Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання послуг щодо забезпечення наявності продукції, розміщення інформаційних матеріалів в аптеках.

Договір про надання послуг щодо забезпечення наявності продукції, розміщення інформаційних матеріалів в аптеках.

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4 (1)     Загружен: 539     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання послуг щодо забезпечення наявності продукції, розміщення інформаційних матеріалів в аптеках. Договор на оказание услуг по обеспечению наявности продукции, размещение информационных материалов в аптеках
Скачать Договір про надання послуг щодо забезпечення наявності продукції, розміщення інформаційних матеріалів в аптеках. бесплатно

 

 

ДОГОВІР

про надання послуг

 

м.______________

______________р.

 

Комунальне підприємство  ____________________________ (надалі за текстом –  «Виконавець»), в особі генерального директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Фірма _______________________________, від імені якої діє Представництво ____________________ (надалі за текстом –  «Замовник»), в особі ___________________________________, з іншої сторони (надалі за текстом разом –  «Сторони»), уклали цей Договір про нижченаведене:

  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання протягом дії цього Договору надавати Замовнику послуги, що визначені в п.1.2. цього Договору, а Замовник зобов'язується  приймати ці послуги та сплачувати їх.

1.2. Під послугами за цим Договором слід розуміти:

- Забезпечення наявності погодженої кількості продукції, зазначеної в Додатках до цього Договору, надалі  - «продукція Замовника», в торгових точках Виконавця, зазначених в Додатках до цього Договору, які є його невід’ємною частиною;

- Забезпечення розміщення продукції Замовника та розміщення інформаційних матеріалів та торгового обладнання Замовника, у кожній торговій точці за асортиментом та в порядку, визначеному в  Додатках  до цього Договору;

-  Надання Замовнику в строк до 1-го числа місяця, наступного за поточним обліковим періодом, інформації щодо обсягів загальної закупки від відповідного постачальника, та реалізації  продукції Замовника, визначеної в Додатках до цього Договору, через торгові точки Виконавця в формі звіту, по електронній пошті.

 

2. ФІНАНСОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СТОРІН

2.1. Розмір оплати за послуги Замовника, надані в поточному обліковому періоді, визначається Додатками до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.

2.2. Поточний обліковий період складає один календарний місяць, якщо інше не зазначено в Додатках до Договору.

2.3. Виконавець, щомісячно, до 5-го числа, наступного за поточним обліковим періодом, надає Замовнику для підписання Акт виконаних послуг (далі за текстом – Акт) та Рахунок-фактуру.

2.4. В разі, якщо  протягом 5-ти календарних днів, з моменту отримання  Акту Замовником Виконавець не отримав підписаний Замовником Акт або аргументовану претензію до виконання послуг, послуги вважаються такими, що виконані в повному обсязі та належним чином, Сторони при цьому одна до іншої претензій не мають.

2.5. Оплата за цим Договором проводиться Замовником щомісячно, протягом 5-ти (п’яти) календарних днів з моменту підписання обома Сторонами Договору Акту, а в разі не підписання Замовником та не надіслання на адресу Виконавця аргументованої претензії – протягом 5-ти (п’яти) календарних днів з дати закінчення терміну для підписання та надіслання такого Акту згідно з п.3.4 Договору. Зазначений порядок розрахунків є чинним, якщо Сторони в Додатках до цього Договору не передбачили інший порядок розрахунків.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.2. У випадку порушення Замовником строків визначених п. 2.5 цього Договору, останній оплачує Виконавцю неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

 

4. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору лише у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, які не залежать від волі Сторін).

4.2. Форс-мажорними обставинами визнаються надзвичайні події, що включають військові дії, блокади, страйки, пожежі, повені, інші надзвичайні події, які будуть визнані та оголошені обставинами непереборної сили у визначеному українським законодавством порядку.

4.3. Виникнення форс-мажорних обставин має підтверджуватись відповідним документом Торгово-промислової палати України або відповідним актом органу державної влади чи органу місцевого самоврядування України.

4.4. Про факт виникнення форс-мажорних обставин, Сторони зобов'язуються негайно повідомити одна одну. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вищевказані обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін і діє до ________________ року.

5.2. Дія цього Договору може бути припинена за обопільною згодою Сторін, що має бути викладена у письмовому вигляді, скріплена підписами їх представників та печатками.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судових органах.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

7.2. Виконавець є платником ________________________________________.

7.3. Усі зміни, доповнення або виправлення до цього Договору мають бути складені у письмовому вигляді, підтверджені підписами уповноважених представників та скріплені печатками Сторін.

7.4. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

7.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори, листування, угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.7. Жодна з Сторін не вправі передавати свої права за цим Договором третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

7.8. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно з  цим Договором мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або телеграфом, факсом з одночасним повідомлення про отримання, або доставлені особисто за вказаними адресами Сторін.

 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 


ДОДАТОК № 1

до Договору про надання послуг від _______________ р.

 

 

м. Київ

______________ року

 

Комунальне підприємство  ____________________________ (надалі за текстом –  «Виконавець»), в особі генерального директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Фірма _______________________________, від імені якої діє Представництво ____________________ (надалі за текстом –  «Замовник»), в особі ___________________________________, з іншої сторони (надалі за текстом разом –  «Сторони»), уклали цей Додаток про наступне:

 

1. Сторони домовились:

Про перелік аптечних закладів Виконавця для здійснення викладки (подвійних фейсінг) на препарати  ______________________________________________________________________________________:

 

Аптека

Адреса

Категорія

1

 

 

А

2

 

 

А

3

 

 

А

4

 

 

А

5

 

 

А

6

 

 

А

 

2. Про підтримування мінімального залишку в кожній з аптек, наведених в п.1 даного додатку згідно категорії на препарати:

Препарат

Категорія А

мін залишок /уп.

Категорія В

мін залишок / уп.

1

 

6

4

2

 

6

4

3

 

6

4

4

 

6

4

5

 

3

2

6

 

3

2

 

3. Про перелік аптек Виконавця для розміщення на препарати Гексорал, Мотиліум, Імодиум, Візин по 1 шелфтокеру, а також  для розміщення монетниць та коробки для чеків біля кожної каси в аптеках:

Аптека

Адреса

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

4. Про перелік продукції Замовника стосовно якої Виконавець має надавати інформацію щодо обсягів загальної закупки від відповідного постачальника, та реалізації  споживачам:

 

Препарат

1

 

2

 

3

 

 

5. Плата за надання послуг за період з ________________ по ________________ року складає:

Сума без ПДВ – _____________ грн. (_________________________________________________),

ПДВ 20,0% – _____________ грн. (_________________________________________________),

Загальна сума – _____________ грн. (_________________________________________________)

Плата за надання послуг сплачується у вигляді 100 % попередньої оплати єдиним платежем.

 

6. Цей Додаток набирає чинності з моменту його підписання і діє до _____________________ року.

 

7. Цей Додаток укладений українською мовою у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної сторони і є невід’ємною частиною Договору про надання послуг № 35 від  «1» вересня 2009 р.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:


Теги документа: договір забезпечення послуга інформаційний аптека

Скачать Договір про надання послуг щодо забезпечення наявності продукції, розміщення інформаційних матеріалів в аптеках.
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4 (1)     Загружен: 539     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>