Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Контракт комісії

Контракт комісії

раздел Комісія / Комиссия
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 654     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Контракт комісії Контракт комиссии
Скачать Контракт комісії бесплатно

 

 

КОНТРАКТ КОМІСІЇ

 

м. ______________

______________ р.

 

Комітент: __________________________________, в особі _______________________, який діє на підставі _______________________, з однієї сторони, і

Комісіонер: __________________________________, особі ________________________, який діє на підставі ______________________, з другої сторони, уклали цей Контракт про нижченаведене.

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду здійснити від свого імені за рахунок Комітента угоду продажу товарів.

1.2. Конкретні умови здійснення угоди, міні­мальні ціни продажу, а також інші вказівки Ком­ітента відносно угоди наводяться в додатку до цього Контракту.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ КОМІСІОНЕРА

Комісіонер зобов'язаний відповідно до цього Контракту:

2.1. Здійснити необхідну комерційно-марке­тингову роботу, знайти Покупця товару Комітен­та, провести всю переддоговірну роботу й укла­сти з Покупцем договір купівлі-продажу відпові­дно до вказівок Комітента на найбільш вигідних для нього умовах у термін ____ днів з дати підпи­сання Контракту.

2.2. Виконати всі обов'язки і здійснити всі права, які випливають з договору на продаж то­вару, укладеного ним з третьою особою. Комі­сіонер не відповідає перед Комітентом за вико­нання третьою особою угоди, здійсненої з ним за рахунок Комітента.

2.3. Приймаючи товар на комісію, перевірити його якість і комплектність, стан тари й упаковки і пересвідчитися в його придатності для прода­жу, придбання, навантаження, транспортування.

2.4. Ужити заходів щодо охорони прав Комітен­та, зібрати необхідні докази і не гаючи часу спо­вістити Комітента у випадку, якщо при прийманні

Комісіонером товарів, отриманих від Комітента, у цьому товарі виявляться пошкодження або недо­ліки, які можуть бути помічені при зовнішньому огляді, а також у разі спричинення будь-ким шкоди майну Комітента, яке знаходиться у Комісіонера.

2.5. Повідомити Комітента у термін __ днів про укладення договору купівлі-продажу з Покупцем, а також надати Комітентові копію укладеного договору.

2.6. Передати товар Покупцеві і протягом __ днів після передачі подати звіт Комітентові.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ КОМІТЕНТА

Комітент зобов'язаний відповідно до цього Контракту:

3.1. Своєчасно повідомити Комісіонеру про характер та умови здійснення угоди, згаданої у пункті 1.1 цього Контракту.

3.2. Прийняти від Комісіонера звіт, розгляну­ти і затвердити його. Звільнити Комісіонера від зобов'язань, прийнятих ним на себе щодо вико­нання доручення перед третьою особою, з мо­менту подання звіту Комісіонером.

3.3. Після виконання доручення сплатити Ко­місіонерові комісійну винагороду у розмірі, пе­редбаченому в пункті 5.3 цього Контракту.

3.4. Відшкодувати Комісіонерові крім комісій­ного винагороди витрачені останнім після вико­нання доручення суми, передбачені в пункті 5.4 цього Контракту.

 

4. ТЕРМІНИ Й УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРІВ

4.1. Комітент приймає на себе зобов'язання відвантажити товар протягом __ днів з моменту підписання Комісіонером договору купівлі-прода­жу з Покупцем.

4.2. Комітент поставляє Комісіонерові товар на умовах _________________.

Товар поставляється в залізничних вагонах.

4.3. Комітент разом з товаром, який постав­ляється, зобов'язаний направити Комісіонерові:

            - рахунок-фактуру:

            - залізничну накладну;

            - сертифікат походження.

4.4. Комітент зобов'язаний сповістити Комі­сіонера про проведене відвантаження товару за телефоном або факсом протягом 24 годин з моменту відвантаження. Сповіщення повинне містити: номер вагона, номер залізничної наклад­ної. дату відвантаження, кількість товару у вагоні, фактурну вартість товару.

4.5. Поставка товару за цим Контрактом здійснюється за відвантажувальними реквізитами Комісіонера.

 

5. УМОВА ОПЛАТИ ТОВАРУ. КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА

І ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ ДОРУЧЕННЯ

5.1. Комісіонер передає Комітентові суму, от­риману від Покупця за проданий товар у дола­рах США. шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, указаний Комітентом, не пізніше 80 днів з дати отримання товару.

5.2. Усі банківські витрати у країні Комісіоне­ра несе Комісіонер, а у країні Комітента - Комі­тент.

5.3. Комісійна винагорода Комісіонера становить ___ %від вартості проданого товару.

 5.4. До суми витрат Комісіонера щодо вико­нання доручення Комітента входять підтверджені відповідними документами такі витрати:

транспортні, витрати на навантаження. розвантаження, страхування, сплату митних зборів і платежів.

5.5. Комісійна винагорода і суми, витрачені Комісіонером з виконання доручення Комітента, повинні бути виплачені Комісіонерові у _____ - денний термін із дня подання ним Комітентові письмово­го звіту про виконання доручення.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За прострочення перерахування Комісіо­нером грошових сум за проданий товар Комітен­тові Комісіонер сплачує пеню в розмірі __ % несплаченої суми за кожний день прострочення.

6.2. За несвоєчасну виплату винагороди Ко­мітент сплачує Комісіонерові пеню в розмірі ______ % суми винагороди за кожний день прострочення.

6.3. За несвоєчасне подання звіту Комісіонер сплачує Комітентові штраф у розмірі ____% суми комісійної винагороди.

6.4. Сторони не несуть відповідальності, пе­редбаченої Контрактом, якщо неможливість ви­конання ними своїх зобов'язань через обстави­ни, які не залежать від волі Сторін.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі розбіжності, які виникають унаслідок або у зв'язку із цим Контрактом, повинні вирішу­ватися шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Будь-який спір, який виникає за цим Кон­трактом або у зв'язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення в Міжнародно­му комерційному арбітражі при Торгово-про­мисловій палаті України.

Арбітражний суд складається з одного ар­бітра.

Правом, яке регулює цей Контракт, є  ма­теріальне право України.

Місце проведення засідання арбітражного суду -  м. Київ.

 

8. ДІЯ КОНТРАКТУ

8.1. Контракт набуває чинності з дня його укладення і діє з _____________ по _____________ року.

8.2. Усі доповнення і зміни до цього Контрак­ту дійсні, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані Сторонами.

8.3. Цей Контракт складений у чотирьох при­мірниках по два для кожної зі сторін українською та англійською мовами.

8.4. До цього Контракту додається додаток на трьох листах, який є невід'ємною частиною Контракту.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН


Теги документа: контракт комітент комісіонер комісія

Скачать Контракт комісії
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 654     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>