Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Посадова інструкція головного спеціаліста департаменту з економічної безпеки

Посадова інструкція головного спеціаліста департаменту з економічної безпеки

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 687     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Посадова інструкція головного спеціаліста департаменту з економічної безпеки Должностная инструкция главного специалиста департамента по экономической безопасности
Скачать Посадова інструкція головного спеціаліста департаменту з економічної безпеки бесплатно

 

 

______________________________________

(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

_______________________________________

                               (уповноважена особа)

 

_______________________________________

                                          (ПІБ, підпис)

 

_________________ року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

ДЕПАРТАМЕНТУ З ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Головний спеціаліст департаменту з економічної безпеки відноситься до категорії керівників.

1.2. Призначення на посаду Головного спеціаліста департаменту з економічної безпеки та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням директора департаменту з економічної безпеки.

1.3. Головний спеціаліст департаменту з економічної безпеки підкоряється безпосередньо директорові департаменту з економічної безпеки.

 

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Головний спеціаліст департаменту з економічної безпеки:

2.2. Організовує проведення планових і за спеціальним завданням комплексних перевірок, документальних ревізій виробничо-господарської діяльності структурних підрозділів, бере участь в інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, згідно з чинним законодавством.

2.3. Здійснює контроль достовірності обліку коштів, товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), основних фондів, які надходять на підприємство, своєчасного відображення в бухгалтерській звітності операцій пов'язаних з їх рухом, відповідність кошторисів витрат згідно первинних документів.

2.4. Перевіряє правильність віднесення витрат на виробництво і реалізацію готової продукції, облік витрат, їх обґрунтованість і вплив на собівартість продукції.

2.5. Здійснює документальні перевірки відповідності трудової дисципліни використання робочого часу, формування та використання фонду оплати праці, правильність ведення бухгалтерського обліку по нарахуванню заробітної плати працівникам структурних підрозділів та відрахувань з неї.

2.6. Здійснює перевірку інформації, яка включає в себе ознаки нанесення економічної шкоди підприємству, її повноту і ступінь достовірності.

2.7. Аналізує структуру негативних впливів, визначає коло осіб, які можуть бути причетними до їх здійснення.

2.8. Оцінює розмір нанесеного збитку, розмір запобігання шкоди та вартості кожного заходи щодо усунення негативних явищ.

2.9. Надає пропозиції щодо створення умов для максимально можливого відшкодування та локалізації збитку нанесеного неправомірними діями партнерів, клієнтів, персоналу.

2.10. Надає пропозиції щодо визначення пріоритетів при залученні сторонніх організацій для проведення робіт, надання послуг.

2.11. Визначає комплекс робіт по прийняттю ТМЦ, які надходять на підприємство від постачальника з метою запобігання потрапляння у виробництво матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам нормативно-технічної документації і можуть принести збиток.

2.12. Забезпечує своєчасне складання актів за результатами проведених перевірок у структурних підрозділах, проведення службових розслідувань виявлених фактів порушень та підготовку проектів наказів та розпоряджень по усуненню недоліків в роботі.

2.13. Здійснює контроль за порядком обігу та доступу до всіх видів конфіденційної інформації, з метою вивчення та оцінки фактичного стану захисту конфіденційної інформації, виявлення недоліків і порушень, встановлення причин таких недоліків і порушень, внесення пропозицій щодо їх усунення та запобігання.

2.14. Розробляє політику інформаційної безпеки як окремий документ у повному обсязі та здійснює контроль виконання її положень. Виявляє випадки несанкціонованого розкриття конфіденційної інформації.

2.15. Забезпечує реалізацію політики інформаційної безпеки по впровадженню і супроводу систем захисту інформації в інформаційних системах підприємства.

2.16. Визначає наявність достатніх доказів у кожному випадку несанкціонованого розкриття конфіденційної інформації. Визначає механізми відшкодування збитку у разі витоку конфіденційної інформації.

2.17. Керує працівниками, які знаходяться в його підпорядкуванні відповідно з організаційною структурою підприємства.

 

3. ПРАВА

3.1. Головний спеціаліст департаменту з економічної безпеки має право:

3.1.1. Діяти від імені департаменту з економічної безпеки, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими організаціями з питань, в межах своєї компетенції.

3.1.2. Брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, договорів та інших документів в частині безпеки підприємства.

3.1.3. Безперешкодно, в будь-який час доби, відвідувати виробничі об'єкти з метою виконання завдань, передбачених цією інструкцією.

3.1.4. Перевіряти виконання всіма структурними підрозділами підприємства чинного законодавства, наказів, розпоряджень, нормативних документів з питань виробничо-господарської діяльності.

3.1.5. Надавати адміністрації підприємства для розгляду пропозиції щодо усунення порушень законодавства, відшкодування збитків, притягнення до відповідальності працівників, які не забезпечують дотримання або допускають порушення чинного законодавства, наказів, розпоряджень, нормативних документів з питань виробничо-господарської діяльності.

3.1.6. Надавати обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених негативних впливів на економічну та виробничо-господарську діяльність підприємства і його структурних підрозділів, вимагати надання заходів щодо їх усунення.

3.1.7. Вимагати від посадових осіб чи працівників, діяльність яких перевіряється, надання документів, довідок, розрахунків та інших відомостей, необхідних для виконання обов'язків, покладених на працівників департаменту з економічної безпеки, підпорядкованих йому відповідно з організаційною структурою підприємства.

3.1.8. Використовувати в процесі здійснення своєї діяльності кіно-і фотозйомку, аудіо-та відеозаписи, технічні засоби, які не обмежують прав і не становлять загрози життю та здоров'ю громадян, навколишньому середовищу.

3.1.9. У разі необхідності залучати фахівців підприємства для реалізації завдань і виконання посадових обов'язків, передбачених цією інструкцією.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Головний спеціаліст департаменту з економічної безпеки:

4.1.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством.

4.1.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.1.3. За нанесення матеріального збитку - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством.

4.1.4. Головний спеціаліст департаменту з економічної безпеки несе відповідальність за несвоєчасне та неякісне виконання документів за дорученням керівництва підприємства, неналежне ведення діловодства згідно з діючими правилами та інструкціями, а також використання працівниками, підлеглими йому, інформації в неслужбових цілях.

 

5. ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ДЕПАРТАМЕНТУ З ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

5.1. Законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують діяльність підприємства.

5.2. Методичні та нормативні матеріали, що стосуються організації економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства.

5.3. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.

5.4. Основи технології, організації виробництва, праці та управління.

5.5. Основи цивільного і трудового законодавства.

5.6. Колективний договір.

5.7. Засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язку.

5.8. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.9. Правила і норми охорони праці.

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. На посаду Головного спеціаліста департаменту з економічної безпеки призначається особа, яка має вищу освіту, досвід роботи з організації системи економічної та внутрішньої безпеки підприємства та стаж роботи на аналогічних посадах не менше 3-х років.

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

7.1. У своїй діяльності Головний спеціаліст департаменту з економічної безпеки будує свої взаємини з усіма структурними підрозділами підприємства, сторонніми організаціями в рамках, покладених на нього цією посадовою інструкцією завдань, обов'язків і прав, а також діючих на підприємстві нормативних актів.

7.2. На час відсутності Головного спеціаліста департаменту з економічної безпеки його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника підприємства, яке набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

 

8. ОХОРОНА ПРАЦІ

8.1. Головний спеціаліст департаменту з економічної безпеки повинен знати і виконувати положення Закону «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з охорони праці, а також вимоги діючих на підприємстві наказів, інструкцій, положень, які регламентують питання з охорони праці.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник структурного підрозділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.


Теги документа: должностная инструкция інструкція посадовий специалист спеціаліст безопасность безпека голова економічний

Скачать Посадова інструкція головного спеціаліста департаменту з економічної безпеки
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 687     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>