Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на абонентне обслуговування обладнання

Договір на абонентне обслуговування обладнання

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 3600     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на абонентне обслуговування обладнання Договор абонентского обслуживания оборудования
Скачать Договір на абонентне обслуговування обладнання бесплатно

 

 

ДОГОВІР

НА АБОНЕНТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

 

м.______________

______________р.

 

ТОВ «__________________________», в подальшому "ЗАМОВНИК", в особі генерального директора ________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

ТОВ «____________________», в подальшому "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі генерального директора ______________________________, що діє на підставі Статуту, з другого боку уклали даний договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надавати послуги по технічному обслуговуванню систем кондиціонування та вентиляції повітря на умовах даного договору щодо обладнання, перелік якого наводиться у додатку №1, що є невід'ємною частиною цього договору. Обладнання Замовника, наведене у додатку №1 до цього договору, іменується надалі - "обладнання". 1.2. Обладнання Замовника, яке підлягає обслуговуванню знаходиться за адресою: м. Київ, ___________________________________________________.

1.3. На абонентне обслуговування приймається обладнання у працездатному та комплектному стані.

У разі необхідності попереднього ремонту, до даного договору складається відповідний перелік на виконання ремонтних робіт.

1.4. Планове технічне обслуговування систем кондиціонування та вентиляції повітря, що здійснюється в межах даного договору, включає в себе:

- інструктаж та навчання обслуговуючого персоналу;

- зовнішній огляд обладнання;

- перевірка на герметичність трубопроводів систем тепло- холодопостачання;

- перевірка на герметичність трубопроводів холодильної техніки;

- виконання технічного обстеження;

- перевірка щита керування системою вентиляції;

- перевірка температурних режимів (вхідного та вихідного повітря);

- перевірка агрегатів у тестових режимах;

- заміна фільтрів у разі необхідності (без урахування вартості матеріалів);

- чистка дренажної системи;

- огляд та перевірка стану електричних та механічних вузлів кондиціонерів;

- виправлення дрібних дефектів;

- дрібний ремонт електрообладнання;

- контроль параметрів холодильного обладнання;

- чистка теплообмінників.

1.5. По технічному обслуговуванню систем кондиціонування повітря, Виконавець бере на себе зобов'язання проводить роботи, які відносяться до класу "ремонтні":

- ремонту теплообмінника;

- ремонт або заміну вентиляційних вузлів та агрегатів;

- заміні та ремонту електронних блоків керування;

- заміна контактів (клем) пускової апаратури.

 

2. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1. Обслуговування обладнання Замовника поділяється на планове та позапланове

2.1.2. Планове обслуговування обладнання Замовника здійснюється один раз на місяць.

2.1.3. Позапланове обслуговування обладнання Замовника здійснюється при виникненні необхідності (незапланованій зупинці системи кондиціонування, виходу обладнання з ладу, неякісної роботи системи, що характеризується недосягненням бажаних параметрів у роботі, а також виникненні інших причин, що унеможливлюють повноцінне функціонування системи кондиціювання повітря) за викликом Замовника.

2.2. Фахівці Виконавця зобов'язані прибути за викликом Замовника:

- на протязі наступного за викликом робочого дня, якщо виклик Виконавця здійснено (із внесенням відповідного запису до журналу обліку викликів, що ведеться у сервісному підрозділі Виконавця) після 12 годин поточного дня;

- в день виклику, але, у крайньому разі, не пізніше 10 годин з часу виклику, якщо виклик здійснено до 12 годин поточного дня.

- в якомога коротші строки, в разі виникнення аварійної ситуації, та запобігти можливості, коли аварія може спричинити псування майна.

Вихідні, святкові і неробочі дні (що встановлюються законами України) в облік часу не враховуються, обслуговування в такі дні не проводиться.

2.3. Виконавець зобов'язаний вести журнал обліку обслуговування (в нього заносяться дані як планових так і непланових обслуговувань) обладнання. До журналу мають бути занесеними такі відомості:

- дата проведення обслуговування;

- вид обслуговування: планове чи позапланове;

- прізвище фахівця Виконавця, що здійснив обслуговування;

- характеристика проведених робіт;

- підпис представника Виконавця у проведенні робіт;

- підпис   відповідальної   особи   Замовника   у   прийнятті   робіт,    із зазначенням посади, прізвища та ініціалів такої особи;

- інші дані, якщо у Замовника є необхідність обліку таких даних.

2.4. Одразу після проведення робіт по обслуговуванню обладнання Замовника представники сторін заповнюють журнал обліку. Крім цього представники сторін підписують акт прийому-здачі виконаних робіт, а при необхідності (у випадку проведення позапланового обслуговування) ще й дефектний акт. В актах стисло зазначається характер проведеного обслуговування та скріплюється підписом уповноваженої особи зі сторони Замовника.

2.5. Замовник зобов'язаний підписати Акт прийому-здачі виконаних робіт у день здійснення обслуговування, але не пізніше наступного робочого дня. Якщо такий акт підписано після того, як фахівець Виконавця здійснив обслуговування та покинув розташування Замовника, Замовник зобов'язаний у строк двох робочих днів, з дати проведення обслуговування обладнання, надіслати другий примірник Акту прийому-здачі виконаних робіт рекомендованим листом за місцем знаходження Виконавця, або доставити його Виконавцю кур'єром.

 

3. ВАРТІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Оплата послуг Виконавця здійснюється на підставі Акту прийому-здачі виконаних робіт.

3.2. Замовник зобов'язаний не пізніше 3-х банківських днів, з моменту підписання акту приймання виконаних робіт, сплатити на рахунок виконавця суму вказану в акті прийому здачі виконаних робіт.

3.3. Вартість запасних частин, допоміжних, витратних матеріалів, транспортних послуг, ремонтних робіт та робіт, які непередбачені даною угодою, оплачуються Замовником понад вартість планового обслуговування та визначається додатковою угодою. Виняток із цього правила складає обладнання,  на яке не вийшов гарантійний термін, наданий Виконавцем.

3.4. Розрахунок за цим договором між Замовником та Виконавцем відбувається шляхом проведення безготівкових розрахунків або іншими способами згідно до вимог чинного законодавства України.

3.5. Вартість обслуговування визначена на _______________________ року і наведена у протоколі узгодження договірної ціни (додаток №2 до цього договору) та складає:

- За кожне повне планове технічне обслуговування Замовник сплачує ________ (_________________) гривень 00 копійок, в тому числі ЦДВ 20%, що становить ________ (__________) гривень 00 копійок.

3.6. Вартість  обслуговування  визначена  строком  на  1 (один) рік з дня підписання Договору.

Через рік Сторони укладають додаткову угоду, в якій відображається нова щомісячна
вартість обслуговування.

 

4. ГАРАНТІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець гарантує безперебійну роботу обладнання, що обслуговується за даним договором, при умові дотримання Замовником всіх вказівок заводу-виробника щодо належної експлуатації обладнання та дотримання правил догляду за ним.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за вихід з ладу обладнання по причині заводських дефектів.

4.3. Додатково до наведеного у п.4.2. Виконавець не несе відповідальності якщо:

- замовник не дотримувався правил догляду та експлуатації обладнання;

- ремонт обладнання здійснювався не вповноваженою Виконавцем особою;

- виявлено механічні та іншого характеру ушкодження обладнання.

4.4. За прострочення терміну прибуття фахівця Виконавця після його виклику Замовником Виконавець сплачує Замовнику пеню за кожен день затримки у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми щомісячного обслуговування.

4.5. За прострочення Замовником терміну підписання акту прийому-здачі виконаних робіт Замовник сплачує на користь Виконавця пеню за кожен день затримки у розмірі по двійної облікової ставки НБУ від суми щомісячного обслуговування.

4.6. За прострочення Замовником терміну оплати, а рівно і за недоплату, за обслуговування обладнання Замовник сплачує на користь Виконавця пеню за кожен день затримки у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несплаченої чи недоплаченої заборгованості. Дія цього пункту поширюється також на сплату вартості додаткових послуг, якщо надання таких послуг, відповідно до п.3.3 цього договору оформлено додатковою угодою.

4.7. У випадку невиконання Замовником зобов'язань по оплаті послуг, Виконавець має право припинити виконання робіт. При цьому оплата простою накладається на Замовника.

 

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-якого із положень даного Договору, якщо це невиконання є наслідком причин, що знаходяться поза межею контролю не виконуючої Сторони, подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, воєнним діям, громадянським акціям про­тесту та непокори, втручанню з боку влади, ембарго (надалі - форс-мажор), але не обме­жуються ними, на період, що починається з моменту оголошення не виконуючою Сторо­ною про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор продовжується довше 6 (шести) місяців, то будь-яка із Сторін може перервати дію даного Договору по відношенню невиконаних робіт.

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

6.1. Сторони домовилися вирішувати всі розбіжності шляхом переговорів.

При недосягненні згоди між сторонами, всі суперечки вирішуються в суді (господарському суді) відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. При внесенні змін до цього договору, всі зміни вважаються чинними тільки в тому випадку, якщо вони оформлені письмово.

7.2. Даний договір вступає в силу після його підписання обома сторонами і діє до ____________р., але закінчує свою дію не раніше повного виконання сторонами всіх своїх зобов'язань один перед одним, що витікають з цього договору.

7.3. Цей договір складено в двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.4. Роботи, що не передбачені цим договором, виконання яких може взяти на себе Ви­конавець оформлюється додатковою угодою.

7.5. Якщо у Замовника, в зв'язку з придбанням чи з іншої причини, виникне необхід­ність збільшити перелік обладнання, що підлягає обслуговуванню на умовах цього договору, сторони складають додаткову угоду, в якій відображається нова щомісячна вартість обслуговування, а також нову редакцію додатків до цього договору, в яких відображається перелік обладнання, що підлягає обслуговуванню та вартість послуг з його обслуговування.

 

8. ДОДАТКИ:

Додаток №1 - "Перелік моделей та кількості обладнання".

Додаток №2 - "Протокол погодження договірної ціни".

 

9. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №1

до Договору №_____________ від _______________________ року.

 

 

ПЕРЕЛІК МОДЕЛЕЙ ТА КІЛЬКОСТІ ОБЛАДНАННЯ.

 

Системи

Місце розташування

Марка основного агрегату

Завод-виробник

Кількість

К-1.1

венткамера, підвальне приміщення

Центральний кондиціонер АТ-Ріиз 30.30.

СЕА

 

В-1.1

венткамера, підвальне приміщення

Рециркуляційно-витяжна установка АТ-РІиз 25.20.

ОЕА

 

ХМ-1.1

венткамера, підвальне приміщення

Чиллер ОКС-080

СЕА

 

ХМ-1.2

Ззовні будівлі на бетонній площадці

Виносний конденсатор

СЕА

 

ШК-1

венткамера, підвальне приміщення

Система автоматичного керування \/Н-2315

МікроДАТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №2

до Договору №_____________ від _______________________ року.

 

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни

 

Ми, що нижче підписалися, представник ТОВ «________________________», іменоване надалі «Замовник», в особі генерального директора ____________________________________, що діє на підставі Статуту підприємства, з одного боку і

ТОВ «________________________», в подальшому "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі генерального директора _________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, цим Протоколом засвідчуємо, що Сторони досягли згоди про розмір договірної ціни за цим Договором в сумі:

- за кожне повне планове технічне обслуговування Замовник сплачує ______(___________________) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 20%, що становить ________(_________________) гривень 00 копійок.

 

            Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Замовником та Виконавцем.

 

            Даний протокол складений на українській мові в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною Договору № _______ від _____________ року.


Теги документа: договір обслуговування обладнання абонентний

Скачать Договір на абонентне обслуговування обладнання
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 3600     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>