Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Посадова інструкція заступника директора школи з інформаційних та комунікаційних технологій

Посадова інструкція заступника директора школи з інформаційних та комунікаційних технологій

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 400     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Посадова інструкція заступника директора школи з інформаційних та комунікаційних технологій Должностная инструкция заместителя директора школы по информационным и коммуникационным технологиям
Скачать Посадова інструкція заступника директора школи з інформаційних та комунікаційних технологій бесплатно

 

 

______________________________________

(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

_______________________________________

                               (уповноважена особа)

 

_______________________________________

                                          (ПІБ, підпис)

 

_________________ року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заступник директора з інформаційних та комунікаційних технологій призначається і звільняється з посади директором школи. На період відпустки і тимчасової непрацездатності заступника директора з інформаційних та комунікаційних технологій його обов'язки можуть бути покладені на інших заступників директора або на вчителя інформатики. Тимчасове виконання обов'язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.

1.2. Заступник директора з інформаційних та комунікаційних технологій повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 3-х років на педагогічних, наукових чи керівних посадах.

1.3. Заступник директора з інформаційних та комунікаційних технологій підпорядковується безпосередньо директору школи.

1.4. Заступнику директора з інформаційних та комунікаційних технологій безпосередньо підпорядковуються співробітники школи з питань використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

1.5. У своїй діяльності заступник директора з інформаційних та комунікаційних технологій керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Указами Президента України, рішеннями Уряду; адміністративним, трудовим і господарським законодавством; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Заступник директора школи з інформаційних та комунікаційних технологій дотримується Конвенції про права дитини.

 

2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямами діяльності заступника директора з інформаційних та комунікаційних технологій є:

2.1. Організація цілеспрямованого процесу розвитку інформатизації школи, керівництво та контроль цього процесу.

2.2. Встановлення контактів із зовнішніми організаціями з питань використання інформаційних та комунікаційних технологій в освітній та управлінській діяльності.

 

3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Заступник директора з інформаційних та комунікаційних технологій виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Аналізує:

- Проблеми інформатизації школи, актуальні і перспективні потреби в розвитку інформаційно-комунікаційного забезпечення школи;

- Перспективні можливості школи в галузі інформаційного та комунікаційного забезпечення;

- Хід, розвиток і результати процесів інформатизації школи.

3.2. Прогнозує:

- Наслідки запланованих процесів інформатизації школи;

- Тенденції зміни процесів інформатизації в суспільстві і в освіті для коректування стратегії розвитку школи.

3.3. Планує і організовує:

- Процес розробки і реалізації програми інформатизації школи, розробку і виконання основних напрямів розвитку процесу інформатизації;

- Розробку загальних вимог до процесів і результатів діяльності по інформатизації школи і критеріїв їх оцінки;

- Поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу в галузі використання інформаційних та комунікаційних технологій з метою реалізації програми інформатизації;

- Спільно з керівником навчання педагогічних та управлінських кадрів з питань використання інформаційних технологій в освітній та управлінській діяльності;

- Вивчення, узагальнення та поширення досвіду здійснення діяльності з питань інформатизації школи;

- Збір і накопичення інформації про значущі для школи інноваціях в області застосування інформаційних і комунікаційних технологій в освітній та управлінській діяльності;

- Замовлення на поставку навчального обладнання, його обслуговування та ремонт;

- Проведення семінарів, конференцій та інших заходів по використанню і розповсюдженню досвіду використання інформаційних та комунікаційних технологій;

- Систему дослідницької, дослідно-експериментальної та інноваційної роботи школи в області інформаційних і комунікаційних технологій;

- Систему зовнішніх зв'язків, необхідних для успішного здійснення діяльності школи з питань інформатизації;

- Систему контролю за ходом інноваційної, експериментальної та науково-дослідної діяльності по використанню інформаційних і комунікаційних технологій в освітній та управлінській діяльності.

3.4. Координує:

- Спільну діяльність педагогічних і керівних працівників з розробки та виконання навчальних планів і програм у галузі використання інформаційних та комунікаційних технологій, а також розробку необхідної навчально-методичної документації;

- Взаємодія працівників школи і залучених представників сторонніх організацій з питань інформатизації школи;

- Взаємодія представників адміністрації школи, служб та підрозділів, що забезпечують інформатизацію школи.

3.5. Керує:

- Процесом інформатизації школи;

- Роботою загальношкільних колегіальних органів, які курують проблеми інформатизації школи (науково-методичної ради, експертної ради і т.п.);

- Здійсненням системи стимулювання учасників процесу інформатизації школи.

3.6. Контролює:

- Реалізацію процесу інформатизації школи;

- Використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій в освітній та управлінській діяльності;

- Відповідність ходу процесу інформатизації та його результатів;

- Ресурсне забезпечення процесу інформатизації школи;

- Виконання прийнятих рішень з питань інформатизації школи.

3.7. Коригує

- Хід реалізації основних напрямів програми інформатизації школи.

3.8. Розробляє:

- Методичні документи, що забезпечують діяльність школи в цілому і окремих її підрозділів з питань використання інформаційних та комунікаційних технологій;

- Нормативні документи для структур, що беруть участь в програмі інформатизації школи;

- Методики впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітню та управлінську діяльність;

- Програму інформатизації школи, інші стратегічні документи.

3.9. Консультує:

- Учасників програми інформатизації школи з принципових питань її здійснення;

- Осіб, які залучаються до співпраці зі школою з питань специфіки школи, її завдань, програм оновлення і т.д.

3.10. Оцінює, експертує:

- Стратегічні документи школи (навчальний план, освітню програму, концепцію і програму розвитку школи);

- Пропозиції щодо розробки та впровадження інформаційних та комунікаційних технологій та встановленню зв'язків із зовнішніми партнерами.

3.11. Редагує

- Підготовлювані до видання матеріали по інформатизації школи.

3.12. Надає

- Щорічно скориговану програму інформатизації школи в окружний інформаційно-ресурсний центр.

3.13. Бере участь:

- У створенні інформаційно-управлінської системи школи;

- В організації та веденні електронного документообігу школи;

- У розвитку інформаційного середовища округу, міста, країни.

 

4. ПРАВА

Заступник директора з інформаційних та комунікаційних технологій має право в межах своєї компетенції:

4.1. Брати участь:

- У розробці політики і стратегії інформатизації школи, у створенні відповідних стратегічних документів;

- В розробці будь-яких управлінських рішень, що стосуються питань інформатизації школи;

- У розробці положень про підрозділи, що займаються роботою з інформатизації школи, їх компетенції, обов'язки, повноваження, відповідальність;

- У веденні переговорів з партнерами школи з питань використання інформаційних та комунікаційних технологій в освітній та управлінській діяльності.

4.2. Вносити пропозиції:

- Про створення і ліквідації тимчасових творчих колективів, інших груп та об'єднань, що займаються діяльністю з використання, розробки та впровадження інформаційних та комунікаційних технологій;

- Про початок, припинення або зупинення конкретних дій, проектів, експериментів з використання, розробки та впровадження інформаційних та комунікаційних технологій;

- Про заохочення, моральне і матеріальне стимулювання учасників програми інформатизації школи (в тому числі при проведенні атестації).

4.3. Встановлювати

- Від імені школи ділові контакти з особами та організаціями, що можуть сприяти процесу інформатизації школи.

4.4. Проводити

- Приймання робіт в рамках програми інформатизації школи, виконаних за замовленням школи різними виконавцями (як із числа шкільних працівників, так і із сторонніх організацій).

4.5. Запитувати

- Для контролю і внесення корективів робочу документацію різних підрозділів, служб і окремих учасників програми інформатизації школи (положення, плани, програми експериментів, матеріали спостережень, контрольні роботи і т.д.).

4.6. Контролювати і оцінювати

- Хід і результати групової та індивідуальної діяльності по реалізації програми інформатизації школи, накладати вето на діяльність з використання інформаційних та комунікаційних технологій, небезпечну перевантаженням учнів і педагогів, погіршенням їх здоров'я, порушенням техніки безпеки, яка не передбачає профілактику, компенсацію і подолання можливих негативних наслідків.

4.7. Бути присутнім

- На навчальних заняттях та заходах в експериментальних класах (групах, потоках) - за домовленістю з експериментаторами (без права входити в клас після початку заняття без термінової потреби і робити зауваження вчителеві під час заняття).

4.8. Вимагати

- Від учасників програми інформатизації школи дотримання норм і вимог професійної етики, виконання прийнятих шкільним співтовариством планів і програм (що носять обов'язковий характер).

4.9. Давати

- Обов'язкові розпорядження вчителям, вихователям ГПД, лаборантам, психологу, працівникам шкільної бібліотеки, молодшому обслуговуючому персоналу з питань інформатизації школи.

4.10. Залучати

- До дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, встановленому правилами про заохочення і стягнення.

4.11. Підвищувати

- Свою кваліфікацію.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання прав, наданих цією інструкцією, а також прийняття управлінських рішень, спричинили дезорганізацію освітнього процесу, заступник директора з інформаційних та комунікаційних технологій несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.

5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (або) психічним насильством над особистістю учня, заступник директора з інформаційних та комунікаційних технологій може бути звільнений від займаної посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за даний вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації роботи з інформатизації школи заступник директора з інформаційних та комунікаційних технологій притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

5.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу (в тому числі моральної) у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків, а також невикористання прав, наданих цією інструкцією, заступник директора з інформаційних та комунікаційних технологій несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах , встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством.

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ. ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ

Заступник директора з інформаційних та комунікаційних технологій:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 36-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальну чверть. План роботи затверджується директором школи не пізніше п'яти днів після початку запланованого періоду.

6.3. Подає директору письмовий звіт про свою діяльність обсягом не більше п'яти машинописних сторінок протягом 10 днів після закінчення кожного навчального семестру.

6.4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Візує накази директора школи з питань використання, розробки та впровадження інформаційних та комунікаційних технологій.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з педагогічними працівниками та заступниками директора школи.

6.7. Виконує обов'язки директора школи і його заступників в період їх тимчасової відсутності (відпустка, хвороба тощо). Виконання обов'язків здійснюється відповідно до законодавства про працю і статутом школи на підставі наказу директора.

6.8. Інформує адміністрацію про виниклі труднощі на шляху здійснення програми інформатизації школи.

6.9. Передає директору інформацію, отриману на нарадах та семінарах, безпосередньо після її отримання.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник структурного підрозділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.


Теги документа: інформаційний информация інформація информационный должностная инструкция інструкція посадовий директор заместитель заступник

Скачать Посадова інструкція заступника директора школи з інформаційних та комунікаційних технологій
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 400     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>