Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Контракт між підприємством та головним бухгалтером на організацію і ведення бухгалтерського обліку

Контракт між підприємством та головним бухгалтером на організацію і ведення бухгалтерського обліку

раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 875     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Контракт між підприємством та головним бухгалтером на організацію і ведення бухгалтерського обліку Контракт между предприятием и главным бухгалтером на организацию и ведение бухгалтерского учета
Скачать Контракт між підприємством та головним бухгалтером на організацію і ведення бухгалтерського обліку бесплатно

 

 

КОНТРАКТ

НА ОРГАНІЗАЦІЮ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ТОВАРИСТВІ

 

м.______________

______________р.

 

Генеральний директор господарського товариства ___________________________________________________

 (зазначити вид і назву товариства, прізвище, ім'я та по батькові генерального директора)

який називається далі "Генеральний директор", що діє на під­ставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і головний бухгал­тер товариства _________________________________________________, який називається далі "Головний бухгалтер", з другої сторони, уклали цей контракт про таке.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Головний бухгалтер зобов'язується особистими діями і силами бухгалтерії, що ним формується, здійснювати бухгалтерський облік у Товаристві, а Генераль­ний директор зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Головного бухгалтера, виплачувати йому грошову ви­нагороду і надавати соціально-побутові блага. 1.2. Цей контракт є трудовим договором.        На підставі контракту виникають трудові стосунки між Го­ловним бухгалтером і Товариством, які з боку останнього реа­лізуються Генеральним директором (адміністрацією) Товари­ства, а в необхідних випадках також іншими працівниками Товариства.

1.2.Основи законодавства про працю, Кодекс законів про пра­цю, інші нормативні акти, що регулюють трудові стосунки державних підприємств з їхніми працівниками, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом у частині, що йому не суперечить.

            Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, ко­ли вони хоча й не суперечать контрактові, але сторони у про­цесі дій останнього за обопільною згодою врегулюють свої взаємовідносини в інший спосіб.

            Терміном "сторони" у контракті позначено Генерального директора (представлене ним Товариство) і Головного бухгал­тера.

1.3. Умови контракту поширюють свою дію на працівників бухгалтерії в частині, що визначає їх права і обов'язки стосов­но Головного бухгалтера, Генерального директора і Товари­ства.

Головний бухгалтер забезпечує виконання працівниками бухгалтерії згаданих умов внесенням відповідних положень до трудових договорів з працівниками.

Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників То­вариства у частині умов, що встановлюють права і обов'язки Головного бухгалтера (бухгалтерії) стосовно підрозділів і пра­цівників, крім випадків, коли згадані умови не відповідають положенням контрактів, укладених Генеральним директором з відповідними підрозділами (їх керівниками) і працівниками.

1.4. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Генеральному директорові (службовій особі, що виконує його обов'язки).

1.5. Рішення Генерального директора, прийняті згідно з його компетенцією, обов'язкові для Головного бухгалтера.

Згідно із законодавством у випадках, коли розпорядження Генерального директора, на думку Головного бухгалтера, не відповідають поширеним на підприємство законодавству і правилам приймання, зберігання і витрачання грошових кош­тів, матеріальних та інших цінностей, він, не виконуючи роз­порядження, у письмовій формі звертає увагу Генерального директора на незаконність даного ним розпорядження При отриманні від Генерального директора письмового розпоряд­ження, Головний бухгалтер виконує його.

Уся повнота відповідальності за згадане розпорядження, у випадку визнання його незаконним, лягає на Генерального директора.

1.6. Генеральний директор не має права втручатися до опе­ративно-розпорядчої діяльності Головного бухгалтера.

1.7. Діяльність Головного бухгалтера і бухгалтерії повинна сприяти розвиткові Товариства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.

1.8. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечити ведення бухгалтерського обліку у такий спосіб, щоб не створювати необґрунтованих обмежень для високоприбуткової господар­ської, підприємницької діяльності Товариства.

            Необґрунтованими є такі обмеження, які не передбачені обов'язковими для Товариства законодавчими і іншими акта­ми, або хоча й передбачені такими актами, але з законодавст­ва, Статуту Товариства і цього контракту випливає, що То­вариство має право не дотримувати згаданих обмежень, а діяти в інший, сприятливіший для Товариства, спосіб.

1.9. У своїй діяльності Головний бухгалтер керується зако­нодавством, іншими нормативними документами, що поши­рюють свою дію на Товариство.

Нормативні акти і правила по бухгалтерському облікові, які не мають обов'язкової сили для Товариства, можуть засто­совуватися Головним бухгалтером лише у тому випадку, коли вони сприяють розвиткові Товариства.

1.10. Головний бухгалтер має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й умін­ня, який виявляють за таких самих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

1.11. Оцінка якості виконання Головним бухгалтером своїх обов'язків за контрактом здійснюється Генеральним дирек­тором.

1.12. На період відпустки Головного бухгалтера або його відсутності з інших причин обов'язки Головного бухгалтера виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і пра­вами Головного бухгалтера, якщо останнім не встановлюється інше.

1.13.___________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

2. ФУНКЦІЇ І ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

2.1. Головний бухгалтер забезпечує організацію і ведення бухгалтерського обліку, а також контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів у Това­ристві.

2.2. Головний бухгалтер виконує такі постійні функції і обов'язки:

            керівництво колективом бухгалтерії Товариства;

            бухгалтерський облік статутного фонду Товариства, вкладів його учасників і облік доходів (дивідендів, від­сотків) по цих вкладах;

            здійснення контролю за станом вкладів Товариства в інших спільних підприємствах, акціонерних товарист­вах і організаціях, а також за надходженням до То­вариства доходів по цих вкладах, акціях і облігаціях;

            повний облік грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському облікові операцій, пов'язаних з їх рухом;

            вірогідний облік витрат на виробництво і обіг, виконан­ня кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних, науково-дослідних та інших робіт, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;

            точний облік результатів господарсько-фінансової ді­яльності Товариства згідно з установленими правила­ми;

            правильне нарахування і своєчасне перерахування по­датків і платежів до бюджету, внесків на соціальне стра­хування, коштів на фінансування капітальних вкла­день;

            повернення в установлені терміни заборгованості бан­кам за позиками;

            відрахування коштів до фондів, утворюваних у Това­ристві;

            участь у роботі юридичної служби Товариства по оформленню матеріалів по нестачах і розкраданнях грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і контроль за переданням у належних випадках цих ма­теріалів до судових і слідчих органів;

            перевірка організації бухгалтерського обліку і звітності у філіях, на дочірніх підприємствах і в інших підроз­ділах Товариства, що виділені на окремий баланс;

             своєчасний інструктаж працівників бухгалтерії, інших зацікавлених працівників Товариства і його підрозділів з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;

            складання вірогідних бухгалтерських звітів і балансів, іншої бухгалтерської звітності на основі первинних до­кументів і бухгалтерських записів, надання її на розгляд Генеральному директорові у визначений ним термін, а після розгляду і підписання - також загальним зборам Товариства і іншим відповідним органам в установле­ний термін;

            здійснення (спільно з іншими підрозділами і службами) економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Товариства за даними бухгалтерського об­ліку і звітності з метою виявлення внутрішньогоспо­дарських резервів, запобігання втрат і невиробничих витрат;

            своєчасне проведення спільно з іншими підрозділами і службами у філіях, на дочірніх підприємствах і в інших підрозділах Товариства, виділених на окремий баланс, перевірок і документальних ревізій і підготовка пропо­зицій з поліпшення їх роботи;

            забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення і передання їх в установленому порядку до архіву;

            контроль за дотриманням установлених правил оформ­лення приймання і відпускання товарно-матеріальних цінностей;

            контроль за правильністю витрачання фондів спожи­вання Товариства, дотриманням фінансової і касової дисципліни;

            контроль за виконанням кошторисів на будівництво;

            контроль за дотриманням установлених правил прове­дення інвентаризації грошових коштів, товарно-мате­ріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

            контроль за стягненням в установлені терміни дебітор­ської і поверненням кредиторської заборгованості, до­триманням платіжної дисципліни;

            контроль за законністю списання з бухгалтерських ба­лансів нестач і дебіторської заборгованості і інших вит­рат;

            участь у підготовці заходів, скерованих на відвернення нестач і незаконне витрачання грошових коштів і то­варно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;

            ведення відповідно до встановлених правил касових операцій у Товаристві, контроль за дотриманням касо­вої дисципліни у філіях, дочірніх підприємствах То­вариства;

            нарахування і виплата винагород працівникам Това­риства і іншим особам;

            розробка заходів по відверненню (зменшенню) сплати Товариством податку, що регулює витрачання коштів, скерованих на споживання, здійснення пов'язаного з цим поточного регулювання і контролю використання коштів на оплату праці підрозділів, служб, службових осіб і працівників Товариства;

            виконання колективного договору (при умові його ук­ладання) з боку дирекції Товариства у частині, що від­носиться до відання Головного бухгалтера;

            виконання інших функцій і обов'язків, що випливають із законодавства, інших нормативних документів, включно Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців.

2.3. Головний бухгалтер зобов'язується забезпечити впро­вадження у Товаристві сучасних засобів механізації і автома­тизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.

Головний бухгалтер при необхідному сприянні Генераль­ного директора забезпечує автоматизацію бухгалтерського обліку у Товаристві в термін до _________________ р. Програма, етапи і умови виконання робіт з автоматизації бух­галтерського обліку у Товаристві погоджуються між сторона­ми додатково. Головний бухгалтер до __________________ р. надає Генеральному директорові проекти документів, необ­хідних для здійснення робіт з автоматизації бухгалтерського обліку.

Головний бухгалтер зобов'язується забезпечити проведен­ня таких робіт (заходів):

_______________________________________________________________________________________

(зазначити роботи, заходи, мету, умови і терміни їх проведення і досягнення)

2.4. Головний бухгалтер відповідає за своєчасне забезпе­чення бухгалтерії нормативними документами і іншими ін­формаційними матеріалами.

При необхідності Головний бухгалтер користується послу­гами відповідних підрозділів і служб Товариства (бібліотеки, юридичної, економічної служб тощо) на умовах і у порядку, передбачених документами Товариства і контрактами, укла­деними Генеральним директором і службовими особами.

2.5. Головний бухгалтер зобов'язується дотримувати сам і забезпечувати дотримання працівниками бухгалтерії конфі­денційності:

            відомостей про учасників Товариства і розміри їх вкладів у статутному фонді;

            даних про обсяги виробництва і прибутку Товариства; даних про склад, розміри і розміщення основних і оборотних коштів Товариства;

            відомостей про операції по розрахунковому і інших рахун­ках Товариства;

            відомостей про майбутні платежі і надходження; даних про кредиторів і боржників Товариства і розміри за­боргованості;

            відомостей про розміри винагород, сплачуваних членам Правління, дирекції, іншим працівникам Товариства, а також особам, що не перебували у його штаті;

            інших відомостей, що складають комерційну таємницю То­вариства.

2.6. Головний бухгалтер допускає ревізійну комісію (реві­зора) Товариства, інші контрольно-ревізійні органи і держав­ну податкову інспекцію до перевірки документів і матеріалів, що відносяться до його відання, лише з дозволу Генерального директора.

            Обсяг відомостей, документів і матеріалів, що пред'явля­ються згаданим органам, визначається Головним бухгалтером за погодженням з Генеральним директором.

            Довідки, документи Товариства і копії з них не можуть бути передані перевіряючим органам у володіння (тобто без по­вернення Товариству) або вилучені ними без дозволу Гене­рального директора, якщо інший порядок передання доку­ментів не буде встановлений Генеральним директором.

            Підготовлені перевіряючими органами акти, звіти, довідки, інші документи, а також заперечення по них не можуть бути підписані Головним бухгалтером без консультацій з Гене­ральним директором.

Генеральний директор може встановити інший порядок на­дання інформації перевіряючим органам і взаємовідносин з ними у ході перевірок.

2.7. Генеральний директор не має права вимагати від Голо­вного бухгалтера виконання обов'язків (робіт), не обумовле­них цим контрактом і документами, обов'язковими для То­вариства і Головного бухгалтера.

            Додаткові обов'язки (понад передбачені контрактом) Голо­вного бухгалтера можуть бути встановлені за згодою сторін.

            Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'я­зані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додат­ковою угодою.

2.8. Головний бухгалтер згоден з умовами контракту між Ге­неральним директором і загальними зборами учасників То­вариства, що стосуються Головного бухгалтера і бухгалтерії (зміст яких доведено до його відома Генеральним директором або загальними зборами відповідно до укладених з ними кон­трактів), а також зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з цих умов.

            Головний бухгалтер зобов'язується дотримувати сам і за­безпечити дотримання працівниками бухгалтерії конфіден­ційності зазначених вище умов контракту між Генеральним директором і загальними зборами.

2.9. Генеральний директор має право:

            установлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки Головного бухгалтера, передбачені зако­нодавством і цим контрактом;

            установлювати обов'язки Головного бухгалтера, які хоча й прямо не передбачені законодавством і цим контрактом, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Головного бухгалтера по забезпеченню бухгалтерського облі­ку і контролю у Товаристві;

            установлювати обов'язки Головного бухгалтера стосовно інших підрозділів, служб, службових осіб, працівників Това­риства з метою забезпечення координації і погодженості між підрозділами, службами, службовими особами і працівника­ми.

Згадані обов'язки і положення можуть встановлюватися нормативними і іншими документами, затверджуваними (ви­даваними) Генеральним директором, а також передбачатися контрактами, укладеними ним з відповідними підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.

При необхідності Генеральний директор може затвердити Положення про бухгалтерію.

2.10. Головний бухгалтер щомісяця надає Генеральному директорові доповіді про стан справ, що у віданні Головного бухгалтера.

            У випадку виявлення незаконних дій службових осіб (при­писки, використання коштів не за призначенням, інші пору­шення і зловживання), а також при виникненні інших обста­вин, що можуть призвести до негативних наслідків для То­вариства, Головний бухгалтер негайно доповідає про це Ге­неральному директорові для вживання відповідних заходів.

На вимогу Генерального директора Головний бухгалтер на­дає йому поточну інформацію про хід справ, що є у віданні Головного бухгалтера.

2.11.___________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

3. КОМПЕТЕНЦІЯ І ПРАВА ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

3.1. Головний бухгалтер самостійно розв'язує всі питання, що у його віданні, якщо цим контрактом не передбачене інше.

3.2. Головний бухгалтер має право:

            вимагати від керівників підрозділів, служб, службових осіб, а в необхідних випадках і від Генерального директора вживан­ня заходів з підвищення ефективності використання власності Товариства і посиленню її схоронності, а також по забезпечен­ню правильної організації бухгалтерського обліку і контролю;

            вимагати перегляду завищених і застарілих норм витра­чання сировини, матеріалів, витрат праці і інших норм;

            вимагати поліпшення складового і ваговимірювального гос­подарства, належної організації приймання і зберігання сиро­вини, матеріалів і інших цінностей, а також відпускання цих цінностей для потреб виробництва, обслуговування ними управління;

            вимагати проведення заходів по поліпшенню контролю за правильністю застосування норм і нормативів, організації правильного первинного обліку вироблення продукції і руху деталей і напівфабрикатів, організації кількісного (натураль­ного) обліку використання сировини і матеріалів;

            перевіряти у підрозділах і службах Товариства дотримання установленого порядку приймання, оприбуткування, збері­гання товарно-матеріальних і інших цінностей;

            вести листування з питань діяльності бухгалтерії у межах своєї компетенції;

            у межах своєї компетенції видавати нормативні документи, розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для підпоряд­кованих йому працівників:

_______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші права)

            розв'язувати інші питання, віднесені законодавством, до­кументами Товариства і цим контрактом до компетенції Голо­вного бухгалтера.

3.3. Бухгалтерські служби філій, дочірніх підприємств, пра­цівники інших підрозділів і служб Товариства, зайняті бухгал­терським обліком, з питань організації і ведення обліку і звіт­ності підпорядковуються Головному бухгалтерові.

Керівники бухгалтерських служб філій і дочірніх підпри­ємств Товариства приймаються на роботу їх керівниками за згодою Головного бухгалтера.

3.4. Вимоги Головного бухгалтера щодо порядку оформлен­ня операцій і надання до бухгалтерії або на обчислювальні установки необхідних документів і відомостей обов'язкові для всіх підрозділів і служб Товариства.

3.5. Генеральний директор забезпечує виконання підроз­ділами, службами, службовими особами і іншими працівни­ками Товариства обов'язків стосовно Головного бухгалтера, бухгалтерії, а також інших обов'язків, пов'язаних з бухгал­терським обліком, які передбачені законодавством, цим кон­трактом і документами Товариства.

3.6. Документи, що правлять за основу для приймання і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитні і розрахункові зобов'язання підписуються Генеральним директором і Головним бухгалтером або особами уповноваженими на це.

Головний бухгалтер має право передбачати в контрактах, укладених ним з працівниками бухгалтерії, умови про передання повноважень для підписання згаданих документів.

В усіх випадках надання права підписання документів ін­шим особам має бути оформлене наказом Генерального дирек­тора. Останній не має права відмовити в оформленні наказу на передання Головним бухгалтером повноважень підписання документів працівникові бухгалтерії, якщо таке передання передбачене контрактом.

Зазначені вище документи без підпису Генерального бух­галтера або осіб, уповноважених ним для цього, вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріаль­но відповідальними особами і працівниками Товариства, а також установами банків.

3.7.____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

4. ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРІЇ

4.1. Передбачені цим контрактом функції, обов'язки і робо­ти Головний бухгалтер виконує особистими діями і силами бухгалтерії Товариства.

4.2. Головний бухгалтер у межах наявних у його розпоряд­женні коштів для оплати праці самостійно визначає струк­туру, кількісний, професійний і кваліфікаційний склад бух­галтерії.

4.3. Головний бухгалтер самостійно формує персональний склад бухгалтерії.

Головний бухгалтер має право на власний розсуд застосову­вати такі форми наймання (залучення) працівників для вико­нання цього контракту:

            укладання традиційних трудових договорів з праців­никами (включно тимчасових, на виконання одноразових робіт, на час виконання певних робіт), умови яких відображаються у розпорядженнях про прийнят­тя на роботу;

            укладання контрактів з керівниками підрозділів бух­галтерії (з наданням цим керівникам фінансових кош­тів і прав самим формувати свої колективи і визначати умови роботи його членів, включно оплату праці);

            укладання контрактів з підрозділами (колективами, групам» працівників) у цілому (тобто колективних контрактів, підписаних кожним членом колективу); — укладання контрактів з окремими працівниками бух­галтерії; — укладання цивільно-правних підрядних контрактів (договорів) з колективами або окремими особами;

            укладання внутрішньогосподарських контрактів з ко­лективами (підрозділами) або окремими працівниками Товариства (тобто договорів, що не є трудовими); — залучення (наймання) працівників у іншій, дозволеній законодавством формі.

4.4. Головний бухгалтер наділяється правом самостійно від імені Генерального директора (представленого ним Товари­ства) наймати працівників або залучати до роботи в іншій, передбаченій пунктом 4.3 цього контракту формі, а також припиняти стосунки з працівниками. Делегування права най­мання працівників забезпечується наказом Генерального ди­ректора. Укладені Головним бухгалтером контракти (дого­вори) породжують повноцінні відповідно трудові або цивіль­не-правні стосунки працівника з Товариством (1-й варіант);

            укладання трудових договорів (контрактів) з працівниками бухгалтерії виконується Генеральним директором за подан­ням Головного бухгалтера. При цьому Генеральний директор не має права відмовляти в укладанні договорів крім випадків, коли він доведе, що прийняття працівника завдасть істотної моральної або матеріальної шкоди Товариству. Укладання ци­вільно-правних підрядних контрактів (договорів) виконуєть­ся самостійно Головним бухгалтером від імені Товариства за

            дорученням, що видається Генеральним директором (2-й варі­ант);

            укладання контрактів (договорів), передбачених пунктом 4.3 цього контракту, виконується Генеральним директором за поданням Головного бухгалтера. При цьому Генеральний ди­ректор не має права відмовити в укладенні контрактів (дого­ворів), крім випадків, коли він доведе, що укладання кон­тракту завдасть істотної моральної або матеріальної шкоди Товариству (3-й варіант).

4.5. У контрактах визначаються компетенції, функції, обов'язки, предмет і результати робіт, відповідальність, умови праці, відпочинку і оплати працівника та інші умови його взаємовідносин з Головним бухгалтером і Товариством.

При визначенні умов контрактів і трудових договорів з пра­цівниками, визначенні і забезпеченні умов їх праці і відпо­чинку Головний бухгалтер використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, передбачених контракт­ною системою організації і оплати праці у Товаристві.

            У трудових договорах (контрактах), що укладаються з пра­цівниками бухгалтерії, Головний бухгалтер:

            зобов'язаний передбачати умови про припинення трудового договору (контракту) на підставі, зазначеній у пункті 4.7 цьо­го контракту;

            має право за погодженням з Генеральним директором пе­редбачати умови про поліпшення житлових умов працівників, про надання їм інших соціально-культурних благ, здійснюва­них за рахунок Товариства в цілому.

______________________________________________________________________________________

(зазначити перелік, зміст інших умов, які Головний бухгалтер зобов'язаний або має

_______________________________________________________________________________________

передбачити у договорах і контрактах)

4.7. У разі залишення Головним бухгалтером посади з будь-яких причин трудові договори (контракти), укладені працівниками бухгалтерії, припиняють свою дію через 2 міс. після залишення посади Головним бухгалтером.

Трудові стосунки працівника з Товариством продовжу­ються, якщо новим Головним бухгалтером у зазначений тер­мін підтверджені умови попереднього контракту або укладено новий контракт з цим працівником.

Умови цього пункту не застосовуються щодо працівників, у трудових договорах (контрактах) яких бракує умови про ро­зірвання договору (контракту) з підстави, передбаченої у пер­шому абзаці цього пункту.

4.8. Працівник бухгалтерії підпорядковується Головному бухгалтерові безпосередньо або через керівників відповідних підрозділів.

4.9. Головний бухгалтер у межах своєї компетенції само­стійно розв'язує питання організації діяльності бухгалтерії.

4.10. Головний бухгалтер самостійно визначає трудовий розпорядок бухгалтерії з дотриманням обов'язкових правил розпорядку, що встановлюються Генеральним директором.

4.11. Головний бухгалтер зобов'язується забезпечувати по­годжену і раціональну діяльність безпосередньо підпорядко­ваних йому підрозділів, колективів і працівників.

4.12. Головний бухгалтер встановлює у контрактах, а якщо останні не укладаються, у посадових інструкціях службові обов'язки для працівників бухгалтерії, за виконання яких во­ни несуть відповідальність.

4.13. Головний бухгалтер самостійно розв'язує питання на­дання працівникам бухгалтерії відпусток (у тому числі без збереження заробітної плати), відгулів, скороченого робочого дня і тижня тощо.

4.14. Працівники бухгалтерії притягуються до дисциплі­нарної і матеріальної відповідальності Головним бухгалтером самостійно.

4.15. Головному бухгалтерові і бухгалтерії забезпечуються усі умови, необхідні для продуктивної роботи (надання при­міщень, меблів, комп'ютерів, телефонів, телетайпів, теле­факсів, телексів, іншої оргтехніки, забезпечення матеріалами, устаткуванням, машинописними, копіювальними іншими роботами і послугами тощо).

_______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, конкретні умови забезпечення діяльності)

4.16. Генеральний директор за проханням Головного бух­галтера забезпечує залучення (на госп. договірній і іншій ос­нові) підприємств і організацій для виконання робіт, передба­чених цим контрактом.

_______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, підприємства і організації, а також роботи, які передбачено

______________________________________________________________________________________

виконати з їхньою допомогою)

4.17. Генеральний директор забезпечує виділення коштів у таких розмірах і з такою (крім оплати праці) метою:

_______ грн. на роботи з механізації і автоматизації бухгалтерського обліку і контролю в Товаристві;

________________________________ грн. на _______________________________________________

________________________________ грн. на ________________________________________________

4.18.___________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

5. ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ БУХГАЛТЕРІЇ

5.1. Для оплати і стимулювання праці працівників бухгал­терії Головному бухгалтерові щороку виділяється фонд оплати праці (далі названий "фонд оплати праці").

5.2. Фонд оплати праці на ___________ р. визначається розміром у __________________________ грн.

5.3. Розміри фонду оплати праці бухгалтерії на наступні роки визначаються, виходячи з фактичного розміру фонду оплати праці за відповідний минулий базовий рік. При цьому базовий розмір фонду збільшується (зменшується) пропор­ційно зростанню (зменшенню) обсягу виробництва Товари­ства у відповідному році порівняно до минулого року.

5.4. При визначенні річних обсягів фонду оплати праці бух­галтерії враховується офіційно визначений рівень інфляції. За браком офіційних даних про рівень інфляції фонд оплати пра­ці коригується з урахуванням неофіційних даних, визнаних обома сторонами.

5.5. До визначення фактичного розміру фонду оплата праці виконується в межах розрахункового (планового) його обсягу.

5.6. Розрахунковий (плановий) розмір фонду оплати праці на черговий майбутній рік визначається сторонами додатко­вою угодою виходячи з розрахунків (планових) показників діяльності Товариства на наступний рік і фактичних резуль­татів його діяльності за минулий.

5.7. Розмір фонду оплати праці бухгалтерії коригується за­лежно від якості роботи бухгалтерії і результатів діяльності Товариства в цілому.

5.8. При недосягненні базового рівня рентабельності, вста­новленого угодою Генерального директора і Вищого органу, фонд оплати праці зменшується на ______ відсотків за кожен відсоток рентабельності, не добраний до базового рівня.

При перевищенні базового рівня рентабельності фонд опла­ти праці збільшується на ______ відсотків за кожен відсоток рентабельності, що перевищує базовий рівень.

5.9. При неналежному виконанні бухгалтерією своїх функ­цій і обов'язків фонд оплати праці її працівників (розрахова­ний з урахуванням фактичного рівня рентабельності) підлягає зменшенню, але не більше ніж на ______відсотків.

Неналежним виконанням бухгалтерією своїх функцій і обов'язків вважається:

            невиконання однієї або кількох функцій (обов'язків), пе­редбачених цим контрактом;

            порушення законодавства, інших обов'язкових для Това­риства нормативних документів, що призвело, а також не призвело до негативних наслідків для Товариства;

            неправильне ведення бухгалтерського обліку, що призвело до занедбання бухгалтерського обліку і перекручень у бухгал­терській звітності, а також інші випадки порушень, зазначені в пунктах 7.3 і 7.5 цього контракту.

_______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші випадки неналежного виконання функцій і обов'язків)

Оцінка якості роботи бухгалтерії і пов'язане з нею можливе зменшення фонду оплати праці виконується не рідше одного разу на квартал Генеральним директором на підставі резуль­татів ревізій, контрольних перевірок, доповідей Головного бухгалтера і інших даних.

5.10. До оцінки якості роботи бухгалтерії частина фонду оплати праці, на яку його у цьому зв'язку може бути макси­мально зменшено, резервується.

5.11. Фонд оплати праці бухгалтерії знаходиться у повному розпорядженні Головного бухгалтера і вилученню не підлягає, крім випадків, коли це прямо передбачене цим контрактом.

5.12. Зменшення або збільшення у ході виконання контрак­ту кількісного складу бухгалтерії не викликає відповідно зменшення або збільшення фонду оплати праці бухгалтерії.

5.13. Головний бухгалтер самостійно розв'язує всі питання про розподіл фонду оплати праці бухгалтерії між її підрозділа­ми і працівниками відповідно до контрактів, укладених з ни­ми.

5.14. Кошти фонду оплати праці працівників бухгалтерії, не витрачені минулого року, скеровуються на оплату праці у наступні роки.

5.15. Генеральний директор має право встановлювати поря­док витрачання фонду оплати праці бухгалтерії з метою відвернути (зменшити) сплату Товариством податку, який ре­гулює витрату коштів, скерованих на споживання.

Головний бухгалтер зобов'язаний витрачати фонд оплати праці бухгалтерії у такий спосіб, щоб відвернути сплату То­вариством податку, що регулює витрачання коштів, скерова­них на споживання. У іншому випадку згаданий податок спла­чується за рахунок фонду оплати праці бухгалтерії.

5.16. Головний бухгалтер у межах наявних у його розпоряд­женні коштів безперешкодно застосовує будь-які передбачені або дозволені законодавством, документами Товариства мож­ливості у сфері стимулювання праці, а також відпочинку.

5.17. Головний бухгалтер самостійно визначає розміри, умови оплати праці працівників бухгалтерії при укладанні з ними контрактів і договорів.

При визначенні розмірів службових окладів Головний бух­галтер не зв'язаний будь-якими встановленими схемами службових окладів.

При визначенні розмірів винагород Головний бухгалтер не зв'язаний будь-якими обмеженнями їх максимального роз­міру.

5.18. Головний бухгалтер здійснює оцінку якості роботи співробітників бухгалтерії.

5.19. Генеральний директор має право зі свого фонду на підставі особистої оцінки якості заохочувати грошовими вина­городами будь-яких працівників бухгалтерії або виділяти кошти для заохочення працівників Головному бухгалтерові, який самостійно визначає розміри винагороди працівникам.

5.20..___________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

6. МАТЕРІАЛЬНЕ І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОЛОВНОГО  БУХГАЛТЕРА

6.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Головному бухгалтерові виплачується грошова винагорода, що містить у собі:

            щомісячні виплати розміром у ________ грн.;

            виплати за високоякісне виконання обов'язків за цим кон­трактом;

            одноразові виплати за виконання окремих завдань, зумов­лених цим контрактом і додатковими угодами до нього.

6.2. Оплата праці Головного бухгалтера виконується _________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(зазначити: 1) за рахунок; 2) не за рахунок)

фонду оплати праці бухгалтерії.

6.3. Виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю виконуються щомісяця при умові повного і точного виконання Головним бухгалтером цього контракту у відповідному кварталі і відсутність на той самий період пору­шень, передбачених у пунктах 5.9, 7.3 і 7.5 контракту.

Зазначені виплати виконуються у розмірі 1/12 частини су­ми, що дорівнює відсоткам річного фонду опутати праці бухгал­терії, фактично визначеною з урахуванням якості роботи бух­галтерії і результатів діяльності Товариства в цілому.

До визначення фактичних даних, необхідних для визначен­ня розміру зазначених виплат, вони виплачуються виходячи з розрахункових (очікуваних) даних у розмірі 75 відсотків розрахункової суми.

Після визначення фактичних даних за місяць, квартал і рік розміри виплат відповідно коригуються.

При збільшенні суми виплат вони розподіляються рівномір­но по місяцях кварталу, року.

При зменшенні сум виплат відповідна різниця підлягає по­верненню до каси Товариства, якщо Генеральним директором не буде прийняте рішення про повернення цієї різниці за раху­нок майбутніх виплат Головному бухгалтерові.

Оцінка якості роботи Головного бухгалтера і належні йому у зв'язку з високою якістю виконання обов'язків виплати ви­конуються за рішенням Генерального директора.

6.4. Одноразова винагорода Головному бухгалтерові випла­чується:

за забезпечення своєчасного виконання робіт з механізації та автоматизації бухгалтерського обліку у Товаристві - роз­міром у ______ грн.; за______________________________________________________

____________________________________ розміром у ____________________________________грн.; за_____________________________________________________________________________________

______________________________ розміром у ____________________________________грн.;

6.5. Головний бухгалтер має право до ______________________________________________________

                                                                               (зазначити суму у гривнях або частку винагороди у відсотках)

отримуваних ним у Товаристві, щорічно скеровувати на ут­ворення (збільшення) паю зборами учасників Товариства.

6.6. На прохання Головного бухгалтера Товариства надає йому грошові безвідсоткові позики розміром, що не перевищує ______грн. на рік з поверненням протягом терміну дії контракту.

6.7. Головному бухгалтерові надається щорічна відпустка тривалістю у ___________________ календарних днів із збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господарський рік.

Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначається погодженням між Головним бухгалтером і Генеральним ди­ректором.

6.8. Головний бухгалтер користується всіма видами со­ціально-культурних і інших благ і пільг, наданих Товариством або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпе­ченням дітей дошкільними установами, користування замов­леннями тощо).

_______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види, умови і порядок

_______________________________________________________________________________________

надання соціально - культурних і інших благ і пільг)

6.9. Товариство сприяє Головному бухгалтерові у поліп­шенні його житлових умов.

_______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, характер і термін поліпшення житлових умов - надання квартири,

_______________________________________________________________________________________

дачі, сприяння у придбанні кооперативної, державної квартири, будівництві будинку, виділенні_______________________________________________________________________________________

кредиту з цією метою)

6.10. Головний бухгалтер підлягає страхуванню. Види і умови страхування визначаються відповідно до прийнятого у Товаристві порядку.

_______________________________________________________________________________________

 (зазначити, при необхідності, види і умови страхування)

6.11. Головний бухгалтер користується всіма видами забез­печення по соціальному страхуванню (допомогою з тимчасо­вої непрацездатності, допомогою з приводу народження ди­тини тощо).

6.12.___________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків по контракту сторони несуть відповідальність згід­но з законодавством і цим контрактом.

7.2. Головний бухгалтер несе відповідальність за неналежне виконання цього контракту, якого припускається він сам і підлеглі йому працівники бухгалтерії. 7.3. Головний бухгалтер несе відповідальність у випадках:

            а) неправильного ведення бухгалтерського обліку, наслід­ком чого є занедбання бухгалтерського обліку і перекручення у бухгалтерській звітності;

            б) прийняття до виконання і оформлення документів по операціях, які суперечать установленому порядкові прийман­ня, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових кош­тів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

            в) несвоєчасного і неправильного вивіряння операцій по розрахунковому та інших рахунках у банках, розрахунків з дебіторами і кредиторами;

            г) порушення порядку списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості і інших втрат;

            д) несвоєчасне проведення у підрозділах Товариства, виді­лених на окремий баланс, перевірок і документальних ревізій;

            е) складання невірогідної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії, несвоєчасного складання і подання на розгляд і підпис Генеральному директорові бухгалтерських звітів і ба­лансів;

            є) застосування нормативних документів, що втратили свою силу, рівним чином як і документів діючих, але не обов'язкових для Товариства, які несприятливо впливають на господарську діяльність Товариства;

            ж) інших порушень законодавства і нормативних докумен­тів про бухгалтерський облік, а також умов цього контракту;

7.4. Головний бухгалтер не несе відповідальності за нена­лежне виконання контракту, що сталося внаслідок невиконан­ня Генеральним директором своїх обов'язків за контрактом.

Головний бухгалтер не несе відповідальності за негативні наслідки для Товариства, спричинені виконанням необґрунтованих розпоряджень Генерального директора.

7.5. Головний бухгалтер несе нарівні з Генеральним дирек­тором відповідальність:

а) за порушення правил і положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність:

б) за порушення термінів надання бухгалтерських звітів і балансів до відповідних органів.

7.6. Головний бухгалтер відшкодовує збитки, завдані ним Товариству у розмірах і у порядку, встановлених законодав­ством про працю.

7.7. Обов'язок по доведенню обґрунтованості притягнення Головного бухгалтера до відповідальності, у тому числі до­строкового звільнення з посади, лежить на Генеральному ди­ректорові.

7.8. Суперечки між сторонами розв'язує суд. За згодою обох сторін суперечки можуть передаватися для розв'язання третейського суду.

7.9.____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

8. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

8.1. Після закінчення року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Товариства і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються внесенням до контракту відповідних змін і доповнень.

8.2. Зміни і доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод. 8.3. Цей контракт припиняється:

            1) після закінчення терміну дії контракту;

            2) за угодою сторін;

            3) з ініціативи Генерального директора до закінчення тер­міну дії контракту у випадках, передбачених у пункті 8.4 цього контракту;

            4) з ініціативи Головного бухгалтера до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.5 цього контракту;

            5) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про пра­цю, які не застосовуються відповідно до цього контракту.

8.4. Головний бухгалтер може бути звільнений з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Генерального директора до закінчення терміну його дії:

            1) у разі систематичного невиконання Головним бухгал­тером без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

            2) у разі одноразового грубого порушення Головним бухгал­тером законодавства або обов'язків, передбачених контрак­том, у результаті якого для Товариства настали значні нега­тивні наслідки (зазнано збитків, сплачено штрафи, потерпіла честь фірми тощо);

            3) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації.

8.5. Головний бухгалтер може з власної ініціативи розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

            1) у разі систематичного невиконання Генеральним дирек­тором обов'язків за контрактом або прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію і права Головного бухгалтера, втручаються до його оперативно-розпорядчої ді­яльності, можуть призвести або призвели до несприятливих економічних результатів діяльності Товариства;

            2) у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають ви­конанню обов'язків за контрактом та інших поважних при­чин.

Цей пункт має два варіанти.

Головний бухгалтер має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Генерального директора за ________ міс. (1-й варіант);

в інших випадках Головний бухгалтер не має права за своєю ініціативою розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. За порушення цього зобов'язання Головний бухгалтер сплачує Товариству неустойку в розмірі винагороди за кіль­кість повних місяців, що лишились до закінчення терміну дії контракту (визначеного порядком, передбаченим цим контрактом для обчислювання розміру вихідної допомоги), але не менш як ________ грн.

_______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші заходи відповідальності: повернення позик,_______________________________________________________________________________________

виданих раніше, позбавлення інших благ і пільг)

8.6. При залишенні посади Головному бухгалтерові випла­чується вихідна допомога в розмірі:

            винагороди за 12 міс. - при припиненні контракту за підста­вами, передбаченими у підпунктах 1,2 пункту 8.3, підпунктах 1,2 пункту 8.5 цього контакту;

            винагороди за 1 міс. - при припиненні контракту за підста­вами, передбаченими пунктом 8.4 цього контракту;

            винагороди за 2 міс. - при припиненні контракту з усіх інших підстав.

8.7. У разі залишення Генеральним директором посади з будь-яких підстав цей контракт припиняє свою дію через 2 міс. після залишення своєї посади Генеральним директором.

Трудові стосунки Головного бухгалтера з Товариством про­довжуються, якщо новим Генеральним директором у зазначе­ний термін підтверджені умови цього контракту або з Голо­вним бухгалтером укладено новий контракт.

Якщо контракт з Головним бухгалтером розривається до­строково через дострокове залишення посади Генеральним директором. Головному бухгалтерові виплачується вихідна допомога розміром винагороди за __________ міс.

8.8. Якщо розірвання контракту виконується за підставами, передбаченими у контракті, але не встановленими законодав­ством, у трудовій книжці Головного бухгалтера як підстава для звільнення зазначається пункт Основ законодавства про працю, за угодою сторін.

8.9. Розмір вихідної допомоги визначається на основі се­редньомісячної винагороди.

Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 сум усіх грошових виплат, нарахованих Головному бухгал­терові у зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній період перед залишенням посади повний календар­ний рік роботи.

Якщо Головний бухгалтер відпрацював до залишення поса­ди менше одного календарного року, середньомісячна вина­города обчислюється діленням суми всіх отриманих ним гро­шових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без урахування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).

8.10. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Головним бухгалтером, виплата йому вихідної допомоги і компетенції за невикористану відпустку виконуються не піз­ніше як через два тижні після визначення цих сум.

8.11. При залишенні Головним бухгалтером посади Гене­ральний директор видає йому рекомендацію, що містить у собі характеристику його ділових якостей.

8.12. ___________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

9. ТЕРМІН ДІЇ І ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

9.1. Цей контракт діє з _______________ р. до _______________ р.

9.2. 3 метою перевірки здатності виконання Головним бух­галтером передбачених цим контрактом обов'язків установ­люється випробування терміном на ________ міс. з початку дії контракту.

На період випробування Головний бухгалтер виконує обов'язки за контрактом у повному обсязі.

Якщо Генеральний директор визнає результати випробу­вання незадовільними, він не пізніше 10 днів після закінчення терміну випробування має право розірвати з Головним бухгалтером цей контракт. При цьому Генеральний директор не зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення.

Якщо у згаданий термін Генеральний директор не викорис­тає своє право на розірвання контракту. Головний бухгалтер вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.

9.3. Трудова книжка Головного бухгалтера зберігається і ведеться у Товаристві.

9.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденцій­ності умов цього контракту, крім випадків, коли: сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього правила; сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються працівники Товариства й інші особи у зв'язку з необхідністю виконання контракту. При цьому умови цього контракту, що стосуються окрім сторін інших підрозділів, служб, службових осіб та інших праців­ників Товариства, доводяться до їхнього відома розпоряджен­ням Генерального директора, крім умов про оплату праці Го­ловного бухгалтера і його соціально-побутового забезпечення;

сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

9.5. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на То­вариство, установчим договором і Статутом Товариства, а та­кож документами, виданими Генеральним директором у ме­жах своєї компетенції.

9.6.____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

 

10. АДРЕСИ СТОРІН І ІНШІ ВІДОМОСТІ

10.1. Відомості про Товариство:

повна назва _____________________________________________________________________________

адреса__________________________________________________________________________________

телефон Генерального директора __________________________________________________________

розрахунковий рахунок № ______________________ у________________________________________

10.2. Відомості про Головного бухгалтера:

домашня адреса _________________________________________________________________________

домашній телефон _______________________________________________________________________

робочий телефон ___________________________________________________________ паспорт - серія __________ № __________________________________________ виданий "____" _______________р. _______________________________________________________________________________________

 (зазначити орган, що видав паспорт)

підстави для пільг з оподаткування і інших пільг _____________________________________________

 (зазначити відомості про кількість дітей, утриманців тощо)

10.3. Цей контракт складено у двох примірниках - по одно­му для кожної сторони.

10.4.___________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші відомості,

_______________________________________________________________________________________

наприклад, перелік додатків до контракту, якщо вони наявні)

 

 

Генеральний директор

Головний бухгалтер


Теги документа: контракт бухгалтерський облік підприємство бухгалтер

Скачать Контракт між підприємством та головним бухгалтером на організацію і ведення бухгалтерського обліку
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 875     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>