Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Типовий підрядний договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем

Типовий підрядний договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем

раздел Підряд / Подряд
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 723     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Типовий підрядний договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем Типовой подрядный договор на техническое обслуживание и ремонт лифтов и диспетчерских систем
Скачать Типовий підрядний договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем бесплатно

 

 

ТИПОВИЙ ПІДРЯДНИЙ ДОГОВІР

на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем

 

м.______________

______________р.

 

Замовник - ____________________________________________, в особі _________________________, діючого на підставі _____________________, з одного боку, та

Підрядник - Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління __________________________________,

в особі його начальника __________________________________, діючого на підставі Статуту, уклали Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядчик приймає на себе організацію і виконання робіт по технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів і диспетчерських систем на об'єктах Замовника відповідно з Додатком А1, який є невід'ємною частиною цього Договору.

 

2. ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ

2.1. Щомісячна оплата робіт згідно з Договором визначена узгодженням Сторін на день його укладання з урахуванням ПДВ і складає __________.

Відомість визначеної щомісячної суми оплати робіт наведена у Додатку А2, який також є невід'ємною частиною Договору.

2.2. Сума оплати робіт може бути змінена в сторону її збільшення або зменшення у таких випадках:

2.2.1. Запровадження нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість технічного обслуговування та ремонту ліфтів і диспетчерських систем, необхідності урахування інфляційних факторів, внесенні змін в обсяг і склад робіт.

2.3. Додаткові роботи, не передбачені Договором, можуть виконуватися за узгодженням Сторін на підставі додаткового узгодження або за наряд-замовленням Замовника.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Підрядчик зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити безперебійну та безпечну роботу ліфтів і диспетчерських систем відповідно до Положень "Про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні" КД 36.1-001-2000 і "Про технічне обслуговування, ремонт і реконструкцію систем ОДС (ДСЗ)".

3.1.2. Своєчасно виконувати комплекс ремонтних робіт навченим і атестованим персоналом.

3.1.3. Усувати несправності ліфтів і систем диспетчеризації, не передбачених п. 5.6, без додаткової оплати.

3.1.4. Провадити технічний огляд ліфтів, брати участь у перевірках, які проводяться органами Держнаглядохоронпраці України.

3.1.5. Вносити в паспорти ліфтів записи, які відносяться до обов'язків Підрядчика.

3.1.6. Сприяти Замовнику в оформленні актів технічного стану ліфтів, диспетчерських систем для їх заміни.

3.1.7. Сприяти виявленню осіб, які порушують Правила експлуатації, допускають навмисне псування ліфтового та диспетчерського обладнання і інформувати Замовника для прийняття заходів по усуненню виявлених порушень.

3.1.8. Здійснювати контроль за виконанням Замовником обов'язків згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації ліфтів (ПББЕЛ) і цього Договору.

3.1.9. Припиняти експлуатацію ліфтів у випадках, передбаченихпунктом 12.2.10 ПББЕЛ, та невиконання договірних зобов'язань.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Наказом призначити особу, відповідальну за організацію експлуатації ліфтів. Ця особа повинна мати відповідну кваліфікацію і пройти атестацію в установленому порядку.

3.2.2. Забезпечувати якісне і надійне електропостачання ліфтового обладнання і систем диспетчеризації.

3.2.3. Забезпечити експлуатацію ліфтів у відповідності з їх призначенням і вантажопідйомністю.

3.2.4. Вживати заходи із запобігання попадання вологи в машинні (блочні) приміщення, шахти, приямки ліфтів.

3.2.5. Своєчасно проводити будівельні та ремонтні роботи посадочних площадок, машинних і блочних приміщень ліфтів. Зазначені роботи виконувати за узгодженням з Підрядчиком.

3.2.6. Постійно забезпечувати нормативну освітленість посадочних площадок ліфтів, підходів до них, а також температурний режим в машинних (блочних) приміщеннях ліфтів від +5 град. C до +40 град. C.

3.2.7. Провадити роз'яснювальну роботу серед пасажирів про Правила користування ліфтами, дбайливе ставлення до ліфтового обладнання.

3.2.8. Своєчасно вживати заходи з відновлення кабельни каналів телефонного зв'язку, в яких прокладені кабельні лінії диспетчеризації і передавати Підрядчику для відновлення диспетчерського зв'язку.

3.2.9. Забезпечити зберігання ліфтового і диспетчерського обладнання.

3.2.10. Відвідання персоналом Замовника машинних і блочних приміщень повинно проводитися з відома відповідальних осіб Підрядчика.

3.2.11. Проводити цілодобовий диспетчерський контроль за роботою ліфтів з реєстрацією заявок на усунення несправностей ліфтів та систем диспетчеризації, передачу цих заявок Підрядчику для усунення несправностей.

3.3. Додатково при частковому обслуговуванні:

3.3.1. Наказом закріпити ліфти за ліфтерами і провідниками.

3.3.2. Організувати навчання і періодичну перевірку знань ліфтерів і провідників.

3.3.3. Забезпечити особу, відповідальну за організацію експлуатації ліфтів посадовою інструкцією, нормативно-технічною документацією, ПББЕЛ, ліфтерів і провідників – виробничими інструкціями з експлуатації ліфтів, журналом прийому-передачі змін, журналами технічного обслуговування та інше.

3.3.4. Доставляти на об'єкти необхідний для випробування ліфтів вантаж.

 

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Надавати Підрядчику у користування, відповідно до санітарних норм, опалюване приміщення з телефонним зв'язком для опорного пункту обслуговуючого персоналу.

При оплаті за вказане приміщення орендної плати сума оренди додатково включається в договірну вартість робіт по технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів і диспетчерських систем.

4.1.2. Відповідно до діючого законодавства України надавати Підрядчику для обслуговуючого персоналу службове житлове приміщення.

4.1.3. Забезпечити Підрядчика автотранспортом для доставки на об'єкт запасних частин і обладнання для ремонту ліфтів та систем ОДС.

4.1.4. За наявності пропускної системи на об'єкті забезпечити обслуговуючий і технічний персонал Підрядчика відповідними перепустками за поданням останнього.

4.2. Підрядчик зобов'язаний:

4.2.1. Провадити ремонтно-відновлювальні роботи на ліфтах у разі їх навмисного псування, розкрадання обладнання після попередньої оплати Замовником вартості робіт і обладнання в термін, передбачений "Нормами часу на технічне обслуговування та ремонт ліфтів" ГСТУ 36.1-005-98.

 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. У кінці поточного місяця Підрядчик дає Замовнику акти виконаних робіт з зазначенням їх вартості.

5.2. Замовник підписує Акт, засвідчує підпис печаткою і у З-денний термін повертає два примірника Акта Підрядчику.

5.3. На підставі підписаних актів Замовник самостійно оплачує виконані роботи не пізніше десятого числа наступного місяця.

5.4. Дні простою ліфтів і обладнання диспетчерських систем з вини Підрядчика через технічні несправності відображаються в актах виконаних робіт і не оплачуються.

5.5. Дні тимчасового простою ліфтів і обладнання диспетчерських систем з вини Замовника сплачуються Замовником у у повному обсязі.

5.6. Незаплановані відновлювальні роботи, які виникли у результаті порушень Правил користування ліфтами, розкрадання, псування обладнання і кабельних ліній, підпалів, порушення енергопостачання, залиття атмосферними опадами ліфтового і диспетчерського обладнання і т. ін. виконуються за окрему плату понад суми, передбаченої цим Договором, на підставі листа Замовника з оплатою до початку проведення робіт згідно з ціною, узгодженою Сторонами.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

6.1. У разі порушення строку оплати за виконані роботи, вказаного в п. 5.3 цього Договору, Замовник сплачує Підрядчику пеню у розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожний день прострочення.

6.2. У разі простою ліфтів чи обладнання диспетчерських систем з вини Підрядчика, з перевищенням затверджених нормативів, Підрядчик сплачує пеню у розмірі 0,5% від суми місячної плати за кожний день простою за умови виконання Замовником п. 5.3 цього Договору.

6.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від подальшого виконання договірних зобов'язань.

6.4. Стягнення штрафних санкцій здійснюється у претензійно-позовному порядку.

 

7. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір діє з ____________ р. по ____________ р.

7.2. Якщо за два місяці до закінчення терміну дії Договору ні одна із Сторін не заявить про припинення його дії, то Договір вважається продовженим ще на один рік.

7.3. У разі ліквідації, реорганізації або зміни назви одного із Учасників цього Договору Сторонами його виконання виступають їх правонаступники з передачею їм усіх прав і обов'язків, передбачених Договором.

7.4. Зміна договірних умов допускається за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

7.5. Під час виконання договірних зобов'язань Сторони керуються діючим законодавством України, ПББЕЛ, "Положенням про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні" КД 36.1-001-2000, "Положенням про технічне обслуговування, ремонт та реконструкцію (відновлення) систем ОДС (ОДЗ), ГОСТ 22845-85 "Лифты электрические, пассажирские, грузовые. Правила организации производства и приемки монтажных работ", ГОСТ 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия" і "Особливими умовами" до цього Договору.

7.6. Розбіжності, що виникають у разі недосягнення домовленості, вирішуються в органах Арбітражного суду за місцем знаходження відповідача.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

Договір складений у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін.

 

Додатки до Договору:

            А1. Перелік об'єктів обсуговування.

            А2. Відомість визначення погодженої ціни.

Скачать Типовий підрядний договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 723     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>