Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Строковий трудовий контракт з заступником директора

Строковий трудовий контракт з заступником директора

раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4 (5)     Загружен: 1235     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Строковий трудовий контракт з заступником директора Срочный трудовой контракт с заместителем директора
Скачать Строковий трудовий контракт з заступником директора бесплатно

 

 

КОНТРАКТ

з Заступником Директора по _____________________

 

м. ______________

______________ р.

 

Підприємство ______________ , іменований далі РОБОТОДАВЕЦЬ, в особі Генерального Директора __________, з одного боку, та

 громадянин _____________________, іменований далі ПРАЦІВНИК, з другого боку, уклали цей Договір про таке:

гр. ____________ призначається на посаду Заступника Генерального Директора "___________" з питань_____________ на термін з ___________ по ______________________-

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Працівником і Роботодавцем.

За цим контрактом Працівник зобов'язується безпосередньо здійснювати організацію роботи по забезпеченню безпеки на Підприємстві, а також поточне керівництво ________________ (назва ділянок, відділів), а Роботодавець зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Працівника.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права та обов’язки Роботодавця

2.1.1. Роботодавець організує працю Працівника, забезпечує безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, а також:

 • визначає головні напрямки діяльності та функціональних обов’язків Працівника;
 • звільняє Працівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Працівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;
 • знайомить Працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • інструктує Працівника по безпеці праці та протипожежній безпеці, виробничій санітарії;
 • виплачує щомісячну платню __________кожного місяця в розмірі__________ грн. За якісну працю Роботодавець вправі виплачувати преміальні виплати.

2.1.2. Роботодавець має право вимагати від Працівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління означеною ділянкою.

2.1.3. Роботодавець може делегувати окремі свої повноваження Працівнику. Передача повноважень може здійснюватись шляхом укладання додаткової угоди до контракту.

 

2.2. Права та обов’язки працівника

2.2.1. Зобов’язання Працівника:

 • виконує рішення Роботодавця;
 • забезпечує безпеку та охорону об’єктів Підприємства як фізично, так і інформаційно;
 • організує виконання виробничих програм, договірних і інших зобов’язань, що взяті Підприємством;
 • організує інформаційне забезпечення діяльності Роботодавця;
 • організує забезпечення Роботодавця кваліфікованими кадрами;
 • організує створення нормальних, безпечних і сприятливих умов для роботи на Підприємстві;
 • виконує інші обов’язки з організації забезпечення діяльності Підприємства згідно з рішенням Роботодавця;
 • дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • в разі виробничої потреби, виконувати інші доручення Роботодавця;
 • оберігати власність Роботодавця.
 • організує збереження та ефективне використання майна Підприємства.

2.2.2. Працівник зобов`язаний не розголошувати комерційну таємницю Роботодавця та конфіденційну інформацію.

2.2.3. Працівник розробляє та представляє для затвердження Роботодавцю проекти та плани забезпечення всебічної безпеки Підприємства.

2.2.4. За дорученням Роботодавця Працівник веде переговори з органами влади, іншими контролюючими органами, з питань отримання дозволів, ліцензій, та інш., що сприяє нормальній діяльності Підприємства.

2.2.5 Працівник зобов’язаний інформувати Роботодавця щодо виконання його доручень. По завершенні виконання доручення Роботодавця (певної роботи), представити детальний звіт з додатками підтверджуючих документів як фінансових, так і іншого характеру. Працівник зобов’язаний негайно сповіщати Роботодавця про обставини, що перешкоджають якісному (своєчасному) виконанню доручень.

2.2.6. Працівник зобов’язаний нести відповідальність (у тому числі і повну матеріальну) за збереження документів, матеріальних та грошових цінностей, що передані Роботодавцем для виконання доручення. По завершенні виконання доручення Працівник зобов’язаний передати Роботодавцю, все отримане у зв’язку з виконанням доручення.

2.2.7. Працівник здійснює співбесіди з кандидатами на роботу до Роботодавця, про що складає відповідні звіти і подає Роботодавцю для затвердження.

Працівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів.

 

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Працівнику встановлюється:

 • посадовий оклад (по часова ставка) у розмірі _______ на місяць, або у розмірі _______ за 1 годину роботи.

3.2. Роботодавець може застосовувати систему преміювання в разі якісного виконання завдань виробництва з боку Працівника за підсумками роботи за місяць, квартал, рік в розмірі _________відсотка від основної платні чи одноразово в розмірі, встановленому Роботодавцем.

3.3. В разі тимчасової непрацездатності Працівника на протязі терміну, який не перебільшує строк встановлений діючим законодавством (ст.40 КЗпП України), Працівник одержує по лікарняним листам платню в розмірі тарифної ставки.

3.4. Крім того Працівнику виплачуються:

 • винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на Підприємстві положення;
 • винагорода за вислугу років відповідно до діючого на Підприємстві положення;
 • винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялись за додатковою угодою до контракту у розмірах, визначених додатковими угодами;

3.3. Умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи:

3.3.1 Умови зниження:

 • у разі одноразового порушення Працівником обов'язків, передбачених контрактом;

- ___________________________________________________________________________________

3.4.2. Умови підвищення:

___________________________________________________________________________________

 (зазначити підстави і розмір підвищення)

 

4. РОБОЧИЙ ЧАС

4.1. Особливості режиму робочого часу встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку. Працівник має право на перерву під час роботи, вихідні дні та щорічну відпустку.

4.2.       Перерва під час роботи встановлюється ____ год. з ____год. до ___ год.

4.3.       Вихідні дні встановлюються в разі потреби по узгодженому графіку.

4.4. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю ___________ робочих днів.

4.5. Працівник визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та завершення, поділу її на частини і т.п.), за погодженням з Роботодавцем.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Працівник несе відповідальність згідно діючого законодавства та цього контракту.

5.2. Працівник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Роботодавцю, в наслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків. Підставою для притягнення Працівника до матеріальної відповідальності є наявність прямої дійсної майнової чи моральної шкоди, заподіяної Роботодавцю. Працівник зобов’язаний укласти з Роботодавцем договір про повну матеріальну відповідальність, який є невід’ємною частиною цього контракту.

5.3. Працівник несе відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів, в тому числі при їх виготовлені, інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших товарів, виданих Роботодавцем Працівникові в користування.

5.4. Розмір заподіяної Роботодавцю матеріальної шкоди визначається за фактичними втратами на підставі діючих в момент заподіяння шкоди ринкових цін . Працівник зобов’язаний відшкодувати вартість втрат в трикратному розмірі. При цьому, Роботодавцю надається право відшкодувати збитки шляхом їх утримання з заробітної плати Працівника на підставі наказу та письмового пояснення Працівника.

 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за згодою сторін, складеною у письмовій формі.

6.2.       Цей контракт припиняється:

 • після закінчення терміну дії контракту;
 • за згодою сторін;
 • з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (ст.40 , 41 КЗпП України) та цим контрактом;
 • з ініціативи Працівника у випадках передбачених законодавством (ст.38 , 39 КЗпП України) та цим контрактом, при цьому Працівник зобов’язаний відшкодувати збитки Роботодавця, пов’язані з навчанням Працівника специфіці роботи у Роботодавця, та з придбанням для нього спеціального одягу, тощо.
 • з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

6.3. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту з ініціативи Роботодавця, не передбачені чинним законодавством:

 • при одноразовому грубому порушені Працівником правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки, виробничої санітарії;
 • у разі систематичного невиконання Працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;
 • у разі одноразового грубого порушення Працівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для Роботодавця настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи і т.п.);
 • при нанесені Працівником Роботодавцю матеріальної шкоди, якщо ці дії потягли за собою втрату довіри з боку Роботодавця;
 • у зв’язку з виявленою невідповідальністю Працівника виконуваній роботі при одноразовому грубому порушені трудової дисципліни, одноразовому невиконанні норм виробітку та брак в роботі, відсутності довідки медичної установи про відповідний для роботи з ____________ стан здоров’я.

У разі розірвання контракту з причин обумовлених п.5.3. цього контракту, Працівник відшкодовує Роботодавцю прямі дійсні збитки, на умовах передбачених цим контрактом . Контракт розривається з попередженням відповідної сторони за 30 календарних днів.

6.4. Працівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

 • у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом.

6.5. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за згодою Сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.

6.6. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Працівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Строк дії контракту встановлюється з _____________ по___________.

Контракт набуває чинності з моменту укладання з Роботодавцем договору про повну матеріальну відповідальність та надання Працівником довідки медичного закладу про відповідний для роботи з ________ стан здоров’я.

7.2. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

Додатки до контракту:

 • договір про повну матеріальну відповідальність;
 • медична довідка
 • _______________________________________________________________________
 • _______________________________________________________________________

7.3. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7.4. Цей контракт укладено в м. Києві в двох примірниках, які зберігаються у кожній із сторін і мають однакову юридичну силу

 

З правилами внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки ознайомлений:

 

__________________р.       _______________/_______________/

                                                                                 

 РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН


Теги документа: контракт директор заступник трудовий

Скачать Строковий трудовий контракт з заступником директора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4 (5)     Загружен: 1235     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>