Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на здійснення послуг охорони

Договір на здійснення послуг охорони

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 1730     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на здійснення послуг охорони Договор на оказание услуг охраны
Скачать Договір на здійснення послуг охорони бесплатно

 

 

ДОГОВІР

НА ЗДІЙСНЕННЯ ПОСЛУГ ОХОРОНИ

 

м.______________

______________р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», яке є платником єдиного податку та діє на підставі Ліцензії серії ___ № ____________ від ________________р., іменоване надалі «Виконавець», в особі Головного спеціаліста з охоронної діяльності ______________________, що діє на підставі Довіреності №________, з одного боку і

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», іменоване надалі «Замовник», в особі Генерального директора _________________________________, що діє на підставі Статуту з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання забезпечити охорону двома постами приміщення, що надалі іменуються Об'єкт, який знаходяться за адресою:

_______________________________________________________ за що одержує грошову винагороду.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

2.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

2.1.1. Погодити з ВИКОНАВЦЕМ розроблену Інструкцію про порядок організації, забезпечення та здійснення охорони, яку ввести в дію.

2.1.2. Забезпечити:

- освітлення у темний час доби території об'єкта, прийнятого під охорону, та підступів до нього задля доступності і можливості спостереження співробітнику, який здійснює охорону;

- здійснення заходів протипожежної профілактики та дотримання співробітниками ЗАМОВНИКА вимог пожежної безпеки;

- вільний доступ співробітників ВИКОНАВЦЯ до засобів пожежегасіння (за виключенням режимних приміщень);

Забезпечити ВИКОНАВЦЯ списками:

- співробітників установи;      

- посадових осіб, які мають надавати дозвіл на внесення (ввезення), винесення (вивезення) матеріальних цінностей та майна на, або з території об'єкта, що охороняється, із зразками їх підписів;

- посадових осіб, яким дозволено відкривати (закривати) приміщення, що здаються під охорону (із зразками їх підписів та номерами печаток для окремих приміщень);

2.1.3. Тримати у справному стані стіни, вікна, стелі, і двері приміщень, у яких зберігаються майно та матеріальні цінності.

2.1.4. Забезпечити належні умови для збереження майна та матеріальних цінностей і сприяти ВИКОНАВЦЕВІ у виконанні ним завдань з охорони, а також в удосконаленні організації охорони об'єкта.

2.1.5. Надати співробітникам ВИКОНАВЦЯ, які здійснюють охорону, обладнане службове приміщення для прийому їжі і зберігання їх майна та продуктів харчування, а також засоби для забезпечення стійкого телефонного зв'язку.

2.1.6. Не залучати співробітників ВИКОНАВЦЯ до робіт, не пов'язаних з охороною об'єкта.

 

2.2. ЗАМОВНИК має право:

2.2.1. Перевіряти несення чергування співробітниками ВИКОНАВЦЯ, а також віддавати їм вказівки, якщо це не суперечить вимогам цього Договору та Інструкції охоронникам, які здійснюють охорону об'єкта, з відображенням результатів перевірки та вказівок у книзі контролю.

2.2.2. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ належного виконання зобов'язань за договором при здійсненні заходів охорони на об'єкті.

2.2.3. Визначати посадову особу для взаємодії з ВИКОНАВЦЕМ з питань здійснення заходів охорони об'єкта.

2.2.4. Інформувати керівництво ВИКОНАВЦЯ про недоліки у здійсненні працівниками ВИКОНАВЦЯ договірних зобов'язань.

2.2.5. Погоджувати з ВИКОНАВЦЕМ: вид заходів охорони; умови початку (закінчення) здійснення заходів охорони.

2.2.6. Звертатися до ВИКОНАВЦЯ з письмовими поданнями про необхідність здійснення разових заходів охорони у обсязі і часі більшому, ніж це передбачено умовами Договору, з оплатою послуг в установленому цим Договором порядку.

 

2.3. ВИКОНАІЕЦЬ зобов’язаний:

2.3.1. Охорону об'єкта за адресою, визначеною розділом 1 Договору, здійснювати двома постами цілодобово шляхом залучення двох охоронників.

2.3.2. Визначити посадову особу з керівництва відповідальну за організацію виконання договірних зобов'язань, вказівки та рішення якої щодо здійснення заходів охорони для ВИКОНАВЦЯ юридично правомірні.

2.3.3. Виділяти працівників для виконання заходів охорони, озброєних спеціальними засобами індивідуального захисту і активної оборони. Вид спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони і зв'язку, форма одягу працівників охорони визначаються посадовою особою ВИКОНАВЦЯ, що відповідальна за організацію виконання договірних зобов'язань.

2.3.4. Забезпечити охоронників необхідною для здійснення покладених на них обов'язків документацією (інструкціями, положеннями, журналами, книгами обліку і т.і.).

2.3.5. Забезпечити дотримання контрольно-перепускного режиму.

2.3.6. Контролювати винесення та внесення майна і матеріальних цінностей з території чи на територію об'єкта охорони. Не допускати проникнення сторонніх осіб, а також запобігати пронесенню будь-якими особами холодної та вогнепальної зброї, вибухівки та вибухових речовин на територію об'єкта, що охороняється.

2.3.7. Попереджувати виникнення конфліктних ситуацій, що створюють загрозу для безпеки об'єкта охорони.

2.3.8. При здійсненні заходів охорони знати:

- розташування найближчих правоохоронних органів і лікувальних закладів;

- посадових осіб із складу адміністрації ЗАМОВНИКА, а також із складу його спеціальних відомчих служб для забезпечення, при необхідності, взаємодії з ними у період здійснення заходів охорони;

- розташування на об'єкті місць загального користування;

- розташування на об'єкті засобів зв'язку, засобів пожежегасіння і вміти ними користуватися.

2.3.9. Забезпечити дотримання встановлених правил пожежної безпеки на посту силами співробітників охорони під час несення ними чергування, а у випадку виникнення на об'єкті пожежі негайно викликати пожежний підрозділ та вживати заходів для ліквідації пожежі.

2.3.10. Порядок виконання цих обов'язків, викладений в Інструкції охоронникам, які здійснюють охорону об'єкта, що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток № 2-3 до цього Договору).

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ, в разі неналежного виконання зобов'язань за цим Договором несе матеріальну відповідальність за збитки, що сталися внаслідок халатності Виконавця, невжиття заходів по збереженню майна Замовника в результаті крадіжок, матеріальних цінностей, розкрадання шляхом грабежу або при розбійницькому нападі, при знищенні або псуванні майна сторонніми особами, які проникли на Об'єкт охорони, а також за розголошення комерційної таємниці Замовника, яка стала відома співробітникам Виконавця при здійсненні своїх службових обов'язків.

3.2. Відшкодування ЗАМОВНИКУ завданих з вини ВИКОНАВЦЯ збитків здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.3. По збитках, спричинених ЗАМОВНИКУ за форс-мажорних обставин, ВИКОНАВЕЦЬ відповідальності не несе.

3.4. Форс-мажорними обставинами є: обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятими заходами, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання сторонами своїх зобов'язань за даним Договором або у зв'язку з ним. В цьому випадку підтвердженням форс-мажорних обставин є належним чином оформлена довідка ТПП України.

3.5. У разі прострочення розрахунків за надані Виконавцем послуги, Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю штраф у розмірі 1% від суми заборгованості за кожен день прострочки платежу. Сплата штрафу не звільняє винну сторону від виконання своїх зобов'язань за цим договором.

3.6. У разі прострочки Замовником платежів за цим Договором більше ніж, як на 15 днів - Виконавець має право зупинити надання послуг з попереднім - за п'ять днів - попередженням Замовника, при цьому Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за збитки, які виникли у Замовника внаслідок зупинки надання послуг за договорами, що зазначені в п.1.1 цього Договору. Після погашення Замовником заборгованості за послуги Охорони, Об'єкт становиться під охорону постами.

 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ СТОРІН

4.1. Вартість послуг ВИКОНАВЦЯ визначається сторонами окремо, їх суми та порядок розрахунків за виконані роботи зазначаються в додатку до цього договору (Додаток №1), який є невід'ємною його частиною. Обумовлені таким чином суми сплачуються як передоплата на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ до 5 числа поточного місяця.

4.2. Суми зазначені в Додатку №1 можуть змінюватись за взаємною згодою сторін, виходячи із зміни кількості постів, вартості одного поста. У цьому випадку ВИКОНАВЕЦЬ попереджу; ЗАМОВНИКА про зміну вартості за ЗО календарних днів з наданням письмового обґрунтування таких змін.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір укладається строком на чотири роки і діє з ______________________ р. Якщо за місяць до закінчення строку Договору жодна із сторін не вимагатиме його припинення, Договір вважається продовженим на таких же умовах і на той же строк.

5.2. Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін або на вимогу однієї з сторін із попередженням про це не менш, як за 15 календарних днів.

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємним погодженням сторін.

6.2. Даний Договір складено українською мовою і підписано у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу і зберігається у сторін.

6.3. Усі зміни та доповнення до Договору дійсні лише в тому випадку, коли їх оформлено у письмовій формі та підписано обома сторонами.

6.4. Взаємовідносини сторін, передбачені цим Договором, є конфіденційними, тому не підлягають розголошенню, третім особам передаються лише за згодою зацікавленої сторони, за винятком органів, що контролюють діяльність Сторін згідно чинного законодавства України.

6.5. У разі розголошення конфіденційної інформації або комерційної таємниці винна сторона несе відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та сплачує іншій Стороні штраф у розмірі завданого збитку.

6.6. Виконавець є платником єдиного податку.

6.7. Замовник є платником ____________________________________

 

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договір послуга охорона

Скачать Договір на здійснення послуг охорони
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 1730     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>