Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Положення про діяльність гуртка юних натуралістів

Положення про діяльність гуртка юних натуралістів

раздел Інше / Другое
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 505     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Положення про діяльність гуртка юних натуралістів Положение о деятельности кружка юных натуралистов
Скачать Положення про діяльність гуртка юних натуралістів бесплатно

 

ПОЛОЖЕННЯ

про діяльність Гуртка юних натуралістів

___________________ зоологічного парку

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гурток юних натуралістів зоопарку (Далі - Гурток) - добровільна організація юних натуралістів, яка працює на базі ________________ зоологічного парку (Далі - Зоопарк).

1.2. Основне завдання Гуртка - розвивати у дітей інтерес до наукових досліджень з різних напрямків біології та одержання навичок, необхідних для самостійної наукової роботи, через участь в науково-дослідній роботі Зоопарку, поглибленого вивчення біології, надання практичної допомоги Зоопарку, проведення природоохоронних заходів та участь у олімпіадах, виставках, конкурсах. Виховання бережливого ставлення до природи.

 

2. ФОРМИ РОБОТИ

2.1. Проведення зоологічних спостережень за тваринами у Зоопарку.

2.2. Проведення теоретичних та практичних занять.

2.3. Робота в природі на виїздах і в експедиціях з метою придбання навиків польової роботи та виконання наукових досліджень.

2.4. Контроль знань на семінарах, олімпіадах, вікторинах, конкурсах.

2.5. Допомога Зоопарку в роботі, а саме: участь в наукових дослідженнях та природоохоронних заходах.

2.6. Проведення самостійних наукових досліджень в рамках програми дитячого наукової творчості.

 

3. СТРУКТУРА ГУРТКА

3.1. Вищим керівним органом гуртка є загальні збори, які проводяться щоквартально.

3.2. Керуючим органом Гуртка є бюро, діяльність якого координується керівником Гуртка.

3.3. Дорадчим та консультативним органом при бюро Гуртка є група кураторів Гуртка.

3.4. Основною робочою одиницею Гуртка є група, яку очолює староста групи.

 

4. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ГУРТКА

Загальні збори Гуртка.

4.1. Загальні збори Гуртка збираються щоквартально на них розглядаються такі питання:

            про внесення змін до статуту;

            про прийом та виключення членів гуртка;

            вибори членів бюро та заслуховування звіту про його роботу;

            затвердження рішень бюро;

            прийняття та оцінювання роботи, яку проводили члени гуртка;

4.2. Рішення загальних зборів Гуртка є дійсними, якщо вони прийняті простою більшістю голосів в присутності не менше 50 % всіх членів гуртка.

 

Бюро Гуртка.

4.3. Вибирається на загальних зборах гуртка шляхом таємного голосування всіх членів гуртка строком на один рік у складі 5-9 осіб.

4.4. За рішенням загальних зборів склад бюро може бути переглянутий до закінчення строку повноважень.

4.5. Про свою роботу бюро звітується на загальних зборах 1 раз на півріччя.

4.6. До обов’язків бюро входить:

            організація роботи гуртка у зоопарку;

            організація занять гуртка, як теоретичних так і практичних;

            організація виїздів та експедицій;

            участь в розробці учбових програм та планів;

            контроль за дисципліною;

            контроль за додержанням термінів здачі робіт (інформаційних доповідей (рефератів) не пізніше двох місяців після вступу, річних звітів та літніх робіт до 1 листопаду, звітів про виїзди та експедиції - не пізніше двох тижнів після повернення);

            підготовка різних питань до обговорювання на загальних зборах та прийняття рішення про доцільність їх обговорення;

            рішення поточних питань з наступним затвердженням їх на загальних зборах;

            ведення документації гуртка та переписки;

            підготовка та проведення загальних зборів.

4.7. Керування роботою бюро виконує голова, який вибирається на загальних зборах із числа членів бюро.

4.8. Голова несе відповідальність за роботу бюро, а також представляє Гурток в інших організаціях.

 

Група кураторів Гуртка.

4.9. Дорадчий та консультативний орган при бюро Гуртка, який складається із колишніх членів гуртка (за їх згодою).

4.10. Основним завданням кураторської групи є підвищення загального рівня знань членів Гуртка та якості науково-дослідних робіт, що ними виконуються.

4.11. Функції членів групи кураторів:

            допомога в роботі груп та окремих членів гуртка;

            допомога в організації та проведенні виїздів і експедицій;

            перевірка рівня знань на комісіях та олімпіадах;

            проведення окремих лекцій (семінарів) та практичних занять;

            надання консультативної допомоги при проведенні наукових досліджень, написання доповідей (рефератів) та звітів;

            надання літератури при проведенні інформаційних пошуків;

4.12. Група кураторів працює при бюро і керівникові Гуртка. Вона підзвітна загальним зборам.

4.13. Члени групи кураторів мають право приймати участь в роботі засідання бюро, маючи дорадчий голос.

4.14. Склад кураторської групи затверджує бюро один раз на рік.

 

Староста групи

4.15. Кожен член гуртка входить до складу окремої групи.

4.16. Групи формуються за роком навчання або за напрямками діяльності, наприклад: група ентомології, група орнітології тощо.

4.17. Групи працюють в тісному зв’язку з підрозділами зоопарку, членами бюро, групою кураторів та керівником гуртка.

4.18. Кількість груп визначає бюро разом з керівником Гуртка.

4.19. Роботою групи керує староста, який обирається на зборах групи простою більшістю голосів строком на один рік. У випадку необхідності староста може бути переобраний достроково.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГУРТКА

5.1. Кожен член Гуртка зобов’язаний:

            Виконувати рішення загальних зборів і бюро Гуртка.

            Дотримуватись цього статуту та правил внутрішнього розпорядку зоопарку.

            Регулярно відвідувати заняття Гуртка.

            Приймати участь в наукових дослідженнях зоопарку та природоохоронних заходах.

            Дотримуватись правил охорони праці в зоопарку.

            Суворо дотримуватись чинного природоохоронного законодавства.

5.2. Кожен член Гуртка має право:

            Обирати та бути обраним в будь-які органи Гуртка.

            Висувати на обговорення зборів будь-які, зв’язані з роботою гуртка питання та приймати участь в їх обговореннях.

            Голосувати на загальних зборах.

            Відвідувати зоопарк за перепусткою (видається керівником гуртка),

            Приймати участь у виїздах та експедиціях (бюро та керівник гуртка має право відмовити будь-кому в цьому).

            Приймати участь в науковій діяльності зоопарку, проводити самостійні наукові дослідження (згідно затвердженого керівником Гуртка плану досліджень).

            Звертатись за науково-методичною допомогою до відповідних спеціалістів Зоопарку.

 

6. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ГУРТКА

6.1. До гуртка приймаються діти, які досягли 12 років (виключення з цього правила розглядаються на бюро Гуртка).

6.2. Бюро організовує співбесіду з кандидатом у члени гуртка. В залежності від результатів співбесіди приймається рішення прийняти до членів гуртка чи ні. У випадку відмови, надаються рекомендації щодо підготовки до повторного вступу.

6.3. Член Гуртка, який порушив правила внутрішнього розпорядку зоопарку або статут Гуртка підлягає тимчасовому або повному виключенню із складу Гуртка.

6.4. Члени Гуртка, які не відвідували заняття протягом двох місяців без поважних причин та не узгодивши свою відсутність з керівником гуртка виключаються автоматично.

6.5. Рішення про виключення приймаються на засідання бюро. При грубому порушенні правил внутрішнього розпорядку зоопарку, правил з охорони праці, етичного кодексу зоопарку член Гуртка виключається керівником Гуртка, винятки затверджуються керівником Зоопарку.

6.6. Тимчасово виключенні мають право на зарахування до Гуртка за рішенням загальних зборів. Вони можуть відвідувати заняття але не мають права голосу на загальних зборах і на право участі у виїздах та експедиціях.

 

7. ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИЇЗДІВ І ЕКСПЕДИЦІЙ

7.1. Кандидатури на польові виїзди та експедиції тривалістю більше трьох днів відбираються на засідання бюро керівником Гуртка за попередньо наданими заявами. Список учасників виїзду затверджується на загальних зборах.

7.2. На виїзд тривалістю до трьох днів проводиться попередній запис у відповідального за виїзд. Відповідальний призначається керівником Гуртка.

7.3. Відповідальний за виїзд складає групи та призначає головних, надає список необхідного спорядження.

7.4. Члени Гуртка до виїздів та експедицій допускаються при наявності письмового дозволу від батьків. На виїзди тривалістю більше трьох днів письмовий дозвіл подається на спеціальному бланку, який здається керівнику Гуртка не пізніше встановленого терміну.

7.5. Всі учасники виїзду зобов’язані суворо додержуватися правил з охорони праці при виконанні робіт в експедиційних умовах.

7.6. Всі учасники виїзду зобов’язані беззаперечно підпорядковуватись відповідальному за виїзд та керівнику Гуртка.

7.7. Відібраний склад експедиції повинен заздалегідь готуватися до польової роботи:

            ознайомитися з літературою щодо району виїзду;

            вибрати тематику досліджень та ознайомитися з необхідною методикою;

            надати план роботи на затвердження керівнику Гуртка.

7.8. Керівник Гуртка на час проведення експедиції є начальником експедиції. Він приймає залік на знання правил з охорони праці при виконанні робіт в експедиційних умовах.

Скачать Положення про діяльність гуртка юних натуралістів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 505     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>