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах, з визнанням цивільним позивачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возбуждении уголовного дела за кражу, совершенную в особо крупных размерах, с признанием гражданским истцом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в порядку наказного провадження про видачу судового наказу (про стягнення грошових коштів за договором)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в порядке приказного производства о выдаче судебного приказа (о взыскании денежных средств по договору)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про злочин (крадіжка з авто)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о преступлении (кража из авто)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та звільнення з-під варти
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про обізнаність із змістом позовної заяви та відсутності заперечень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд об осведомленности с содержанием искового заявления и отсутствии возражений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відшкодування шкоди внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возмещении вреда вследствие ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відшкодування шкоди та відмову від позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возмещении вреда и отказ от иска
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в нотариальную контору о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до нотаріальної контори про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о погашении судимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе даты рассмотрения уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о направлении дела по подсудности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении автотехнической экспертизы по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии уголовного дела в связи с истечением сроков давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о досрочном погашении судимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о вступлении в уголовное дело
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство об отводе следователя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство об изменении меры пресечения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення експертизи лакофарбових матеріалів та покриттів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення автотехнічної експертизи у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про погашення судимості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про направлення справи за підсудністю (господарський процес)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про зміну запобіжного заходу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття кримінальної справи у зв’язку із закінченням строку давності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про дострокове погашення судимості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відкладення розгляду кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відвід слідчого
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про вступ у кримінальній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о страховании от несчастных случаев
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о свидании с подзащитным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о разъяснении решения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принятии исполнительного документа (листа) к исполнению
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре решения по гражданскому делу по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре заочного решения по гражданскому делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возвращении судебного сбора (в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об установлении факта родственных отношений
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об отмене решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об объявлении гражданина умершим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о расторжении брака супругами, имеющими детей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о признании гражданина безвестно отсутствующим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд о выдаче копии решения и исполнительного листа (гражданское судопроизводство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в суд об усыновлении ребенка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про роз'яснення рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у цивільній справі за нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про прийняття виконавчого документа (листа) до виконання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення судового збору (у відповідності з п. 4 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення судового збору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про побачення із підзахисним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд кримінальної справи у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення у цивільній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про оголошення громадянина померлим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту родинних відносин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про усиновлення дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про розірвання шлюбу подружжям, що має дітей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про видачу копії рішення та виконавчого листа (цивільне судочинство)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про невідкладний розгляд і вирішення справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про доповнення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про доповнення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відсутність засобів для оплати наданої адвокатом правової допомоги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від адвоката
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до прокуратури про опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про усиновлення дитини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання права на побачення з дитиною
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про припинення режиму окремого проживання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява подружжя про розірвання шлюбу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення директора підприємства до кримінальної відповідальності за перевищення наданих йому повноважень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про неможливість з`явитися на судове засідання (кримінальна справа) через відпустку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову позивача від позовних вимог через розрахунок відповідача та припинення провадження по справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відкриття виконавчого провадження згідно з виконавчим листом по кримінальній справі по стягненню заподіяної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі до районного суду про відмову в задоволенні позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до головного міжрегіонального управління статистики про надання відомостей про підприємство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зменшення або звільнення від сплати судових витрат, пов’язаних з розглядом справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання особи недієздатною
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до суду про призначення опікуна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до МТСБУ про перегляд рішення про відмову відшкодувати шкоду, завдану ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до арбітражного керуючого про виплату страхового відшкодування та реєстрацію кредитора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про уточнення періоду нарахування пені
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відкладення розгляду справи через перебування юриста у відпустці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про залучення до справи представника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до страхової компанії про перегляд прийнятого рішення про виплату страхового відшкодування в зв`язку з незгодою з сумою відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до страхової компанії з вимогою негайно повідомити про прийняте рішення про виплату та розмір страхового відшкодування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДКРРФП про перевірку правдивості наданих Страховою компанією даних
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення виконавчого провадження на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі про відсутність розгляду даного спору в інших установах, надання банківських реквізитів та зменшення позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення справи про банкрутство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зміну позовних вимог до позовної заяви про захист честі, гідності та ділової репутації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірник заяви про визнання особи недієздатною
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу справи для ознайомлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірник заяви про повернення мита, що сплачено при поданні позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразок заяви про прийняття спадщини за заповітом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у цивільній справі у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд заочного рішення судді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про зміну способу та порядку виконання рішення суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу копії рішення (ухвали, вироку, постанови суду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про помилування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про дострокове погашення судимості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про укладення мирової угоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про призначення експертизи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про приєднання до апеляційної скарги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повідомлення суду про причини неявки у судове засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про оголошення громадянина померлим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання повної цивільної дієздатності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про звернення рішення суду до виконання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про залучення до участі у справі третьої особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення доказів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання громадянина недієздатним, встановлення над ним опіки і призначення опікуна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу копії рішення суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу виконавчого листа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відновлення провадження у справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява намір оскаржити рішення в апеляційному порядку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відзив на позовну заяву про часткове визнання позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення (перевищення швидкості) та закриття справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до ДАІ МВС України в м. Києві про повернення посвідчення водія
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про звільнення з посади ліквідатора боржника та призначення нового
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про участь у процедурі санації боржника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі про неотримання ухвали суду та копії позовної заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява в Прокуратуру про усунення порушень закону і притягнення до відповідальності винних осіб
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в прокуратуру о привлечении директора к уголовной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання кредитором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява по справі (поновлення строку для пред’явлення наказу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про стягнення аліментів на дитину (дітей)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання цінного паперу недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту смерті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту визнання батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту реєстрації народження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту знаходження на утриманні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту родинних відносин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відведення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о прекращении производства по делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання цінного паперу недійсним
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення позову
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту перебування на утриманні
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту прийняття спадщини
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту реєстрації народження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від позову та закриття провадження в справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відвід
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про скасування обмеження дієздатності громадянина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про надання побачення з засудженим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відстрочення (розстрочення) сплати судових витрат
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про затвердження мирової угоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про забезпечення доказів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про встановлення факту смерті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відстрочку (розстрочку) виконання рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відкладення розгляду справи (зупинення провадження в справі)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу дубліката виконавчого листа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про роз'яснення рішення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про заставу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання кредитором
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про видачу справи для ознайомлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення виконавчого провадження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення виконавчого провадження (стягнення на майно)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перевірку Постанови Арбітражного Суду м. Києва в порядку нагляду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про повернення державного мита
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд рішення у цивільній справі у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відмову від позовних вимог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відновлення (поновлення) строку на оскарження вироку (рішення) суду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про передачу на поруки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про ознайомлення з протоколом судового засідання
Добавлен: более года назад Страна: Украина


Не нашли нужный вам документ?

Напишите нам название интересующего вас документа. Мы постараемся найти его в ближайшее время и добавим его в базу. Или попросите помощь на форуме.
Мы можем подготовить оригинальный документ специально для вас.

Название документа   
Комментарии   
Ваше Имя   
Контактный телефон   
EMail   
Мы можем подготовить специфичный для Вас документ в самые кратчайшие сроки, качественно, аккуратно и с учетом Ваших требований и спецификаций.
 

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>