Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Зразок колективного договору (з додатками)

Зразок колективного договору (з додатками)

раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (105)     Загружен: 20306     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Зразок колективного договору (з додатками) Образец коллективного договора (с дополнениями)
Скачать Зразок колективного договору (з додатками) бесплатно

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

м. ______________

______________ р.

 

            З метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і власника Публічне Акціонерне Товариство «___________________» в особі директора ____________________ з однієї сторони, і трудовий колектив в особі вибраного і уповноваженого представника ради трудового колективу в особі ________________________ (надалі — Сторони) підписали цей договір про подані нижче взаємні обов’язки.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Розробка і укладення колективного договору проводилась сторонами на основі законодавчих актів:

            Закону України «Про колективні договори і угоди»;

            Кодексу Законів про Працю України ;

            Закону України «Про оплату праці»;

            Закону України «Про охорону праці»;

            Закону України «Про відпустки»;

            Закону України «Про зайнятість населення»;

            Закону України «Про підприємства в Україні»;

            Закону України «Про господарські товариства»;

            Договору про діяльність підприємства _________________________

1.2. Положення колективного договору визначають взаємні виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між уповноваженим власника (надалі — Адміністрація) і працівниками підприємства .

1.3. Умови цього колективного договору є обов’язковими для Сторін, що його підписали. Ці умови у випадку будь-яких спорів і розходжень не можуть трактуватися як погіршуючи, порівняно з діючим законодавством України, положення працівників, бо в протилежному випадку вони визнаються недійсними. У разі зміни діючого законодавства щодо питань які є предметом колективного договору зміни та доповнення до положень вносяться в обов’язковому порядку.

1.4. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства і є обов’язковими, як для власників і управлінського персоналу, так і для кожного члена трудового колективу. З умовами цього договору мають бути ознайомлені всі працівники підприємства та особи, які приймаються на роботу.

1.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку є невід’ємною частиною колективного договору та узгоджуються з трудовим колективом (додаток № 8)

1.6. Договірні сторони визнають, що економічна стабільність підприємства і добробут членів колективу взаємопов’язані і таким чином сторони зацікавлені в створені для цього оптимальних умов. У випадку виникнення конфліктних ситуацій вони можуть вирішуватись шляхом прямих і відкритих переговорів згідно діючого законодавства.

1.7. Жодна зі Сторін, що підписала колективний договір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.

1.8. Цей колективний договір чинний у випадку зміни складу, структури і найменування підприємства, а у випадку його реорганізації він може бути переглянутий за згодою Сторін. У випадку зміни власника підприємства дія колективного договору зберігається не більше року.

            У цей період Сторони повинні розпочати переговори про підписання нового чи зміну діючого колективного договору.

1.9. Положення цього колективного договору діє до підписання нового договору.

1.10. У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації. Всі зобов’язання адміністрації відносно оплати праці, гарантійних, компенсаційних виплат та інших соціальних норм забезпечують у відповідності з діючим законодавством та цим колективним договором.

1.11. Колективний договір набуває чинності з дня його підписання і діє по _____________ року.

1.12. Колективний договір підлягає повідомній реєстрації у місцевому органі державної виконавчої влади.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. Жодний інший трудовий договір (контракт), що підписується підприємством з працівниками, не може суперечити цьому колективному договору таким чином, щоб порівняно з останнім права та інтереси працівника в трудовому договорі (контракті) були якимсь чином обмежені. У випадку виникнення такого протиріччя відповідні положення трудового договору (контракту) визнаються недійсними.

2.2. Адміністрація не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовими договорами (контрактами). Підприємство зобов’язане передбачити в контракті чи розробити і затвердити для кожного робітника його функціональні обов’язки, ознайомити його з ними і вимагати лише їх виконання. В цих функціональних обов’язках чи в контракті може бути передбачено виконання одним з працівників обов’язків іншого лише у випадках тимчасової відсутності останнього у зв’язку з хворобою, відпусткою чи з інших важливих причин, причому такі обов’язки можуть покладатися на іншого працівника лише за додаткову плату і з врахуванням його реальної можливості виконувати їх, тобто з врахуванням необхідної професійної підготовки і зайнятості при виконанні безпосередніх обов’язків.

2.3. Кожний працівник зобов’язаний добросовісно і якісно виконувати свої обов’язки, працювати чесно і добросовісно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження власників та уповноважених ними осіб, дотримуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна власника, на прохання адміністрації підприємства надавати звіти про виконання своїх конкретних обов’язків.

2.4. При звільнення працівників у випадку змін в організації виробництва, при скороченні чисельності чи штату, вони персонально попереджаються Адміністрацією про майбутнє звільнення не пізніше ніж за два місяці. При цьому підприємство надає працівнику іншу роботу по спеціальності, а у випадку неможливості цього або при відмові працівника від неї останній працевлаштовується самостійно. При звільненні працівника за підставою, вказаною в цьому пункті, йому виплачується заробітна плата за весь період подальшого працевлаштування, але не більше ніж за три місяці від дня звільнення.

2.5. Звільнення працівників допускається лише після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві та в разі невідповідності робітника затвердженим посадовим інструкціям.

2.6. Адміністрація підприємства зобов’язана регулярно надавати трудовому колективу інформацію про економічне та фінансове положення підприємства.

2.7. При вивільнені працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності повідомляти про це не пізніш як два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення – списки фактично вивільнених працівників (ч.5 ст.20 Закону України «Про зайнятість населення»).

2.8. У випадках скорочення чисельності працюючих Адміністрація зобов’язується вживати заходів по їх працевлаштуванню відповідно до положень Закону України «Про зайнятість населення».

2.9. При вивільненні працівників, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності Адміністрація повідомляє про це працівника не пізніше ніж за два місяці. При звільненні працівника на зазначений у цьому пункті підставі йому виплачується заробітна плата за весь період наступного працевлаштування, але не більше ніж за три місяці з дня звільнення.

 

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТІЙ, КОМПЕНСАЦІЙ І ПІЛЬГ

3.1. Працівникам надаються гарантії, компенсації при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в сільську місцевість і в інших випадках, передбачених законодавством.

3.2. Підприємством встановлюються такі додаткові (не передбачені законодавством) гарантії, компенсації і пільги:

            компенсація за використання особистого автотранспорту, в межах виконання трудових обов’язків;

            компенсація у підвищених порівняно із законодавчо затвердженими розмірах за службові відрядження, у разі необхідності за рахунок прибутку;

            гарантії забезпечення засобами індивідуального захисту працівників служб охорони і безпеки;

            компенсація харчування у розмірі ___________ грн., окремим категоріям працівників додаткове харчування (наприклад сім’ям з дітьми) у вигляді натурвиплат.

            додаткові пільги для окремих категорій працівників по узгодженню з представником ради трудового колективу.

Компенсація витрат, пов’язаних з роз’їздним характером роботи робітників (службовців).

            Для забезпечення безперебійного спілкування в межах виконання трудових обов’язків надається право користування телефонним стільниковим зв’язком, а саме телефонним номером корпоративного зв’язку та телефонним апаратом, без переходу права власності на телефонні апарати фізичним особам, що працюють як в самій Корпорації так і на підприємствах, що входять до складу Корпорації, в межах укладеного договору з Корпорацією та перерозподілу телефонних номерів через Корпорацію з телефонним оператором по корпоративної мережі. Узгодження фактичного використання телефонів повинно бути відповідним чином оформлено.

            У відповідності з договорами оренди автотранспортних засобів у фізичних осіб та необхідністю постійних відряджень з використанням даного автотранспорту, з подальшим належним документальним оформленням вказаного факту господарської діяльності, тобто, видачу відряджувального посвідчення, заповнення шляхового листа на даний автотранспортний засіб та інших документів по необхідності визнавати витрати на заправку даного пересувного засобу, інші витрати по відшкодуванню витрат в межах строку відрядження виробничими, без визнання даних витрат доходом фізичної особи, яка надала в оренду засіб в межах договірних відносин, з відображенням у двосторонньо-підписаних актах виконаних робіт по наданню орендних послуг. Дані витрати повинні бути оформлені документально.

            У відповідності до вимог чинного законодавства не визнавати доходом громадян використання товарно-матеріальних цінностей в межах виконання трудових відносин, у разі відповідного документального оформлення з закладенням договорів про повну матеріальну відповідальність.

 

4. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

4.1. На підприємстві встановлюється такий режим роботи, який зобов’язуються виконувати всі працівники:

            1 зміна прядильного та підготовчого цехів

                        початок роботи — 06.40,

                        закінчення роботи — 14.00,

                        перерва для відпочинку і харчування — з 11.00 до 11.20.

            2 зміна прядильного та підготовчого цехів

                        початок роботи — 14.00, закінчення роботи — 21.20,

                        перерва для відпочинку і харчування :

                        підготовчого цеху— з 18.00 до 18.20

                        прядильного цеху— з 17.30 до 17.50

Адмінуправліня:

                        початок роботи — 08.00, закінчення роботи — 16.30,

                        перерва для відпочинку і харчування — з 12.00 до 12.30.

Лабораторія

                        початок роботи — 08.00, закінчення роботи — 16.30,

                        перерва для відпочинку і харчування — з 12.00 до 12.30.

Відділ головного механіка:

                        початок роботи — 08.00, закінчення роботи — 16.30,

                        перерва для відпочинку і харчування — з 12.00 до 12.30.

4.2. У будь-якому випадку тривалість робочого часу працівників не може перевищувати встановлену законодавством України: 40 годин на тиждень. (ст. 50 КЗпП України). Беручи до уваги специфіку роботи підприємства, тривалість щоденної роботи (зміни) затверджується графіками, з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

4.3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

4.4. Тривалість щорічної відпустки для працівників підприємства встановлюється не менш ніж 24 (двадцять чотири) календарних дні.

            Якщо працівники користувались відпусткою, загальна тривалість якою більше, ніж передбачено Законом України «Про відпустки», на весь час їх роботи на підприємстві по посадах, що давало право на цю відпустку, за ними згідно п. 2 Постанови Верховної Ради України «Про порядок ведення в дію Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року № 505/96-ВР зберігається відпустка раніше встановленої тривалості.

4.5. Щорічна відпустка у перший рік роботи працівника після 6 місяців безперервної роботи на підприємстві, а на другий та наступні – згідно з графіком відпусток.

4.6. Особам віком до 18 років надається щорічна відпустка тривалістю 31 календарний день.

4.7. Графік чергових щорічних відпусток затверджується Адміністрацією підприємства до 31 січня поточного року, для чого не пізніше 15 січня надається на розгляд трудовим колективом. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника.

4.8. За сімейними обставинами й іншими поважними причинами працівникам за їхніми заявами можуть бути надані короткотермінові відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25. Закону України «Про відпустки») на термін, обумовлений згодою між працівником і Адміністрацією підприємства, тривалістю не більше 15 (п’ятнадцять) календарних днів, в тому числі:

            особам, які одружуються – до 10 календарних днів;

            при похованні членів родини – до 7 календарних днів без урахування часу проїзду в обидва кінці;

            жінкам, які мають 2-х і більше дітей віком до 15 років (для оздоровлення дітей) – до 14 календарних днів.

            У випадку простою з незалежних від підприємства причин Адміністрація може надати працівникам відпустку без збереження заробітної плати тривалістю не більше 15 (п’ятнадцять) календарних днів за рік, а також відпустку з частковим збереженням заробітної плати на рівні 2/3 тарифної ставки чи посадового окладу на період до 60 календарних днів. При наданні такої відпустки з ініціативи Адміністрації працівник може бути повідомлений про початок відпустки не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до його початку.

4.9. Залучати працівників до надурочних робіт, як виняток, тільки у передсвяткові і святкові дні з оплатою в подвійному розмірі.

4.10. Всі працівники зобов’язуються без дозволу Адміністрації не перебувати в приміщеннях підпри­ємства у неробочий час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб.

4.11. Перелік професій та посад працівників з ненормованим робочим днем мають право на одержання додаткової відпустки за особливий характер праці, додається (додаток № 3).

 

5. ПРИЙОМ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

5.1. Форми і умови трудового договору (контракту), не могуть погіршувати умови праці робітника порівняно з законодавством.

5.2. Кожний прийнятий працівник зобов’язаний ознайомитися з умовами колективного договору під розписку.

5.3. Не допускається звільнення працівника у зв’язку з ліквідацією робочого місця, якщо до досягнення пенсійного віку йому необхідно пропрацювати до 2-х років.

5.4. Звільнений працівник зобов’язаний відшкодувати підприємству заподіяні збитки у разі порушення ним вимог договору про матеріальну відповідальність.

 

6. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ

6.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком власника підприємства (уповноваженого ним органу), який організує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, обладнання, інших засобів виробництва, наявність засобів захисту, відповідність санітарно-побутових нормативних актів з охорони праці.

6.2. Адміністрація зобов’язується забезпечити виконання всіх заходів по охороні праці, передбачених в (додатку № 4). Перелік посад, яким для виконання службових обов’язків, передбачена видача спецодягу, спецвзуття, додається (додаток № 5).

6.3. Працівники мають право відмовитись від дорученої роботи, при якій створюється ситуація, небезпечна для життя і здоров’я, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами), а також для життя і здоров’я інших людей та навколишнього середовища.

6.4. Затвердити комплексні організаційно-технічні заходів по дотриманню нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого рівня охорони праці з виділенням коштів на їх виконання у розмірі: з фонду охорони праці підприємства до 3 000 (трьох ) грн., але не більше 50% фонду оплати праці;

6.5. Виділити додаткові кошти:

            з фонду охорони праці підприємства – до 2000,0 (двох тисяч) грн. На придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників.

6.6. Працівники зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поведінки з машинами в тому ліку з ЄОМ, механізмами, обладнанням, іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, проходити обов’язкові медичні огляди. Можуть бути додатково передбачені і інші обов’язки працівників по узгодженню з уповноваженим представником ради трудового колективу.

6.7. Власник (уповноважений ним орган) зобов’язаний відшкодовувати працівникам фізичні збитки, завдані пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, а також моральні збитки, завдані внаслідок небезпечних або шкідливих умов праці, на умовах і в порядку, передбачених статтями 173, 173-1 КЗпП України, статтями 11-13 Закону України «Про охорону праці», та іншими законодавчими актами.

6.8. Працівники зобов’язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку й інше майно власника лише у службових цілях.

6.9. Адміністрація зобов’язана планувати заходи по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період в строк до 15 жовтня поточного року на наступний за звітним рік.

6.10. З усіх інших питань безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, порядку організації праці адміністрації та працівники користуються положеннями Закону України «Про охорону праці».

6.11. Адміністрація зобов’язується застрахувати усіх працівників від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату непрацездатності».

6.12. Перелік професій та посад, робота, яких пов’язана з забрудненням і яким безкоштовно видається мило і пральний порошок, додається (додаток 6).

 

7. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ

7.1. Власник (Адміністрація) підприємства гарантує надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, отримання медичної допомоги, відвідування державних органів для вирішення необхідних житлово-побутових проблем працівників без здійснення будь-яких стягнень із заробітної плати чи інших безпідставних санкцій.

7.3. За рахунок підприємства видавати безвідсоткові позики працівникам, з затвердженням графіку погашення таких позик та окремого обліку даних операцій по бухгалтерії. Можливе погашення виданих (отриманих) позик за рахунок нарахованої заробітної плати, але не більше ніж 50 (п’ятдесят) відсотків нарахованої заробітної плати за місяць.

7.4. За рахунок коштів підприємства видавати безвідсоткові позики:

            молодим сім’ям в розмірі не більшої ніж річна заробітна плата даного працівника.

Поховання - 400 грн., без надання копії свідоцтва про смерть, на підставі заяви фізичної особи.

7.5. Надавати допомогу багатодітним і малозабезпеченим сім’ям у вигляді:

            - додаткової одноразової допомоги на кожну дитину — 180 грн,

 

8. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

8.1. Адміністрація визнає діяльність на підприємстві уповноваженого представника трудового колективу, як представника трудового колективу по вирішенню питань трудових відносин заробітної плати, соціальних пільг та гарантій працівників.

8.2. Підприємство гарантує свободу організації і діяльності ради трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

9.2. При цьому притягнення осіб, що представляють власника або уповноважений ним орган, з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання по колективному договору, до адміністративної відповідальності рада трудового колективу або представник власника направляють відповідну інформацію в органи прокуратури. До дисциплінарної відповідальності як посадові особи, так і працівники можуть бути притягнуті лише на підставі перевірки, в ході якої порушник повинен буде дати письмові пояснення.

9.3. Суперечки між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не виключає цивільної, матеріальної чи інших видів відповідальності винних осіб.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін. Строк дії цього договору — до __________ р., але після закінчення терміну дії договору його положення продовжують діяти до прийняття нового колективного договору

10.2. Зміни і доповнення до цього договору протягом терміну його дії можуть вноситися лише за взаємною згодою Сторін.

10.3. Контроль за виконанням договору здійснюється безпосередньо Сторонами чи уповноваженими ними представниками за обумовленою Сторонами згодою (в письмовій або усній формі).

10.4. Сторони, які підписали цей колективний договір, щорічно, не пізніше ніж 15 січня, звітуються про його виконання.

10.5. Цей договір підписаний у трьох примірниках, які знаходяться у кожної із сторін та в Голосіївській райдержадміністрації, та мають рівноцінне юридичне значення.

 

 

__________________________________________

(підпис власника або уповноваженої ним особи)

 

__________________ р.

________________________________________

(підпис представника трудового колективу)

 

_________________ р.

 

 

Додаток № 1

До колективного договору

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _______________________

_________________ р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату праці, стимулювання праці та соціальні гарантії

на ________________ роки

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про оплату праці ________________________________________ розроблено з використанням основних положень Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 108/95-ВР, Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року № 504/96-ВР, Кодексу Законів України про Працю, Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1991 року № 698-ХІІ та Галузевої тарифної угоди.

 

2. ОПЛАТА ПРАЦІ.

2.1. Структура заробітної плати складається з:

            - основної заробітної плати;

            - додаткової заробітної плати;

            - інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу, відповідно до встановлених норм праці і встановлюється у вигляді посадових окладів.

            Додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу понад встановленої норми, за трудові успіхи і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

            До інших заохочувальних і компенсаційних виплат включаються виплати у вигляді винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними положеннями, компенсації та інші грошові та матеріальні виплати, непередбачені актами чинного законодавства, або які здійснюються понад встановлені актами норми.

            Основним джерелом коштів на оплату праці є частина доходу та інші кошти, отримані внаслідок господарської діяльності підприємства.

            До фонду основної заробітної плати включається:

Заробітна плата, нарахована за виконану роботу, відповідно до встановлених на підприємстві норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) за тарифними ставками (окладами) робітників та посадовими окладами;

Суми процентних або комісійних нарахувань в залежності від обсягу доходів (прибутку) отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) у випадках коли вони є основною заробітною платою.

2.2. До фонду додаткової заробітної плати:

2.2.1. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів:

            кваліфікованим працівникам зайнятим на особливо відповідальних роботах за високу кваліфікаційну майстерність, розміром до 200 грн.;

            за класність водіям автомобілів, та категоріям працівників яким буде введено такі надбавки та доплати за класи кваліфікації розміром до 200 грн.;

            персональні надбавки, встановлюються додатково за наказом директора підприємства;

            керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливих завдань на строк їх виконання, розміром до 500 грн.;

            за знання іноземної мови, розміром до 200 грн.;

            за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

            за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах, за роботу у багатозмінному режимі виробництва (включаючи доплати за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час, розміром до 20% від штатного (посадового окладу);

            інші надбавки та доплати.

2.2.2.Стосовно преміювання працівників та службовців підприємства відпрацьовано «Положення про преміювання».

2.2.3. Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства, за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за виконану роботу провадяться безпосередньо цим підприємством. Розмір коштів, спрямованих на оплату праці цих працівників, визначається, виходячи з кошторису на виконання робіт (послуг) за договором, і платіжних документів.

2.2.4. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, а також в понадурочний час оплачується у подвійному розмірі.

2.2.5. Виплата різниці в окладах працівникам, працевлаштованим із інших підприємств зі збереженням протягом деякого часу розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також при тимчасовому заступництві.

2.2.6. Оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, для керівництва виробничою практикою студентів, для навчання учнів загальноосвітніх шкіл.

2.2.7. Оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи у випадках, додатково врегульованих наказами керівництва.

2.2.8. Вартість безкоштовно наданих працівникам продуктів харчування, інших компенсацій товарів та послуг.

2.2.9. Оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку.

2.2.10. Сума заробітної плати за основним місцем роботи керівникам, робітникам і спеціалістам підприємства за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

            При вирішенні інших питань оплати праці підприємство керується положеннями статей Кодексу Законів про Працю і Закону України «Про оплату праці».

Проводити зміни в оплаті та перегляд заробітної плати за умов нарощування обсягів товарообігу і прибутку, змін розміру мінімальної заробітної плати, рівнем інфляції.

 

3. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

3.1. До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать:

            Надбавки і доплати, не передбачені законодавством, і понад розміри встановлені чинним законодавством.

            Наприклад матеріальна допомога це оздоровчі, екологічні та інші виплати.

В суму наданих підприємством трудових та соціальних пільг працівникам можуть входити:

            оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад передбачених законодавством) відпусток, в тому числі жінкам, які виховують дітей;

            одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію в розмірі одного штатного (посадового) окладу;

            оплата навчання в учбових закладах дітей працівників підприємства;

            вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок, що не перевищує суму в розмірі 1500 грн.;

            витрати на погашення позик, виданих працівникам підприємства для поліпшення житлових умов, включаючи кошти для погашення первинних внесків для вступу в житловий кооператив чи для індивідуального будівництва;

            витрати на благоустрій садівничих товариств (будівництво доріг, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів;

            інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата найманого житла, крім гуртожитків, продовольчих на непродовольчих товарів, проїзних квитків, або оплата маршрутних листків по факту звіту, абонементів у групи здоров’я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації працівникам вартості за паливо, у випадках не передбачених законодавством, та інші);

            витрати у розмірі страхових внесків підприємств, пов’язаних з добровільним страхуванням працівників (від нещасних випадків, безробіття, тощо), якщо договір страхування передбачає виплату, обумовленої суми застрахованій фізичній особі незалежно від виникнення страхового випадку по закінченні страхового договору. При цьому вказані суми включаються до фонду оплати праці в тому місяці, в якому провадяться перерахунки страхової компанії.

Матеріальна допомога надається в разі гострої потреби, а саме в таких випадках:

            смерті працівника – 400 грн. (понад суми, передбаченої чинним законодавством;

            на поховання членів сім’ї чи родичів – 400 грн. (понад суми встановленої чинним законодавством), без надання копії свідоцтва про смерть;

            на оздоровлення після тяжкої хвороби у розмірі 400 грн.;

            на оздоровлення у зв’язку з відпусткою у розмірі 500 грн.;

            на придбання путівок у розмірі 1200 грн.;

            стихійного лиха у розмірі 1000 грн.;

            в межах одного прожиткового мінімуму 331,5 грн. кожному працівникові при використанні відпустки поточного року;

            інші випадки, що призвели до погіршання матеріального стану.

Матеріальна допомога надається в межах сум, що передбачені кошторисом на ці цілі і при фактичній наявності коштів у підприємства, але не менше одного посадового окладу.

 

4. ІНШІ ОДНОРАЗОВІ ВИПЛАТИ

4.1. Одноразові винагороди (цінні подарунки) надаються працівникам при досягненні ними 50,55,60,70 років.

            Одноразові винагороди входять до складу коштів на оплату праці як додаткова оплата. Джерелом цих виплат є прибуток.

4.2. Всі види оплати праці і грошових виплат та заохочень у вигляді соціальних гарантій працівникам обмежуються фінансовими можливостями, крім виплат на поховання, але не вище середньомісячного заробітку, що складався за попередній місяць до моменту їх виплат.

4.3. З метою оздоровлення щорічно працівникам підприємства видаються санаторно-курортні і туристичні путівки: за рахунок підприємства 15 % — безплатно, 50 % — за повну плату, 35 % — з оплатою 60 %.

4.4. За рахунок підприємства видавати безвідсоткові позики працівникам, з затвердженням графіку погашення таких позик та окремого обліку даних операцій по бухгалтерії. Можливе погашення виданих (отриманих) позик за рахунок нарахованої заробітної плати, але не більше ніж 50 (п’ятдесят) відсотків нарахованої заробітної плати за місяць.

4.5. За рахунок коштів підприємства видавати безвідсоткові позики:

            молодим сім’ям в розмірі не більшої, ніж річна заробітна плата даного працівника;

            на підставі наданих заяв на проведення весілля по узгодженню з представником ради трудового колективу в розмірі 1000 грн.

4.6. Надавати допомогу багатодітним і малозабезпеченим сім’ям у вигляді:

            додаткової одноразової допомоги на кожну дитину — 180 грн,

            оплати квартири і комунальних послуг в межах представлених документів.

            Інші виплати у разі погодження з трудовим колективом;

4.7. Виділяти в межах одного робочого місяця до 2000 грн. за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства на здешевлення вартості харчування в їдальні.

4.8. До інших виплат, які не входять до фонду оплати праці включають:

            Одноразові допомоги та добові, які виплачуються при переведенні, прийманні та направленні на роботу в іншу місцевість, витрати на відрядження;

            Надбавки, виплати за пересувний роз’їздний характер роботи.

            Допомоги по тимчасовій непрацездатності, в межах перших п’яти оплачуваних підприємством днів, передбачену спеціальним чинним законодавством України;

            Допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, одноразова допомога при народженні дитини, по догляду за дитиною до встановленого законодавством строку, грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років (учнів – до 18 років)

            Сума виплат компенсацій та пільг працівникам, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи;

            щорічна допомога на оздоровлення дітей, Вартість подарунків дітям до свят. Вартість харчування дітей, які перебувають у дитячих санаторіях яслах, оздоровчих таборах підприємств. Суми, спрямовані на оплату за утримання дітей в дитячих садках (компенсація батьківської плати);

            додаткові виплати працівникам, які перебувають на пенсії і не значаться у списках підприємства;

            вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила та миючих засобів, знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у випадках невидачі їх адміністрацією;

            надання шефської допомоги навчальним закладам (школам, ПТУ, інтернатам), дитячим будинкам, будинкам престарілих, органам внутрішніх справ, та інше.

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів.

4.9. Витрати на проведення культурно-освітніх та оздоровчих заходів, в тому числі:

            оренда приміщень для проведення відповідним чином оформлених заходів;

            витрати на проведення таких заходів;

            витрати на придбання медикаментів для лікувально-профілактичних цілей на підприємстві;

            витрати на організацію гуртків, студій, клубів, виставок-продаж виробів самодіяльної творчості, ігрових кімнат для дітей, ярмарків, тощо;

            витрати підприємства, яке бере участь у будівництві дитячих таборів, пансіонатів та витрати на їх утримання;

            витрати на перевезення працівників до місця роботи, як власним так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв);

            компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту;

            матеріальна допомога (дивись розділ 3 Даного положення);

            витрати пов’язані з виконанням працівником його трудових обов’язків (відшкодування витрат на відрядження по факту наданих документів з використанням власного чи орендованого автотранспорту, користування телефонним мобільним зв’язком в межах договорів про матеріальну відповідальність, тощо)

 

Головний бухгалтер:   _________________

 

Від адміністрації:

_________________________

Від трудового колективу:

__________________________

 

 

Додаток № 2

До колективного договору

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _______________________

_________________ р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про преміювання _________________________________ розроблено з використанням основних положень Кодексу Законів України про Працю, Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1991 року № 698-ХІІ, Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 108/95-ВР, Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року № 504/96-ВР, та «Інструкції зі статистики заробітної плати», затвердженої наказом Мінстату від 11.12.1995 р. № 323

 

2. ПРЕМІЮВАННЯ.

2.1. Премії відносяться до фонду додаткової заробітної плати.

2.2. Премії нараховуються та виплачуються керівникам, робітникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів, в тому числі за:

            Виконання та перевиконання виробничих завдань;

            Підвищення продуктивності праці, виробітку;

            Поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності дільниці, цеху, підрозділу;

            Економію сировини, матеріалів, інструментів та інших матеріальних цінностей;

            Зменшення простоїв устаткування та інші якісні показники в роботі підприємства.

2.3. До спеціальних форм преміювання (заохочення) додаються надбавки та доплати прямо не передбачені чинним законодавством. Такими є:

            Винагороди за підсумками роботи за рік у розмірі одного посадового окладу згідно штатного розкладу підприємства;

            Винагороди (відсоткові надбавки) за вислугу років, стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), не передбачені чинним законодавством, і понад розміри, встановлені чинним законодавством, розміром до 500 грн.

            Винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, розміром до 500 грн.

            Премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення, освоєння та впровадження нової техніки, за введення в дію в строк і достроково виробничих потужностей і об’єктів будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт, розміром до 1000 грн.

            Премії, що виплачуються за спеціальними системами преміювання, в тому числі, наприклад, підвищення рівня маршрутизації перевезень вантажів автотранспортом, на залізниці, тощо, розміром до 500 грн.

2.4. Одноразові заохочення:

- окремим працівникам за виконання особливо важливих виробничих завдань, розміром до 200 грн.

- до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій так і у матеріальній формах, розміром до 200 грн.

 

 

Головний бухгалтер:   __________________

 

 

Від адміністрації:

_________________________

Від трудового колективу:

__________________________

 

 

Додаток № 3

До колективного договору

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _______________________

_________________ р.

 

УГОДА

по охороні праці працівників

 

№ п/п

Заходи по охороні праці

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Замір опору та ізоляції електро-провідникових торгівельно-технічного обладнання

На протязі року

 Директор

2.

Придбання наочних посібників ,нормативних документів з охороні праці та техніки безпеки

На протязі року

 Директор

3.

Проведення навчання техмінімуму з охорони праці, по електро- та пожежної безпеки, інструктажів на робочому місці

На протязі року

 Директор

4.

Придбання електроізолюючих захисних засобів та ремонт

ІУ квартал 2002 року

 Директор

5.

Утеплення вікон та дверей в приміщеннях

ІІІ квартал, щорічно

 Директор

6.

Виготовлення огорожі для електродвигунів

ІУ квартал, щорічно

 Директор

7.

Оновлення аптечок

2 рази на рік

 Директор

8.

Придбання та перезарядка існуючих вогнегасників ОПУ - 5

1раз в 2 роки

 Директор

9.

Проведення періодичних медичних оглядів працівників

Згідно графіків

 Директор

 

Від адміністрації:

_________________________

Від трудового колективу:

__________________________

 

 

Додаток № 5

До колективного договору

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _______________________

_________________ р.

 

ПЕРЕЛІК

посад працівників, яким для виконання службових

обов’язків передбачена видача спецодягу

 

№ п/п

Посада

Спецодяг, Спецвзуття

На який час видається (місяць)

1.

Змішувальщик сировини

Халат бавовняний

Взуття професійне

12

9

2.

Оператор тіпального устаткування

Халат бавовняний

Взуття професійне

12

9

3.

Оператор чесального устаткування

Халат бавовняний

Взуття професійне

12

9

4.

Оператор стрічкового устаткування

Халат бавовняний

Взуття професійне

12

9

5.

Оператор зрівняльного устаткування

Халат бавовняний

Взуття професійне

12

9

6.

 

Оператор мотального

устаткування

Халат бавовняний

Взуття професійне

12

9

7.

Прядильниця

Халат бавовняний

Взуття професійне

12

9

8.

Помічник містера

Слюсар

Костюм бавовняний

Взуття професійне

12

9

9.

Пресувальник волокна

Костюм бавовняний

Рукавці

Окуляри затісни

Куртка ватна

12

3

до зносу

36

10.

Обмахувальщик виробничих приміщень

Халат бавовняний

Окуляри затісни

Респіратор

12

до зносу

до зносу

11.

Чистильник усталювання

Халат бавовняний

Взуття професійне

Окуляри затісни

Респіратор

12

9

до зносу

до зносу

12.

Контролер якості

Халат бавовняний

Взуття професійне

12

9

13.

Обликовец

Халат бавовняний

Взуття професійне

12

9

14.

Комірник

Халат бавовняний

Рукавиці комб.

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

12

3

36

15.

Токар

Комбінезон бавовняний

Рукавиці комб.

Окуляри затісни

12

1

до зносу

16.

Слюсар по ремонту усталювання

Костюм бавовняний

Рукавиці комб.

Взуття черевики

12

2

12

17.

Слюсар-сантехник

Костюм бавовняний

Чоботи гумові

Рукавиці комб.

12

2

12

 

 

Від адміністрації:

_________________________

Від трудового колективу:

__________________________

 

Додаток № 6

До колективного договору

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _______________________

_________________ р.

 

ПЕРЕЛІК

професій та посад, робота яких пов’язана з забрудненням і

яким безкоштовно видаються мило

 

№ п/п

Професія та посада

Кількість мила, гр. (місяць)

Кількість прального порошку, упаковок (місяць)

1.

Змішувальний сировини

200

0,5

2.

Оператор тіпального усталювання

200

0,5

3.

Оператор чесального усталювання

200

0,5

4.

Оператор стрічкового усталювання

200

0,5

5.

Оператор зрівняльного усталювання

200

0,5

6.

Оператор прядильного усталювання

200

0,5

7.

Оператор мотального усталювання

200

0,5

8.

Помічник майстра сортиров-тіпального усталювання

200

0,5

9.

Помічник майстра чесального усталювання

200

0,5

10.

Помічник майстра стрічково-рівняльной ділянці

200

0,5

11.

Помічник майстра прядильного усталювання

200

0,5

12.

Помічник майстра мотального усталювання

200

0,5

13.

Чистильник

200

0,5

14.

Обмахівальщик виробничих приміщень

200

0,5

15.

Тесемщіца-залівщик веретен

200

0,5

16.

Токар

200

0,5

 

 

Від адміністрації:

_________________________

Від трудового колективу:

__________________________

 

Додаток № 7

До колективного договору

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _______________________

_________________ р.

 

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

 

Посада

Кількість ставок

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

Від адміністрації:

_________________________

Від трудового колективу:

__________________________

 

Додаток № 8

До колективного договору

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _______________________

_________________ р.

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників ПАТ «_____________________»

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У відповідності з Конституцією України громадяни України мають право на труд, тобто на отримання гарантованої роботи з оплатою праці у відповідності з кількістю і якістю, та не нижче встановленого державою мінімального розміру у відповідності з визнанням, здатністю, професійною підготовкою, освітою та з урахуванням суспільних потреб .

            Дисципліна праці – це не лише суворе дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також творче відношення до своєї праці, забезпечення її високої якості, виробничого використання робочого часу.

            Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, методами виховання, заохочення за добросовісну працю. До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та суспільного впливу.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті сприяти вихованню працівників, організації праці на наручній основі, раціональному використанню робочого часу, високої якості робіт, підвищенню продуктивності праці та ефективності суспільного виробництва.

            Питання, пов’язані з використанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються адміністрацією підприємства в межах наданих прав, а у випадках, передбачених діючим законодавством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку, - разом або по узгодженню з уповноваженим органом трудового колективу. Ці питання вирішуються також трудовим колективом у відповідності до покладених на нього повноважень.

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники реалізують своє право на труд шляхом укладення трудового договору про прийняття на роботу на даному підприємстві.

2.2. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

            Забороняється вимагати від фізичної особи при прийомі на роботу документи, надання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.3. Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:

            1) при організованому наборі працівників;

            2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

            3) при укладенні контракту;

            4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

            5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

            6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 

            7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) по підприємству, з ознайомленням фізичної особи про зміст наказу (розпорядження) під розпис. В наказі (розпорядженні) повинно бути вказано найменування роботи (посади) у відповідності до штатного розкладу підприємства та умови оплати праці.

            Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

            Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

2.4. У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України.

2.5.Трудовий договір може бути:

            1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;

            2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

            3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

2.6. До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

            1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

            2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

            3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

            4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

2.7. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві понад п'ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

            Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

2.8. Розірвання трудового договору може мати місце тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

Підставами припинення трудового договору є:

            1) угода сторін;

            2) закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;

            3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;

            4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника , з ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;

            5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

            6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;

            7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

            8) підстави, передбачені контрактом.

Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників.

            9) Припинення трудового договору з працівником, направленим за постановою суду на примусове лікування

2.9. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

            Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

            Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

2.10. Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених Кодексом про працю.

2.11. Розірвання трудового договору оформляється наказом по підприємству.

2.12. В день звільнення адміністрація зобов’язана видати робітнику або службовцю його трудову книжку з занесенням в неї записів про прийом та звільнення. Записи про причину звільнення в трудову книжку здійснюються у повної відповідності до положень чинного законодавства з посиланням на конкретну статтю, пункт Кодексу Законів про Працю. Днем звільнення рахується останній день роботи, або останній день відпустки.

2.13. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

            В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

2.14. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

            У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів закладів освіти, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

            У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов працівник.

            За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається. У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям.

2.15. За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

            У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

 

3. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ.

3.1. Робітники і службовці зобов’язані:

            а) працювати чесно та добросовісно, дотримуватись дисципліни праці – основи порядку на виробництві, своєчасно та точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для високопродуктивної праці, уникати подій, які заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов’язки;

            б) підвищувати продуктивність праці, своєчасно та добросовісно виконувати роботи по нарядах та завданнях, норми виробітку та нормовані виробничі завдання;

            в) покращувати якість роботи та продукції, що випускається, не допускати браку у роботі, дотримуватись вимог технологічної дисципліни;

            г) дотримуватись вимог по охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієні праці та протипожежній охороні, передбачених відповідними правилами та інструкціями, працювати у виданому спецодягу, спецобувці, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту;

            д) приймати заходи для завчасного усунення причин та умов, які суперечать нормальному виробничому процесу (простої, аварія) та своєчасно доводити інформацію до відома адміністрації підприємства;

            е) тримати своє робоче місце, обладнання та інвентар в чистоті та порядку, а також слідкувати за чистотою на території підприємства; дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей та документів;

            ж) ефективно використовувати в процесі виробництва машини, станки та інше обладнання, спецодяг та інші предмети, які видаються для обслуговування виробничих процесів, економно витрачати сировину, матеріали, енергію, паливо та інші матеріальні ресурси;

            Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією або на посаді визначається технічними правилами, посадовими інструкціями та положеннями, затвердженими у встановленому порядку.

 

4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

4.1. Адміністрація підприємства зобов’язана:

            а) правильно організовувати працю робітників та службовців, з урахуванням спеціальності та кваліфікацією кожного, надати окреме робоче місце, своєчасно до початку роботи ознайомлювати із встановленим завданням для забезпечення роботою на протязі кожного робочого дня, забезпечити здорові нешкідливі умови праці, належний стан інвентарю, машин, станків та іншого виробничого обладнання, а також нормативні запаси сировини, матеріалів та інших ресурсів, необхідних для безперебійної та ритмічної роботи;

            б) створити умови для росту продуктивності праці шляхом впровадження новітніх досягнень науки, техніки та наукової організації праці; здійснювати заходи по підвищенню ефективності виробництва, якості роботи та продукції що випускається, скороченню застосування ручної малокваліфікованої та важкої фізичної праці, покращення організації та підвищення культури праці на виробництві;

            в) заохочувати працівників за сумісництво професій, організовувати вивчення, розповсюдження та впровадження передових прийомів та методів праці;

            г) своєчасно доводити до структурних підрозділів планові завдання, забезпечувати їх виконання з найменшими витратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, здійснювати заходи, які були б направлені, на більш повне виявлення та використання внутрішніх резервів, забезпечення науково-обгрунтованого нормування витрат сировини та матеріалів, енергії та палива, раціонального та економного їх використання, підвищення рентабельності виробництва, та покращуючи інші планові показники роботи;

            д) постійно удосконалювати організацію оплати праці, широко використовуючи колективні форми оплати праці по кінцевих результатах, підвищувати якість нормування праці; забезпечувати високу матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх особистої праці та у загальних результатах роботи колективу, підприємства в цілому, правильне співвідношення між ростом продуктивності праці та ростом заробітної плати, економним та раціональним витрачанням фонду оплати праці, фонду матеріального заохочення та інших заохочувальних фондів; забезпечити правильне використання діючих умов та нормування праці; видавати заробітну плату у встановлені терміни;

            е) забезпечити суворе дотримання трудової та виробничої дисципліни, постійно здійснювати організаційну, економічну та політико-виховну роботу, направлену на її зміцнення, зменшення втрат робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, формування стабільних трудових колективів, приймати заходи впливу до порушників дисципліни, враховуючи при цьому точку зору трудового колективу;

            ж) неухильно дотримуватись законодавства про працю та правил охорони праці; поліпшувати умови праці; забезпечувати належне технічне обладнання усіх робочих місць та створювати на них умови праці, які б відповідали правилам по охороні праці (правилам по техніці безпеки, санітарним нормам, таке інше). За відсутності в Правилах вимог, дотримання яких на виробництві, при виконанні робіт, необхідно для забезпечення безпечних умов праці, адміністрація підприємства, по узгодженню з профспілковим комітетом приймає заходи, які гарантують безпечні умови праці;

            з) приймати необхідні заходи по профілактиці виробничого травматизму, професійних та інших захворювань робітників та службовців; у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги та компенсації у зв’язку з важкими умовами праці (скорочений робочий день, додаткові відпустки, лікувально-профілактичне харчування та ін.), забезпечити у відповідності з діючими нормами та положеннями спецодягом, спецобувкою та іншими засобами індивідуального захисту, організувати належний догляд за цими засобами;

            і) постійно контролювати знання та дотримання робітниками усіх вимог інструкцій по техніці безпеки, виробничої санітарії та гігієні праці, протипожежної охорони;

            к) розвивати змагання, створюючи в трудовому колективі умови для підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва, покращення якості виконуваних робіт (наданих послуг), зниження собівартості продукції що виробляється, раціонального використання робочого часу, сировини, матеріалів, енергії, інших ресурсів, виконання плану поставок по договорах та замовленнях, своєчасного підведення результатів роботи, підвищення ролі морального та матеріального стимулювання високопродуктивної праці, вирішення питань заохочення трудових колективів та окремих працівників; забезпечити розповсюдження передового досвіду та цінних ініціатив як конкретних працівників так і інших трудових колективів;

            л) Своєчасно розглядати та впроваджувати винаходи та раціоналізаторські ідеї, підтримувати і заохочувати новаторів виробництва, сприяти масовій технічній творчості;

            м) забезпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) кваліфікації робітників та рівня їх економічних та правових знань, створювати необхідні умови для суміщення роботи з навчанням на виробництві та в навчальних закладах з відривом від роботи;

            н) створювати трудовому колективу необхідні умови для виконання ним повноважень, сприяти створенню в колективі атмосфери ділової та творчої активності, підтримувати та розвивати ініціативу працівників, забезпечувати їх участь в управлінні виробництвом;

            о) уважно відноситись до запитань та потреб працівників, забезпечити покращення їх житлових та культурно-побутових умов.

            Адміністрація здійснює свої обов’язки у відповідних випадках разом з уповноваженим органом трудового колективу підприємства.

 

5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

5.1. На підприємстві встановлюється такий режим роботи, який зобов’язуються виконувати всі працівники:

            1 зміна та цехів

                        початок роботи — 06.40,

                        закінчення роботи — 14.00,

                        перерва для відпочинку і харчування — з 11.00 до 11.20.

            2 зміна та цехів

                        початок роботи — 14.00,

                        закінчення роботи — 21.20,

                        перерва для відпочинку і харчування :

______________- цеху— з 18.00 до 18.20

______________ цеху— з 17.30 до 17.50

Адмінуправліня:

                        початок роботи — 08.00,

                        закінчення роботи — 16.30,

                        перерва для відпочинку і харчування — з 12.00 до 12.30.

Лабораторія

                        початок роботи — 08.00, закінчення роботи — 16.30,

                        перерва для відпочинку і харчування — з 12.00 до 12.30.

Відділ головного механіка:

                        початок роботи — 08.00, закінчення роботи — 16.30,

                        перерва для відпочинку і харчування — з 12.00 до 12.30.

5.2. До початку роботи кожен працівник зобов’язаний відмітити свій прихід на роботи, а по закінченню робочого дня – ухід з роботи у порядку, встановленому на підприємстві.

5.3. Адміністрація зобов’язана організувати облік явки на роботу та ухода з неї. Біля місця обліку робочого часу необхідно тримати годинник, котрий правильно визначає час.

Працівника, який з’явився в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день.

5.4. Надурочні роботи, як правило не допускаються. Використання надурочних робіт адміністрацією може використовуватися в окремих випадках та з дотриманням обмежень, передбачених чинним діючим законодавством, лише після узгодження з профспілковим комітетом підприємства.

5.5. Черговість надання щорічних відпусток встановлюються адміністрацією по узгодженню з профспілковим комітетом підприємства, з урахуванням необхідності забезпечення дієвості роботи підприємства та сприятливих умов для відпочинку робітників та службовців. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року та доводиться до відома усіх працівників;

 

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ДОСЯГНЕННЯ В РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, досягнення в роботі, підвищення продуктивності праці, підвищення якості продукції, новаторство в роботі та за інші досягнення в роботі застосовуються наступні заохочення:

            а) винесення подяки;

            б) видача премії;

            в) нагородження цінним подарунком;

            г) нагородження почесною грамотою;

При застосуванні заохочень враховується точка зору трудового колективу;

Заохочення призначається за наказом або розпорядженням, доводиться до відома всього колективу з занесенням у вигляді запису в трудову книжку працівника.

При застосуванні заходів заохочення враховується моральне та матеріальне стимулювання праці.

6.2. Працівникам, які успішно та добросовісно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу пільги в області соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії та будинки відпочинку, покращення житлових умов та т.п.). Таким працівникам надається право професійного роста на роботі.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника, покладених на нього трудових обов’язків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного та суспільного впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним діючим законодавством України.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

            1) догана;

            2) звільнення.

Звільнення в якості дисциплінарного стягнення може бути застосоване за:

            - систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

            - прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; прогул (в тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин на протязі робочого дня без поважних причин);

            - появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

            - вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

            - одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службовими особами державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами;

            - винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу;

            - вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

7.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, або особі якої надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.

7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

            Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

7.5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

            При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

            Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

            Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

            Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

7.6. За прогул ( в тому числі, за відсутність на роботі більше трьох годин на протязі одного робочого дня ) без поважних причин адміністрація підприємства застосовує один з наступних заходів:

            - дисциплінарні стягнення, передбачені в пункті 23 даних Правил;

            - зниження, з урахуванням обмежень встановлених діючим законодавством, розміру одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві) або ненадання права на отримання відсоткової надбавки за вислугу років на підприємстві.

Таким чином, прогульниками є працівники, як ті, що були відсутні на роботі більше трьох годин на протязі робочого дня без поважних причин, так і ті, що прогуляли цілий робочий день.

            Незалежно від застосування заходів дисциплінарного та суспільного стягнення працівник, який здійснив прогул ( в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин без поважних причин на протязі одного робочого дня) без поважних причин або поява на роботі в нетверезому стані, залишається без виробничої премії повністю або частково. В даному випадку, можливе застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зменшення розміру винагороди за результатами роботи підприємства за рік, або повністю не виплачувати дану винагороду.

7.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у підрозділах (відділах) на видному місці.

 

 

Від адміністрації:

_________________________

Від трудового колективу:

__________________________


Теги документа: договір колективний

Скачать Зразок колективного договору (з додатками)
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (105)     Загружен: 20306     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>