Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на виконання науково-технічної роботи

Договір на виконання науково-технічної роботи

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 831     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на виконання науково-технічної роботи Договор на выполнение наяно-технических работ
Скачать Договір на виконання науково-технічної роботи бесплатно

 

 

ДОГОВІР

НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ

(по розробці технічної та технологічної документації

для забезпечення виготовлення лікарського засобу)

 

м.______________

______________р.

 

Сторони цього Договору: Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________________», далі Замовник (має статус платника податку на прибуток на загальних підставах згідно ст. 10.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), в особі Генерального директора _____________________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________», далі Виконавець (має статус платника податку на прибуток на загальних підставах згідно ст. 10.1 закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), в особі Генерального директора ________________________, який діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Відповідно до умов цього договору Замовник доручає, а Виконавець за відповідну плату бере на себе обов'язки виконати послуги по розробці технічної та технологічної документації для забезпечення виготовлення лікарського засобу «____________________»®, та таблетки вугілля активованого, а також весь пакет для отримання Замовником ліцензії на виробництво.

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до науково-технічної продукції, що є предметом даного Договору, відображені в технічному завданні на проведення роботи, затвердженому _______________ р., що складає невід'ємну частину цього Договору.

1.3. Термін виконання робіт, передбачених даним Договором:

- початок: ______________ р. закінчення: __________________ р.

1.4. Зміст та термін виконання основних етапів визначаються календарним планом, що є невід'ємною частиною даного Договору.

1.5. Приймання та оцінка науково-технічної продукції проводиться у відповідності з вимогами Технічного завдання та. Акту здачі-приймання науково-технічної продукції.

1.6. За Договором на виконання науково-технічної продукції Виконавець зобов'язується провести за завданням Замовника наукові дослідження, розробити нову технологію виробництва або іншу виробничу новину, а Замовник зобов'язаний прийняти виконану роботу та оплатити її.

1.7. Договір охоплює весь цикл проведення наукових досліджень.

 

2. ПЕРЕДАННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА ОПЛАТА РОБІТ.

2.1. Виконавець зобов'язаний передати, а Замовник прийняти та оплатити повністю завершені науково-технічні роботи. За згодою Сторін можуть бути передбачені прийняття та оплата окремих етапів робіт або інший спосіб оплати.

2.2. Плата за виконання науково-технічні роботи, встановлена Договором, може бути зменшена Замовником залежно від фактично одержаних результатів порівняно з результатами, передбаченими Договором, якщо це не залежало від Замовника.

2.3. Згідно за даним Договором Замовник перераховує Виконавцю за виготовлену науково-технічну продукцію та у відповідності з протоколом про договірну ціну __________ (_____________________) грн. 00 коп., ПДВ ______________ (_________________________) грн.. 00 коп.. Разом з ПДВ _______ (______________________) грн. 00 коп.

2.4. Замовник здійснює оплату за виконану науково-технічну продукцію шляхом здійснення безготівкового банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в Розділі 9 даного Договору, в строк, що не перевищує 90 днів від дати підписання Акту здачі-приймання науково-технічної продукції.

2.5. Датою платежу вважається дата зарахування грошових коштів, сплачуваних Замовником, на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.6. Валютою платежів є національна валюта України - гривні.

2.7. Всі витрати, пов'язані з реєстрацією, проведенням експертиз науково-технічної продукції, реєстрація, проведення експертиз, несе Замовник.

2.8. За погодженням Сторін в рамках цього Договору можливі інші форми розрахунків, якщо таку згоду Сторони викладуть в додатковій письмовій угоді до цього Договору.

2.9. Перелік наукової, технічної та іншої документації, що повинна бути оформлена при передачі Замовнику на окремих етапах виконання та при закінченні виконання даного Договору, виготовлених у відповідності з Договором, визначається технічним завданням.

2.10. Передача оформленої у встановленому порядку документації по окремих етапах угоди проводиться з відповідними супроводжувальними документами Виконавця.

2.11. По завершенню робіт Виконавець подає Замовнику Акт здачі-приймання науково-технічної продукції з додатком до нього: комплект наукової документації.

2.12. Замовник протягом 7 днів від дня отримання Акту здачі-приймання робіт та звітних документів, вказаних у п.2.11 Договору, зобов'язаний направити Виконавцю підписаний Акт здачі-приймання розробленої науково-технічної продукції або мотивовану відмову від приймання робіт.

2.13. У випадку мотивованої відмови Замовника сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та терміну їх виконання.

2.14. У випадку дострокового виконання робіт Замовник приймає та сплачує виконані роботи у відповідності з погодженою договірною ціною.

2.15. Якщо в процесі виконання робіт з'ясується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення робіт. Виконавець зобов'язаний припинити роботу та в 5-денний термін повідомити про це Замовника. В такому випадку сторони впродовж 10 днів зобов'язані розглянути питання про доцільність та напрямки продовження робіт.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Виконавець за Договором на виконання науково-технічних робіт зобов'язаний:

3.1.1. Виконати роботи відповідно до погодженої із Замовником технічного завдання і передати Замовникові результат у строк, встановлений Договором.

2.1.2. Додержувати вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності.

3.1.3. Утримуватись від публікації без згоди Замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт.

3.1.4. Вживати заходів для захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це Замовника.

3.1.5. Своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у технічній документації, які можуть спричинити відступи від показників, передбачених у Технічному завданні.

3.1.6. Негайно інформувати Замовника про виявлену неможливість одержувати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу.

3.2. Замовник за Договором на виконання науково-технічних робіт зобов'язаний:

3.2.1. Видати Виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму або тематику робіт.

3.2.2. Передати виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію.

3.2.3. Прийняти виконані роботи та оплатити їх.

 

4. НАСЛІДКИ НЕМОЖЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ.

4.1. Якщо у ході науково-технічних робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, Замовник зобов'язаний оплатити роботи, проведені до виявлення неможливості отримати передбачені договором результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної договором.

4.2. Якщо у ході виконання науково-технічних робіт виявляється не можливість досягнення результату внаслідок обставин, що виникли не з вини Виконавця, Замовник зобов'язаний відшкодувати витрати виконавця.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по даному Договору Виконавець і Замовник несуть матеріальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

5.2. Виконавець відповідає перед Замовником за порушення договору на виконання науково-технічних робіт та технологічних робіт, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

5.3. Виконавець зобов'язаний відшкодувати Замовнику реальні збитки у межах ціни робіт, в яких виявлено недоліки.

5.4. Упущена вигода підлягає відшкодуванню у випадках, встановлених законом.

 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

6.1.Сторони погодились, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін, контролювати чи запобігти виникненню яких, використовуючи розумні засоби застереження, вони не змогли), а саме: війни, військових дій, блокади, пожеж, землетрусів, повені, а також інших обставин подібного роду, які знаходяться поза межами розумного контролю Сторін та які впливають на виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, строки виконання таких зобов'язань продовжуються на строк строку дії вказаних обставин, якщо вони значною мірою впливають на виконання в належний строк всього Договору чи тієї його окремої частини, яка підлягає виконанню після настання форс-мажорних обставин.

6.2.Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-Промисловою Палатою України.

6.3.Обидві сторони цього Договору зобов'язані терміново, в письмовій формі повідомити одна одну про початок та кінець дії форс-мажорних обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором.

 

7. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ.

7.1. Всі спори, які виникають між Сторонами з приводу виконання цього Договору, підлягають передачі на розгляд та вирішення до відповідного господарського суду України.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

8.1. Сторони погодились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть бути передані третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, окрім випадків, коли така передача пов'язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів.

8.2. З моменту підписання цього Договору все попереднє листування, документи та переговори між Сторонами з питань, які врегульовані цим Договором, втрачають силу.

8.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору будуть дійсними, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками та скріплені печатками Сторін.

8.4. Всі додатки, додаткові угоди до даного Договору становлять його невід'ємну частину.

8.5. Сторони в 7-денний термін з дня зміни будь-яких з відомостей, зазначених в Розділі 9 ("Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити Сторін"), а так само у випадку зміни фактичної адреси, зобов'язаний в письмовій формі повідомити про нові дані.

8.6. Цей Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, вступає в силу з моменту його підписання та діє до __________________ року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань згідно з умовами даного Договору. Дострокове розірвання Договору не звільняє жодну із сторін від виконання зобов'язань, що виникли під час дії даного Договору.

8.7. Фізична особа, яка зазначена в преамбулі цього Договору і підписала його від імені Виконавця, наділена достатніми для цього повноваженнями, що не скасовані і не обмежені, всі внутрішні процедури Виконавця, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані в повному обсязі і належним чином.

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

Скачать Договір на виконання науково-технічної роботи
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 831     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>