Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Додаткова угода про використання послуги «маржинальний рахунок» до договору на брокерське обслуговування

Додаткова угода про використання послуги «маржинальний рахунок» до договору на брокерське обслуговування

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 258     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Додаткова угода про використання послуги «маржинальний рахунок» до договору на брокерське обслуговування Дополнительное соглашение об использовании услуги «маржинальный счет» к договору на брокерское обслуживание
Скачать Додаткова угода про використання послуги «маржинальний рахунок» до договору на брокерське обслуговування бесплатно

 

 

ДОДАТКОВА УГОДА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГИ «МАРЖИНАЛЬНИЙ РАХУНОК» ДО ДОГОВОРУ НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

м.______________

______________р.

 

Юридична особа за законодавством України - Приватне акціонерне товариство «______________», Ліцензія ДКЦПФР серія ___ № __________ від __________ року на здійснення брокерської діяльності з торгівлі цінними паперами (термін дії: __________), що іменується надалі «Брокер», в особі  Директора ______________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа за законодавством України  -                                                                                  ______  ,                                                                                                                паспорт серії _____ № __________, виданий ____________________________________, що проживає за адресою ________________________________________, код ІПН ____________________, що іменується надалі «Клієнт», з іншої сторони, разом надалі іменовані  «Сторони», уклали цю додаткову угоду до договору про брокерське обслуговування (надалі по тексту – Правочин) про наведене нижче:

 

1. ТЕРМІНИ:

1.1. Всі терміни, що використовуються для цілей цього Правочину визначені в договорі на брокерське обслуговування та в додаткових угодах до нього. Нижче наведені терміни вживаються у наступних значеннях:

1.2. Маржинальний рахунок -це торгівельний рахунок Клієнта в ІТС, що дозволяє збільшувати ліміти для купівлі чи продажу Маржинальних цінних паперів (збільшувати Купівельну спроможність) без необхідності додаткового попереднього депонування Клієнтом грошових коштів та цінних паперів для розрахунків на Біржі.

1.3. Маржинальні активи – грошові кошти та Маржинальні цінні папери.

1.4. Маржинальні цінні папери- це ЦП, що допущені до торгів на Біржі та визначені Брокером такими, що можуть бути придбані чи продані через ІТС в рамках торгових лімітів, відкритих в межах Маржинального рахунку, та можуть бути прийняті у якості забезпечення.

1.5. Маржинальне плече- коефіцієнт, що використовується для визначення розмірів Купівельної спроможності Клієнта в межах лімітів на Маржинальному рахунку Клієнта, виходячи з розміру суми вільних грошових коштів тапоточної ринкової вартості Маржинальних ЦП Клієнта, депонованих Клієнтом на власному Маржинальному рахунку.

1.6. Купівельна спроможність- розмір лімітів на торгівельному рахунку Клієнта, в межах яких Клієнт може здійснювати операції купівлі чи продажу ЦП на Біржі. Якщо торгівельний рахунок Клієнта не є маржинальним, Купівельна спроможність по цьому рахунку буде дорівнювати сумі коштів, депонованих для торгів. Якщо торгівельний рахунок Клієнта має статус маржинального, то Купівельна спроможність визначається за формулою:

1.7. Купівельна спроможність = грошові кошти на рахунку * маржинальне плече.

1.8. Маржа -це відсотковий показник співвідношення Поточної ринкової вартості всіх маржинальних активів Клієнта, за вирахуванням зобов'язань Клієнта перед Брокером у зв'язку з відкриттям Маржинальних позицій, до Поточної ринкової вартості всіх Маржинальних активів Клієнта на Маржинальному рахунку. Якщо в Клієнта немає зобов'язань перед Брокером, маржа буде дорівнювати 100 %. Якщо розмір позицій, відкритих в межах даного Маржинального рахунку, дорівнює купівельній спроможності, то маржа буде дорівнювати 50% (для плеча 1:1) чи 25% (для плеча 1:3).

1.9. Поточна ринкова вартість (ПРВ) маржинальних активів- сума грошових коштів та поточної ринкової вартості ЦП на Маржинальному рахунку Клієнта. Поточна ринкова вартість ЦП = N * P, де:

            N - кількість ЦП на Маржинальному рахунку Клієнта;

            P - ціна найкращої пропозиції на купівлю цінних паперів цього емітента на Біржі.

1.10.Рівень маржі розраховується за формулою:

Рівень маржі (в %) = ((ПРВ Маржинальних активів — Зобов'язання) / ПРВ Маржинальних активів) Х 100%.

(Іншими словами:  

ПРВ маржинальних активів= Грошові кошти + Довгі позиції Клієнта по цінних паперах, що приймаються у якості забезпечення, за їх поточною ринковою ціною (кількість цінних паперів помножена на ринкову ціну ЦП);

1.11. Зобов'язання= Заборгованість по Грошових коштах + Короткі позиції Клієнта за їх поточною ринковою ціною (кількість цінних паперів помножена на ринкову ціну ЦП).

1.12. Початковий рівень маржі -це показник рівня маржі, який дорівнює 50% і свідчить про те, що розмір позицій на купівлю ЦП, відкритих Клієнтом, дорівнює розміру Купівельної спроможності на Маржинальному рахунку Клієнта. При зниженні рівня маржі до Початкового рівня Клієнт не зможе надалі відкрити нові позиції на купівлю ЦП, доки рівень маржі не буде перевищувати Початковий рівень маржі.

1.13. Граничний рівень маржі (Margin level)-це показник рівня маржі, який свідчить про те, що вартість ЦП у відкритих Маржинальних позиціях знизилась до граничного рівня. У разі досягнення Граничного рівня маржі Брокер сповіщає Клієнта про необхідність закрити частину Маржинальних позицій або збільшити суму грошових коштів та/або Маржинальних ЦП на власному Маржинальному рахунку, не пізніше ніж за годину до закінчення наступної торгової сесії.

1.14. Критичний рівень маржі (Margin call)-це показник рівня маржі, який свідчить про те, що вартість ЦП у відкритих Маржинальних позиціях знизилась до критичного рівня. У разі досягнення Критичного рівня маржі Брокер має право припинити надавати Клієнту послугу Маржинальний рахунок. В свою чергу, це призведе до закриття Маржинальних позицій Клієнта, зменшення лімітів на Маржинальному рахунку та, відповідно, Купівельної спроможності Клієнта до розміру суми, яка була задепонована Клієнтом (з урахуванням результатів торгів Клієнта з моменту депонування та нарахованої винагороди Брокера), тобто до Початкового рівня маржі.

1.15. Маржинальна позиція- результат укладеної угоди у вигляді заборгованості по грошовим коштам та пакету цінних паперів(довга позиція)чи суми грошових коштів з від'ємним залишком (обсяг зобов'язань) по проданим цінним паперам(коротка позиція),для здійснення чого був використаний Маржинальний актив (з лише частковим використанням Клієнтом власних активів і з подальшим відшкодуванням виниклої заборгованості).

 

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Правочини, що укладені Брокером на користь Клієнта з використанням Маржинального рахунку Клієнта відповідають діючому законодавству України та надаються Клієнту на підставі ліцензії на здійснення брокерської діяльності.

2.2. Користування послугою Маржинальний рахунок є можливим  лише за умови виконання Клієнтом наступних вимог:

2.2.1. Клієнт користувався послугою Інтернет-трейдінгу не менше ніж 2 тижні та здійснив за цей час хоча б дві угоди з цінними паперами, або Клієнт використовує послугу Класичний брокеридж;

2.2.2. Клієнт має рахунок у цінних паперах у Зберігача ПрАТ «Майстер брок» (надалі по тесту – Зберігач) та підписав додаткову угоду про обслуговування операцій за Транзитним рахунком у цінних паперах;

2.2.3. На торгівельному рахунку Клієнта наявні активи - грошові кошти та Маржинальні цінні папери;

2.2.4. Активи, що плануються для маржинальної торгівлі, мають бути заблоковані Клієнтом (шляхом надання відповідних розпоряджень Зберігачу) на Транзитному рахунку для здійснення розрахунків за операціями з цінними паперами на Біржі;

2.2.5. Маржинальні активи Клієнта повинні відповідати вимогам забезпеченості, що встановлені цим Правочином та Регламентом.

2.3. Розмір лімітів на Маржинальному рахунку Клієнта визначається як сума Маржинальних активів Клієнта у грошовому вираженні помножена на Маржинальне плече. Розширення лімітів на Маржинальному рахунку Клієнта для купівлі чи продажу Маржинальних цінних паперів можливе лише за умови наявності на Маржинальному рахунку Клієнта відповідної кількості активів у грошовому вираженні.

2.4. Замовлення Клієнта на виконання правочинів з використанням послуги Маржинальний рахунок приймаються Брокером тільки в разі їх відповідності Договору на брокерське обслуговування (в т.ч. додатковим угодам та додаткам до нього), Регламенту Брокера, Регламенту та Правилам Біржі.

2.5. Обсяг використання послуги Маржинальний рахунок підлягає регулюванню з боку Брокера і може змінюватись шляхом укладання відповідної додаткової угоди між Сторонами.

2.6. Перелік ЦП, доступних для купівлі та продажу з використанням послуги Маржинальний рахунок та Перелік ЦП, що приймаються як забезпечення, встановлюються Брокером і розміщуються на СайтіБрокера. У разі внесення змін до Переліку ЦП, Брокер вносить відповідні зміни на Сайт та сповіщає Клієнта про зміни впродовж трьох робочих днів через ІТС.

2.7. Всі ЦП, як маржинальні, так і не маржинальні, придбані Клієнтом в результаті укладання угод з використанням послуги Маржинальний рахунок, є власністю Клієнта з усіма правами акціонера (участь в зборах акціонерів, отримання дивідендів, тощо).

2.8. Брокер веде щоденний внутрішній облік біржових операцій Клієнта на підставі даних Біржі та щодня після завершення торгової сесії надає Клієнту звіт Брокера (згідно з договором на брокерське обслуговування)та надає Зберігачу необхідні розпорядження для обліку ЦП Клієнта, що заблоковані для біржових торгів на Транзитному рахунку.

2.9. Сторони погоджуються, що Брокером встановлюється контроль за рівнем співвідношення власних активів Клієнта і Маржинальних активів Клієнта на його Маржинальному рахунку.

2.10. Брокер надає послугу Маржинальний рахунок з Маржинальним плечем 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 та 1:5. Маржинальне плече встановлюється згідно з вибором Клієнта, тобто у відповідності до Технічного протоколу Клієнта.

2.11. В залежності від Маржинального плеча Початковий, Граничний та Критичний рівні маржі мають наступні значення:

 

Маржинальне плече

Початковий рівень маржі, %

Граничний рівень маржі

(Margin level), %

Критичний рівень маржі (Margin call), %

1 х 1

50

35

25

1 х 2

33,3

26,7

20

1 х 3

25

20

15

1 х 4

20

16

12

1 х 5

16,6

14

10

 

2.12. При використанні послуги Маржинальний рахунок Брокер вправі обмежувати обіг ЦП по Маржинальному рахунку Клієнта в ІТС, а саме – обмежити здійснення операцій з продажу ЦП по заниженій ціні або операцій по виведенню грошових коштів та/або ЦП, що придбані внаслідок використання послуги Маржинальний рахунок. Обмеження, зазначені в цьому пункті, можуть бути застосовані Брокером виключно у випадках, якщо Рівень маржі є або стане внаслідок здійснення Клієнтом операцій в рамках цього Правочину меншим за Початковий рівень маржі.

2.13. Брокер має право в будь-який момент вимагати від Клієнта припинення використання Маржинальних активів. Під припиненням використання Маржинальних активів Клієнта розуміється право Брокера вимагати продати стільки цінних паперів відповідної Маржинальної позиції Клієнта, скільки є необхідним для припинення використання такої позиції.

2.14. У випадку, якщо Клієнт на вимогу Брокера (що може бути надана в рамках ІТС) не припинив використання Маржинальних активів та не продав відповідну кількість цінних паперів до закінчення наступної торгової сесії, або у випадку досягнення Критичного рівня маржі Брокер може здійснити в інтересах Клієнта відповідну угоду з відповідною кількістю цінних паперів, що включені до Переліку ЦП, доступних для Клієнта в рамках маржинальної торгівлі, або до Переліку ЦП, що приймаються як забезпечення. У цьому разі Брокер має повідомити Клієнта про здійснену угоду та її параметри (назва ЦП, їх кількість та сума операції) не пізніше наступного робочого дня за днем здійснення угоди. Усі такі угоди вважаються укладеними за згоди та за замовленням Клієнта та не можуть бути опротестовані Клієнтом або переглянуті параметри таких угод.

2.15. Брокер має право у будь-який час в односторонньому порядку тимчасово призупиняти надання послуги Маржинальний рахунок з використанням ІТС, розмістивши відповідне повідомлення в ІТС та на своєму Сайті не пізніше як за один робочий день до дати припинення такої торгівлі. Повідомлення про відновлення послуги Маржинальний рахунок з використанням ІТС розміщується Брокером на Сайті не пізніше як за один робочий день до дати початку торгівлі.

2.16. Повідомлення Клієнта про досягнення Початкового рівня маржі, Margin level, Margin call надсилаються засобами ІТС, на електронну пошту Клієнта або надаються по телефону.

2.17. Брокер не гарантує Клієнту можливості у будь-який момент використовувати весь маржинальний ліміт, наданий Клієнту, якщо загальний ліміт по цьому активу вже використано.

2.18. Перенесення маржинальної (мінусової) позиції Клієнта на наступну торгову сесію виконується шляхом укладання Брокером угод в рамках операції РЕПО. У цьому разі Брокер має повідомити Клієнта про здійснену угоду та її параметри (назва цінних паперів, їх кількість та сума операції) не пізніше наступного робочого дня за днем здійснення угоди. Усі такі угоди вважаються укладеними за згоди та за замовленням Клієнта та ним не можуть бути опротестовані або переглянуті параметри таких угод.

2.19. Клієнт зобов'язаний ліквідувати та не відкривати нових Коротких позицій по цінних паперах емітента, по якому оголошено закриття реєстру акціонерів, не пізніше ніж за 3 (три) години до припинення торгів на торговій сесії, що передує дню, на який закривається такий реєстр. В іншому випадку, якщо залишилось менше 3-х годин до припинення торгів по цьому цінному паперу, Брокер може в інтересах Клієнта ліквідувати таку позицію (здійснити угоду з цінними паперами) за ринковими цінами. У цьому разі Брокер має повідомити Клієнта про здійснену угоду та її параметри (назва цінних паперів, їх кількість та сума операції) не пізніше наступного робочого дня за днем здійснення угоди. Усі такі угоди вважаються укладеними за згоди та за замовленням Клієнта та ним не можуть бути опротестовані або переглянуті параметри таких угод.

2.20. Якщо по емітенту, цінні папери якого приймаються як забезпечення для маржинальної торгівлі, оголошено закриття реєстру, то у день, на кінець якого оголошено таке закриття реєстру, цінні папери цього емітента у забезпечення не приймаються. У такому разі можливі випадки, коли у такий день рівень маржі може впасти до рівня Margin Call або нижче. Клієнт повинен не пізніше ніж за 3 години до припинення торгів по цьому цінному паперу вжити заходів для відновлення рівня маржі до рівня не нижче Margin level. Якщо за 3 (три) години до припинення торгів по цьому цінному паперу рівень маржі буде нижче Margin level, Брокер може вжити заходів по приведенню рівня маржі Клієнта до Margin level. У цьому разі Брокер має повідомити Клієнта про здійснену угоду та її параметри (назва цінних паперів, їх кількість та сума операції) не пізніше наступного робочого дня за днем здійснення угоди. Усі такі угоди вважаються укладеними за згоди та за замовленням Клієнта та ним не можуть бути опротестовані або переглянуті параметри таких угод.

 

3. ВИНАГОРОДА БРОКЕРА ТА ПОРЯДОК ЇЇ СПЛАТИ

3.1. Клієнт сплачує винагороду Брокера згідно з Договором на брокерське обслуговування, обраним тарифним планом та Регламентом. Також Клієнт відшкодовує Брокеру інші витрати та/або збитки, понесені Брокером у зв'язку з виконанням умов цього Правочину.

3.2. Протягом торгової сесії послуга Маржинальний рахунок надається Клієнту безкоштовно. В усіх інших випадках Клієнт сплачує Брокеру винагороду за кожен календарний день користування Маржинальними активами Брокера у розмірі 0,07% від ПРВ таких активів та за укладання від імені Клієнта угод РЕПО, а саме:

3.2.1. Якщо на кінець основної торгової сесії у Клієнта є Короткі позиції, то по таких цінних паперах Клієнт зобов'язаний укласти (надати замовлення Брокеру) угоди в рамках операції РЕПО на купівлю цих цінних паперів за ціною останньої угоди, де ціна зворотного продажу буде меншою на 0,07% за кожну ніч;

3.2.2.Якщо на кінець основної торгової сесії на рахунку Клієнта залишились від'ємні позиції по грошових коштах, то на таку суму Клієнт зобов'язаний укласти (надати замовлення Брокеру) угоди в рамках операції РЕПО на продаж цінних паперів за ціною останньої угоди, де ціна зворотного викупу буде більшою на 0,07% за кожну ніч;

3.2.3.Перенесення Маржинальної (мінусової) позиції Клієнта, тобто укладання Брокером угод в рамках операції РЕПО, здійснюється за рахунок Клієнта.

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Цей Правочин набирає чинності з моменту підписання Сторонами та є невід'ємною частиною Договору на брокерське обслуговування.

4.2. Всі правовідносини між Сторонами, які не врегульовані умовами цього Правочину, підлягають регулюванню умовами Договору на брокерське обслуговування, додатків до нього та Регламенту.

4.3. Цей Правочин укладено українською мовою у 2-х (двох) однакових за юридичною силою оригінальних примірниках - по одному для кожної Сторони.

 

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір обслуживание обслуговування угода соглашение брокер послуга услуга додаток

Скачать Додаткова угода про використання послуги «маржинальний рахунок» до договору на брокерське обслуговування
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 258     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>