Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на виконання аудиторських робіт

Договір на виконання аудиторських робіт

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (5)     Загружен: 1486     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на виконання аудиторських робіт Договор на выполнение аудиторских работ
Скачать Договір на виконання аудиторських робіт бесплатно

 

 

ДОГОВІР

НА ВИКОНАННЯ АУДИТОРСЬКИХ РОБІТ

 

м.______________

______________р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія «_______________________», надалі "Аудитор", в особі генерального директора __________________________________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________________», в особі генерального директора __________________________________, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, що далі іменуються окремо «Сторона», а разом «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом укладеного Договору є виконання Аудитором аудиторських та супутніх робіт.

1.2. Зміст, обсяг, терміни виконання робіт, а також перелік звітних документів, визначаються Протоколом погодження вартості робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Метою виконання робіт є визначення достовірності звітності, обліку Замовника, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам, надання інших супутніх аудиторських послуг.

 

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За виконані роботи Замовник проводить оплату Аудитору у відповідності до Протоколу погодження вартості робіт.

2.2. Загальна сума по Договору складається з усіх договірних вартостей окремих Протоколів погодження договірної вартості робіт.

2.3. На протязі наступного дня з моменту підписання Протоколу Замовник перераховує Аудитору аванс в розмірі, передбаченому відповідним Протоколом погодження вартості робіт.

2.4. Повний розрахунок по кожному з Протоколів проводиться на протязі трьох днів після завершення робіт.

 

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙОМУ РОБІТ

3.1. Після завершення робіт відповідно до кожного Протоколу Аудитор надає Замовнику Акт здачі-прийому виконаних робіт з додатком комплекту документів, передбачених відповідним Протоколом погодження вартості робіт.

3.2. У випадку, коли виконані роботи не відповідають умовам укладеного Договору, Замовник на протязі трьох днів повинен надати аргументовану вимогу про доповнення виконаних робіт. Якщо в триденний строк Аудитор не отримує підписаний Акт або аргументовану вимогу про доповнення виконаних робіт, роботи вважаються прийнятими з виконанням всіх умов Договору.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ АУДИТОРА

4.1. Виконувати роботи відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", перевіряти стан бухгалтерського обліку та звітності Замовника, їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству згідно з нормативами аудиту, затвердженими Аудиторською палатою України і розробленими відповідно до міжнародних норм і стандартів аудиту.

4.2. При проведенні аудиторських перевірок з метою визначення достовірності фінансової звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам Аудитор планує та проводить роботу таким чином, щоб мати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність Замовника не містить суттєвих перекручень.

4.3. Своєчасно, в строк, зазначений в кожному з Протоколів погодження вартості робіт, виконувати аудиторські роботи. У випадку, якщо під час виконання робіт Аудитор виявить проблеми, які впливають на строки виконання робіт, Аудитор повинен сповістити в письмовому вигляді про це Замовника. Характер та вартість додаткових робіт, необхідність яких викликана такими проблемами, будуть обговорюватися та узгоджуватися з Замовником до початку виконання таких додаткових робіт.

4.4. Інформувати Замовника про виявлені в період виконання аудиторських робіт недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності.

4.5. Зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, пов'язану з роботою Замовника і отриману при виконанні аудиторських робіт, інформацію, що міститься в складених Аудитором документах, та відомостей, що становлять комерційну таємницю Замовника.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Надавати інформацію та пояснення, необхідні Аудитору для виконання своїх обов'язків.

5.2. Створити Аудитору необхідні для роботи умови.

5.3. Відмовитися від будь-яких дій з метою впливу на думку Аудитора.

5.4. Прийняти виконані Аудитором роботи.

5.5. Провести розрахунки з Аудитором відповідно до умов цього Договору.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Аудитор гарантує відповідність законодавству висновків та рекомендацій, що надаються Аудитором при виконанні своїх обов'язків.

6.2. За неналежне виконання своїх зобов'язань Аудитор несе майнову та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства. Розмір відповідальності Аудитора в будь-якому випадку обмежується сумою, фактично отриманою по відповідному Протоколу погодження вартості робіт.

6.3. Аудитор не несе відповідальності за початкові залишки при виконанні перших аудиторських робіт та якщо попередні перевірки проводилися іншими аудиторськими фірмами.

6.4. Аудитор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання робіт, якщо це пов'язане з ненаданням Замовником необхідної інформації, або наданням Замовником недостовірної інформації, або невиконанням Замовником обов'язків, передбачених цим Договором.

6.5. Аудитор не несе відповідальності за невиконання Замовником рекомендацій, що надаються Аудитором.

6.6. За прострочення оплати Замовник виплачує Аудитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.

6.7. Відповідальність за порушення порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, своєчасність і повноту надання бухгалтерської та податкової звітності користувачам і Аудитору несе Замовник.

6.8. У разі, якщо за період фінансово-господарської діяльності Замовника, який був перевірений Аудитором, з боку контролюючих органів до Замовника будуть застосовані фінансові санкції у зв'язку з невірним визначенням податкових платежів, Аудитор перевіряє обґрунтованість висновків контролюючих органів для їхнього оскарження.

6.9. Всі спори майнового характеру між Аудитором та Замовником вирішуються в установленому порядку з дотриманням вимог Закону України "Про аудиторську діяльність".

 

7. ГАРАНТІЇ

7.1  Сторони гарантують, що:

а) кожна Сторона повноважна укласти цей Договір;

б) цей Договір підписаний належно уповноваженими представниками Сторін і встановлює юридично дійсні і безумовні зобов'язання кожної з Сторін, виконання яких може бути витребуване іншою Стороною в примусовому порядку;

в) укладення цього Договору і виконання умов цього не призведе до порушення вимог статутних документів Сторін, а також зобов'язань Сторін, що випливають з будь-яких договорів, стороною за якими є одна зі Сторін, або з чинного законодавства України;

г) Сторони є юридичними особами, належно організованими, зареєстрованими і законно  існуючими відповідно до законодавства України;

д) кожна з Сторін буде належним чином виконувати свої зобов'язання за даним Договором;

є) Сторони мають статус платників податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР.

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов'язків у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс - мажорних обставин), передбачити які неможливо на момент підписання цього Договору та які роблять неможливим виконання його умов.

8.2. Договір може бути розірваний достроково:

8.2.1. За взаємною згодою сторін.

8.2.2. При невиконанні умов, передбачених п.п. 5.1., 5.2., 5.3. цього Договору. В цьому випадку сума оплати, проведена Замовником, поверненню не підлягає.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Строк дії укладеного Договору з _______________ р. по _________________ р.

9.2. Якщо за два тижні до закінчення терміну дії Договору Сторони в письмовому вигляді не виявлять своєї відмови від нього, то термін дії Договору продовжується на календарний рік.

9.3. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Аудитора, другий у Замовника.

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

 

 

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ

до договору на виконання аудиторських робіт

 

м. _______________

_______________ р.

 

Замовник і Аудитор підтверджують, що сторонами погоджена:

 

1. ДОГОВІРНА ВАРТІСТЬ

Договірна вартість робіт без ПДВ: 1500 (одна тисяча п'ятсот) грн. 00 коп., ПДВ: 300 (триста) грн. 00 коп.; договірна вартість робіт з ПДВ: 1800 (одна тисяча вісімсот) грн. 00 коп.

Аванс становить 100% вартості робіт з ПДВ.

 

2. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ ПОСЛУГ

Аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності Замовника за ___________ р.

 

3. ЗВІТНІ ДОКУМЕНТИ

Аудиторський звіт.

 

4. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Початок виконання робіт: ________________ р.

Закінчення виконання робіт: ________________ р.

 

Договірна вартість може бути змінена за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткового Протоколу. Протокол є документом для проведення взаємних розрахунків між Аудитором і Замовником.

 

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 


Теги документа: договір аудит аудиторський

Скачать Договір на виконання аудиторських робіт
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (5)     Загружен: 1486     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>