Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Трудовий договір (контракт) зі співробітником акціонерного товариства

Трудовий договір (контракт) зі співробітником акціонерного товариства

раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 620     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Трудовий договір (контракт) зі співробітником акціонерного товариства Трудовой договор (контракт) с сотрудником акционерного общества
Скачать Трудовий договір (контракт) зі співробітником акціонерного товариства бесплатно

 

 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

ЗІ СПІВРОБІТНИКОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

м. ______________

______________ р.

 

Акціонерне товариство __________________________________________________ в особі Президента ________________________________, діючого на підставі Статуту, іменоване в подальшому "Адміністрація", з одного боку, і гр-н (-ка) ___________________________________, який (-а) надалі "Співробітник", з іншого боку, уклали справжній трудовий договір (контракт) про наступне:

 

1. ПРИЙОМ НА РОБОТУ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА

1.1. Цей трудовий договір (контракт) регулює відносини між Співробітником і Адміністрацією.

1.2. Робота за цим контрактом є для Співробітника основним місцем роботи. У час, вільний від основної роботи, Працівник має право здійснювати сумісництво та працювати за договорами підряду без узгодження з Адміністрацією.

1.3. Співробітник приймається на роботу в якості ________________________________________.

1.4. Співробітник підпорядковується безпосередньо ______________________________________.

1.5. Співробітник зобов'язується:

- Сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, накази і розпорядження свого безпосереднього начальника і Адміністрації АТ;

- Підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку, прийнятому в АТ;

- Дбайливо ставитися до майна АТ, у тому числі до знаходяться в його користуванні оргтехніки та комп'ютерного обладнання, забезпечувати збереження ввіреній йому документації;

- Правильно і за призначенням використовувати передані йому для роботи обладнання, прилади, матеріали;

- Не розголошувати які є йому відомими за родом діяльності відомості, пов'язані з комерційної таємниці АТ.

Перелік конкретних трудових обов'язків Співробітника визначається Положенням про персонал, посадовою інструкцією, рішеннями органів управління АТ та безпосереднього начальника.

1.6. За Співробітником закріплюється наступна оргтехніка та обладнання, за збереження яких він несе персональну відповідальність: ___________________________________________________.

1.7. Адміністрація зобов'язується забезпечувати Співробітника роботою (документацією, обладнанням, завданнями і т.д.) і необхідної для її виконання інформацією відповідно до його спеціальністю, кваліфікацією і посадою.

1.8. У випадках, встановлених законодавством, Адміністрація має право перевести Співробітника з урахуванням його спеціальності і кваліфікації на іншу роботу в межах АТ.

1.9. Переклад співробітника на некваліфіковані роботи не допускається.

1.10. Адміністрація зобов'язується створити Співробітникові здоров'я і безпечні умови праці. Як мінімальних вимог до умов праці приймаються вимоги, встановлені законодавством про працю.

1.11. Місцем постійної роботи Співробітника є: _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1.12. За рішенням безпосереднього начальника або Адміністрації Співробітник може направлятися у службові відрядження з оплатою витрат на відрядження в розмірах, встановлених законодавством, та за умови дотримання норм законодавства про працю, які регулюють порядок направлення працівників у відрядження в іншу місцевість.

 

2. ОПЛАТА ПРАЦІ

2.1. ВАРІАНТ 1. Адміністрація зобов'язується виплачувати Працівникові посадовий оклад у розмірі _____________ на місяць. У зв'язку з інфляцією посадовий оклад щомісяця збільшується на __%.

ВАРІАНТ 2. Адміністрація зобов'язується виплачувати Працівникові ___% від чистого прибутку АТ, отриманої за результатами діяльності за квартал, але не менш ____________________ в місяць, а також посадовий оклад у розмірі ________________ на місяць, який підлягає індексації у зв'язку з інфляцією в наступних розмірах: _________________________________.

2.2. За рішенням Адміністрації Співробітникові встановлюються:

ВАРІАНТ 1: персональна надбавка до посадового окладу в розмірі ______________ щомісячно;

ВАРІАНТ 2: премія в розмірі __________________________ щомісяця (щокварталу);

ВАРІАНТ 3: винагорода за результатами роботи за рік у розмірі _______________________.

2.3. Заробітна плата, включаючи премії, надбавки та інші заохочувальні виплати, виплачується не пізніше __________ числа кожного місяця, наступного за тим, в якому вона була нарахована.

2.4. Рішення (ноу-хау, концепція, пропозиція і т.п.) Співробітника, здійснення якого дозволило:

а) підвищити рентабельність роботи АТ не менш ніж на __% (за підсумками півріччя), або

б) скоротити витрати фінансових коштів АТ не менш ніж на __% при незменшуваному доході (за підсумками півріччя), або

в) отримати інший економічний ефект у вигляді _____________________________________, є підставою для виплати Співробітникові одноразової винагороди у розмірі _______________

ВАРІАНТ: у вигляді _________________________________________________________________.

Застосування в АТ ноу-хау, концепції, пропозиції Співробітника і виплата йому винагороди відповідно до цього контрактом не позбавляють Співробітника можливості повністю використовувати свої права, передбачені законодавством про охорону авторських прав, якщо зазначене законодавство застосовується до конкретного випадку.

 

3. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

3.1. ВАРІАНТ 1. Співробітнику встановлюється ____ -годинний робочий день, з _____ до ____ годин.

ВАРІАНТ 2. Співробітнику встановлюється гнучкий режим робочого часу, при якому початок, закінчення і тривалість робочого часу регулюються ним самостійно з умовою повного відпрацювання годин на тиждень (місяць).

ВАРІАНТ 3. Співробітнику встановлюється ненормований робочий день.

3.2. Співробітник може залучатися до надурочних робіт у порядку, передбаченому законодавством про працю.

3.3. Співробітнику встановлюється _______________ - денний робочий тиждень з вихідними днями:

_____________________________________________________________________________________.

3.4. Робота у вихідні та святкові дні проводиться з дотриманням вимог трудового законодавства України з оплатою ______________________________________________________________________

3.5. Співробітникові надається щорічна основна відпустка тривалістю ______________ календарних днів з виплатою компенсації.

3.6. Співробітникові може надаватися за рішенням Адміністрації додаткова відпустка тривалістю ___________ календарних днів за _____________________________________.

3.7. Відпустка надається:

ВАРІАНТ 1: в будь-який час протягом робочого року за згодою сторін;

ВАРІАНТ 2: відповідно до графіка відпусток.

3.8. Щорічна основна відпустка за перший рік роботи надається не менш ніж через 11 місяців з дня укладення цього контракту.

3.9. За згодою Адміністрації Співробітникові може бути надана відпустка без збереження заробітної плати, якщо це не відіб'ється на нормальній роботі відповідного структурного підрозділу Компанії.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ І ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

4.1. ВАРІАНТ 1. Цей контракт укладено на невизначений строк з ____________ р.

ВАРІАНТ 2. Цей контракт укладено на термін ________ років, з _________ р. по ____________ р.

ВАРІАНТ 3. Цей контракт укладено на час виконання роботи (вказати який саме і в якому обсязі).

4.2. При призначенні на посаду Співробітнику встановлюється випробувальний термін тривалістю 3 (три) календарні місяці, тобто з ____________ р. по ___________ р.

Якщо після закінчення терміну випробування, тобто до ____________ р. Адміністрацією не був виданий наказ про звільнення Співробітника від займаної посади за результатами випробування, і він продовжує роботу, співробітник вважають витримали випробування, і наступне розірвання контракту допускається лише з підстав, зазначених у контракті або встановленим законодавством.

Випробувальний термін включається до строку дії цього контракту, не перериває і не зупиняє його. При позитивному результаті випробування не потрібно додаткової угоди сторін про пролонгацію терміну дії контракту.

При незадовільному результаті випробування Президент Компанії до закінчення терміну випробування, тобто до _______________ р., видає наказ про звільнення Співробітника з посади за результатами випробування і оголошує його Співробітникові під розписку. З дня видання такого наказу справжній контракт вважається розірваним, а його дія припиняється достроково.

Наказ про звільнення з посади за результатами випробування Співробітник має право оскаржити до суду.

4.3. Після закінчення терміну дії цього контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий термін шляхом оформлення в установленому порядку нового контракту.

4.4. Контракт може бути припинений або розірваний в порядку та на підставах, передбачених законодавством України про працю. Звільнення без законної підстави тягне за собою право Співробітника вимагати в судовому порядку поновлення його на попередній роботі з виплатою йому заробітної плати за час вимушеного прогулу.

 

5. ГАРАНТІЇ І ПІЛЬГИ

5.1. На Співробітника повністю поширюються пільги та гарантії, встановлені для інших працівників АТ, які не входять до складу Адміністрації, законодавством, установчими документами, Положенням про персонал, колективним договором, рішеннями засновників, наказами та вказівками Президента.

5.2. Співробітник підлягає обов'язковому соціальному і медичному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених для працівників законодавством.

5.3. Майнова шкода, завдана Співробітникові АТ, підлягає відшкодуванню нею в порядку, в обсязі та в терміни, встановлені законодавством.

5.4. Збиток, нанесений Співробітникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків, підлягає відшкодуванню АТ відповідно до законодавства.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Збиток, нанесений Співробітником АТ при виконанні службових обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку і розмірах, встановлених законодавством. Майнова шкода, завдана Співробітником АТ не у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, підлягає відшкодуванню Співробітником в повному обсязі.

6.2. У разі виникнення між сторонами спору він підлягає врегулюванню шляхом безпосередніх переговорів Співробітника і Адміністрації.

Якщо спір між сторонами не буде врегульовано, то він вирішується в порядку, встановленому законодавством.

6.3. Цей контракт набуває чинності в день його підписання сторонами і діє до закінчення термінів, зазначених у розділі 4.

6.4. Цей контракт складено у двох примірниках: один примірник зберігається в справах АТ, інший перебуває у Співробітника. Кожна з сторін має право в установленому порядку виготовити необхідну їй кількість копій контракту.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір контракт співробітник сотрудник трудовой трудовий акціонерний товариство акционерный общество

Скачать Трудовий договір (контракт) зі співробітником акціонерного товариства
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 620     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>