Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Контракт з начальником відділу

Контракт з начальником відділу

раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 787     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Контракт з начальником відділу Контракт с начальником отдела
Скачать Контракт з начальником відділу бесплатно

 

 

КОНТРАКТ

З НАЧАЛЬНИКОМ

__________________________________________

(зазначити назву відділу)

 

м. ______________

______________ р.

 

Директор______________________________________________________________________________

(зазначити назву підприємства,

______________________________________________________________________________________

зазначити прізвище, ім'я й по батькові директора)

який називається далі "Директор" і діє на підставі Статуту Підприємства, з однієї сторони, і начальник _____________________________________________________________________________

(зазначити назву відділу)

Підприємства __________________________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім'я й по батькові)

який називається далі "Начальник відділу", з другої сторони, уклали цей контракт про наведене нижче:

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Начальник відділу зобов'язується особистими діями і силами формованого ним відділу здійснювати  ________________________________________________________________,

(зазначити вид, напрям діяльності відділу)

а Директор зобов'язується створювати необхідні умови для роботи начальника відділу, виплачувати йому грошову вина­городу і надавати соціально-побутових благ.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між На­чальником відділу і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Директором, дирекцією (адміністрацією) Під­приємства, а у необхідних випадках також іншими працівни­ками Підприємства.

Основи законодавства про працю і Кодекс законів про пра­цю поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрак­том у частині, що йому не суперечить.

Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, ко­ли вони хоча й суперечать контракту, але сторони у процесі дії останнього за обопільною згодою врегульовують свої взаємо­відносини в інший спосіб.

Терміном "сторони" у контракті позначаються Директор (представлене ним Підприємство) і Начальник відділу.

1.3. Умови контракту поширюють свою дію на працівників відділу у частині, яка визначає їх права й обов'язки стосовно Начальника відділу, Директора і Підприємства.

Начальник відділу забезпечує виконання працівниками відділу згаданих умов шляхом вміщення відповідних поло­жень у контракти (трудові договори) з працівниками.

Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників Під­приємства у частині умов, що встановлюють права й обов'язки начальника відділу стосовно підрозділів і працівників, крім випадків, коли згадані умови не відповідають положенням контрактів, укладених Директором з відповідними підрозді­лами (їх керівниками) і працівниками.

1.4. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо Директорові (службовій особі, яка виконує його обов'язки).

1.5. Рішення Директора, прийняті у відповідності до його компетенції, обов'язкові для Начальника відділу.

1.6. Директор не має права втручатися до оперативно-роз­порядчої діяльності Начальника відділу.

1.7. Діяльність Начальника відділу має сприяти розвитку Підприємства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.

1.8. У своїй діяльності Начальник відділу керується законо­давством, іншими нормативними документами, що поширю­ють свою дію на Підприємство.

1.9. Начальник відділу має виконувати свої обов'язки сум­лінно і з таким ступенем старанності, дбайливості і уміння, який виявляють при таких самих обставинах і у такому ж становищі звичайні розсудливі люди.

1.10. Оцінка якості виконання Начальником відділу своїх обов'язків за контрактом здійснюється Директором.

1.11. На період відпустки Начальника відділу або його від­сутності за інших причин обов'язки Начальника відділу вико­нує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і правами Начальника відділу, якщо останнім не установлене інше.

1.12.___________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

2. ФУНКЦІЇ І ОБОВ'ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

2.1. Начальник відділу забезпечує організацію і відання ______________________________________

______________________________________________________________________________________ (зазначити вид, напрям, ділянку діяльності, за які відповідає начальник відділу, а також, при

_______________________________________________________________________________________ необхідності, мету діяльності відділу)

2.2. Начальник відділу виконує такі функції і обов'язки: ______________________________________

______________________________________________________________________________________

виконання колективного договору (при умові його укладан­ня) зі сторони дирекції Підприємства у частині, що належить до відання Начальника відділу;

виконання інших функцій і обов'язків, що випливають із законодавства, інших нормативних документів, включно Ква­ліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службов­ців.

2.3. Начальник відділу зобов'язується забезпечити прове­дення таких робіт (заходів):

_______________________________________________________________________________________

(зазначити роботи, заходи, мету. умови і термін їх проведення і досягнення)

_______________________________________________________________________________________

2.4. Начальник відділу відповідає за своєчасне забезпечен­ня відділу нормативними документами і іншими інформацій­ними матеріалами.

При необхідності Начальник відділу користується послуга­ми відповідних підрозділів і служб Підприємства (бібліотеки, юридичної, економічної служб і т.ін.) на умовах і у порядку, передбаченими документами Підприємства і контрактами, укладеними Директором з відповідними службами і службо­вими особами.

2.5. Начальник відділу зобов'язується дотримувати сам і забезпечувати дотримання працівниками відділу конфіден­ційності: ________________________________________________інших відомостей, що складають комерційну таємницю Підприємства.

2.6. Начальник відділу допускає контрольно-ревізійні ор­гани і державну податкову інспекцію до перевірки документів і матеріалів, що становлять його відання лише з дозволу Ди­ректора.

Обсяг відомостей, документів і матеріалів, які подаються згаданим органам, визначається Начальником відділу за по­годженням з Директором.

Довідки, документи Підприємства і копії з них не можуть бути передані перевіряючим органам у володіння (тобто без повернення Підприємству) або вилучені ними без дозволу Директора, якщо інший порядок передання документів не бу­де установлений Директором.

Підготовлені перевіряючими органами акти, звіти, довідки, інші документи, а також заперечення по них не можуть бути підписаними Начальником відділу без консультації з Дирек­тором.

Директор не може встановити інший порядок надання ін­формації перевіряючим органам і взаємовідносин з ними у ході перевірок.

2.7. Директор не має права вимагати від Начальника відділу виконання обов'язків (робіт), не обумовлених цим контрак­том і документами, обов'язковими для Підприємства і На­чальника відділу.

Додаткові обов'язки Начальника відділу (понад передба­чених контрактом) можуть бути установлені за погодженням сторін.

Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'я­зані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додат­ковою угодою.

2.8. Директор має право:

установити положення, що уточнюють, деталізують функції й обов'язки Начальника відділу, передбачені законодавством і цим контрактом;

встановлювати обов'язки Начальника відділу хоча пря­мо й не передбачені законодавством і цим контрактом, але які випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Начальника відділу;

 установлювати обов'язки Начальника відділу стосовно інших підрозділів, служб, посадових осіб, працівників Підприємства з метою забезпечення координації і по­годження між підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.

Згадані обов'язки і положення можуть установлюватися нормативними і іншими документами, що затверджуються (видаються) Директором, а також передбачатися контракта­ми, укладеними ним з відповідними підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.

При необхідності Директор може затвердити Положення про відділ.

2.9. Начальник відділу щомісячно надає Директорові до­повіді про стан справ, які відносяться до відання Начальника відділу.

На вимогу Директора Начальник відділу надає йому поточ­ну інформацію про хід справ, які відносяться до відання На­чальника відділу.

2.10. __________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

3. КОМПЕТЕНЦІЯ І ПРАВА НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

3.1. Начальник відділу самостійно розв'язує усі питання, які відносяться до його відання, якщо цим контрактом не пе­редбачене інше.

3.2. Начальник відділу має право:

            вести листування з питань діяльності відділу у межах своєї компетенції;

            накладати на працівників відділу дисциплінарні стягнення; у межах своєї компетенції видавати нормативні документи, розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для підпоряд­кованих йому працівників;

______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

розв'язувати інші питання, віднесені законодавством, до­кументами Підприємства і цим контрактом до компетенції Начальника відділу.

3.3. Директор забезпечує виконання підрозділами, служба­ми, службовими особами і іншими працівниками підприєм­ства обов'язків стосовно Начальника відділу.

3.4.___________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

4. ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

4.1. Передбачені цим контрактом функції, обов'язки і робо­ти Начальник відділу виконує власними діями і силами свого відділу.

4.2. Начальник відділу у межах наявних у його розпоряд­женні коштів на оплату праці самостійно визначає структуру, кількісний, професійний і кваліфікаційний склад відділу.

4.3. Начальник відділу самостійно формує персональний склад відділу.

Начальник відділу має право на свій розсуд застосовувати такі форми наймання (залучення) працівників відділу і інших працівників для виконання цього контракту:

            укладання традиційних трудових договорів з працівниками (включно тимчасових, для виконання одноразових робіт, на час виконання певних робіт), умови яких відображаються у розпорядженні про прийняття на роботу;

            укладання контрактів з керівниками підрозділів відділу (з наданням цим керівникам фінансових коштів і прав самим формувати свої колективи і визначати умови роботи їх членів, включно оплату праці);

            укладання контрактів з підрозділами (колективами, група­ми працівників) у цілому (тобто колективних контрактів, що підписуються кожним членом колективу); укладання контрактів з окремими працівниками відділу; укладання цивільно - правних підрядних контрактів (дого­ворів) з колективами або окремими особами;

            укладання внутрішньогосподарських контрактів з колекти­вами (підрозділами) або окремими працівниками Підприєм­ства (тобто договорів, що не є трудовими);

            залучання (наймання) працівників у іншій формі, що допу­скається законодавством.

4.4. Начальник відділу наділяється правом самостійно від імені Директора (представленого ним Підприємства) наймати або залучати до роботи в іншій, передбаченій пунктом 4.3 цього контракту формі, а також припиняти стосунки з праців­никами. Делегування права наймання працівників забезпе­чується наказом Директора. Укладені Начальником відділу контракти (договори) породжують повноцінні трудові або цивільно-правні стосунки працівника з Підприємством (1-й ва­ріант) ;

            укладання трудових договорів (контрактів) з працівниками відділу виконується Директором за наданням Начальника від­ділу. При цьому Директор не має права відмовляти в укла­данні договорів, крім випадків, коли він доведе, що прийняття працівника завдасть суттєвої моральної або матеріальної шко­ди Підприємству. Укладання цивільно-правних підрядних контрактів (договорів) виконується самостійно Начальником відділу від імені Підприємства за дорученням, виданим Ди­ректором (2-й варіант);

            укладання контрактів (договорів), передбачених пунктом 4.3 цього контракту виконується Директором за наданням Начальника відділу. При цьому Директор не має права від­мовляти в укладанні контрактів (договорів), крім випадків, коли він доведе, що укладання контракту заподіє суттєвої моральної або матеріальної шкоди Підприємству (3-й варіант).

4.5. У контрактах визначаються компетенція, функції, обов'язки, предмет і результати роботи, відповідальність, умови праці, відпочинку й оплати працівника та інші умови його взаємовідносин з Начальником відділу і Підприємством.

            При визначенні умов контрактів і трудових договорів з пра­цівниками, визначенні і забезпеченні умов їх праці і відпо­чинку Начальник використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, передбачених контрактною сис­темою організації і оплати праці на Підприємстві.

4.6. В укладених з працівниками відділу трудових дого­ворах (контрактах) Начальник відділу:

            зобов'язаний передбачати умови про припинення трудового договору (контракту), за підставою, зазначеною у пункті 4.7 цього контракту;

            має право за погодженням з Директором передбачати умови про поліпшення житлових умов працівників, про надання їм інших соціально-культурних благ, здійснюваних коштом Під­приємства в цілому.

______________________________________________________________________________________

(зазначити перелік, зміст інших умов, які Начальник відділу зобов'язаний

______________________________________________________________________________________

або має право передбачити в договорах і контрактах)

4.7. У випадку залишення Начальником відділу посади з будь-яких підстав, трудові договори (контракти), укладені працівниками бухгалтерії, припиняють свою дію через 2 міс. після залишення посади Начальником відділу.

            Трудові стосунки працівника з Підприємством продовжу­ються, якщо новим Начальником відділу у зазначений термін підтверджені умови попереднього контракту або укладено но­вий контракт із цим працівником.

            Умови цього контракту не застосовуються щодо праців­ників, у трудових договорах (контрактах) яких відсутня умова про розірвання договору (контракту) за підставою, що перед­бачена у першому абзаці цього пункту.

4.8. Працівники відділу підпорядковуються Начальникові відділу безпосередньо або через керівників відповідних під­розділів відділу.

4.9. Начальник відділу у межах своєї компетенції само­стійно розв'язує питання організації діяльності відділу.

4.10. Начальник відділу самостійно визначає трудовий роз­порядок відділу з дотриманням обов'язкових правил розпо­рядку, що встановлюються Директором.

4.11. Начальник відділу зобов'язується забезпечувати по­годжену і раціональну діяльність безпосередньо підпорядко­ваних йому підрозділів, колективів і працівників.

4.12. Начальник відділу установлює в контрактах, а якщо останні не укладаються - у службових інструкціях службові обов'язки для працівників відділу, за виконання яких вони несуть відповідальність.

При необхідності Начальник відділу може затвердити служ­бову інструкцію також працівникові, з яким укладено контракт.

4.13. Начальник відділу самостійно розв'язує питання на­дання працівникам відділу відпусток (у тому числі без збе­реження заробітної плати), відгулів, скороченого робочого дня і тижня тощо.

4.14.Працівники відділу притягуються до дисциплінарної, матеріальної відповідальності Директором з подання Началь­ника відділу.

4.15. Начальникові відділу і його відділові забезпечуються всі умови, необхідні для продуктивної роботи (надання при­міщень, меблів, комп'ютерів, телефонів, телетайпів, теле­факсів, іншої оргтехніки, забезпечення матеріалами, устатку­ванням, машинописними, копіювальними, іншими роботами і послугами тощо).

(зазначити, при необхідності, конкретні умови забезпечення діяльності)

4.16. Директор з прохання Начальника відділу забезпечує залучення (на госпдоговірній і іншій основі) підприємств і організацій для виконання робіт, передбачених цим контрак­том.

__________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, підприємства й організації, а також роботи які передбачено

__________________________________________________________________________________

виконати з їх допомогою)

4.17. Директор забезпечує виділення коштів у таких розмі­рах і з такою (крім оплати праці) метою; ____________________________ грн. на _____________________ грн. на _______________________

4.18._________________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)

 

5. ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Для оплати і стимулювання праці працівників відділу Начальникові відділу щорічно виділяється фонд оплати праці (далі називається "фонд опутати праці") 5.2. Фонд оплати праці на ______ р. визначається у розмірі _______________ грн.

5.3. Розміри фонду оплати праці на наступні роки визнача­ються виходячи з фактичного розміру фонду оплати праці за відповідний попередній базовий рік. При цьому базовий роз­мір фонду збільшується (зменшується) пропорційно до зрос­тання (зменшення) обсягу виробництва Підприємства у від­повідному році по відношенню до попереднього року.

5.4. При визначенні річних обсягів фонду оплати праці враховується офіційно визначений рівень інфляції. При від­сутності офіційних даних про рівень інфляції фонд оплати праці корегується з урахуванням неофіційних даних, що виз­наються обома сторонами.

5.5. До визначення фактичного розміру фонду оплата праці виконується в межах розрахункового (планового) його розміру.

5.6. Розрахунковий (плановий) розмір фонду оплати праці на черговий наступний рік і фактичних результатів діяльності за минулий.

5.7. Розмір фонду оплати праці коригується залежно від якості праці відділу і результатів діяльності Підприємства в цілому.

5.8. При недосягненні базового (планового) рівня рентабель­ності фонд оплати праці зменшується на ______ відсотків за кожен відсоток рентабельності, не добраний до базового рівня.

При перевищенні базового рівня рентабельності фонд опла­ти праці збільшується на ________ відсотків за кожен відсоток рентабельності, що перевищує базовий рівень.

5.9. При неналежному виконанні відділом своїх функцій і обов'язків фонд оплати праці його  працівників (розрахований з врахуванням фактичного рівня рентабельності) підлягає зменшенню, але на більш ніж на _______ відсотків.

Неналежним виконанням відділом своїх функцій і обов'яз­ків вважається:

            невиконання однієї або кількох функцій (обов'язків), пе­редбачених цим контактом;

            неповне, або неточне виконання функцій (обов'язків), пе­редбачених цим контрактом;

            порушення законодавства, інших обов'язкових для Підпри­ємства нормативних документів, що спричинилося або не спричинилося до негативних наслідків для Підприємства.

_____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші випадки неналежного виконання функцій і обов'язків)

Оцінка якості роботи відділу і зв'язане з ним можливе змен­шення фонду оплати праці виконуються не рідше одного разу в квартал Директором.

5.10. До оцінки якості роботи відділу частина фонду оплати праці, на яку він у цьому зв'язку може бути максимально зменшений, резервується.

5.11. Фонд оплати праці відділу знаходиться у повному роз­порядженні Начальника відділу і вилученню не підлягає, крім випадків, коли це прямо передбачено цим контрактом.

5.12. Зменшення або збільшення у ході виконання контрак­ту кількісного складу відділу не спричиняється до відповідного зменшення або збільшення фонду оплати праці відділу.

5.13. Начальник відділу самостійно розв'язує питання роз­поділу фонду оплати праці відділу між підрозділами і праців­никами згідно з контрактами, укладеними з ними.

5.14. Кошти фонду оплати праці працівників відділу, не витрачені цього року, скеровуються на оплату праці у на­ступні роки.

5.15. Директор має право установлювати порядок витра­чання фонду оплати праці відділу з метою відвернути (змен­шити) оплату Підприємством податку, що регулює витрачан­ня коштів, спрямованих на споживання.

Начальник відділу зобов'язаний витрачати фонд оплати праці у такий спосіб, щоб запобігти сплаті Підприємством податку, який регулює витрачання коштів, скерованих на спо­живання. У супротивному випадку згаданий податок спла­чується за рахунок фонду оплати праці відділу.

5.16. Начальник відділу в межах наявних у його розпоряд­женні коштів безперешкодно застосовує будь-які передбачені або допущені законодавством, документами Підприємства можливості у сфері стимулювання праці, а також відпочинку.

5.17. Начальник відділу самостійно визначає розміри, умо­ви оплати праці працівників відділу при укладенні з ними контрактів і інших договорів.

При визначенні розмірів службових окладів Начальник від­ділу не обмежений будь-якими певними схемами службових окладів.

При визначенні розмірів винагород Начальник відділу не зв'язаний будь-якими обмеженнями їх максимального розміру.

5.18. Начальник відділу здійснює оцінку якості роботи пра­цівників відділу.

5.19. Директор має право зі свого фонду на основі особистої оцінки якості роботи заохочувати грошовими винагородами будь-яких працівників відділу або виділяти кошти для заохо­чення Начальникові відділу, який самостійно визначає роз­міри винагороди працівникам.

5.20. _____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

6. МАТЕРІАЛЬНЕ І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

6.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрак­том, Начальникові відділу виплачується грошова винагорода, що містить у собі:

            щомісячні виплати розміром______ грн.: виплати за високоякісне виконання обов'язків за цим кон­трактом;

            одноразові виплати за виконання окремих завдань, обумов­лених цим контрактом і додатковими угодами до нього.

6.2. Оплата праці Начальника виконується не за рахунок фонду оплати праці відділу ( 1 -й варіант);

оплата праці Начальника відділу виконується за рахунок фонду оплати праці відділу (2-й варіант).

6.3. Виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю виконуються щомісячно при умові повного і точного виконання Начальником відділу цього контракту у відповідному кварталі.

Згадані виплати виконуються у розмірі 1 /12 частини суми, що дорівнює ________ відсоткам річного фонду оплати праці відділу, фактично визначеного з урахуванням якості роботи відділу і результатів діяльності Підприємства у цілому.

            До визначення фактичних даних, що необхідні для визна­чення місячного розміру згаданих виплат, вони виплачують­ся, виходячи з розрахункових (очікуваних) даних у розмірі 75 відсотків розрахункової суми.

            Після визначення фактичних даних за місяць, квартал і рік розміри виплат відповідно коригуються.

При збільшенні суми виплат вони розподіляються рівно­мірно по місяцях кварталу, року.

При зменшенні сум виплат відповідна різниця підлягає по­верненню до каси Підприємства, якщо Директором не буде прийняте рішення про сплату цієї різниці в рахунок майбутніх виплат Начальникові відділу.

            Оцінка якості роботи Начальника відділу і належні йому у зв'язку з високоякісним виконанням обов'язків виплати вико­нуються за рішенням Директора.

6.4. Одноразова винагорода Начальникові відділу випла­чується:

за______________________________________ - розміром ______________________________грн.;

за______________________________________ - розміром ______________________________грн.;

6.5. Начальник відділу має право до _______________________________________________________

 (зазначити суму у карбованцях або частину винагороди у відсотках)

отримуваних ним на Підприємстві, щорічно скеровувати на утворення (збільшення) свого паю у майні Підприємства. Ди­ректор забезпечує здійснення цього права при розв'язанні пи­тання про утворення (збільшення) паю вищим органом управ­ління Підприємства.

6.6. На прохання Начальника відділу Підприємство надає йому грошові безвідсоткові позики розміром, що не перевищує _____________ грн. на рік з поверненням протягом терміну дії контракту.

6.7. Начальникові відділу надається щорічна відпустка три­валістю ______ календарних днів зі збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господарський рік.

Час і порядок використання відпустки (час початку і закін­чення, одноразово або частинами і т.ін.) визначається за по­годженням між Начальником відділу і Директором.

6.8. Начальник відділу користується всіма видами соціаль­но-культурних благ і пільг, що надаються Підприємством або у зв'язку з роботою на ньому (санаторіями, будинками відпо­чинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпеченням дітей дошкільними закладами, замовленнями тощо).

_______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види, умови і порядок надання соціально-культурних та інших

_______________________________________________________________________________________

благ і пільг)

6.9. Підприємство сприяє Начальникові відділу у поліпшен­ні його житлових умов:

______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, характер і термін поліпшення житлових умов - надання квартири,

______________________________________________________________________________________

 дачі, сприяння у придбанні кооперативної, державної квартири,

______________________________________________________________________________________

будівництві будинку, виділенні кредиту з цією метою)

6.10. Начальник відділу підлягає страхуванню, в тому числі у недержавних страхових компаніях. Види й умови страхуван­ня визначаються у відповідності до прийнятого на Підприєм­стві порядку.

__________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види й умови страхування)

6.11. Начальник відділу користується всіма видами забез­печення по соціальному страхуванню (допомогами по тимча­совій непрацездатності, допомогами з приводу народження дитини тощо)

6.12. _____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

__________________________________________________________________________________

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність від­повідно до законодавства і цього контракту.

7.2. Начальник відділу несе відповідальність за неналежне виконання цього контракту, що допускається ним самим і підпорядкованими йому працівниками відділу.

7.3. Начальник відділу не несе відповідальності за неналеж­не виконання контракту, що мало місце в результаті невико­нання Директором своїх обов'язків за контрактом. Начальник відділу не несе відповідальності за негативні наслідки для Підприємства, викликані виконанням необгрун­тованих розпоряджень Директора.

7.4. Дисциплінарні стягнення на Начальника відділу накла­даються Директором.

7.5. Начальник відділу відшкодовує збитки, заподіяні ним Підприємству, у розмірах і порядку, встановлених законодав­ством про працю.

7.6. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Начальника відділу до відповідальності, у тому числі достро­кового звільнення з посади, лежить на Директорові.

7.7. Суперечки між сторонами розв'язуються судом.

7.8._______________________________________________________________________________

(зазначаються, при необхідності, інші умови)

 

8. ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

8.1. По закінченні року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприєм­ства, і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються внесен­ням до контракту змін і доповнень.

8.2.3міни і доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

8.3. Цей контракт припиняється:

1) по закінченні терміну дії контракту;

2) за угодою сторін;

3) з ініціативи директора до закінчення терміну дії контрак­ту у випадках, передбачених у пункті 8.4 цього контракту;

4) з ініціативи Начальника відділу до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.5 цього кон­тракту;

5) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про пра­цю, крім тих, які не застосовуються відповідно до цього кон­тракту.

8.4. Начальник відділу не може бути звільнений з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Директора до закінчення терміну його дії:

І ) у разі систематичного невиконання Начальником відділу без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Начальником відділу законодавства або обов'язків, передбачених контрак­том, у результаті якого для Підприємства настали значні не­гативні наслідки (завдано збитків, сплачено штраф, потерпіла честь фірми тощо);

3) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації.

8.5. Начальник відділу може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

І ) у разі систематичного невиконання Директором обов'яз­ків за контрактом або прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію і права Начальника відділу, що втручаються до його оперативно-розпорядчої діяльності, мо­жуть призвести або призвели до несприятливих економічних результатів діяльності Підприємства;

2) у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають ви­конанню передбачених контрактом обов'язків і з інших по­важних причин. Начальник відділу має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідо­мивши про це Директора за ______ міс. ( 1 -й варіант);

в інших випадках Начальник відділу не має права зі своєї ініціативи розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. За порушення цього зобов'язання Начальник відділу спла­чує Підприємству неустойку в розмірі винагороди за кількість повних місяців, що залишились до закінчення терміну дії кон­тракту, визначеної у порядку, передбаченому цим контрак­том для обчислювання розміру вихідної допомоги, але не мен­ше _____ грн. (2-й варіант).

______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші заходи

______________________________________________________________________________________

відповідальності, повернення раніше виданих позик, позбавлення інших благ і пільг)

8.6. При залишенні посади Начальникові відділу випла­чується вихідна допомога у розмірі:

винагороди за ______ міс. - при припиненні контракту за підставами, передбаченими у підпунктах 1,2 пункту 8.3, під­пунктах 1,2, пункту 8.5 цього контракту;

винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за підставами, передбаченими пунктом 8.4 цього контракту;

винагороди за ______ міс. - при припиненні контракту за всіма іншими підставами.

8.7. У разі залишення Директором посади з будь-яких під­став, цей контракт припиняє свою дію через 2 міс. після зали­шення посади Директором.

Трудові стосунки Начальника відділу з підприємством про­довжуються, якщо новим Директором у загальний термін під­тверджені умови цього контракту або з Начальником відділу укладено новий контракт.

Якщо контракт з Начальником відділу розривається достро­ково у зв'язку із звільненням Директора без оголошення при­чин, Начальникові відділу виплачується вихідна допомога у розмірі винагороди за ______ міс., а в разі дострокового зали­шення посади Директора з усіх інших підстав - за ____ міс.

8.8. Якщо розірвання контракту здійснюється за підстава­ми, передбаченими у контракті, але не встановленими зако­нодавством, то в трудовій книжці Начальника відділу як під­става до звільнення зазначається пункт Основ законодавства про працю за згодою сторін.

8.9. Розмір вихідної допомоги визначається на основі се­редньомісячної винагороди.

Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 сум усіх грошових виплат, нарахованих Начальникові відділу У зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній

період перед залишенням посади повний календарний рік ро­боти.

Якщо Начальник відділу відпрацював до залишення посади менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчислюється діленням суми всіх одержаних ним грошових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без вра­хування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).

8.10. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Начальником відділу, виплата йому вихідної допомоги і ком­пенсації за невикористану відпустку виконуються не пізніше двох тижнів після визначення цієї суми.

8.11. При залишенні Начальником відділу посади Директор видає йому рекомендацію, що містить характеристику його ділових якостей.

8.12. _____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

9. ТЕРМІН ДІЇ І ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

9.1. Цей контракт діє з _____________ р. по ______________ р.

9.2. З метою перевірки здатності виконання Начальником відділу передбачених цим контрактом обов'язків установлю­ється випробування на термін у ______ міс. з початку дії кон­тракту.

На період випробування Начальник відділу виконує обов'язки за контрактом у повному обсязі.

Якщо Директор визнає результати випробування незадо­вільними, він не пізніше як через 10 днів після закінчення терміну випробування має право розірвати з Начальником відділу цей контракт. При цьому Директор не зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення.

Якщо у згаданий термін Директор не використає своє право на розірвання контракту, Начальник відділу вважається таким, що витримав випробування, і продовжує роботу на умо­вах контракту.

9.3. Трудова книжка Начальника відділу зберігається і ве­деться на Підприємстві.

9.4. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність умов цього контракту, крім випадків, коли:

            сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього пра­вила;

            сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

            про умови контракту інформуються працівники Підприєм­ства та інші особи у зв'язку з необхідністю виконання кон­тракту. При цьому умови цього контракту, що стосуються крім згаданих сторін інших підрозділів, служб, службових осіб, інших працівників Підприємства, доводяться до їх відома розпорядженням Директора, крім умов про оплату праці На­чальника відділу і його соціально-побутового забезпечення;

            сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

9.5. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на Під­приємство, Статутом Підприємства, а також документами, виданими Директором у межах своєї компетенції.

9.6.______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

10. АДРЕСИ СТОРІН І ІНШІ ВІДОМОСТІ


Теги документа: контракт начальник

Скачать Контракт з начальником відділу
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 787     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>