Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на надання послуг з митного оформлення та транспортно-експедиторського обслуговування вантажів

Договір на надання послуг з митного оформлення та транспортно-експедиторського обслуговування вантажів

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 419     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на надання послуг з митного оформлення та транспортно-експедиторського обслуговування вантажів Договор на оказание услуг по таможенному оформлению и транспортно-экспедиторского обслуживания грузов
Скачать Договір на надання послуг з митного оформлення та транспортно-експедиторського обслуговування вантажів бесплатно

 

 

ДОГОВІР

НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖІВ

 

м. ______________

______________ р.

 

ТОВ «______________________________», сплачує податок на прибуток на загальних підставах, за ставкою 25% згідно п. 10.1. ст. 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», іменоване надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», в особі директора _______________________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку і

ТОВ «______________________________», сплачує податок на прибуток на загальних підставах, за ставкою 25% згідно п. 10.1. ст. 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», іменоване надалі «ЗАМОВНИК», в особі директора ________________________________, діючого на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані «СТОРОНИ», уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір регулює взаємини сторін, пов'язані з наданням комплексу послуг з митного оформлення і транспортно-експедиторського обслуговування вантажів.

 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. «ВИКОНАВЕЦЬ» зобов'язується:

2.1.1. Представляти інтереси «ЗАМОВНИКА» у взаєминах з митними органами, перевізниками, організаціями з митного оформлення і транспортно-експедиторського обслуговування вантажу «ЗАМОВНИКА». У разі необхідності, «ВИКОНАВЕЦЬ» має право завіряти своєю печаткою документи «ЗАМОВНИКА».

2.1.2. Надавати весь комплекс брокерських послуг.

2.1.4. Організовувати перевезення експортно-імпортних вантажів по території України та за її межами відповідно до заявки «ЗАМОВНИКА».

2.1.5. Укладати договори та угоди з транспортними, експедиторськими та ін організаціями для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

2.1.6. За дорученням та за рахунок «ЗАМОВНИКА» проводити розрахунки з транспортними, експедиторськими та іншими організаціями для виконання своїх зобов'язань за цим

Договору.

2.1.7. Документи, які не мають усіх необхідних реквізитів та програм для митного оформлення, підготовки вантажів до відправлення або приймання, а також оформлення провізних та розрахункових документів, вважаються неврученими, про що "ВИКОНАВЕЦЬ" зобов'язаний негайно

інформувати «Замовника».

2.2. Зобов'язання «ЗАМОВНИКА».

2.2.1. Передавати «ВИКОНАВЦЮ» необхідні документи для представлення інтересів «ЗАМОВНИКА» при здійсненні комплексу юридичних дій спрямованих на надання

послуг з брокерського і ТЕО експортно-імпортних вантажів.

2.2.2. Видавати замовлення, доручення та інструкції "ВИКОНАВЦЮ" поштою, телеграфом, телефаксом або усно представнику «ВИКОНАВЦЯ».

2.2.3. При оформленні замовлення, надавати "ВИКОНАВЦЮ" всю необхідну інформацію про характер і властивості вантажу, а також інструкції з обробки та перевезення вантажів.

2.2.4. Оплачувати послуги "ВИКОНАВЦЯ" згідно виставленим рахункам.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Оплата за надані «Виконавцем» послуги здійснюється «ЗАМОВНИКОМ», згідно підписаних актів здачі-приймання наданих послуг та виставлених рахунків, за тарифами, встановленими в Специфікації до цього Договору, яка є його невід'ємною частиною. Підписання акту здачі-приймання наданих послуг свідчить також про отримання «ЗАМОВНИКОМ» рахунку «ВИКОНАВЦЯ».

3.2. «ВИКОНАВЕЦЬ» зобов'язується надати на підпис «ЗАМОВНИКУ» акт здачі-приймання наданих послуг у 2-х примірниках.

3.3. У разі належного надання послуг, «ЗАМОВНИК» підписує акт в 2-х примірниках, і другий примірник акта повертає, не пізніше 3-х календарних днів з моменту одержання, «ВИКОНАВЦЮ».

3.4. У разі неналежного надання послуг «ВИКОНАВЦЕМ», «ЗАМОВНИК» в строк не пізніше 3-х календарних днів з моменту отримання акту здачі-приймання наданих послуг зобов'язується надати «ВИКОНАВЦЮ» документально обґрунтовану претензію.

3.5. При не підписання «ЗАМОВНИКОМ» акту здачі-приймання наданих послуг в термін вказаний в п. 3.3. даного Договору та відсутності претензії у термін передбачений п. 3.4. даного Договору, послуги вважаються наданими «ВИКОНАВЦЕМ» в повному обсязі. У такому випадку, для «ЗАМОВНИКА» наступають зобов'язання, передбачені п. 3.6. даного Договору.

3.6. «ЗАМОВНИК» оплачує послуги «ВИКОНАВЦЯ» протягом 5-ти банківських днів з дня підписання відповідного акту здачі-приймання шляхом переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок «ВИКОНАВЦЯ».

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Загальні положення.

4.1.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

4.1.2. У разі заподіяння шкоди з вини однієї зі сторін, винна сторона зобов'язана відшкодувати шкоду іншій стороні в повному обсязі, відповідно до чинного законодавства України.

4.1.3. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (стихійних лих, військових

конфліктів, пожежі, страйків) або дій державних органів, що вплинули на виконання умов цього Договору.

4.1.4. Якщо будь-яка обставина (перераховане в п. 4.1.3.) Безпосередньо спричинило невиконання зобов'язань у встановлений термін, то цей строк відповідно відсувається на час дії відповідної обставини.

4.1.5. Факт настання обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом Торгово-промислової палати тієї країни, де настали ці обставини.

4.2. Відповідальність «ВИКОНАВЦЯ».

4.2.1. «ВИКОНАВЕЦЬ» несе відповідальність за втрату або пошкодження вантажів «ЗАМОВНИКА», викликані умисними діями або бездіяльністю перевізника, наданого «ВИКОНАВЦЕМ».

4.2.2. «ВИКОНАВЕЦЬ» несе відповідальність перед «ЗАМОВНИКОМ» за дотримання строків митного оформлення вантажу. У разі порушення строків митного оформлення з вини «ВИКОНАВЦЯ» він зобов'язаний компенсувати «ЗАМОВНИКУ» понесені збитки, в тому числі за простій транспорту перевізника.

4.2.3. «ВИКОНАВЕЦЬ» не несе відповідальності за псування, пошкодження вантажу та інші збитки (простій транспортних засобів і т.д.), викликані несвоєчасним отриманням інструкцій та необхідних документів від «ЗАМОВНИКА», а також за неправильне або неповне вказівку «ЗАМОВНИКОМ» даних у заявці , інструкціях, сертифікатах.

4.2.4. «ВИКОНАВЕЦЬ» не несе відповідальності за збереження вантажу і дотримання термінів його доставки за умови, що перевізник надано «ЗАМОВНИКОМ».

4.3. Відповідальність «ЗАМОВНИКА».

4.3.1. «ЗАМОВНИК» несе відповідальність за збитки, що виникли у «ВИКОНАВЦЯ» в результаті надання недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації щодо вантажу і правил його перевезення.

4.3.2. «ЗАМОВНИК» несе відповідальність за порушення строків вантаження і простій транспортних засобів. «ЗАМОВНИК» відшкодовує всі витрати, фактично понесені "ВИКОНАВЦЕМ", включаючи штрафи, пред'явлені транспортними компаніями.

4.3.3. У разі відмови від замовлення, «ЗАМОВНИК» відшкодовує всі витрати і збитки, фактично понесені "ВИКОНАВЦЕМ" з виконання його замовлення.

4.3.4. У разі прострочення платежу, «ЗАМОВНИК» виплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період затримки, від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

 

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

5.1. Сторони зобов'язуються вжити всіх заходів щодо врегулювання суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням умов цього Договору. Якщо згоди не буде досягнуто, то виникли розбіжності вирішуються в господарському суді відповідно до законодавства України.

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до _________________ р.

6.2. Якщо жодна зі сторін за 30 днів до закінчення терміну дії Договору не повідомить іншу сторону в письмовому вигляді про розірвання Договору, термін його дії буде автоматично продовжуватися на кожний наступний календарний рік.

6.3. Договір вважається таким, що втратив юридичну силу тільки після того, коли проведені повні взаєморозрахунки між сторонами, що підписали даний договір, і жодна з сторін не має претензій до протилежної сторони.

6.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні у разі, якщо вони вчинені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками обох сторін і є невід'ємною частиною даного Договору.

6.5. Факсимільні копії мають юридичну силу за умови наявності мокрої печатки однієї зі сторін, що отримала таку копію, з наступним підтвердженням їх оригіналом.

 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір обслуживание обслуговування експедиція вантаж груз послуга таможенный услуга экспедиторский митний оформление транспортний

Скачать Договір на надання послуг з митного оформлення та транспортно-експедиторського обслуговування вантажів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 419     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>