Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Посадова інструкція головного бухгалтера школи

Посадова інструкція головного бухгалтера школи

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 1264     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Посадова інструкція головного бухгалтера школи Должностная инструкция главного бухгалтера школы
Скачать Посадова інструкція головного бухгалтера школи бесплатно

 

 

______________________________________

(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

_______________________________________

                               (уповноважена особа)

 

_______________________________________

                                          (ПІБ, підпис)

 

_________________ року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ШКОЛИ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бухгалтер призначається і звільняється з посади директором Школи за погодженням з головним бухгалтером Школи. На період відпустки і тимчасової непрацездатності одного бухгалтера його обов'язки можуть бути покладені на інших співробітників шкільної бухгалтерії. Тимчасове виконання обов'язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.

1.2. Бухгалтер повинен, як правило, мати вищу або середню спеціальну освіту або досвід роботи не менше 3-х років на відповідних посадах.

1.3. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру Школи.

1.4. У своїй діяльності бухгалтер керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», іншими нормативними актами у сфері освіти, адміністративним, трудовим і господарським законодавством; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами Школи ( в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

 

2. ФУНКЦІЇ

2.1. Основними напрямками діяльності бухгалтера є забезпечення правильної постановки і ведення бухгалтерського обліку.

 

3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Бухгалтер виконується такі посадові обов'язки:

3.1. Аналізує:

- Фінансову політику держави, міста і округу для внесення пропозицій щодо формування фінансової політики Школи;

- Стан матеріальної бази Школи;

- Ефективність і правильність витрачання, грошових коштів, матеріальних засобів.

3.2. Прогнозує:

- Тенденції зміни ситуації у фінансовій політиці для внесення продовжень по коректуванню фінансової стратегії Школи;

- Наслідки запланованої роботи по вдосконаленню і розвитку матеріально-технічної бази Школи.

3.3. Планує:

- Розробку необхідної фінансово-господарської документації;

- Заходи щодо проведення щорічної інвентаризації матеріальних засобів;

- За участю заступників директора з адміністративно-господарської роботи своєчасне та якісне проведення списання зношених і морально застарілих матеріальних цінностей в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі, а також у підсобних приміщеннях;

- Проведення інструктажу матеріально-відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні;

- Виконує роботу з різним ділянкам бухгалтерського обліку;

- Бере участь у розробці і здійсненні заходів спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціонального використання ресурсів;

- Бере участь у проведенні економічного аналізу господарської діяльності установи за даними бухгалтерського обліку і звітності, в розробці та впровадженні прогресивних норм і методів бухгалтерського обліку на основі застосуванні обчислювальної техніки;

- Готує дані по відповідним ділянках обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.

3.4. Координує:

- Розробку необхідної фінансово-господарської документації матеріально-відповідальний осіб;

- Роботу співробітників Школи з питань матеріально-господарської діяльності.

3.5. Контролює:

- Раціональне витрачання матеріальних засобів;

- Своєчасність і правильність складання звітної документації по матеріально-господарської діяльності школи;

- Рух майна;

- Здійснює прийом і контроль первинної документації по відповідним ділянках обліку;

- Відображає в бухгалтерському обліку операції, пов'язані з рухом грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей;

- Проводить нарахування і перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, податків і інших виплат і платежів.

3.6. Коригує договору з матеріально-господарської діяльності Школи відповідно до мінливих законодавством.

3.7. Розробляє нормативні вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку та матеріально-господарської документації;

3.8. Забезпечує:

- Відповідність здійснюваних матеріально-господарських операцій законодавству;

- Своєчасне і правильно оформлення бухгалтерської документації;

- Своєчасне подання необхідної звітної документації в вище що стоять і контролюючі організації.

 

4. ПРАВА

Бухгалтер має право в межах своєї компетенції:

4.1. Давати обов'язкові розпорядження щодо оформлення бухгалтерської документації та поданням її в бухгалтерію всіма матеріально-відповідальним співробітникам Школи.

4.2. Представляти до дисциплінарної відповідальності директору Школи матеріально-відповідальних осіб, які порушують або не виконують у строк вимоги щодо оформлення бухгалтерської документації і подання її в бухгалтерію.

4.3. Брати участь:

- У веденні переговорів з партнерами Школи по матеріально-технічному оснащенню;

- В розробці будь-яких управлінських рішень по матеріально-господарських питань;

- У розробці стратегії розвитку Школи.

4.4. Встановлювати від імені Школи ділові контакти з особами та організаціями, що можуть сприяти вдосконаленню матеріально-технічного оснащення Школи.

4.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи співробітників шкільної бухгалтерії.

4.6. Підвищувати свою кваліфікацію.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку Школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, бухгалтер несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеним трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.

5.2. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації матеріально-господарської діяльності бухгалтера притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків бухгалтер несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством.

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ. ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ

Бухгалтер:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40 - годинного робочого тижня і затвердженим директором Школи.

6.2. Планує свою роботу на кожен фінансовий рік і кожен звітний період під керівництвом головного бухгалтера. План роботи представляє на затвердження директору Школи не пізніше п'яти днів після початку запланованого періоду.

6.3. Представляє головному бухгалтеру письмовий звіт про свою діяльність обсягом не більше п'яти машинописних сторінок протягом 10 днів після здачі звітів за півріччя, 9 місяців та за рік.

6.4. Отримує від директора Школи та головного бухгалтера інформацію нормативно-правового та фінансово-господарського характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять в його компетенцію, з співробітниками шкільної бухгалтерії, молодшим обслуговуючим персоналом Школи, заступниками директора та педагогами.

6.6. Виконує обов'язки співробітників бухгалтерії в період їх тимчасової відсутності (відпустка, хвороба і т.д.). Виконання обов'язків здійснюється відповідно до законодавства про працю та Статутом Школи на підставі наказу директора.

6.7. Інформацію, отриману на нарадах різного рівня, передає директору та головному бухгалтеру безпосередньо після його отримання.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник структурного підрозділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.


Теги документа: бухгалтерський бухгалтерский бухгалтерія должностная инструкция інструкція посадовий бухгалтер голова

Скачать Посадова інструкція головного бухгалтера школи
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 1264     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>