Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Трудовий договір (контракт) з головним бухгалтером акціонерного товариства

Трудовий договір (контракт) з головним бухгалтером акціонерного товариства

раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (6)     Загружен: 1021     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Трудовий договір (контракт) з головним бухгалтером акціонерного товариства Трудовой договор (контракт) с главным бухгалтером акционерного общества
Скачать Трудовий договір (контракт) з головним бухгалтером акціонерного товариства бесплатно

 

 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

З ГОЛОВНИМ БУХГАЛТЕРОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

м. ______________

______________ р.

 

Акціонерне товариство _____________________, в особі Президента ___________________________, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі "Адміністрація" з одного боку, і

гр-н (ка) ____________________________________, який (а) надалі "Головний бухгалтер", з іншого боку, уклали цей контракт про таке:

 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

1.1. Гр-н (ка) __________________________________ призначається на посаду Головного бухгалтера АТ з _________________ р.

1.2. Цей контракт регулює трудові відносини між Головним бухгалтером і Адміністрацією.

1.3. Робота за даним контрактом є основним місцем роботи Головного бухгалтера.

ВАРІАНТ 1. Головний бухгалтер не може обіймати інші оплачувані посади в державних або громадських органах, а також на інших підприємствах, в установах і організаціях.

ВАРІАНТ 2. За згодою Адміністрації Головний бухгалтер може займати інші оплачувані посади в державних або громадських органах, а також на інших підприємствах, в установах і організаціях, за винятком керівних посад.

1.4. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Президенту АТ і входить за посадою до складу Правління АТ.

У підпорядкуванні у Головного бухгалтера знаходяться:

            - _______________________________________________________________________________,

            - _______________________________________________________________________________.

1.5. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечувати:

- Точний облік результатів фінансово-господарської діяльності АТ відповідно до встановлених правил;

- Повний облік грошових коштів, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом;

- Достовірний облік виконання кошторисів витрат, реалізації послуг, складання економічно обґрунтованих звітів про результати обороту фінансових засобів;

- Правильне нарахування і своєчасне перерахування податків та інших платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банком та іншим кредиторам за позиками, відрахування коштів у спеціальні фінансові фонди АТ;

- Перевірку організації обліку та звітності у відділах і секторах, своєчасний інструктаж підлеглих співробітників з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності і фінансово-економічного аналізу;

- Контроль за складанням достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, забезпечення своєчасного подання звітності у встановлені терміни державних органів;

- Збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх у встановленому порядку в архів.

Виконання Головним бухгалтером своїх службових обов'язків здійснюється також у сферах, встановлених законодавством, установчими документами АТ, Положенням про персонал, наказами та вказівками Президента АТ. Конкретні службові обов'язки Головного бухгалтера визначаються відповідно до правил, встановлених його посадовою інструкцією.

1.6. Головний бухгалтер разом з керівниками відповідних відділів, а також беручи участь в роботі Правління, зобов'язаний здійснювати контроль:

- За дотриманням встановлених правил оформлення операцій з цінними паперами, які є предметом інвестиційної діяльності АТ;

- За правильністю витрачання фонду заробітної плати, дотриманням штатної, фінансової і касової дисципліни;

- За дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахункових та платіжних зобов'язань;

- За стягненням в установлені терміни дебіторської і погашенням кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

- За законністю списання з балансу недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат.

1.7. Головний бухгалтер підписує разом з Президентом АТ документи, що служать підставою для прийому і видачі товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, а також розрахункові, кредитні, фінансові документи і господарські договори. Без підпису Головного бухгалтера зазначені документи вважаються недійсними і до виконання не приймаються.

1.8. На Головного бухгалтера не можуть бути покладені обов'язки, пов'язані з безпосередньою матеріальною відповідальністю за грошові кошти та матеріальні цінності.

1.9. Головний бухгалтер не вправі приймати до виконання і оформляти документи за операціями, які суперечать законодавству, установчих документів АТ і встановленому порядку приймання, зберігання та витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, інші документи, що порушують фінансову або договірну дисципліну.

У разі отримання від Президента АТ вказівки здійснити таку дію, Головний бухгалтер, не приводячи його у виконання, у письмовій формі звертає увагу Президента на незаконність даного ним розпорядження. При отриманні від Президента повторного письмової вказівки Головний бухгалтер виконує його, негайно інформуючи про це Правління АТ. Всю повноту відповідальності за незаконність здійсненої операції в цьому випадку несе Президент АТ, який зобов'язаний про прийняте ним рішення негайно в письмовій формі доповісти черговому Загальним зборам засновників (акціонерів), а в проміжках між зборами Правлінню АТ.

1.10. Розбіжності між Головним бухгалтером і Президентом АТ вирішуються в порядку, встановленому законодавством, установчими документами АТ та Положенням про персонал.

 

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. ВАРІАНТ 1. Цей контракт укладено на невизначений строк з ____________ р.

ВАРІАНТ 2. Цей контракт укладено на термін _________ років, з __________ р. по __________ р.

Якщо після закінчення терміну випробування, тобто до _____________ р. Адміністрацією не був виданий наказ про звільнення Головного бухгалтера від роботи за результатами випробування, а Головний бухгалтер продовжує роботу, його вважають витримали випробування, і наступне розірвання цього контракту допускається тільки з загальних підставах, зазначених у контракті або встановленим законодавством.

Випробувальний термін включається до строку дії цього контракту, не перериває і не зупиняє його дію. При позитивному результаті випробування не потрібно додаткової угоди сторін про пролонгацію терміну дії контракту.

При незадовільному результаті випробування Президент АТ до закінчення терміну випробування, тобто до __________ р., видає наказ про звільнення Головного бухгалтера з посади за результатами випробування і оголошує його Головному бухгалтеру під розписку. З дня видання такого наказу справжній контракт вважається розірваним, і його дія припиняється достроково. Наказ про звільнення з посади за результатами випробування Головний бухгалтер має право оскаржити до суду.

2.3. Після закінчення терміну дії контракту за угодою сторін він може бути продовжений або укладений на новий термін шляхом оформлення в установленому порядку нового контракту (за умови використання варіанта 2, п. 2.1.).

 

3. ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. ВАРІАНТ 1. Адміністрація зобов'язується виплачувати Головному бухгалтеру посадовий оклад у розмірі _____________ на місяць. У зв'язку з інфляцією посадовий оклад щомісяця збільшується на _____%.

ВАРІАНТ 2. Адміністрація зобов'язується виплачувати Головному бухгалтеру _____% чистого прибутку АТ, отриманої за результатами діяльності за квартал, але не менше _____________ на місяць.

ВАРІАНТ 3. Адміністрація зобов'язується виплачувати Головному бухгалтеру заробітну плату в розмірі ______________ на місяць, а також ___% від чистого прибутку АТ за результатами діяльності за квартал.

3.2. За рішенням Адміністрації Головному бухгалтеру встановлюється:

ВАРІАНТ 1: - персональна надбавка до посадового окладу в розмірі ____________________ щомісячно;

ВАРІАНТ 2: - премія у розмірі ____________________________ щомісяця (щокварталу);

ВАРІАНТ 3: - винагорода за результатами роботи за рік у розмірі ____________________.

3.3. За угодою сторін розмір і система оплати праці можуть бути переглянуті. Після перегляду нові умови контракту оформляються в письмовому вигляді, підписуються сторонами і є невід'ємною частиною даного контракту.

3.4. З суми заробітної плати та з інших встановлених законодавством доходів Головний бухгалтер сплачує податки в розмірах і порядку, визначених податковим законодавством.

3.5. Заробітна плата виплачується не пізніше ____ числа кожного місяця.

3.6. Рішення (ноу-хау, концепція, пропозиція і т.п.) Головного бухгалтера, здійснення якого дозволило:

а) підвищити рентабельність діяльності АТ не менш ніж на ____% (за підсумками півріччя), або

б) скоротити витрати фінансових коштів АТ або термін їх оборотності не менш ніж на ____% при незменшуваному доході (за підсумками півріччя) є підставою для виплати Головному бухгалтеру одноразової винагороди у розмірі ____________________________.

ВАРІАНТ: у вигляді _____________________________________________________________________

                               (Вказати конкретні форми надання матеріальних або майнових пільг)

 

4. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

4.1. ВАРІАНТ 1. Для виконання Головним бухгалтером своїх службових обов'язків йому встановлюється ненормований робочий день.

ВАРІАНТ 2. Для виконання Головним бухгалтером своїх службових обов'язків йому встановлюється робочий день з ___ до ____ годин щодня.

4.2. Головному бухгалтеру встановлюється _______________ - денний робочий тиждень з вихідними днями: _____________________________________________________________________

4.3. У вихідні та святкові дні робота, як правило, не проводиться. Вихід Головного бухгалтера на роботу у вихідні та святкові дні можливий тільки у випадках, встановлених законодавством, і з оплатою праці в розмірі не нижче мінімального рівня, встановленого законодавством.

У випадку, якщо вихід Головного бухгалтера на роботу у вихідні або святкові дні здійснювався за його самостійним рішенням, без письмового розпорядження Адміністрації, вимоги абзацу 1 п. 4.3. не застосовуються.

4.4. Головному бухгалтерові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _____________ календарних днів з виплатою компенсації у розмірі __________________________.

Відпустка може бути надано в будь-який час протягом робочого року за згодою сторін, але при цьому щорічна основна відпустка за перший рік роботи може надаватися не раніше ніж:

ВАРІАНТ 1: - після закінчення 11 місяців з дня укладення цього контракту;

ВАРІАНТ 2: - після закінчення _________ (менше 11) місяців з дня укладення цього контракту за рахунок власних коштів АТ і з письмової згоди Президента.

4.5. За згодою Адміністрації Головному бухгалтерові може бути надана відпустка без збереження заробітної плати, якщо це не відіб'ється на нормальній роботі АТ, у випадках, встановлених законодавством.

 

5. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ

5.1. Для забезпечення нормальної роботи Головному бухгалтеру надається ______________________

______________________________________________________________________________________.

(робочий кабінет, засоби оргтехніки, телефон, автотранспорт і т.п.)

5.2. Головному бухгалтеру також надається

_______________________________________________________________________________________

(житло або компенсація, забезпечення дитини місцем у дитячому саду, садовий ділянку тощо)

5.3. На Головного бухгалтера повністю поширюються пільги та гарантії, встановлені для співробітників АТ законодавством, установчими документами, Положенням про персонал, іншими рішеннями засновників або Адміністрації, за винятком особливих пільг, встановлених Президенту АТ.

5.4. На період дії контракту Головний бухгалтер підлягає всім видам державного соціального страхування.

5.5. На Головного бухгалтера ведеться трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.

5.6. Збиток, заподіяний Головному бухгалтеру каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків, підлягає відшкодуванню відповідно до трудового законодавства. У разі смерті Головного бухгалтера з причин, пов'язаних з його службовою діяльністю, його спадкоємцям виплачується компенсація в розмірі _______________.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

6.1. Головний бухгалтер несе дисциплінарну та іншу, встановлену законодавством відповідальність у випадках:

            а) неправильного ведення бухгалтерського обліку, наслідком чого стали занедбаність у бухгалтерському обліку та викривлення у звітності;

            б) прийняття до виконання та оформлення документів по операціях, які суперечать законодавству або встановленому іншими нормативними актами порядку приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

            в) незабезпечення контролю за своєчасною і правильною вивірянням операцій по розрахунковому та інших рахунках у банках, розрахунків з дебіторами та кредиторами;

            г) порушення порядку списання з балансу недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат;

            д) відсутності контролю за належною організацією бухгалтерського обліку, несвоєчасного проведення перевірок і документальних ревізій;

            е) складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії;

            ж) інших порушень нормативних актів, що регулюють організацію бухгалтерського обліку.

Порушення, що спричинили застосування фінансових санкцій до АТ з боку податкових органів, тягнуть також майнову відповідальність Головного бухгалтера відповідно до законодавства, рішеннями засновників та Адміністрації.

6.2. Головний бухгалтер несе нарівні з Президентом АТ відповідальність за:

а) порушення нормативних актів, що регламентують фінансово-господарську діяльність;

б) порушення термінів подання бухгалтерських звітів і балансів засновникам і державним органам.

6.3. Дисциплінарна, матеріальна і кримінальна відповідальність Головного бухгалтера настає з підстав, встановлених законодавством України.

6.4. Дисциплінарні стягнення на Головного бухгалтера накладаються Президентом АТ самостійно або за рішенням Загальних зборів засновників (акціонерів) або Правління АТ.

 

7. ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ

7.1. Звільнення Головного бухгалтера від займаної посади здійснюється Президентом АТ у порядку та на підставах, передбачених трудовим законодавством України.

7.2. При звільненні Головного бухгалтера з посади проводиться здача справ новопризначеному Головному бухгалтеру чи іншому співробітнику, призначеному наказом Президента АТ, за результатами якої складається відповідний акт. До затвердження акта Президентом умови цього контракту вважаються чинними, а наказ про звільнення не видається.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. У разі виникнення між сторонами спору він підлягає врегулюванню шляхом безпосередніх переговорів Головного бухгалтера і Адміністрації.

Якщо спір між сторонами не буде врегульовано в результаті переговорів, він вирішується в порядку, передбаченому установчими документами АТ, Положенням про персонал і трудовим законодавством.

8.2. Умови контракту можуть бути змінені тільки за взаємною згодою сторін. Будь-які зміни умов контракту оформляються у вигляді підписаного сторонами додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною даного контракту.

8.3. Усі спори, не врегульовані цим контрактом, підлягають вирішенню відповідно до законодавства, установчими документами АТ, Положенням про персонал, рішеннями засновників.

8.4. Цей контракт складено у 2-х примірниках: один примірник зберігається в справах АТ, інший перебуває у Головного бухгалтера. Кожна з сторін має право виготовити в установленому порядку необхідну їй кількість копій контракту.

 


Теги документа: договор договір контракт бухгалтер трудовой трудовий акціонерний товариство акционерный общество

Скачать Трудовий договір (контракт) з головним бухгалтером акціонерного товариства
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (6)     Загружен: 1021     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>