Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання місця у web-мережі

Договір про надання місця у web-мережі

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 536     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання місця у web-мережі Договор о предоставлении места в web-сети
Скачать Договір про надання місця у web-мережі бесплатно

 

ДОГОВІР № _________

ПРО НАДАННЯ МІСЦЯ У WEB-МЕРЕЖІ

 

м.______________

______________р.

                          ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________, надалі за текстом «Замовник», з однієї сторони, та

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________, надалі за текстом «Виконавець»,  уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику місце «______________________» у web-мережі в Інтернет-проекті _______________________(надалі - Послуги), а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити надані послуги.

1.2. Виконавець розміщує інформацію Замовника сторінці  в Інтернет-проекті __________________в розділі «_____________________» в порядку та на умовах, визначених у Договорі.

      

2. СТРОК ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Згідно з цього Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги:

2.1.1. Виконавець розміщує інформацію Замовника на окремій web-сторінці  на Інтернет-проекті ________________у мережі Інтернет в розділах зазначених в пункті 1.2. 

2.1.2. Строк надання послуг складає вісімнадцять місяців  (з _____________до _______________)

2.1.3. Виконавець надає інші послуги, а саме  підготовчі роботи з обробки наданої Замовником інформації для подальшого її розміщення на Інтернет-проекті ____________________, перелік і строк виконання яких міститься в Додатку № 1 до Договору.

2.2. Виконавець надає місце Замовнику для розміщення інформації на Інтернет-проекті _________________ після оплати Замовником суми, вказаної в п. 3.1. Договору.

 

3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Вартість послуг розміщення інформації в Інтернет-проекті _________________ в розділах зазначених в пунктах 1.1. на розміщення  на окремій веб сторінці  визначається в Додатку 1 даного Договору.

3.2.  Форма оплати – готівковий розрахунок.

3.3.  Порядок оплати – повний попередній розрахунок.

3.4.  Виконавець починає розміщення в Інтернет-проекті _________________ в розділах зазначених в пунктах 1.1 на розміщення інформації з моменту оплати Замовником суми, в розмірі вартості розміщення зазначеної в Додатку1 даного Договору.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов'язки Виконавця

4.1.1. Виконавець приймає на себе обов'язки по створенню окремої web-сторінки Замовника на Інтернет-проекті _________________ в розділах зазначених в пункті 1.2. в строки, зазначені в Додатку № 1 до даного Договору, а також виконання консультаційного обслуговування Сторінки Замовника на Інтернет-проекті _________________ протягом усього терміну дії договору.

4.1.2. Виконавець зобов'язується надати послуги належної якості.

4.1.3. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити письмово про це Замовника.

4.1.4. Виконавець має право для виконання умов Договору самостійно  укладати будь-які  незаборонені  законами України  угоди з  третіми  особами, без попереднього узгодження з боку  Замовника. У цьому випадку Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за виконання зазначеними в цьому пункті третіми особами своїх зобов’язань.

 

4.2. Обов'язки Замовника

4.2.1. Замовник вчасно забезпечує Виконавця необхідними для виконання договору інформаційними матеріалами.

4.2.2. Замовник надає Виконавцю (за його запитами) необхідні відомості, що стосуються виконання замовлення.

4.2.3. Замовник вчасно здійснює оплату наданих послуг відповідно до умов, викладених в розділі 3 даного Договору.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. За  невиконання (часткове або повне) умов цього Договору, винна в такому невиконанні Сторона несе відповідальність згідно з  чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. У  разі порушення  термінів оплати  послуг Виконавцю Замовником,  Виконавець має право призупинити розміщення Сторінки Замовника в Інтернет-проекті _________________ в розділах зазначених в пунктах 1.1 до моменту фактичної сплати згідно Додатку1 даного Договору.

5.3. Виконавець не несе вiдповiдальність за місцерозташування Замовника в Інтернет-проекті _________________.

5.4. Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами вирішуються усними переговорами, а якщо сторони не дійшли згоди,  розглядаються у судовому порядку за встановленою підсудністю та підвідомчістю згідно діючого законодавства України.

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Строк дії договору складає  вісімнадцять місяців. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами з 01.11.2009 до 01.05.2011р.

6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

6.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою обох сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише Виконавцем з поверненням наданих Замовником грошових коштів за залишковий період дії Договору.

6.4. Цей Договір складений українською мовою, при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Кожній Стороні Договору належить один примірник.

6.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.6. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.7. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.8. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.9. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками.

6.10. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печатками.

6.11. Сторони домовились, що недійсність одного з положень (пунктів) даного договору, не тягне за собою недійсність інших положень (пунктів) договору та Договору в цілому.

 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони розглядатимуть як конфіденційну будь-яку інформацію, яка надається їм відповідно до їх зобов'язань, і яка є конфіденційною або може мати такий характер, і вони не використовуватимуть подібну інформацію для своєї власної вигоди або  вигоди іншої сторони, або розкриватимуть подібну інформацію іншій стороні, окрім своїх працівників і  професійних  експертів, від яких  вимагається, щоб вони  дотримувалися тих же зобов'язань про конфіденційність, які приведені в цьому параграфі. Виконавець  зобов'язується не розголошувати третім особам, а також не обнародувати невизначеному колу осіб письмову інформацію про комерційні взаємини, що витікають з цього Договору (окрім як у випадках прямо передбачених законодавством України) без попередньої письмової згоди Замовника. Виконавець  зобов'язаний зберігати конфіденційність відносно всієї отриманої інформації і віднесеною Замовником до конфіденційної, зокрема, але не обмежуючись: технологічною, комерційною і фінансовою, такою, що стосується поточної діяльності і перспективних планів Замовника, так само як і вже отриманою Виконавцем  від Замовника, так і відносно тієї інформації, яка буде отримана протягом терміну дії цього Договору, а також інформації щодо розірвання і інших умов цього Договору. Передача інформації вказаної в даному пункті (отриманої від Замовника і віднесеної останнім до конфіденційної) третім особам, публікація, інше розголошення такої інформації, або будь-яке інше її використання, протягом дії цього Договору, а також і після припинення цього Договору, може здійснюватися тільки з письмової згоди спеціально уповноваженого на те представника Замовника, незалежно від причин припинення цього Договору.

7.2. У випадку, якщо порушення Замовником  положень про конфіденційність привело до прямих збитків, завдало шкоди доброму імені або діловій репутації Виконавця, або зробило неможливим подальше використання інформації, так само як і привело до розголошування інформації про нові розділи(підрозділи) Виконавця, які знаходилися в процесі занесення, внаслідок чого ідеї, інформація були використані іншими компаніями, Замовник  відшкодовує Виконавцю такі збитки в повному обсязі.

7.3. Сторони домовилися, що положення даного Договору про конфіденційність діятимуть і після припинення дії даного Договору.

    

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов’язань, обумовлене обставинами, що виникли всупереч волі і бажання Сторін і які не можливо передбачити або уникнути, зокрема, але не виключно, епідемії, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

8.2. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії непереборної сили.

8.3. Сторона, яка не виконує свої зобов’язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно сповістити про це другу сторону.

8.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Замовником або Виконавцем шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

Додаток 1

до Договору № _______ про надання місця у web-мережі

від ___________ р.

 

м. Київ

_______________ р.

 

Вимоги до Замовника в Інтернет-проекті _________________ до розділів зазначених в пунктах 1.1

 

Перелік вимог

1

Надати Виконавцю якісні данні (фото, відео, опис послуг)

2

Надати контактну інформацію: логотип, контактні телефони, режими роботи, ICQ номера e-mail.

 

Строки розробки веб-сторінки Замовника в Інтернет-проекті _________________________ в розділах зазначених в пунктах 1.1 – два робочих дні з моменту дати підписання Договору.

 

Компонент

Днів

1

Створення розділів зазначених в пунктах 1.1

1

2

Аналіз наданої інформації.

0,25

3

Коригування і до внесення інформації (фото, видео, контакті данні) до сторінки Замовника.

0,75

4

Розміщення інформації Замовника – 100% Преміум  (540х100пікс) у розділі «______________________» - _________________.ua

60

Загалом робочих днів

62

 

 

Вартість послуг Замовника для розміщення в Інтернет-проекті __________________________ розділів зазначених в пунктах 1.1 становить:

Розділ/підрозділ

Розміщ. міс.

Сума (грн.)

 

 

 

 

Знижка

 

Вартість розміщення

_______

 

 

 

 

   

Теги документа: договір web

Скачать Договір про надання місця у web-мережі
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 536     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>