Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір постачання товару

Договір постачання товару

раздел Купівля-продаж / Купля-продажа
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 2922     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір постачання товару Договор поставки товаров
Скачать Договір постачання товару бесплатно

 

 

ДОГОВІР
постачання товару

 

м. ______________

______________ р.

 

ПОСТАЧАЛЬНИК: ___________________________,в особі ___________________________________, що діє на підставі  _________________________,з одного боку, і

ПОКУПЕЦЬ: ________________________________,в особі __________________________________, що діє на підставі  _________________________,з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується виготовляти та систематично постачати і передавати у влас­ність (повне господарське відання) ПОКУПЦЮ певний товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прий­мати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах Даного Договору.

1.2. Предметом постачання є наступний товар:

1.2.1. ________________________________________________________________________.

1.2.2. ________________________________________________________________________.

1.2.3. ________________________________________________________________________.

1.2.4. ________________________________________________________________________.

 

2. ОБСЯГ (КІЛЬКІСТЬ) ТА ТЕРМІНИ ПОСТАЧАННЯ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

3. АСОРТИМЕНТ

3.1. Асортимент товару передбачається у специфікації, яка додається до Даного Договору (Додаток № 1 до Даного Договору).

3.2. У випадку необхідності для ПОКУПЦЯ змінити деякі позиції з асортименту товару, що постачається, він зобов’язаний подати ПОСТАЧАЛЬНИКУ нову специфікацію для узгод­ження у строк ___________________ до настання нового терміну постачання.

3.3. Нова специфікація вважається прийнятою в редакції ПОКУПЦЯ, якщо ПОСТАЧАЛЬ­НИК протягом ____________________ після її отримання не заявить щодо неї свої заперечення.

 

4. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

4.1. Якість та комплектність товару, що постачається, повинна відповідати ______________________.

(ГОСТу, ТУ, сертифікату виготовлювача, зразку та ін.)

4.2. Підтвердженням якості та комплектності з боку ПОСТАЧАЛЬНИКА є ______________________.

(найменування документу про якість та комплектність товару)

4.3. Додаткові до комплекту вироби ______________________________________________________.

4.4. З комплекту товару виключаються наступні вироби, що не потрібні ПОКУПЦЮ:

_____________________________________________________________________________________.

4.5. Узгодження між сторонами уточнених характеристик та додаткових вимог щодо якості та комплектності‚ не передбачених у п.4.1‚ 4.3‚ 4.4 Даного Договору‚ здійснюється сторонами в окремому порядку.

 

5. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

5.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість та надійність товару, що постачається, протягом ___________ з моменту _____________________________________.

5.2. При виявленні виробничих дефектів у товарі при його прийманні, а також при монтажі, налагоджуванні та експлуатації у період гарантійного строку виклик представника ПОСТАЧАЛЬНИКА обов’язковий.

5.3. Термін усунення недоліків або заміни товару (доукомплектовування) визначається у розмірі

_________________________ з моменту виявлення дефектів.

 

6. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

6.1. Товар повинен бути поставлений ПОКУПЦЮ не пізніше ______________ числа першого місяця відповідного періоду постачання.

6.2. ПОСТАЧАЛЬНИК має право на дострокове постачання кожної партії товару з обов’яз­ковим повідомленням ПОКУПЦЯ про це в термін _________________ з моменту її відвантаження (може бути передбачена інша умова).

 

7. ЦІНА

7.1. ПОКУПЕЦЬ оплачує поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ товар за ціною, передбаченою у специфікації, яка додається до Даного Договору (Додаток №1 до Даного Договору).

7.2. Ціни в специфікації за Договором зазначені без урахування ПДВ (з урахуванням ПДВ).

 

8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковому порядку протягом __________ з моменту ____________________ (може бути передбачена передоплата).

8.2. Порядок оплати: _______________________________________________________.

8.3. Форма розрахунків: ____________________________________________________.

8.4. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПОСТАЧАЛЬНИКА про здійснення платежу в тер­мін ______ з моменту ________________ шляхом ________________________________.

 

9. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

9.1. Постачання здійснюється на умовах: ______________________________________.

9.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент: ____________________.

9.3. Перехід ризиків на товар відбувається в момент: ___________________________.

 

10. ПУНКТ ПОСТАВКИ

Пунктом постачання товару за Даним Договором є: ____________________________.

 

11. ТАРА І ПАКУВАННЯ

11.1. Товар повинен бути затарений і спакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ таким чином, щоб не допустити псування та/або знищення його на період постачання до прийняття товару ПОКУПЦЕМ.

11.2. Товар повинен бути затарений наступним чином:__________________________.

11.3. Товар повинен бути спакований наступним чином: _________________________.

11.4. Вартість тари та пакування входить (не входить) до ціни товару.

11.5. Порядок та строки повернення тари: _____________________________________.

11.6. Умови розрахунків при поверненні тари: ______________________________________

______________________________________________________________________________.

 

12. МАРКІРУВАННЯ

12.1. Товар повинен бути промаркірований наступним чином: _________________________

 ______________________________________________________________________________.

(зазначається текст та/або малюнок маркірування на тарі, або робиться посилання на стандарт, ГОСТ)

 

13. ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

13.1. Пункт відвантаження: _________________________________________________.

13.2. Терміни відвантаження: протягом _______________ з моменту ______________.

13.3. Вид транспорту: ______________________________________________________.

13.4. Мінімальною нормою відвантаження _____________________________________

транспортом є _________________________________________________________________.

(вагон, контейнер, інші мінімальні норми)

13.5. Особливості відвантаження: ____________________________________________.

13.6. ПОCТАЧАЛЬНИК повинен повідомити ПОКУПЦЯ про відвантаження в термін _

___ з моменту __________ шляхом _______________________________________________.

            У повідомленні зазначаються: дата відвантаження, номер накладної, номер вагону (назва судна, № автомашини, № рейсу) номер і дата договору, найменування та кількість товару.

 

14. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

14.1. Передача (приймання-здача) товару здійснюється в пункті поставки.

14.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

14.3. Отримавши товар, ПОКУПЕЦЬ повинен телеграфом з повідомленням підтвердити отримання товару протягом __________________ з моменту _______________.

 

15. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

15.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до ____________ р.

15.2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати або змінити договір за ___________ до його закінчення, Даний Договір вважається пролонгованим на строк _____________.

 

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

16.1. За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

16.2. ПОКУПЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність:

за _______________________________________ штрафна неустойка в розмірі _________________%

від суми ________________________________.

16.3. ПОСТАЧАЛЬНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність:

за _______________________________________ штрафна неустойка в розмірі _________________%

від суми ________________________________.

16.4. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань протягом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі _________________.

16.5. За порушення інших умов Даного Договору винна сторона несе наступну від­по­ві­даль­ність:

___________________________________________________________________.

 

17. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

______________________________________________________________________________________

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування чи поручництво

______________________________________________________________________________________.

з боку як ПОСТАЧАЛЬНИКА, так і ПОКУПЦЯ)

 

18. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

18.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відпо­від­ності до законодавства України в Арбітражному суді (третейському суді із зазначенням конкретного третейського суду чи вказати порядок формування цього третейського суду).

18.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом ______________ днів з моменту отримання претензії.

 

19. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

19.1. Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обо­в’язковим укладанням письмового документа.

19.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій сторо­ні без письмової згоди другої сторони.

 

20. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:

ПОСТАЧАЛЬНИК: ______________________________ телефон __________________.

ПОКУПЕЦЬ: ____________________________________ телефон _________________.

 

21. ОСОБЛИВІ УМОВИ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

 

22. ІНШІ УМОВИ

22.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

22.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством (або зазначається конкретний нормативний документ).

22.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

 

23. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ

СТОРІН НА МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

23.1. ПОКУПЕЦЬ:

Місцезнаходження офісу: ___________________________________________________.

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон ___________, телетайп __________________, факс _____________________.

Розрахунковий рахунок №_____________ в ___________________________________,

МФО ___________________, КОД ________________________.

Кореспондентський рахунок банку ПОКУПЦЯ: ______________________________.

Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:

1. Для вагонних відправлень: ________________________________________________.

2. Для контейнерів: ________________________________________________________.

3. Для відправлення водяним транспортом: ____________________________________.

4. Для відправлення повітряним транспортом: _________________________________.

23.2. ПОСТАЧАЛЬНИК:

Місцезнаходження офісу: ___________________________________________________.

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон ___________, телетайп __________________, факс _____________________.

Розрахунковий рахунок №_____________ в ___________________________________,

МФО ___________________, КОД ________________________.

Кореспондентський рахунок банку ПРОДАВЦЯ: ________________________________.

Кореспондентський рахунок банку: ___________________________________________.

Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:

1. Для вагонних відправлень: ________________________________________________.

2. Для контейнерів: ________________________________________________________.

3. Для відправлення водяним транспортом: ____________________________________.

4. Для відправлення повітряним транспортом: _________________________________.

23.3. Сторони зобов’язуються негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни ві­домостей, вказаних в п.23 Даного Договору. Повідомлення ПОКУПЦЯ про зміну своїх відванта­жувальних реквізитів приймається до виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ для відвантаження то­вару, якщо таке повідомлення надійде до ПОСТАЧАЛЬНИКА не пізніше ___ днів до початку пе­ріоду постачання.

Повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКА про зміну своїх банківських реквізитів приймається до виконання ПОКУПЦЕМ для оплати товару, якщо таке повідомлення надійде до ПОКУПЦЯ не пізніше _______ днів до початку терміну оплати.

 

24. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

1. Додаток № 1 на ____________ стор. Специфікація на _________________ стор.

Додаток до Даного Договору складає його невід’ємну частину.


Теги документа: договір постачання виробництво

Скачать Договір постачання товару
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 2922     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>