Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на брокерське обслуговування комісіонера щодо операцій з цінними паперами, ф’ючерсами, опціонами, а також іншими деривативами українських емітентів на біржовому ринку

Договір на брокерське обслуговування комісіонера щодо операцій з цінними паперами, ф’ючерсами, опціонами, а також іншими деривативами українських емітентів на біржовому ринку

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 234     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на брокерське обслуговування комісіонера щодо операцій з цінними паперами, ф’ючерсами, опціонами, а також іншими деривативами українських емітентів на біржовому ринку Договор на брокерское обслуживание комиссионера относительно операций с ценными бумагами, фьючерсами, опционами, а также другими деривативами украинских эмитентов на биржевом рынке
Скачать Договір на брокерське обслуговування комісіонера щодо операцій з цінними паперами, ф’ючерсами, опціонами, а також іншими деривативами українських емітентів на біржовому ринку бесплатно

 

 

ДОГОВІР НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

м. ______________

______________ р.

 

Юридична особа за законодавством України - Приватне акціонерне товариство «____________», Ліцензія ДКЦПФР серія ___ № __________ від __________ року на здійснення брокерської діяльності з торгівлі цінними паперами (термін дії: ____________________), що іменується надалі «Брокер», в особі  Директора ______________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа за законодавством України-________________________________________,паспортсерії ____ № __________, виданий _____________________________________________, що проживає за адресою ______________________________, код ІПН ____________________, що іменується надалі «Клієнт», з іншої сторони, разом надалі іменовані «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Брокер зобов’язується за винагороду надавати Клієнту брокерські послуги комісіонера щодо операцій з цінними паперами, ф’ючерсами, опціонами, а також іншими деривативами українських емітентів (далі – ЦП)на біржовому ринку - ПАТ «__________» (далі – Біржа) та позабіржовому ринку від свого імені за рахунок Клієнта згідно з Замовленнями Клієнта, зокрема:
 2. прийняття та виконання разових замовлень Клієнта на здійснення операцій з цінними паперами та деривативами;
 3. надання Клієнту послуги формування та передачі разових замовлень на здійснення операцій з ЦП в он-лайн режимі біржових торгів через мережу Інтернет (надалі – Інтернет-трейдінг) за умови підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору про здійснення операцій на Біржі через Інтернет з використанням інформаційно-торгівельної системи (далі – ІТС);
 4. надання Клієнту послуги маржинальної торгівлі на фондовій секції Біржі (надалі - Маржинальний рахунок) за умови підписання додаткової угоди до цього Договору про використання послуги Маржинальний рахунок;
 5. надання інформаційних та консультаційних послуг щодо курсів цінних паперів, умов їх обігу,    погашення,  тощо.
 6. Разове   замовлення   Клієнта (надалі – Замовлення)  являє собою доручення (наказ)  на визначених умовах виконати  певну операцію (купівлю чи продаж) з конкретними ЦП тапровести всі необхідні розрахунки, пов’язані з виконанням такої операції,  або надати певну послугу. Замовлення оформляється Клієнтом згідно з Додатком №1 до цього Договору в письмовій формі, підписується уповноваженою особою, завіряється печаткою (для юридичних осіб) та становить невід’ємну частину цього Договору. Види Замовлень та особливі умови їх виконання наведені в Додатку №2 до Договору. Брокер приймає належно оформлені Замовлення Клієнта в оригіналі, або за допомогою факсимільного чи електронного зв’язку, реєструє  та виконує по черговості надходження.
 7. Брокер надає послуги згідно з цим Договором та Регламентом здійснення брокерської діяльності (надалі – Регламент Брокера).
 8. Брокер підтверджує, що володіє усіма повноваженнями для надання вказаних вище послуг у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів щодо професійної діяльності на фондовому ринку України.

 

 1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ, ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ, ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЗВІТНІСТЬ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ.
 2. Брокер на підставі цього Договору реєструє Клієнта в електронній торгівельній системі Біржі та отримує Код Клієнта, який встановлює однозначну відповідність між Клієнтом, за рахунок коштів якого укладаються угоди на Біржі, та його власним торгівельним рахунком. Код Клієнта в автоматичному режимі біржових торгів  ідентифікує кожну операцію з активами Клієнта.
 3. Доступними до біржових торгів є виключно ті грошові кошти та/або ЦП Клієнта, які Клієнт самостійно (через свого Зберігача ЦП) резервує на власному торгівельному рахунку.
 4. Брокер  проводить біржові торги на виконання Замовлень Клієнта лише за наявності на торгівельному рахунку Клієнта необхідної (достатньої) кількості грошових коштів та/або ЦП. В противному разі дія Замовлення Клієнта автоматично призупиняється до прийняття Клієнтом рішення щодо подальших дій.
 5. Поставка/списання ЦП та грошові розрахунки згідно з угодами, укладеними Брокером на Біржі на виконання Замовлень Клієнта, відбуваються в момент фіксації кожної такої угоди на торгівельному рахунку Клієнта автоматично по принципу «поставка проти оплати».
 6. Грошові кошти та ЦП, які знаходяться на торгівельному рахунку Клієнта, є власністю Клієнта. В процесі здійснення біржових угод на виконання Замовлень Клієнта Брокер не набуває права власності на грошові кошти та/або ЦП Клієнта.
 7. Щоденний облік операцій, грошових коштів та ЦП на торгівельному рахунку Клієнта здійснюється Брокером на підставі даних Біржі.
 8. Щодня, за наявності Замовлень Клієнта, на протязі 24-х годин після завершення торгівельної сесії, Брокер надає Клієнту звіт щодо угод, здійснених ним на виконання Замовлень Клієнта, кількості грошових коштів та ЦП на торгівельному рахунку Клієнта та вартості комісії Брокера (далі – звіт Брокера), в електронному вигляді на електронну адресу Клієнта. 
 9. За підсумком кожного календарного кварталу/року (на вибір Клієнта) та на дату закриття цього Договору Брокер надає Клієнту Узагальнюючий звіт Брокера за період, в якому відображені Замовлення Клієнта, угоди, що укладені Брокером на виконання Замовлень Клієнта та акти виконаних робіт. Для Клієнта Узагальнюючий звіт Брокера є первинним документом, який підтверджує факт купівлі/продажу ЦП та виконання зобов’язань (в т.ч. оплати) за відповідними біржовими угодами.  Узагальнюючий звіт Брокера за підсумком кожного місяця (станом на кінець останнього робочого дня) Сторони підписують обов’язково та обмінюються оригіналами до 15-го числа наступного місяця.
  1. ВИНАГОРОДА БРОКЕРА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ.
 10. За виконання Брокером кожного окремого Замовлення (крім Замовлень, створених Клієнтом самостійно під час торгівлі через інформаційно-торгову систему (ІТС)) Клієнт зобов’язаний сплатити Брокеру винагороду у розмірі 50,00 (п’ятдесят гривень 00 копійок) незалежно від вартості та кількості угод, укладених Брокером на виконання такого Замовлення. Якщо протягом однієї робочої сессії («інтрадей») Брокер виконає Замовлення Клієнта на купівлю і продаж одного і того ж пакету цінних паперів, то розмір винагороди за кожне таке виконане Замовлення складає  30,00 (тридцять гривень 00 копійок).
 11. Послуги Біржі - біржовий збір за укладені Брокером для Клієнта біржові угоди, - оплачує Брокер. Клієнт компенсує Брокеру суму біржового збору щодо біржових операцій  на виконання власних Замовлень лише у тих випадках, коли вартість окремого Замовлення Клієнта перевищує 50 000,00 (п’ятдесят  тисяч гривень 00 копійок).
 12. Розрахунки згідно п.п. 3.1. та 3.2. проводяться за підсумком кожного звітного місяця на підставі Акту виконаних робіт в безготівковій/готівковій формі в національній валюті України протягом 5(п’яти) робочих днів місяця, наступного за звітним.
 13. Послуги Зберігача ЦП за обслуговування операцій на торгівельному рахунку Клієнта оплачує Клієнт.
 14. В разі розірвання, односторонньої відмови чи закриття цього Договору розрахунки між Сторонами проводяться за фактично виконані роботи та надані послуги протягом 5(п’яти) робочих днів з дати фіксації такої події.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
 2. Взаємовідносини між Сторонами регулюються Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженими Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) від 03.12.2007, правилами Біржі, чинним законодавством України та цим Договором.
 3. Клієнт зобов’язаний:
 4. Завчасно (до надання Замовлення щодо купівлі/продажу ЦП) резервувати (блокувати) грошові кошти та/або ЦП на власному торгівельному рахунку.
 5. В разі відсутності на торгівельному рахунку Клієнта грошових коштів та/або ЦП в обсязі, необхідному для повного виконання Замовлення, - прийняти рішення щодо подальших дій Брокера: відстрочка виконання, часткове виконання або анулювання Замовлення.
 6. В разі надання Замовлень по факсу чи електронною поштою надати оригінали Замовлень в паперовій формі не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.
 7. Прийняти звіт Брокера, затвердити, повернути Брокеру в паперовій формі не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.
 8. В разі наявності заперечень по звіту Брокера надати такі заперечення Брокеру у письмовій формі протягом 24-х годин з моменту отримання такого звіту. В усіх інших випадках звіт Брокера вважається прийнятим без заперечень.
 9. Оплачувати послуги та витрати Брокера згідно розділу 3 цього Договору.
 10. Клієнт має право:
 11. Відмовитись від цього Договору до закінчення терміну його дії, повідомивши про це Брокера не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів.
 12. Відмовитись від наданого Замовлення повністю до моменту початку його виконання, або зупинити дію Замовлення в разі його часткового виконання.
 13. Отримувати звіти Брокера про виконані Замовлення та/чи про стан виконання окремого Замовлення.
 14. Не приймати звіт Брокера, якщо Брокер порушив умови Замовлення, попередивши Брокера згідно вимог п.4.2.5. цього Договору.
 15. Брокер зобов’язаний:
 16. Прийняти та зареєструвати Замовлення Клієнта (присвоїти порядковий номер в Журналі реєстрації договорів із зазначенням дати та часу).
 17. У  разі  отримання від Клієнта Замовлення  на купівлю ЦП,  які  знаходяться  у  власності  Брокера, повідомити про це Клієнта до моменту реєстрації Замовлення, та, у разі досягнення взаємної згоди,  укласти з Клієнтом дилерський договір щодо купівлі/продажу відповідних ЦП.
 18. Узгоджувати   з  Клієнтом  рівень  можливого  ризику  щодо виконання операцій купівлі-продажу ЦП, у тому числі щодо ліквідності ЦП,  що придбаватимуться.
 19. На  вимогу  Клієнта попереджати його про ризики конкретногоправочину з ЦП  без зазначення  конкретних  причин.
 20. Приступити до виконання кожного окремого Замовлення Клієнта не пізніше 10 (десяти) хвилин з моменту реєстрації такого Замовлення (в межах торгової сесії на Біржі).
 21. Діяти в інтересах Клієнта, здійснювати угоди на умовах та у відповідності до Замовлень Клієнта.
 22. На вимогу Клієнта надавати усну інформацію щодо  стану  виконання  будь-якого  із  Замовлень Клієнта.
 23. Брокер має право:
 24. Відмовитись від цього Договору, повідомивши про це Клієнта не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів.
 25. В разі недостатності на торгівельному рахунку Клієнта відповідних ЦП та/або грошових коштів повідомити Клієнта в усній формі та призупинити виконання Замовлення до прийняття Клієнтом рішення про подальші дії.
 26. Зупинити прийом та виконання Замовлень Клієнта в разі наявності заборгованості Клієнта по розрахунках з Брокером згідно розділу 3 цього Договору, або в разі чергового порушення Клієнтом п.п. 4.2.3. та 4.2.4.  цього Договору.
 27. У разі дострокового розірвання або односторонньої відмови будь-якої Сторони від цього Договору, Брокер має беззаперечне право на винагороду за фактично виконані Замовлення Клієнта та компенсацію біржового збору за фактично укладені біржові угоди на виконання Замовлень Клієнта.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
 2. У разі порушення Клієнтом п.п. 4.2.3. цього Договору Брокер позбавляє Клієнта права надавати термінові Замовлення по факсу чи електронною поштою.
 3. У разі порушення Клієнтом п.п.4.2.4. цього Договору вважається, що Клієнт прийняв звіти Брокера без заперечень.
 4. У разі порушення Клієнтом розрахунків згідно розділу 3 цього Договору, Клієнт сплачує Брокеру пеню у розмірі 0,1 % від суми, яка підлягає сплаті згідно Акту виконаних робіт, за кожен день прострочення.
 5. Брокер несе відповідальність за збитки Клієнта, які виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Замовлень Клієнта, а саме - невчасне або невірне відображення Замовлення Клієнта в заявці на Біржі. В усіх інших випадках збитки Клієнта не підлягають відшкодуванню Брокером.
 6. Брокер не несе відповідальності за результати рішень, прийнятих Клієнтом на основі інформації чи матеріалів, наданих Брокером, в тому числі за можливі збитки, понесені Клієнтом в результаті здійснення ним таких рішень.
 7. Клієнт інформований, що інвестиційна діяльність пов’язана з ризиком неотримання очікуваного доходу і втратою частини або всієї суми інвестованих коштів. Декларація про ризики наведена в Додатку №3 до Договору.
 8. При виникненні між Сторонами спорів за цим Договором чи в зв’язку з ним, Сторони зроблять все необхідне для врегулювання таких спорів шляхом переговорів. У випадку недосягнення порозуміння шляхом переговорів, спори передаються на розгляд до господарського суду України.
 9. Відносини, що виникають, чи можуть виникнути при укладенні та виконанні цього Договору, але не врегульовані в ньому, регулюються діючим законодавством України.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
 2. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це сталося в результаті обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин): повені, землетруси, військові дії, події, що не піддаються контролю з боку Сторін, а також постанови Уряду чи інших державних органів управління, рішення яких, прийняті після укладення цього Договору чи в момент його укладення Сторонам не були відомі.
 3. Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 5 (п’яти) днів в письмовій формі повідомити другу Сторону про їх виникнення з метою прийняття спільного рішення про подальшу дію цього Договору. Факт виникнення перерахованих вище обставин повинен бути підтверджений компетентним органом України.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ
 2. Цей Договір і всі додатки до нього можуть бути пред’явлені тільки офіційним представникам державних органів, що мають право контролювати і перевіряти діяльність Сторін.
 3. Реорганізація однієї із Сторін Договору не є підставою для зміни умов чи розірвання Договору.
 4. Інформація між Брокером та Клієнтом передається особисто, електронною поштою, шляхом телефонних переговорів, поштових  відправлень чи факсимільних повідомлень.
  1. На виконання ЗУ «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 Клієнт шляхом підписання цього Договору надає згоду на обробку персональних даних виключно з метою виконання умов Договору.
  2. На виконання вимог податкового законодавства Брокер являється податковим агентом Клієнта та бере на себе зобов’язання щодо сплати від імені та за рахунок Клієнта податку з інвестиційного доходу Клієнта в визначеному законодавством розмірі.
  3. Всі письмові повідомлення та передача документів згідно цього Договору вважаються доставленими на дату фактичного отримання одержувачем, якщо вислані поштою чи кур`єром, або в день факсової передачі, якщо її відправник має доказ успішної передачі. Доказом отримання електронного повідомлення є зворотня підтверджувальна відповідь отримувача. Всі повідомлення і передачі повинні робитися на адреси та телефони, вказані  в п.п.7.5 та розділі  9 цього Договору.
  4. Контактні особи та засоби зв’язку:
 5. контактна особа від Брокера:

- ______________________________________________________________________.

- ______________________________________________________________________.

 • контактна особа від Клієнта:

- ______________________________________________________________________.

 

 

 1. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
 2. Цей Договір діє з моменту його підписання.
 3. Дія Договору припиняється з моменту:
  • отримання однією із Сторін письмового повідомлення  іншої Сторони про припинення  дії Договору,
  • в інших випадках, передбачених законодавством України,

та за умови повного виконання зобов’язань, що виникли у Сторін протягом дії Договору.

 1. Зміни та доповнення до цього Договору дійсні та являються його невід’ємною частиною, якщо вони викладені письмово в документарній формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін.
 2. Договір укладений в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

 


Теги документа: договор договір обслуживание обслуговування комиссия комиссионер комісіонер комісія брокер цінний папери биржевой

Скачать Договір на брокерське обслуговування комісіонера щодо операцій з цінними паперами, ф’ючерсами, опціонами, а також іншими деривативами українських емітентів на біржовому ринку
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 234     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>