Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Додаткова угода про надання послуг на строковому ринку до договору на брокерське обслуговування

Додаткова угода про надання послуг на строковому ринку до договору на брокерське обслуговування

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 387     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Додаткова угода про надання послуг на строковому ринку до договору на брокерське обслуговування Дополнительное соглашение о предоставлении услуг на срочном рынке к договору на брокерское обслуживание
Скачать Додаткова угода про надання послуг на строковому ринку до договору на брокерське обслуговування бесплатно

 

 

ДОДАТКОВА УГОДАПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ НА СТРОКОВОМУ РИНКУДО ДОГОВОРУ НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

м.______________

______________р.

 

Юридична особа за законодавством України - Приватне акціонерне товариство «________________», Ліцензія ДКЦПФР серія ___ № __________ від __________ року на здійснення брокерської діяльності з торгівлі цінними паперами, що іменується надалі «Брокер», в особі  Директора _________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа за законодавством України -______________________________, що іменується надалі «Клієнт», з іншої сторони, разом надалі іменовані  «Сторони», уклали цю додаткову угоду (надалі – Правочин) до договору на брокерське обслуговування № _____ від _____________ про:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Згідно з цим Правочином в межах основного договору на брокерське обслуговування Брокер зобов’язується від свого імені, за дорученням та за рахунок Клієнта, за винагороду, здійснювати на підставі Замовлень Клієнта операції зі строковими контрактами (ф’ючерсами та опціонами) на строковій секції ПАТ «Українська біржа» (надалі – Біржа) через інформаційно-торгівельну систему, а саме:

1.1.1. Надати Клієнту послугу Інтернет-трейдінгу;

1.1.2.Приймати та виконувати Замовлення Клієнта на придбання строкових контрактів;

1.1.3. Надавати інформаційно-консультаційні послуги щодо курсів деривативів, умов їх обігу, погашення, тощо.

1.2. Операції здійснюватимуться на Біржі з використанням інформаційно-торгівельної системи програмно-апаратних засобів автоматичного формування і виконання заявок QUIK, що є у користуванні Брокера.

1.3. Клієнт зобов’язується прийняти від Брокера та оплатити все отримане в результаті виконання Замовлень Клієнта, оплатити послуги Брокера згідно з Тарифами Брокера.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ.

Аванс (авансовий платіж)– грошова сума, отримана Брокером від Клієнта в рахунок його майбутніх платежів за Договором.

Біржа– ПАТ «__________» - професійний учасник фондового ринку України (організатор торгівлі), що здійснює діяльність із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними. В цьому Правочині мається на увазі перш за все строкова секція ПАТ «__________».

Верхній/нижній ліміт коливань цін— встановлені для строкового контракту обмеження на ціну, що вказуються в поданих Замовленнях.

Вільний залишок- сума грошових коштів, що обліковуються на строковому торгівельному рахунку Клієнта, зареєстрованому Брокером на Біржі, вільних від зобов'язань Клієнта по здійсненню розрахунків за строковими контрактами, сплаті винагороди Брокера і відшкодуванню витрат, понесених Брокером у зв'язку з виконанням цього Правочину, і які можуть бути виведені Клієнтом зі строкового торгівельного рахунку без збитку для підтримки відкритих позицій.

Виконання операції– процедура виконання Сторонами зобов’язань по укладеній операції, яка включає прийом і поставку цінних паперів, оплату придбаних цінних паперів та прийом оплати за продані цінні папери, а також оплату необхідних витрат (комісія біржі, депозитарію і т. п).

Гарантійне забезпечення Біржі– грошові кошти або інші активи, що передаються Учасниками Торгів (Брокерами) в розпорядження Біржі або Центрального контрагента в якості забезпечення виконання зобов’язань по строковим контрактам.

Гарантійне забезпечення Брокера– грошові кошти або інші активи, що передаються Клієнтом в розпорядження Брокера для забезпечення виконання зобов’язань по строковим контрактам (далі по тексту – гарантійне забезпечення, ГЗ).

Дата виконання– дата, в яку мають бути виконані зобов'язання за строковим контрактом.

Деривативи, похідні фінансові інструменти— фьючерсні контракти, опціони.

Договір– Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами, укладений між Брокером і Клієнтом.

Електронний  документ- документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Електронний цифровий підпис (ЕЦП)- вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. ЕЦП юридичної особи складається з підпису її уповноваженої особи і печатки. 

Журнал транзакцій ІТС– спеціальні файли програмного забезпечення ІТС, в яких накопичується службова та статистична інформація про події в системі (програмі).

Збій системи– відмова апаратно-програмних засобів Брокера, в т.ч. інформаційно-торгової системи Біржі або засобів електронного зв’язку, що використовуються Сторонами під час виконання Договору, яка призводить до неможливості коректного подання, зміни та/або скасування Замовлень Клієнтом, неможливості надання Брокером Звітів чи обміну інформацією іншого змісту в електронній формі. 

Зразкова форма строкового контракту– документ Біржі, що містить типові умови строкового контракту і зобов'язання сторін строкового контракту.

Інформаційно-торгова система (ІТС)– програмне забезпечення QUIK, яке дозволяє здійснювати віддалений доступ до систем організації торгівлі та укладання строкових контрактів в секції строкового ринку Біржі. ІТС може мати функції подання, зміни чи зняття замовлень для участі в Торгових (біржових) сесіях (Торгах), обмін текстовими повідомленнями між Брокером та користувачами ІТС, моніторинг ходу торгів та ряд інших функцій.

Клірингова сесія– частина Торгівельного дня (період часу), під час якої Біржа проводить визначення взаємних зобов'язань з урахуванням їх заліку (збір, звірка, коригування інформації по строкових контрактах), і розрахунки за ними.

Клієнт– фізична особа або юридична особа, в інтересах та за рахунок якої діє Брокер на підставі договору на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами. Якщо не обумовлене інше, під терміном Клієнт розуміється також і повірена особа Клієнта, належним чином уповноважена Клієнтом здійснювати від його імені дії, передбачені Договором.

Ключ– параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису. Ключ складається із секретної і відкритої частини.

Ключ Клієнта– персональний ключ доступу Клієнта, що забезпечує його авторизацію на Робочому місці і дозволяє створити захищений канал передачі даних між Клієнтом і Брокером в ІТС. Термін «Ключ Клієнта» включає також пароль, реєстраційний код Клієнта або будь-який інший ідентифікатор, визначений розробником ІТС для доступу Клієнта в систему.

Ліквідаційна вартість– поточна ринкова вартість портфеля цінних паперів та(або) деривативів, за вирахуванням зобов’язань.

Неторгова операція– сукупність дій Брокера та/або Клієнта, що здійснюється в рамках Договору і не пов’язана безпосередньо із здійсненням угод з цінними паперами.

Норматив ліквідності гарантійного забезпечення– співвідношення грошових коштів Клієнта, внесених в якості гарантійного забезпечення по відкритим ним позиціям до необхідного розміру гарантійного забезпечення,  встановленого Брокером.

Операція– сукупність дій Брокера та/або Клієнта, яка веде до зміни залишку засобів на торгівельних рахунках або наданню інформації по торгівельних рахунках Клієнта.

Повідомлення– будь-які інформаційні повідомлення та документи, якими обмінюються Брокер та Клієнт у процесі виконання Договору.

Реєстраційний код Клієнта– індивідуальний номер, що надається Клієнту при реєстрації в ІТС Quik, необхідний для ідентифікації операцій, що проводяться за дорученнями Клієнта в торгових системах.

Ринкова ціна– розрахункова ціна цінного паперу, яка визначається Біржею.

Робочий день– будь-який день крім вихідних (субота, неділя), святкових чи інших неробочих днів на Біржі.

Робоче місце– комплекс апаратно-програмних засобів Клієнта, до складу якого входить клієнтська частина ІТС QUIK для роботи за Договором.

Скальперські операції, інтрадей– безадресні угоди, що призводять до відкриття і закриття позиції по строковому контракту на протязі одного торгівельного дня.

Секція строкового ринку Біржі, строкова секція Біржі– місце укладання строкових контрактів учасниками біржових торгів на Торговому майданчику ПАТ «Українська біржа». 

Строковий контракт- Ф'ючерсний контракт або Опціон, придбаний Брокером на виконання Замовлення Клієнта.

Строковий торгівельний рахунок– рахунок, що відкритий на ім’я Клієнта на строковій секції Біржі та по якому ведеться облік операцій зі строковими контрактами, що проводяться на виконання Замовлень Клієнта.

Торгова (біржова) сесія– період часу, який розпочинається від моменту відкриття біржових торгів та закінчується моментом їх закриття, протягом якого в торговій системі Біржі можуть укладатися угоди.

Торги- процес подачі Заявок і укладання строкових контрактів в порядку, визначеному Правилами торгівлі в секції строкового ринку Біржі

Торгова операція– сукупність дій Брокера та Клієнта, що приводить до укладання угод зі строковими контрактами в рамках цього Правочину.

Торговий термінал– програма, що надає Клієнту можливість в режимі реального часу продивлятися котирування та здійснювати операції на  Біржі, виставляючи заявки (доручення) в електронному вигляді через мережу Інтернет.

Торгівельний день– визначений  Біржею робочий день, протягом якого здійснюються Біржові торги.

Торгівельний рахунок Клієнта– рахунок, що відкритий Клієнту на певній секції Біржі для обліку грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, що використовуються Клієнтом для торгів відповідно до Договору на брокерське обслуговування.

Угода– торгова операція, що пов’язана з укладанням договору купівлі-продажу цінних паперів та/або  деривативів.

Ф'ючерсний контракт– фінансовий інструмент (контракт), покупець (або продавець) якого бере на себе зобов'язання після закінчення певного строку купити (або продати) базовий актив відповідно до стандартних умов, встановлених Зразковою формою Ф'ючерсного контракту.

Інші терміни, що застосовуються в Правочині стосовно умов і правил укладання строкових контрактів в Секції строкового ринку ПАТ «__________», використовуються відповідно до законодавства України, Правил ПАТ «__________», Правил торгівлі в Секції строкового ринку ПАТ «__________», Зразкової форми ф'ючерсного контракту на Індекс українських акцій (Індекс UX) та Договору на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами включаючи цю Додаткову угоду про здійснення операцій в Секції строкового ринку ПАТ «__________».

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

3.1.  В рамках цього Правочину Брокер надає Клієнтові наступні послуги:

            надає Клієнту можливість здійснювати операції купівлі-продажу похідних фінансових інструментів;

            представляє інтереси Клієнта у відносинах з Біржею, депозитаріями, тощо;

            забезпечує інформаційне і консультаційне обслуговування Клієнта.

3.2.  Для цього Брокер:

            згідно з Правилами Біржі реєструє Клієнта на Біржі та відкриває на ім'я Клієнта Строковий торгівельний рахунок для обліку його торгових операцій (угод);

            надає в розпорядження Клієнта відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого Клієнт може отримувати біржові котирування і надавати Брокеру доручення на здійснення операцій;

            на підставі замовлень Клієнта, поданих за допомогою ІТС Quik по мережі Інтернет, здійснює в торговій системі операції купівлі-продажу деривативів;

            проводить оформлення операцій Клієнта, здійснюючи для цього всі необхідні юридичні і фактичні дії;

            забезпечує Клієнта інформацією у відповідності з Договором;

            надає Клієнту за його письмовою заявою консультаційне обслуговування в порядку та обсязі, передбаченому обраним Клієнтом пакетом консультаційних послуг.

3.3. У разі виникнення заборгованості у Клієнта або порушення ним умов Договору на брокерське обслуговування, Брокер має право обмежити операції по відкриттю нових позицій по торгівельному рахунку Клієнта до поповнення активів на торгівельному рахунку до необхідного розміру. При цьому закриття раніше відкритих позицій здійснюється без обмежень.

3.4. Брокер надає вищезгадані послуги за винагороду, розмір якої визначається відповідно до обраного Клієнтом тарифного плану.

3.5. Клієнт може змінити тарифний план і перелік отримуваних додаткових послуг, повідомивши про це Брокера в порядку, передбаченому цим договором. Новий тарифний план набуває чинності з початку наступного календарного місяця, а за відсутності в поточному місяці операцій - не пізніше наступного робочого дня.

3.6. Інформація про ліцензії, що є у Брокера, приведена за станом на моментукладення договору і може змінюватися. Про такі зміни Брокер інформує Клієнта додатково одним із способів, передбачених договором. Вказані зміни діють з моменту набуття чинності цих змін.

 

4. ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ТА РЕЄСТРАЦІЯ КЛІЄНТА У ТОРГОВИХ СИСТЕМАХ.

4.1. Відповідно до укладеного Договору Клієнту привласнюється Реєстраційний код (унікальний код в Системі Quik), необхідний для подальшої ідентифікації операцій Клієнта.

4.2. Клієнт отримує ключі і пароль для доступу до торгів за допомогою програмного забезпечення Системи Quik і використовує пароль для передачі доручень трейдерам Брокера по телефону.

4.3. Паролі доступу можуть бути у будь-який момент змінені Клієнтом.

4.4. Клієнт бере на себе відповідальність за збереження паролів і самостійно приймає заходи по забезпеченню безпеки свого робочого місця.

4.5. Для обліку операцій і грошових коштів Клієнта Брокер протягом 2-х робочих днів з дати укладення Договору відкриває Клієнту Брокерський рахунок і в його рамках строковий торгівельний рахунок, прив'язаний до торгового майданчикіа строкової секції Біржі.

4.6. Брокерський (торгівельний) рахунок Клієнта відкривається в гривні.

 

5. РОБОТА З ІТС QUIK.

5.1. Для здійснення операцій Брокер надає Клієнтові торговий термінал Quik, що встановлюється на комп'ютері Клієнта (клієнтська частина).

5.2.  Брокер не гарантує відсутність збоїв або помилок в роботі програмного забезпечення, а також його сумісність з іншими програмними продуктами, що використовуються Клієнтом.

5.3. Клієнт не має права вносити які-небудь зміни до програмного коду програмного забезпечення, що надається Брокером Клієнту в рамках Договору.

5.4. Експлуатація програмного забезпечення здійснюється Клієнтом відповідно до технічної документації і довідкової інформації, розташованої на сайті Брокера, сайті розробника, сайті Біржі.

5.5. Всі дії, зроблені в Системі Quik під Реєстраційним кодом і паролем Клієнта по захищеному протоколу, вважаються зробленими Клієнтом.

5.6. У разі втрати паролів або виявленні ознак доступу до Брокерського рахунку з боку неуповноважених осіб, Клієнт зобов'язаний негайно проінформувати про це Брокера будь-яким доступним Клієнтові способом.

5.7. З метою вирішення можливих спірних ситуацій всі дії, здійснені по Брокерському рахунку Клієнта через Систему Quik, фіксуються в лог-файлах Брокера.

 

6. ЗАРАХУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ.

6.1. Внесення грошових коштів Клієнтом на Брокерський (Торгівельний) рахунок може бути здійснене шляхом  перерахування грошових коштів з банківського рахунку Клієнта на розрахунковий рахунок Брокера.

6.2. Клієнт повинен вказати номер Договору на брокерське обслуговування і торгівельного рахунку (торгового майданчика), на який повинні бути зараховані грошові кошти, що вносяться ним за Договором на брокерське обслуговування. В іншому випадку, Брокер має право відправити грошові кошти, що надійшли від Клієнта, назад або заблокувати їх до надходження вказівок (уточнень) щодо торговельного рахунку.

6.3. Клієнт має право повідомляти Брокера про факт перерахування грошових коштів одним з передбачених договором способів обміну повідомленнями.

6.4. Брокер здійснює резервування грошових коштів у відповідній торговій системі, тобто депонує їх у відповідності із правилами торгової системи на спеціальному рахунку в організації, що здійснює розрахунки між учасниками даної торгової системи.

6.5. Резервування грошових коштів в торговій системі проводиться Брокером в строк не більше 3-х (трьох) робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Брокера, після чого Клієнт може проводити торгові операції по своєму рахунку.

6.6. Переказ грошових коштів між торговельними рахунками Клієнта для операцій на різних майданчиках здійснюється Брокером після надходження відповідного розпорядження Клієнта.

 

7. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ КЛІЄНТА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА СТРОКОВОМУ РИНКУ.

7.1. Для початку здійснення операцій на строковому ринку Клієнт повинен підписати відповідну Додаткову угоду до Договору на брокерське обслуговування.

7.2. Брокер бере на себе зобов’язання від свого імені, за дорученням та за рахунок Клієнта в обумовлений Сторонами термін за плату укладати в інтересах Клієнта правочини щодо купівлі-продажу строкових контрактів, а саме: ф‘ючерсів на індекс UX (надалі - строковий контракт) на біржових торгах ПАТ «_________», а Клієнт бере на себе зобов’язання прийняти від Брокера все виконане, відшкодувати понесені Брокером витрати пов’язані із виконанням Замовлення та сплатити винагороду Брокера.

7.3. Всі операції з купівлі-продажу строкових контрактів за цим Договором Брокер виконує у відповідності із Замовленнями Клієнта наданими через ІТС Quik.

7.4. Розмір винагороди Брокера, вимоги щодо розміру гарантійного забезпечення та його ліквідності встановлюються у відповідному в Додатку № 1 до цього Договору.

7.5. Брокер зобов’язується за розпорядженням Клієнта протягом одного банківського дня після отримання ним грошових коштів від біржових операцій з купівлі-продажу строкових контрактів, здійснених за Замовленням Клієнта, перерахувати їх на рахунок Клієнта, утримавши при цьому суми витрат, що будуть понесені Брокером у зв’язку з виконанням Замовлення Клієнта, а також винагороду Брокера.

7.6. Для забезпечення виконання зобов‘язань по біржовим операціям зі строковими контрактами Клієнт в якості гарантійного забезпечення вносить грошові кошти в необхідному розмірі за 90 хвилин до початку наступної клірингової сесії, якщо інший строк не встановлений у вимозі брокера на додаткове внесення коштів для підтримання належного розміру гарантійного забезпечення.

7.7. Розмір гарантійного забезпечення може змінюватись Брокером в односторонньому порядку в межах, передбачених в Тарифах до Договору на брокерське обслуговування.

7.8. Виведення вільних грошових коштів Гарантійного забезпечення здійснюється за розпорядженням Клієнта.

7.9. Клієнт погоджується з тим, що Брокер має право самостійно утримувати (відраховувати) із усіх грошових коштів отриманих від біржових операцій з купівлі-продажу строкових контрактів, що надійшли для Клієнта, суми витрат та плату за здійснення біржових операцій з купівлі-продажу строкових контрактів.

7.10. Щомісячно, до 10 числа наступного за звітним місяця, Брокер надає клієнту звіт про  здійсненні операції на строковому ринку та акти виконаних робіт.

7.11. Клієнт протягом п’яти днів з моменту отримання звітів, зазначених в п. 7.10., зобов’язаний їх підписати та надати Брокеру.

7.12. При порушенні клієнтом вимог щодо норм ліквідності гарантійного забезпечення і не покриття Клієнтом заборгованості в строк встановлений в п. 7.6. цієї угоди, Брокер має право примусово закрити позицію Клієнта по поточним ринковим цінам.

7.13.  Закриття відповідного строкового контракту без замовлення Клієнта може бути здійснено:

            в зв’язку з закінченням строку його обігу;

            в примусовому порядку згідно п. 7.12. цього Регламенту;

            торгівля здійснюється по нижнім (верхнім) лімітам зміни ціни, встановлених Правилами ПАТ «_________».

7.14. Зразкова форма Строкового контракту затверджується Біржею, і є частиною Правил торгівлі в Секції строкового ринку ПАТ «_________», що реєструються в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

7.15. Вид ф'ючерсного контракту, укладеного на умовах, визначених Зразковою формою, є розрахунковим (без поставки базового активу).

7.16. Порядок та умови здійснення операцій в Секції строкового рику Біржі, не врегульовані цією угодою, регулюються внутрішніми документами Біржі та чинним законодавством України.

7.17. Клієнт приймає в повному обсязі всі ризики, які пов’язані з укладеними ним угодами з купівлі продажу строкових контрактів.

 

8. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ.

8.1. У разі виникнення спірних питань Клієнт повинен направити Брокеру письмову заяву з викладом своїх претензій.

8.2. Заяви Клієнтів розглядаються в порядку їх надходження в строк не більше двох тижнів комісією, що складається з контролера і керівників структурних підрозділів Брокера, що мають відношення до даного питання.

8.3. На час розгляду заяви Брокерський рахунок Клієнта блокується.

8.4. Про вирішення комісії і про прийняті заходи Брокер доводить до відома Клієнта.

8.5. У випадку, якщо Клієнт не задоволений рішенням комісії, він має право звернутися до суду.

 

9. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

9.1. Списання коштів в рахунок оплати біржових і клірингових зборів і (або) комісій, а також нарахування і списання варіаційної маржі по операціях на строковому ринку здійснюється торговими системами без попереднього повідомлення Клієнта відповідно до правил, прийнятих в даних торгових системах.

9.2. Брокер проводить утримання Винагороди, що належить йому у відповідності з Договором, пені за порушення термінів платежів, а також відшкодовує понесені ним в процесі виконання доручень Клієнта витрати (витрати по оплаті послуг уповноважених депозитаріїв, бірж, розрахункових фірм, банків) за рахунок грошових коштів, що належать Клієнтові і що знаходяться на Брокерському рахунку (особових рахунках) Клієнта.

9.3. Списання коштів у випадках, передбачених п.9.2, проводиться Брокером без попереднього повідомлення Клієнта.

9.4. Залежно від обраного Клієнтом тарифного плану утримання комісійної винагороди може проводитися:

            за підсумками операції;

            за підсумками торгової сесії;

            після закінчення календарного місяця;

            комбінованим способом.

9.5. Депозитарні та інші витрати, пов'язані з виконанням Договору, щомісячно сплачуються Клієнтом згідно Актів-рахунків Брокера.

9.6. Всі розрахунки за Договором здійснюються у гривнях України. При списанні винагороди по оплаті послуг, тарифи на яких встановлені в іноземній валюті, Брокер використовує для перерахунку у гривні офіційний курс Національного банку України на день такого списання.

9.7. При виникненні заборгованості (негативний залишок грошових коштів) на будь-якому з немаржинальних особових рахунків Клієнта, Брокер направляє Клієнтові письмове повідомлення або повідомлення по електронній пошті.

9.8. Клієнт зобов'язаний забезпечити наявність на торгівельному рахунку грошових коштів у розмірі, достатньому для погашення заборгованості. Для цього Клієнт протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виникнення заборгованості зобов'язаний здійснити її погашення шляхом перерахування недостатньої суми на відповідний особовий рахунок або закривши частину відкритих позицій.

9.9. Після закінчення 10 (десяти) календарних днів з моменту виникнення заборгованості Брокер починає нараховувати пеню за кожен день прострочення в розмірі, передбаченому Договором або чинним законодавством України.

9.10. У випадку, якщо сума заборгованості по всіх особових рахунках Клієнта перевищить 50% ліквідаційної вартості всіх активів, що знаходяться на Брокерському рахунку Клієнта, Брокер має право обмежити операції по відкриттю нових позицій по Брокерському рахунку Клієнта до повного погашення Клієнтом заборгованості. При цьому закриття раніше відкритих позицій здійснюється без обмежень.

9.11. У випадку, якщо сума заборгованості по всіх особових рахунках Клієнта перевищить 75% ліквідаційної вартості всіх коштів, що знаходяться на Брокерському рахунку Клієнта, Брокер має право закрити позиції Клієнта в обсязі, необхідному для повного погашення заборгованості Клієнта перед Брокером.

 

10. ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ КЛІЄНТА, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ.

10.1. Доручення (накази, замовлення) Клієнта також можуть прийматися трейдерами Брокера  по вказаному на сайті Брокера телефону.

10.2. Даний спосіб прийому доручень вважається резервним.

10.3. Накази Клієнтів приймаються трейдером до виконання в порядку їх надходження. Поки трейдер займається одним Клієнтом, всі дзвінки, що поступають від інших Клієнтів, переводяться в режим очікування (ставляться в чергу).

10.4. При відповіді трейдера Клієнт проходить процедуру ідентифікації, назвавши свій Реєстраційний код і пароль, передбачений для цього способу зв'язку.

10.5. Після ідентифікації Клієнта трейдером, Клієнт дає трейдеру всі необхідні доручення згідно встановленій формі подачі доручень, після чого трейдер виконує доручення і повідомляє результат його виконання Клієнтові.

10.6. Клієнт повідомлений про те, що Брокер може вести запис, здійсненний Брокером за допомогою власних технічних і програмних засобів на магнітних або інших носіях, всіх телефонних переговорів  трейдерів з Клієнтом і визнає такий запис достатнім доказом при вирішенні суперечок між Клієнтом і Брокером запису телефонних розмов,

 

11. ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТА.

11.1. Брокер надає Клієнтові наступну офіційну інформацію торгових систем для учасників торгів:

            інформацію про зміни тарифів і умов роботи торгових систем;

            інформацію про хід торгів і котирування в торгових системах в режимі реального часу;

            інформацію про корпоративні дії емітентів цінних паперів, що знаходяться на рахунках Клієнта;

            іншу офіційну інформацію торгових систем, призначену для учасників торгів.

11.2. Вищезгадана інформація надається Брокером безкоштовно шляхом відправки повідомлень по електронній пошті.

11.3. Брокер має право обмежити доступ Клієнта до інформації про хід торгів і котирування в режимі реального часу у випадку, якщо по брокерському рахунку Клієнта протягом 6 місяців не проводилися операції.

11.4. Брокером по запиту Клієнта надається наступна інформація і документи:

            Інформація про Брокера:

            копію ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

            відомості про орган, що видав ліцензію на здійснення професійної діяльності на  фондовому ринку (його найменування, адреса і телефон);

            копію документа про державну реєстрацію Брокера як юридичної особи;

            інформацію про строки на які видані ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

11.5. Для отримання вказаної в п. 11.4 інформації Клієнт направляє Брокерові запит.

11.6. Інформація про Брокера надається Клієнтові безкоштовно.

11.7. Брокер має право надавати Клієнтові будь-яку іншу додаткову інформацію.

 

12. ВИВЕДЕННЯ КЛІЄНТОМ ГРОШОВИХ КОШТІВ.

12.1. Клієнт має право у будь-який момент дії Договору вивести належні йому грошові кошти зі свого Брокерського (Торгівельного) рахунку за умови, що це не вплине на належне виконання Брокером його зобов'язань по операціях, укладених Брокером на виконання доручень Клієнта до моменту виведення коштів.

12.2. Зняття грошових коштів можливе в межах вільного залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. При цьому Брокер відповідно до Договору має право утримати всю суму винагороди Брокера на дату подачі розпорядження, пені за порушення термінів платежів, а також відшкодувати за рахунок Клієнта понесені Брокером в процесі виконання доручень Клієнта витрати.

12.3. Заздалегідь Клієнт резервує намічені до виводу грошові кошти на своєму Брокерському рахунку і вказує переважний спосіб виведення коштів. Резервування коштів проводиться на підставі розпорядження Клієнта на виведення коштів.

12.4. Для зняття грошових коштів зі свого Брокерського рахунку Клієнт направляє Брокерові оформлене в установленому порядку Розпорядження на виведення грошових коштів (далі - Розпорядження) шляхом надання Брокерові оригінал Розпорядження в паперовій формі.

12.5. Грошові кошти, що виводяться Клієнтом, перераховуються на вказаний в Розпорядженні банківський рахунок Клієнта.

12.6. Термін виконання Розпорядження Клієнта на виведення грошових коштів:

            звичайне виведення коштів - не більше 3-х банківських днів (день подачі + 2 дні);

            термінове виведення коштів - не більше 2-х банківських днів (день подачі + 1 день).

12.7. Під виконанням Розпорядження розуміється списання грошових коштів з розрахункового рахунку Брокера на банківський рахунок Клієнта.

12.8. Клієнт за його особистим запитом сповіщається про перерахування грошових коштів на його банківський рахунок.

12.9. Брокер встановлює обмеження на мінімальний розмір грошових коштів, що  перераховуються Брокером на банківський рахунок Клієнта. За винятком випадку, коли Клієнт виводить з Брокерського рахунку всі свої кошти, сума грошових коштів, заявлена Клієнтом до виводу на його банківський рахунок, не може бути менше 100 грн.

 

13. ОБМІН ПОВІДОМЛЕННЯМИ МІЖ БРОКЕРОМ І КЛІЄНТОМ.

13.1. Обмін будь-якими повідомленнями між Клієнтом і Брокером здійснюється в порядку, передбаченому Договором.

13.2. З усіх питань, безпосередньо пов'язаних з подачею і виконанням доручень Клієнта на купівлю продаж деривативів, Клієнт спілкується із співробітниками брокерського відділу (трейдерами) Брокера. По решті всіх питань Клієнт повинен контактувати із співробітниками відділу клієнтського сервісу Брокера і (або) інших відділів в рамках їх компетенції.

13.3. Передбачені наступні способи обміну повідомленнями між Клієнтом і Брокером:

            по телефону;

            факсом;

            особистий візит Клієнта в офіс Брокера.

13.4. Брокер зобов'язується повідомляти Клієнта про всі істотні з погляду виконання Договору зміни (доповнення) в строк не пізніше 3 (трьох) днів з моменту виникнення таких змін. Під істотними змінами мається на увазі:

            зміна юридичного, поштового або електронних адрес, http-адрес серверів Брокера, банківських реквізитів Брокера і т.п.;

            зміна порядку надання послуг (Договору, цього Регламенту);

            зміна Тарифів.

13.5. Визначається такий порядок внесення змін за ініціативою Клієнта:

            зміна будь-яких реквізитів, проводиться шляхом оформлення нових необхідних для цього документів. До моменту отримання Брокером нових документів, підписаних Клієнтом, Брокер продовжує діяти у відповідності з підписаними раніше документами;

            повідомлення Брокера про зміну контактних координат Клієнта, способів зв'язку, паролів, зміну паспортних даних фізичної особи або реквізитів юридичної особи повинно бути направлене   Брокерові Клієнтом письмово за його підписом, та, якщо Клієнт є юридичною особою, печаткою Клієнта.

13.6. Моментом отримання повідомлення (документа) вважається:

            при доставці кур'єром служби доставки - дата підписання розписки про отримання уповноваженим представником одержувача;

            при особистому візиті Клієнта в офіс Брокера - дата реєстрації документа;

            у разі пересилки поштою способом, що передбачає отримання розписки, яка підтверджує факт отримання поштового відправлення, - дата підписання розписки про отримання кореспонденції уповноваженим представником одержувача;

            у разі відправки документа по зв'язку факсиміле - відмітка факсиміле про дату.

13.7. У випадку, якщо дата фактичного отримання повідомлення випадає на неробочий день одержувача або доставка і отримання повідомлення відбулися після закінчення робочого дня одержувача, то датою отримання повідомлення вважається наступний робочий день одержувача.

13.8. Оперативна інформація: інформація про виникнення ситуації нестачі вільних коштів на рахунку Клієнта (margin call), повідомлення про необхідність закриття маржинальної позиції і т.п., додатково надсилається (дублюється) Клієнтові одним з наступних способів:

            по факсу;

            по телефону;

            по електронній пошті.

13.10. Брокер має право заблокувати Брокерський рахунок Клієнта у випадку:

            неможливості зв'язатися з Клієнтом жодним з передбачених Регламентів способів (по вказаних в реєстраційних даних телефонах, адресах електронної пошти) - до отримання від Клієнта діючих контактних координат;

            ненадання Клієнтом Брокерові копії нового документа, що засвідчує особу (для Клієнтів — фізичних осіб) протягом одного місяця після припинення терміну дії попереднього документа, - до надання вказаних документів Брокерові;

            ненадання Клієнтом Брокеру оригіналу довіреності, наказу про призначення, рішення про обрання і т.п. (для уповноважених осіб і керівників Клієнтів - юридичних осіб) після припинення терміну дії повноважень керівника (уповноваженої особи) - до надання вказаних документів Брокерові.

 

14. ЗВІТНІСТЬ КЛІЄНТУ.

14.1. Після закінчення звітного періоду (місяця) протягом 5 (п'яти) робочих днів Клієнтові за його безпосереднім запитом може надаватися звіт Брокера за попередній період в електронному вигляді.

14.2. Після закінчення кожного календарного місяця (або тижня) Брокер протягом 5 (п'яти) робочих днів формує і надає Клієнтові через систему електронного документообігу перелік доручень (заявок) Клієнта за минулий місяць (тиждень). Протягом 5 (п'яти) днів Клієнт зобов'язаний відправити Брокерові підписаний відповідний перелік доручень (заявок), або направити Брокерові свої заперечення по суті наданого документа.

14.3. До отримання Брокером підписаного Клієнтом реєстру доручень Брокер має право припинити проведення операцій по рахунках Клієнта до моменту надання підписаного реєстру доручень або вирішення всіх спірних питань в порядку, передбаченому цим Регламентом.

14.5. Звіти Брокера в паперовій формі надаються Клієнтові на його вимогу після закінчення звітного періоду протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання запиту Клієнта.

14.6. Брокер має право у будь-який момент направити Клієнтові реєстр(и) доручень в паперовій формі. Клієнт в цьому випадку зобов'язаний підписати реєстр(и) доручень і надати їх Брокерові. У разі неотримання Брокером підписаного реєстру доручень протягом 10 днів з моменту його відправки Клієнтові за вказаною Клієнтом адресою, Брокер має право припинити проведення операцій по рахунках (блокувати Брокерський рахунок) Клієнта до моменту надання підписаного реєстру доручень.

14.7. На вимогу Клієнта йому можуть бути надані рахунки і рахунки-фактури, а також завірені Брокером копії звітів.

 

15. КОНТАКТНІ ОСОБИ ТА ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

16. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ  ЗМІН І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ, ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

16.1. Цей Договір діє з моменту його підписання.

16.2. Дія Договору припиняється з моменту:

            отримання однією із Сторін письмового повідомлення  іншої Сторони про припинення  дії Договору;

            в інших випадках, передбачених законодавством України,

            та за умови повного виконання зобов’язань, що виникли у Сторін протягом дії Договору.

16.3. Зміни та доповнення до цього Договору дійсні та являються його невід’ємною частиною, якщо вони викладені письмово в документарній формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

16.4. Договір укладений в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Правовідносини, що не врегульовані цією додатковою угодою, регулюються положеннями Договору, відповідними правилами торгівлі на біржі, іншими локальними актами учасників фондового ринку та чинним законодавством України.

 

17. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

 


Теги документа: договор договір строки обслуживание обслуговування угода соглашение брокер послуга услуга додаток строковий

Скачать Додаткова угода про надання послуг на строковому ринку до договору на брокерське обслуговування
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 387     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>