Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на розміщення в аптечних мережа інформаційних матеріалів

Договір на розміщення в аптечних мережа інформаційних матеріалів

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 365     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на розміщення в аптечних мережа інформаційних матеріалів Договор на размещение в аптечных сеть информационных материалов
Скачать Договір на розміщення в аптечних мережа інформаційних матеріалів бесплатно

 

 

ДОГОВІР

на розміщення в аптечних мережа інформаційних матеріалів

 

м. ______________

______________ р.

 

ТОВ «________________________», іменоване надалі «Виконавець», в особі генерального директора ____________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

Представництво «___________________________», іменоване надалі «Замовник», в особі Директора ___________________________, діючого на підставі довіреності № ________ від _______________г. з іншого боку, разом іменовані «Сторони», уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору та протягом всього терміну його дії, Виконавець зобов'язується надавати послуги з розміщення рекламних матеріалів Замовника в аптеках згідно з додатками до цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. У Додатках до цього Договору, які підписуються Сторонам на кожну інформаційну кампанію за відповідним препарату, Сторони додатково узгодять:

                період розміщення інформаційних послуг;

                перелік аптек, в яких виявляються інформаційні послуги (із зазначенням назв і повних адрес);

                умови, опис та перелік (назви) надаваних інформаційних послуг;

                додаткові технічні вимоги до послуг, інформаційних послуг;

                вартість надання інформаційних послуг;

                інші умови надання інформаційних послуг, які Сторони вважатимуть необхідними при укладанні відповідних додатків до цього Договору.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник зобов'язується:

2.1.1. Надавати Виконавцю не пізніше, ніж за 3 дні до передбачуваної дати проведення заходів готові інформаційні матеріали за місцем знаходження Виконавця або іншою адресою, передбаченому Додатком до Договору.

2.1.2. Надати в триденний термін з моменту отримання письмової вимоги Виконавця інформацію, яка підтверджує достовірність наданої інформації;

2.1.3. Оплачувати послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

2.1.4. Додержуватись вимог, передбачених ст. 21 Закону України «Про рекламу».

2.2. Готові матеріали Замовника повинні відповідати наступним вимогам:

                при подачі інформаційних матеріалів лікарського засобу модуль повинен містити номер реєстраційного свідоцтва рекламованого лікарського засобу;

                відповідати технічним вимогам, що пред'являються Виконавцем до матеріалів Замовника і зазначеним у додатках до цього Договору.

                в тексті надаються інформаційних матеріалів не допускаються жаргонні слова та вирази;

                скорочені слова не повинні набувати двозначний характер або немилозвучний відтінок.

2.3. Виконавець зобов'язується:

2.3.1. Надавати інформаційні послуги протягом строку дії цього договору відповідно до додатків до цього Договору якісно і в зазначені терміни;

2.3.2. Нести відповідальність за збереження інформаційних матеріалів Замовника, наданих їм для розміщення в аптеках згідно з додатками;

2.3.3. За підсумками завершення кожної інформаційної кампанії, надавати Акт виконаних робіт.

2.4. Виконавець має право не приймати до розміщення інформацію від Замовника, якщо вона суперечить чинному законодавству, в тому числі, не відповідає вимогам, передбаченим ст. 21 Закону України «Про рекламу», порушує права третіх осіб та / або готові матеріали не відповідають вимогам, зазначеним у п. 2.2 цього договору.

 

3. РОЗРАХУНКИ СТОРІН

3.1. Вартість надання інформаційних послуг встановлюється у Додатках до цього Договору.

3.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється після підписання відповідного Додатку, шляхом 100% оплати протягом 5 (п'яти) банківських днів від дати отримання оригіналу рахунку.

Датою оплати вважається дата списання коштів з розрахункового рахунку Замовника.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони зобов'язуються забезпечити належне, повне і своєчасне виконання прийнятих на себе зобов'язань. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань відповідно до законодавства України.

4.2. Замовник несе повну відповідальність за відповідність змісту інформаційного матеріалу вимогам законодавства України для таких матеріалів.

4.3. У разі невиконання умов, наведених у додатках з надання рекламних послуг з вини Виконавця та непогодження (письмово) з Замовником можливості перенесення термінів або зміни умов, Виконавець повертає Замовнику вартість не наданих рекламних послуг протягом 5 банківських днів з моменту порушення умов, передбачених в додатках.

4.4. У разі надання Замовником недостовірних відомостей, а також у разі надання інформаційних матеріалів, які Замовник не має право поширювати, він зобов'язується відшкодувати Виконавцю всі понесені ним підтверджені документально витрати, пов'язані з поширенням інформаційних матеріалів та / або у зв'язку з пред'явленими до нього претензіями і позовами .

4.5. У разі прострочення оплати за надані послуги, Виконавець має право стягнути з Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, за кожен день такого прострочення.

4.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком непереборної сили, а саме: природні, стихійні явища (землетруси, повінь, пожежі і т.д.), обставини суспільного життя (війни, епідемії, заборонні акти державних органів і т.п.).

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Сторони повинні дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої однією стороною від іншої. Вся належить Замовнику документація та інформація, отримана Виконавцем в ході надання послуг за цим Договором, являє собою конфіденційну інформацію Рекламодавця та / або інформацію, що є виключною власністю Замовника (тут і далі по тексту - "Конфіденційна Інформація").

5.2. Виконавець зобов'язаний забезпечити конфіденційність всієї і будь Конфіденційної Інформації. Серед іншого, Виконавець зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання доступу до конфіденційної інформації з боку будь-яких третіх осіб, за винятком випадків, коли інше передбачено законодавством України і не є необхідним і виправданим у рамках виконання зобов'язань за цим Договором.

5.3. Виконавець не має права використовувати Конфіденційну інформацію для цілей інших, ніж виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

5.4. Документи, що встановлюють зобов'язання сторін, що регламентують інші угоди сторін, тривалі при вчиненні в письмово формі та підписання їх обома сторонами.

5.5. Документом, що підтверджує факт виконання Виконавцем своїх зобов'язань за відповідним Додатком, є Акт виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками обох сторін. Виконавець направляє підписаний зі свого боку Акт виконаних робіт протягом 10 днів з дня надання послуг в рамках Програми, Замовник протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Акту зобов'язаний його підписати та направити один екземпляр Виконавцю підписаний або ж направити аргументовану відмову від підписання акта. В іншому випадку (за замовчуванням Замовника) Виконавець визнається виконав свої зобов'язання належним чином.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2008 року.

6.2. Всі зміни договору можливі за згодою сторін, оформленому в письмовому вигляді.

6.3. Сторони зобов'язуються своєчасно повідомляти одна одну про зміну своєї адреси, організаційно-правової форми, банківських реквізитів, інших юридично значущих ідентифікаційних характеристик.

6.4. Цей Договір складений в двох ідентичних примірниках, по одному для кожної Сторони.

 

АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір інформаційний информационный аптечный мережа аптечний

Скачать Договір на розміщення в аптечних мережа інформаційних матеріалів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 365     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>