Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом

Пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом

раздел Інше / Другое
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 210     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом Пенсионный контракт с негосударственным пенсионным фондом
Скачать Пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом бесплатно

 

 

ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ

 

м.______________

______________р.

 

Недержавний пенсійний фонд «________________» (надалі – «Фонд»), від імені якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, серія ____ № ______ від ________, безстрокова (надалі – «Адміністратор Фонду»), в особі _______________________________________________________, який діє на підставі __________________________ та Договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду № _____ від _________, з однієї сторони, та

_________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові

(надалі – «Вкладник Фонду»), з іншої сторони, надалі – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей пенсійний контракт (надалі – «Контракт») про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1. Фонд надає особам, визначеним в Додатку № 1 до цього Контракту (надалі – «Учасники Фонду»), фінансову послугу з недержавного пенсійного забезпечення на умовах і в порядку, визначених цим Контрактом, відповідно до умов обраної Вкладником Фонду пенсійної схеми №1, що зареєстрована Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 01 березня 2007 року за № 18  (далі – «пенсійна схема №1»).

1.2. Вкладник Фонду  сплачує на рахунок Фонду пенсійні внески на користь Учасників Фонду, в розмірі, порядку і в термін, встановлені цим Контрактом, відповідно до умов обраної Вкладником Фонду пенсійної схеми №1.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Вкладник Фонду, з урахуванням умов цього Контракту, має право:

            - змінити розмір пенсійних внесків, періодичність сплати та строк їх сплати;

            - продовжувати пенсійне забезпечення Учасника Фонду після укладання останнім договору про виплату пенсії на визначений строк;

            - тимчасово призупинити сплату пенсійних внесків;

            - припинити пенсійне забезпечення будь-якого Учасника Фонду за цим Контрактом або достроково розірвати цей Контракт;

            - залучити до пенсійного забезпечення за цим Контрактом нових фізичних осіб в якості Учасників Фонду.

2.2. Вкладник Фонду зобов’язується:

            - сплачувати пенсійні внески на користь Учасників Фонду, на умовах і  в порядку встановленому цим Контрактом, пенсійною схемою №1 та чинним законодавством України;

            - своєчасно і в повному обсязі надавати інформацію, необхідну для ведення персоніфікованого обліку Учасників Фонду, що стосується Вкладника Фонду та Учасників Фонду;

            - у випадку зміни відомостей про Вкладника Фонду або Учасника Фонду, а саме: П.І.Б., реквізити паспорту або міста реєстрації, повідомити Адміністратора Фонду протягом 15 календарних днів з моменту настання таких змін;

            - на письмову вимогу Адміністратора Фонду про необхідність усунення виявлених розбіжностей у наданій інформації для ведення персоніфікованого обліку, протягом 3-х робочих днів з моменту отримання цієї вимоги, усунути розбіжності та надати виправлену інформацію Адміністратору Фонду;

            - надати сформовану відомість персоніфікації Адміністратору Фонду у разі сплати пенсійних внесків на користь кількох Учасників Фонду єдиним платежем або окремим платежем на користь одного з кількох Учасників Фонду без зазначення такого Учасника Фонду, не пізніше наступного робочого дня після перерахування пенсійних внесків на поточний рахунок Фонду;

            - письмово повідомити Адміністратора Фонду, у випадку прийняття Вкладником Фонду рішення про тимчасове призупинення сплати пенсійних внесків, протягом 10 робочих днів, з моменту прийняття відповідного рішення;

            - у разі смерті Учасника Фонду, протягом 10 робочих днів з дати, коли йому стало про це відомо, письмово повідомити про дану подію Адміністратора Фонду та надати копію свідоцтва про смерть відповідного Учасника Фонду;

            - у разі прийняття рішення про припинення пенсійного забезпечення будь-якого Учасника Фонду за цим Контрактом, письмово повідомити (рекомендований лист з повідомленням про вручення) Адміністратора Фонду не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати, з якої він бажає припинити пенсійне забезпечення за цим Контрактом відносно Учасника Фонду та укласти відповідну додаткову угоду до цього Контракту;

            - у разі  прийняття рішення про дострокове розірвання цього Контракту, письмово повідомити (рекомендований лист з повідомленням про вручення) Адміністратора Фонду та Учасників Фонду, на користь яких укладений цей Контракт.

2.3. Адміністратор Фонду, який діє від імені  Фонду, з урахуванням умов цього Контракту,  має право:

            - вимагати надання інформації передбаченої цим Контрактом та/або чинним законодавством у сфері недержавного пенсійного забезпечення, яка необхідна Адміністратору Фонду для своєчасного та якісного надання послуг у сфері недержавного пенсійного забезпечення за цим Контрактом;

            - вимагати від Вкладника Фонду виконання своїх обов’язків за цим Контрактом та обраною Вкладником Фонду пенсійною схемою №1.

2.4. Адміністратор Фонду, який діє від імені  Фонду зобов’язується:

            - здійснювати недержавне пенсійне забезпечення Учасників Фонду на умовах і в порядку, визначених цим Контрактом, пенсійною схемою №1 та чинним законодавством України;

            - забезпечувати ведення персоніфікованого обліку Учасників Фонду;

            - надавати Учаснику Фонду інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунку;

            - забезпечувати відшкодування в установленому чинним законодавствам України порядку Учасникам Фонду збитків, завданих унаслідок порушення чинного законодавства України та умов цього Контракту;

            - дотримувати і забезпечувати дотримання законних інтересів Вкладника Фонду  та Учасників Фонду;

            - не розголошувати інформацію про умови цього Контракту та розмір пенсійних коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду, крім випадків, передбачених  чинним законодавством України;

            - виконувати і забезпечувати виконання інших обов’язків, визначених цим Контрактом та чинним законодавством України.

2.5. Сторони можуть мати інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України та пенсійною схемою №1.

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ

3.1. Періодичність та початок сплати пенсійних внесків зазначені в Додатку № 1 до цього Контракту.

3.2. Розмір пенсійного внеску на користь кожного Учасника Фонду становить 50,00 (п’ятдесят) гривень за обраний Вкладником Фонду період сплати пенсійних внесків.

3.3. Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується. Вкладник Фонду може без повідомлення Адміністратора Фонду та укладання додаткової угоди до цього Контракту збільшувати розмір пенсійних внесків на користь будь-якого Учасника Фонду.

3.4. Вкладник Фонду може зазначити у Додатку №1 до цього Контракту поточний розмір пенсійного внеску, який перевищує розмір пенсійного внеску за Контрактом, та не носить характер зобов’язання Вкладника Фонду, який має намір сплачувати на користь кожного Учасника Фонду.

3.5. Пенсійні внески сплачуються Вкладником Фонду шляхом перерахування на поточний рахунок Фонду _______________________, відкритий в __________________, МФО ___________.

3.6. Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати пенсійного внеску.

3.7. У разі сплати пенсійних внесків Вкладником Фонду на користь кількох Учасників Фонду єдиним платежем, або окремим платежем на користь одного з кількох Учасників Фонду без зазначення такого Учасника Фонду, інформація про розмір пенсійного внеску,  надається Адміністратору Фонду у формі відомості персоніфікації у строк, що передбачений п.2.2.5 цього Контракту. Типова форма відомості персоніфікації затверджується Адміністратором Фонду.

 

4. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ

4.1. Контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

4.2. Дія Контракту вважається закінченою:

            - після повного виконання Вкладником Фонду своїх обов’язків за цим Контрактом щодо всіх Учасників Фонду та укладення Учасниками Фонду договорів про виплату пенсії на визначений строк із пенсійним Фондом;

            - у разі дострокового розірвання Контракту;

            - у разі ліквідації Фонду;

            - у разі смерті Вкладника Фонду.

4.3. Дія Контракту вважається закінченою щодо визначеного Учасника Фонду:

            - після повного виконання Вкладником Фонду своїх зобов’язань за цим Контрактом відповідно до такого Учасника Фонду та укладення Учасником Фонду договору про виплату пенсії на визначений строк із пенсійним Фондом;

            - з моменту передачі пенсійних коштів Учасника Фонду страховій організації відповідно до укладеного Учасником Фонду договору страхування довічної пенсії;

            - з моменту передачі пенсійних коштів Учасника Фонду банківській установі відповідно до укладеного Учасником Фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку;

            - при прийнятті Вкладником Фонду  рішення щодо припинення здійснення пенсійного забезпечення такого Учасника Фонду за цим Контрактом. У цьому випадку дія Контракту вважається закінченою щодо такого Учасника Фонду з моменту підписання відповідної додаткової угоди до цього Контракту;

            - у разі смерті Учасника Фонду. У цьому випадку недержавне пенсійне забезпечення щодо цього Учасника Фонду припиняється з моменту отримання Адміністратором Фонду письмового повідомлення (рекомендований лист з повідомленням про вручення), відповідно до п.2.2.7. цього Контракту, а дія цього Контракту вважається закінченою після виконання передбачених у зв’язку з цим законодавством України умов.

4.4. У разі введення нового Учасника Фонду, пенсійне забезпечення якого буде здійснюватися Вкладником Фонду, цей Контракт по відношенню до такої особи починає діяти, а така особа набуває статусу Учасника Фонду за умови підписання сторонами відповідної додаткової угоди до цього Контракту.

 

5. УМОВИ ЗМІНИ  ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

5.1. Зміни до цього Контракту вносяться Сторонами шляхом підписання відповідної додаткової угоди з наступних питань:

            - у разі залучення Вкладником Фонду до пенсійного забезпечення за цим Контрактом нових фізичних осіб в якості Учасників Фонду;

            - у разі прийняття рішення Вкладником Фонду про припинення пенсійного забезпечення будь-якого Учасника Фонду за цим Контрактом;

            - у випадку зміни відомостей про Вкладника Фонду або Учасника Фонду, а саме: П.І.Б., реквізити паспорту або міста реєстрації;

            - у разі прийняття рішення Вкладником Фонду відносно зміни періоду, строків, зменшення розміру та порядку сплати пенсійних внесків до Фонду, а також зміни пенсійної схеми. Зміни до цього Контракту відносно цих питань можуть вноситися Сторонами не частіше одного разу на шість місяців;

            - з інших питань, що не передбачені  п.п. 5.1.1.-5.1.4. цього Контракту.

5.2. Даний  Контракт може бути достроково розірваний Сторонами на умовах та в порядку, визначеному п. 2.2.9. цього Контракту, Статутом Фонду та чинним законодавством України.

 

6. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТА РОЗРАХУНКІВ МІЖ ФОНДОМ ТА УЧАСНИКОМ ФОНДУ

У РАЗІ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ

6.1. Після отримання письмового повідомлення про дострокове розірвання цього Контракту Учасник Фонду може:

            - залишитися  у Фонді, уклавши новий пенсійний контракт в якості Вкладника Фонду;

            - залучити нового вкладника, який відповідає вимогам чинного законодавства України та продовжить здійснювати пенсійне забезпечення за Учасника Фонду, уклавши відповідний пенсійний контракт з Фондом;

            - надіслати Адміністратору Фонду письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому кошти, та надати копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.

6.2. Заяви подаються у строки, визначені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. У разі, коли Учасник Фонду не подав письмову заяву у строки, визначені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, він залишається у Фонді як учасник, але має право в будь-який час укласти новий пенсійний контракт в якості вкладника або перевести належні йому пенсійні кошти до іншого пенсійного фонду, страхової організації або банківської установи у порядку, визначеному законодавством України і цим Контрактом.

6.3. У разі ліквідації Фонду пенсійні кошти Учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки згідно з ліквідаційним балансом Фонду в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Передача пенсійних коштів повинна бути проведена в строк не пізніше ніж протягом одного місяця з дня початку процедури ліквідації Фонду.

6.4. Розрахунки між Фондом та Учасником Фонду у разі дострокового розірвання контракту або ліквідації Фонду здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК  РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1. У разі невиконання Адміністратором Фонду або Вкладником Фонду умов цього Контракту, чинного законодавства та пенсійної схеми № 1 винна Сторона відшкодовує збитки, завдані іншій Стороні внаслідок такого невиконання.

7.2. Кожна із Сторін погодилася вважати текст цього Контракту конфіденційною інформацією і зобов’язується не передавати цю інформацію третім особам, крім випадків, установлених законодавством України.

7.3. Спори між Фондом та Вкладником Фонду, що виникають в процесі виконання цього Контракту, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди зі спірних питань, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Взаємовідносини Сторін, що не регулюються цим Контрактом, регулюються чинним законодавством України.

8.2. Будь-які права та обов’язки за цим Контрактом можуть бути передані третім особам лише за згодою Сторін.

8.3. Цей Контракт укладено у відповідній кількості примірників, по одному для кожної Сторони Контракту і по одному для кожного Учасника Фонду.

8.4. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду, Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями Держави.

8.5. Відповідальність за достовірність інформації, що наведена в Додатку № 1 до цього Контракту несе Вкладник Фонду.

8.6. Невід’ємною частиною цього Контракту є:

            Додаток № 1 «Відомості про осіб, на користь яких Вкладник Фонду сплачуватиме пенсійні внески, періодичність, початок сплати та поточний розмір пенсійних внесків».

8.7. Факт отримання Вкладником Фонду документів, зазначених в п. 8.8. цього Контракту, підтверджується, одночасно з підписанням цього Контракту, власним підписом в Розділі 9 Реквізити сторін.

8.8. Разом з примірником Контракту Адміністратор Фонду надає Вкладнику Фонду та Учасникам Фонду:

            - пам’ятку з роз’ясненнями основних положень Контракту;

            - копію пенсійної схеми №1;

            - витяг з основних положень статуту Фонду;

            - інформацію про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами та зберігача Фонду (реєстраційні, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій).

 

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: контракт фонд пенсійний пенсія

Скачать Пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 210     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>