Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання послуг доступу до мережі Internet/ІР Telecom

Договір про надання послуг доступу до мережі Internet/ІР Telecom

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 570     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання послуг доступу до мережі Internet/ІР Telecom Договор на оказание услуг доступа к сети Internet/ІР Telecom
Скачать Договір про надання послуг доступу до мережі Internet/ІР Telecom бесплатно

 

 

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ INTERNET/ІР TELECOM

 

м.______________

______________р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», надалі «Провайдер», в особі в.о. директора _______________________________, що діє на підставі Статуту , з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», надалі "Абонент", в особі Заступника директора ____________________________________, що діє на підставі Наказу, з другого боку, надалі "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Сторони домовились про те, що в даному Договорі та Додатках, наступні терміни мають таке значення:

«мережа Інтернет»- глобальна комп'ютерна мережа, яка забезпечує передачу та прийом інформації між комп'ютерами та комп'ютерними системами фізичних та юридичних осіб;

«технічна підтримка»- можливість Абонента отримувати консультації Провайдера щодо питань, пов'язаних із використанням Послуги Провайдера;

«1 (один) Мегабайт»(скор. Мбайт) - одиниця виміру інформації, яка дорівнює 1 000 000 байт;

«1 (один) Гігабайт»(скор. Гбайт) - одиниця виміру інформації, яка дорівнює 1 000 000 000 байт (або 1000 Мегабайт);

«ІР-адреса»- постійна унікальна адреса, яка ідентифікує Абонента в мережі Інтернет;

«канал зв'язку»- канал, призначений для прийому та передачі інформації між комп'ютерним обладнанням Абонента та мережею Інтернет, який організовується від точки підключення Абонента до порту Провайдера. Організований канал зв'язку не є об'єктом права власності Абонента або Провайдера, та існує протягом строку дії Договору. Технічні характеристики каналу зв'язку зазначаються в Додатку;

«точка підключення»- місце підключення комп'ютерного обладнання Абонента (комп'ютери / комп'ютерні системи) до каналу зв'язку. Точка підключення є місцем споживання Абонентом Послуг Провайдера і зазначається в Додатку;

«інтерфейс підключення»- інтерфейс для підключення каналу зв'язку до комп'ютерного обладнання Абонента у точці підключення;

«порт Провайдера»- обладнання Провайдера, підключене до мережі Інтернет, через яке здійснюється: проходження до точки підключення Абонента інформації, що передається на адресу комп'ютерного обладнання Абонента з мережі Інтернет; та проходження до мережі Інтернет інформації, що передається комп'ютерним обладнанням Абонента з точки підключення;

«інформація»- знаки, сигнали, письмовий текст, зображення та звуки або повідомлення будь-якого роду, що передаються та/або приймаються між комп'ютерним обладнанням Абонента та мережею Інтернет;

«прийом інформації Абонентом»- проходження інформації (що передається на адресу комп'ютерного обладнання Абонента з мережі Інтернет) по каналу зв'язку від порту Провайдера до точки підключення Абонента;

«передача інформації Абонентом»- відправлення інформації (що передається з точки підключення Абонента до мережі Інтернет) від порту Провайдера в мережу Інтернет.

«трафік»- передача або прийом інформації Абонентом.

«український трафік»-трафік через порт комутатора Української мережі обміну трафіком (UА-ІХ).

«міжнародний трафік»- трафік що не підпадає під визначення «український трафік».

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Провайдер виконує підключення каналу зв'язку до порту власного обладнання (порту Провайдера) та надає Абоненту послугу доступ по каналу зв'язку до мережі "Internet/ІР Telecom" (надалі "Послуга") і забезпечує технічну підтримку Послуги. Абонент приймає та сплачує послуги Провайдера.

2.2. Опис послуг та порядок їх надання визначаються даним Договором та Додатком № 1, або іншими додатками до даного Договору. Кожен Додаток після підписання двома сторонами, стає невід'ємною частиною цього Договору.

 

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Провайдер зобов'язується:

3.1.1. Надавати Абоненту Послугу, з дати підписання Акту введення до експлуатації каналу зв'язку.

3.1.2. Надавати Послугу безперервно (24 години на добу 7 днів на тиждень), крім випадків передбачених даним Договором та Додатками.

3.1.3. У випадку перерви в наданні Послуги, прикласти максимум зусиль для зменшення терміну перерви.

3.1.4. Розмістити статистичну інформацію показників кількості переданої та прийнятої інформації по каналу зв'язку на власному офіційному Інтернет сайті.

3.2. Абонент зобов'язується:

3.2.1. Приймати та своєчасно сплачувати надані послуги згідно статті 4 цього Договору якщо інше не
передбачено у Додатках до даного Договору;

3.2.2. У випадку знаходження на території, що орендується Абонентом, узгодити організацію каналу
зв'язку з орендодавцем та надати Провайдеру відповідного гарантійного листа за встановленим зразком.

3.2.3. У випадку зміни точки підключення, повідомити про таке Провайдера, рекомендованим листом або кур'єром, не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати фактичної зміни точки підключення.

3.2.4. Жодна зі Сторін не має право передавати свої права та обов'язки по даному Договору третім особам без письмового погодження іншої Сторони.

3.2.5. Сторони зобов'язані протягом п'яти робочих днів повідомляти одна одну, рекомендованим листом або кур'єром, про зміну юридичної адреси, фактичного місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів та факсів, відповідальних осіб та про всі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію даного Договору та виконання зобов'язань за ним.

3.2.6. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність інформації, отриманої в зв'язку з даним Договором, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг, визначається згідно з Додатком №1 до цього Договору. Оплата здійснюється шляхом перерахування відповідних безготівкових коштів на поточний рахунок Провайдера та/або внесення відповідних готівкових коштів до каси Провайдера в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2. Провайдер виставляє рахунки Абоненту за допомогою засобів факсимільного зв'язку з подальшим наданням оригіналів рахунків.

4.3. Сторони домовились, що за письмовим зверненням Абонента, Провайдер має право надсилати рахунки за Послугу на адресу електронної пошти Абонента, яка зазначається в цьому зверненні, з подальшим наданням оригіналів рахунків.

4.4. Абонент не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня набуття Договором чинності сплачує Провайдеру вартість підключення та здійснює передплату Послуги Провайдера. Вартість підключення та сума передплати за Послугу зазначені в Додатку № 1 до цього Договору.

4.5. Сума передплати почне враховуватись Провайдером в оплату його послуг з дати підписання акту введення до експлуатації каналу зв'язку. Врахування буде здійснюватись відповідно вартості Послуги, що визначається Додатком № 1 або іншими Додатками до даного Договору та порядку встановленому у п. 4.6.Д7., 4.8., 4.9.

4.6. Оплата за Послугу здійснюється у вигляді щомісячної передплати абонентної плати, згідно тарифів вказаних в Додатку № 1 до цього Договору, на підставі виставленого рахунку протягом трьох робочих днів з моменту отримання рахунку.

4.7. Після використання Абонентом кількості інформації, що входить до абонентської плати, Абонент сплачує за кожний прийнятий/переданий Мегабайт інформації, на підставі виставленого рахунку, згідно тарифу за 1 Мегабайт, який зазначено в Додатку № 1 до цього Договору.

4.8. У випадку прийому/передачі меншої кількості інформації, за ту що входить в абонентську плату, невикористаний залишок на наступний місяць не переноситься.

4.9. Кількість прийнятої та переданої Абонентом інформації визначається обладнанням Провайдера, для розрахунку вартості Послуги за відповідний місяць приймається найбільший із показників.

4.10. У випадку, якщо Абонент з будь-яких причин не отримав рахунок до 10 (десятого) числа поточного місяця, він має зв'язатись з Провайдером та отримати рахунок. Неотримання рахунку не звільняє Абонента від обов'язку здійснити оплату в строк до 15 (п'ятнадцятого) числа поточного місяця.

4.11. В разі ненадходження коштів, передбачених даним Договором, на розрахунковий рахунок Провайдера до 15 (п'ятнадцятого) числа поточного місяця, Провайдер має право нарахувати  пеню в розмірі 0,01 % (нуль цілих одна сота відсотка) від суми простроченого платежу за кожен прострочений день.

4.12. Надання Замовнику послуг оформлюється актами, які складаються та підписується Сторонами щомісячно. У випадку незгоди Абонента з актом виконаних робіт, він повинен у десяти денний термін направити Провайдеру аргументовану відмову, в іншому випадку послуги вважаються наданими в повному обсязі.

4.13. У випадку зміни законодавчих та нормативних актів, тарифів та інших обов'язкових платежів, Провайдер має право переглянути Додаток № 1, попередивши Абонента про це протягом п'яти робочих днів, за допомогою засобів факсимільного зв'язку.

4.14. Зміна вартості Послуги та порядку розрахунку здійснюється за згодою сторін з наступного розрахункового періоду за умов відсутності у Абонента заборгованості за надані Послуги попередніх періодів.

4.15. У випадку незгоди Абонента зі змінами цін, він зобов'язаний попередити про це у письмовій формі Провайдера не пізніше п'яти банківських днів з моменту отримання повідомлення про зміни цін. Якщо сторони не дійшли згоди щодо зміни цін Договір вважається припиненим достроково з ініціативи Абонента.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Провайдер не несе відповідальність за будь-які збитки, що можуть бути завдані Абоненту внаслідок споживання або не споживання Абонентом Послуги за цим Договором.

5.3. Провайдер не несе відповідальність за технічний стан мереж зв'язку до яких підключено Абонента, крім випадків, коли такі мережі належать Провайдеру на праві власності.

5.4. Провайдер не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку порушення Абонентом вимог пунктів 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. та п. 6.5. цього Договору.

5.5. Доступ до ресурсів, що знаходяться поза межею зони контролю Провайдера, Провайдер не гарантує.

5.6. У випадку перерви в наданні Послуги з вини Провайдера, та якщо ця перерва перевищує термін 12 годин на місяць та при умові, що Абонент немає заборгованості по даному Договору, відбувається перерахунок абонентської плати з урахуванням вищезгаданої перерви.

5.7. Сторони домовились, що в разі виникнення у третіх осіб заперечень, претензій, або позовних вимог до Абонента, пов'язаних із використанням Абонентом послуг Провайдера. Абонент бере на себе відповідальність перед третіми особами та звільняє від такої відповідальності Провайдера.

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Провайдер розпочинає надавати Абоненту Послугу при умові якщо підписаний Договір та Акт зазначений у п. 3.1.1. знаходяться у Провайдера та абонент передплатив абонентну плату за поточний місяць.

6.2. Провайдер надає Послугу без будь-яких обмежень окрім тих, що можуть бути зазначені в Договорі та Додатках до даного Договору, та в рамках власних технічних можливостей та технічних параметрів кабельних мереж, що використовуються для надання Послуги.

6.3. Сторони домовились, що за ініціативою Абонента та для коректного виконання умов даного Договору, Провайдер встановлює програмне обмеження швидкості прийому/передачі інформації по каналу зв'язку. Показники програмного обмеження зазначаються в специфікації на Послугу Додатку №1 до даного Договору, або в інших Додатках.

6.4. Всі з'єднання Абонента з мережею "Інтернет" є ініціативою Абонента.

6.5. Послуга надається за умови виконання Абонентом протягом всього строку дії Договору правил використання Послуги, а саме:

6.5.1. Абонент не використовує Послугу для вчинення діянь, що порушують чинне законодавство України.

6.5.2. При використанні Послуги забороняється навмисно:

6.5.2.1. обмежувати   доступ   інших   користувачів   або   перешкоджати   іншим   користувачам використовувати Послугу і мережу Інтернет взагалі;

6.5.2.2. посилати за допомогою Послуги будь-яку інформацію, розповсюдження якої суперечить українському або міжнародному праву (в тому числі посилати інформацію, яка містить рекламу, або будь яку іншу інформацію, без згоди на те адресата, а також у непередбачені для реклами електроні видання і конференції);

6.5.2.3. публікувати або передавати будь-які дані або інформацію, яка містить віруси чи інші шкідливі компоненти, а також матеріали, які можуть зашкодити моральному або фізичному становищу користувачів мережі Інтернет;

6.5.2.4. публікувати, передавати, відтворювати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних або інших цілях інформацію, програмне забезпечення або іншу інформацію отриману за допомогою Послуги (як то захищену авторськими правами чи ні) без дозволу постачальника даної інформації).

6.5.3. Абонент виконує вимоги, передбачені іншими особливими умовами надання Послуги, які можуть бути оговорені Сторонами в Додатках.

6.6. Провайдер залишає за собою право на профілактичні роботи терміном до 12 годин в місяць (загалом) і на простій сервісів у цей час, при цьому перерахунок розміру щомісячної абонентської плати не здійснюється. У випадку проведення профілактичних робіт Провайдер попереджає про це Абонента не пізніше як за шість годин до початку робіт.

 

7. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Провайдер має право призупинити надання Абоненту Послуг у випадку порушення Абонентом
порядку або строків оплати, встановлених у статті 4 Договору, а також у випадку наявності
заборгованості за надані Послуги.

7.1.1. Відновлення надання Послуг у цьому випадку здійснюється Провайдером протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання від Абонента суми простроченої оплати. При цьому перерахунок розміру абонентської плати пропорційно часу призупинення не здійснюється.

7.2. Провайдер має право призупинити надання Абоненту Послуг у випадку порушення Абонентом вимог п. 6.5. Договору.

7.2.1. Відновлення надання Послуг у цьому випадку здійснюється Провайдером в окремо погоджені Сторонами строки. При цьому перерахунок розміру абонентської плати за місяць, в якому відбулось призупинення, не здійснюється.

7.3. Провайдер має право тимчасово призупинити надання Послуг за письмовим зверненням про це
Абонента, але на строк, що не перевищує 2 (два) календарних місяці.

7.3.1. Відновлення надання Послуг у цьому випадку здійснюється Провайдером в окремо погоджені Сторонами строки. При цьому Абонент повинен попередньо сплатити Провайдеру вартість витрат на утримання лінії в робочому стані протягом зазначеного строку. Розмір вартості витрат на утримання лінії в робочому стані визначається згідно граничних тарифів компанії Укртелеком на таку послугу.

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання (або неналежне виконання) сталось внаслідок дії форс-мажорних обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Сторін обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.

8.3. У випадку виникнення форс-мажорної обставини, Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення форс-мажорної обставини. Сторони домовились, що достатнім підтвердженням факту виникнення форс мажорної обставини є висновок Торгово-промислової палати України.

8.4. Після припинення дії форс-мажорної обставини Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.

8.5. У випадку порушення Стороною, яка знаходиться під дією форс-мажорних обставин, вимог п.8.3, п.8.4. Договору, вона втрачає право посилатись на форс-мажорну обставину як на підставу для звільнення від відповідальності.

8.6. Виникнення форс-мажорної обставини продовжує строки виконання зобов'язань по Договору на період, який дорівнює строку дії форс-мажорної обставини.

 

9. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

9.2. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами та діє до _________________р.

9.3. Термін дії Договору може бути продовжено або переглянуто за взаємною згодою Сторін. Договір залишається в силі в разі змін реквізитів Сторін, зміни їх статутних документів, включаючи зміну власника, організаційно - правової форми та ін.

9.4. Сторони погодились, що кожна із Сторін має право ініціювати дострокове припинення дії Договору, про що повідомить іншу Сторону письмово (рекомендованим листом або кур'єром). В цьому випадку Договір припинить свою дію, після закінчення тридцяти денного строку з дня отримання іншою Стороною зазначеного повідомлення або з моменту коли Сторони виконали власні обов'язки по даному Договору в повному обсязі.

9.5. У випадку дострокового припинення дії Договору з ініціативи Абонента, до настання дати припинення дії Договору, яка зазначена в п. 9.2., Абонент повинен сплатити Провайдеру штрафну санкцію за дострокове припинення дії даного Договору в розмірі 800 грн. 00 коп. (вісімсот грн. 00 коп.). Окрім випадків, коли припинення дії Договору пов'язане зі зміною Абонентом точки підключення та відсутністю можливості надання Послуги за новою адресою, при умові якщо Абонент дотримався вимог п. 3.2.3.

9.6. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором, що виникли до моменту припинення дії Договору.

9.7. Після настання дати припинення дії Договору, зазначеної в п. 9.2., строк дії Договору пролонгується на 1 (один) рік, якщо жодна із Сторін за 10 робочих днів до настання цієї дати не повідомить іншу Сторону письмово (рекомендованим листом або кур'єром) про своє бажання припинити дію Договору.

9.8. У випадку припинення дії Договору, який не передбачено в умовах даного Договору, питання розрахунків та виплат вирішуються шляхом переговорів, або в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

10.1. Провайдер підтверджує, що має статус платника податку на прибуток за ставкою 25 (двадцять п'ять) % на загальних умовах, відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Згідно даного Договору Провайдер не надає Абоненту послуги телефонного зв'язку та не несе відповідальність за технічний стан телефонних мереж.

 

11. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 1

від ________________ р.

до Договору № _________ від _________________ р.

про надання послуг доступу до мережі Internet

 

1. СПЕЦИФІКАЦІЯ НА ПОСЛУГУ

 

Точка підключення:

 

 

 

 

Київ, вул.

7-а,

ПОВ.1

оф.

51

 

Інтерфейс підключення:

Максимальна кількість ІР-адрес:

 

 

 

Показники програмного обмеження швидкості прийому/передачі інформації по каналу зв'язку:

Загальна

для "міжнародного" трафіку

для "українського" трафіку

64Кбіт/сек./64Кбіт/сек.

32Кбіт/сек./32Кбіт/сек.

64Кбіт/сек./64Кбіт/сек.

 

Кількість інформації, що входить до абонентської плати, Мбайт:

 

"міжнародного" трафіку

 

"українського" трафіку

необмежена

 

необмежена

 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

 

 

Ціна без ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

Сума з ПДВ, грн.

Вартість підключення

 

 

 

Місячна абонентна плата

 

 

 

Тариф за 1 Мегабайт

"міжнародного трафіку"

 

 

 

Тариф за 1 Мегабайт

"українського трафіку"

 

 

 

Сума передплати за Послугу

 

 

 

 

 

Примітка:

2.1. Розмір тарифів регулюється з урахуванням індексу інфляції, який розраховується за формулою:

 


Теги документа: договір послуга мережа інтернет internet

Скачать Договір про надання послуг доступу до мережі Internet/ІР Telecom
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 570     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>