Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: недвижим

Позовна заява про визнання права власності на нерухоме нежиле майно через те, що загальна площа будівлі більше ніж зазначено в технічному паспорті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое нежилое имуществе из-за того, что площадь здания более, чем указано в техническом паспорте
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на недвижимое имущество по приобретательной давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о взыскании средств по договору о предоставлении услуг по поиску и демонстрации объектов недвижимости с целью покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про стягнення коштів за договором про надання послуг по пошуку та демонстрації об'єктів нерухомості з метою покупки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір платного надання послуг по обміну об'єкта нерухомості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор возмездного оказания услуг по обмену объекта недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів (Форма №16)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зняття заборони відчуження нерухомого майна у зв'язку із смертю відчужувача майна за договором довічного утримання (догляду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зняття заборони відчуження нерухомого майна у зв'язку з припиненням чи розірванням договору довічного утримання, припиненням іпотечного договору або договору застави, спадкового договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження нерухомого майна у зв'язку з укладенням договору довічного утримання догляду), іпотеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження нерухомого майна у зв'язку з укладенням договору дарування з обов'язком передати майно у майбутньому
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт щодо нерухомого майна без конкретизації типу майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание относительно недвижимого имущества без конкретизации типа имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на купівлю нерухомості та іпотеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на покупку недвижимости и ипотеку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на придбання нерухомості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на приобретение недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на розпорядження нерухомістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на распоряжение недвижимостью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір міни часток об’єктів нерухомості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор мены долей объектов недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Попередній договір з передачею авансу за об’єкт нерухомості за участі представника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Предварительный договор с передачей аванса за объект недвижимости с участием представителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на управління та розпорядження нерухомістю - в тому числі дарування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на управление и распоряжение недвижимостью - в том числе дарения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на управління нерухомістю (громадянину іншої держави)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на управление недвижимостью (гражданину другого государства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність реєстрацію права власності та на управління нерухомістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность регистрации права собственности и на управление недвижимостью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію права власності на нерухомість
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию права собственности на недвижимость
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на продаж нерухомості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на продажу недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на прийняття в дар нерухомості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на принятие в дар недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на придбання нерухомості та представництво
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на приобретение недвижимости и представительство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на придбання нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на приобретение недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на прийняття в дар нерухомості і реєстрацію права власності на неї
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на принятие в дар недвижимости и регистрации права собственности на нее
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання кредиту та придбання і заставу нерухомості з правом часткового передоручення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение кредита и покупку, а также залог недвижимости с правом частичного передоверия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання документів для відчуження нерухомості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение документов для отчуждения недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на оформлення права власності на нерухомість
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на оформление права собственности на недвижимость
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на купівлю нерухомості та управління і розпорядження нею
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на покупку недвижимости и управления и распоряжения ею
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на купівлю нерухомості за кордоном
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на покупку недвижимости за рубежом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на здійснення управління нерухомістю та розпорядження рахунком у банківській установі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на осуществление управления недвижимостью и распоряжения счетом в банковском учреждении
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на здійснення управління нерухомістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на осуществление управления недвижимостью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію права власності на гараж та управління нерухомістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию права собственности на гараж и управления недвижимостью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на оформление права собственности в отношении недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на оформлення права власності щодо нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування втраченої вартості нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении утраченной стоимости недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення господарського суду про відмову у позові про визнання недійсним рішення конкурсної комісії військової частини з передачі в оренду нерухомого військового майна та визнання недійсним договору оренди цього майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір страхування від втрати прав власності на нерухоме майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор страхования от утери прав собственности на недвижимое имущество
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор залога недвижимого имущества и оборудования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір застави нерухомого майна та обладнання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір агентства з охочими здійснити обмін нерухомістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор агенства с желающими совершить обмен недвижимостью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор об ответственном хранении ценностей в банке (договор между покупателем недвижимости и банком)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про відповідальне зберігання цінностей у банку (договір між покупцем нерухомості і банком)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі організацій, які віднесені до відання НАН України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт прийому-передачі наданих послуг до договору оренди нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про передачу в управління нерухомого майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Предварительный договор о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества и получения задатка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция агента по продаже недвижимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой договор купли-продажи недвижимого имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>