Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на надання телекомунікаційних послуг електрозв’язку з захищеного доступу до мережі інтернет

Договір на надання телекомунікаційних послуг електрозв’язку з захищеного доступу до мережі інтернет

раздел Послуги / Услуги
раздел Інтернет / Интернет
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 383     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на надання телекомунікаційних послуг електрозв’язку з захищеного доступу до мережі інтернет Договор на предоставление телекоммуникационных услуг электросвязи с защищенного доступа к сети интернет
Скачать Договір на надання телекомунікаційних послуг електрозв’язку з захищеного доступу до мережі інтернет бесплатно

 

ДОГОВІР

на надання телекомунікаційних послуг електрозв’язку

з захищеного доступу до мережі інтернет

 

м.______________

______________р.

 

_____________________________________, у подальшому Оператор, в особі Генерального директора ____________________________________, діючого на підставі Статуту, зареєстрованого _________ р. у _______________________________районній державній адміністрації з однієї сторони, та

_________________________________ у подальшому Абонент, в особі __________________________, що діє на підставі __________________, з другої сторони, надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

 

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах, які викладені в даному Договорі, Оператор надає телекомунікаційні послуги електрозв’язку з доступу до мережі Інтернет (надалі - Послуги) (відповідно до ДК 016-97 код 64.20.1, назва якого: послуги з передавання даних та повідомлень) за переліком, а  Абонент приймає ці Послуги та сплачує за них за тарифами, викладеними у  Додатку 2, який є невід'ємною частиною даного Договору.

1.2. Сторони домовились, що у даному Договорі терміни вживаються у наступному визначенні:

1.2.1. Інтернет – всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

1.2.2. Виділена лінія – фізична лінія, що зарезервована для виключного використання АБОНЕНТОМ без комутації;

1.2.3. DNS (Domain Name System) – служба імен доменів – механізм, що використовується в мережі Інтернет та встановлює відповідність між чисельними IP-адресами та текстовими іменами;

1.2.4. Домен – ім’я комп’ютера чи мережі в Інтернет;

1.2.5. IP-адреса – визначений чинними в мережі Інтернет міжнародними стандартами цифровий ідентифікатор, що однозначно ідентифікує комп’ютер, маршрутизатор чи мережу в Інтернет;

Маршрутизація – процес вибору шляху для передачі інформації в мережі;

1.2.6. AS (Autonomous System) – автономна система – сукупність маршрутизаторів , які мають єдине адміністративне керування та взаємодіють, використовуючи загальний протокол внутрішньої маршрутизації;

1.2.7. Спам - масова розсилка за допомогою електронної пошти або інших засобів персонального обміну інформацією по волі відправника, заздалегідь не запрошуваних одержувачами електронних повідомлень.

1.2.8. Мережевий ідентифікатор - індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню та/або Абоненту в Інтернет.

 

РОЗДІЛ 2. УМОВИ ОПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість цього Договору, відповідно до протоколу погодження договірної ціни (Додаток 1 до Договору, який є невід’ємною його частиною), складає ________ грн.  (____________________.), у тому числі ПДВ (20%) ___________________________ грн. (_________________________________).

2.2. Ціна Послуг, що надаються за цим Договором, за місяць становить ____________ грн. (______________________), у тому числі ПДВ (20%) _____________ грн. (______________________).

2.3. Оплата за надання Послуг здійснюється в національній валюті України на поточний рахунок Оператора за тарифами і переліком видів телекомунікаційних послуг електрозв’язку (Додаток 1 до даного Договору).

2.4. Оператор подає Абоненту рахунки для оплати та акти приймання-передачі Послуг до 3 числа місяця, наступного за звітним, у якому зазначені Послуги, які були надані. Послуги вважаються прийнятими Абонентом у повному обсязі та без зауважень у разі відсутності письмових заяв з боку Абонента щодо якості наданих послуг до 5 (п’ятого) числа місяця наступного за звітним.

2.5. Абонент здійснює оплату наданих Послуг до 10 (десятого) числа місяця наступного за місяцем у якому були надані послуги, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Оператора. У платіжному дорученні на оплату послуг Абонент зазначає номер і дату Договору та номер і дату рахунку-фактури, за яким сплачуються Послуги.

2.6. Тарифи на послуги електрозв’язку можуть змінюватися на підставі прийнятих законодавчих, нормативних документів України, про що Оператор повідомляє Абонента письмово, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати введення нових тарифів. Зміна тарифів оформляється додатковою угодою.

2.7. Тимчасові і разові послуги, які не внесені до Переліку видів послуг електрозв’язку, надаються на підставі додаткових угод до цього Договору.

2.8. Оператор зменшує розмір місячної абонентської плати за доступ до мережі Інтернет у разі настання випадків, передбачених пунктом 4.2 цього Договору, пропорційно до кількості днів, протягом яких послуги не надавалися.

 

РОЗДІЛ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Оператор має право:

3.1.1. Надсилати Абоненту у разі несплати заборгованості понад 30 календарних днів письмове попередження про призупинення надання Послуг, якщо заборгованість не буде погашена протягом 30 календарних днів.

3.1.2. Якщо Абонент протягом 30 календарних днів після одержання письмового попередження не погасив заборгованість, Оператор має право призупинити надання йому Послуг.

Повторне підключення до мережі зв’язку (далі мережа) здійснюється протягом 1 доби (за винятком вихідних та святкових днів) після погашення заборгованості та внесення плати за окремими рахунками згідно з тарифами за повторне підключення.

3.1.3.  Встановлювати додаткове обладнання та підключати його до мережі згідно з умовами Додаткових угод або окремих Договорів.

3.1.4.  Проводити регламентні профілактичні роботи на власній інфраструктурі, протягом яких Абонент не буде мати змогу повною мірою користуватись послугами, але за умови виконання наступних вимог:

            - профілактичні роботи проводяться виключно в строк з 21.00 до 06.00 годин, як правило, у вихідні та святкові дні;

            - загальний строк профілактичних робіт не має перевищувати 8 годин на місяць;

            - з приводу здійснення профілактичних робіт Оператор електронним листом або факсом попереджає Абонента за адресою, що зазначена у Додатку 2, не менш ніж за 72 години до початку таких робіт.

3.2. Оператор зобов'язаний:

3.2.1. Надати послуги за цим Договором після підписання Договору.

3.2.2. Забезпечувати безперебійне і якісне надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

3.2.3. У випадку появи технічних ушкоджень каналу зв'язку, викликаних діями Оператора, що призвели до зникнення зв’язку, Оператор повинен протягом 1 доби письмово повідомити Абонента про факт зникнення зв’язку та відновити роботу каналу зв’язку у строк, який не повинен перевищувати 1 доби.

3.2.4. Проводити перерахунок абонентської плати, якщо пошкодження мережі сталося не з вини Абонента та не було усунуто протягом 1 доби і більше або якщо профілактичні роботи тривають більше визначеного у п. 3.1.4. строку.

3.2.5. Про кожен випадок пошкодження обладнання, яке забезпечує надання Послуг, повинен бути складений двосторонній акт між Абонентом та Оператором з зазначенням причин та винної сторони.

3.2.6. Вживати заходів з захисту мережі від сторонніх осіб.

3.2.7. Щомісячно до 3 числа місяця, наступного за звітним, надавати Абоненту рахунки за надання послуг в мережі.

3.2.8. В разі отримання від Абонента повідомлення про переїзд його до іншого приміщення, повідомити Абонента про можливості перенесення обладнання протягом 30 днів з дати отримання такого повідомлення. Конкретні умови перенесення обладнання оговорюються в окремій угоді. На час переїзду Абонента до нового приміщення надання Послуг припиняється, і оплата Послуг не здійснюється.

3.2.9. Повідомляти Абонента про зміну поштових або платіжних реквізитів, зміну назви та інші зміни.

3.3. Абонент має право:

3.3.1. У повній мірі користуватись Послугами, що надаються за цим Договором.

3.3.2. На перерахунок абонентської плати, якщо пошкодження мережі сталося не з вини Абонента та не було усунуто протягом 1 доби і більше або якщо профілактичні роботи тривають більше визначеного у п. 3.1.4. строку.

3.3.3. У разі відсутності потреби в Послугах відмовитись від їх отримання та припинити дію Договору. Дату відмови повідомити Оператору у письмовій формі не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії Договору.

3.3.4. Користуватися додатковими (сервісними) видами Послуг, які надаються Оператором, шляхом укладання додаткових угод.

3.3.5. Укладати додаткові угоди з Оператором.

3.3.6. Відмовитись від отриманих послуг та припинити дію цього Договору шляхом його розірвання, письмово попередивши про це Оператора за 30 (тридцять) календарних днів до припинення користування Послугами. Для розірвання Договору за своєю ініціативою Абонент направляє Оператору лист за підписом уповноваженої посадової особи. У цьому випадку кінцевий розрахунок здійснюється після закінчення останнього розрахункового періоду, на який припадає дата розірвання даного Договору.

3.4. Абонент зобов'язаний:

3.4.1. Своєчасно сплачувати рахунки за надані Послуги відповідно до умов цього Договору.

3.4.2. У разі виявлення пошкоджень засобів і кабелів електрозв’язку, порушень печаток та пломб на вказаних засобах повідомити Оператора протягом 3 днів з дати виявлення.

3.4.3. Не допускати, на своїй території, самовільного підключення до мережі стороннього обладнання.

3.4.4. Не допускати використання мережевих ідентифікаторів інших осіб.

3.4.5. Не допускати фальсифікування мережевих ідентифікаторів та використання неіснуючих.

3.4.6. Не допускати замовлення та випадків пропонування розсилки спаму, розсилати спам тощо.

3.4.7. Не допускати використання мережі для навмисного створення незручностей та перешкод у нормальному користуванні мережею іншим Абонентам.

3.4.8. Не перешкоджати виконанню профілактичних та ремонтних робіт в мережі за умови виконання Оператором вимог п. 3.1.4. цього Договору.

3.4.9. Не виконувати самостійно ремонтні роботи в мережі.

3.4.10. Абонент під час ремонту, надбудови, знесення і спорудження будинків (будівель) та інших робіт повинен вживати запобіжних заходів та своєчасно сповіщати Оператора про ці роботи.

3.4.11. У місячний строк повідомити Оператора про зміну адреси та переїзд до нового приміщення.

3.4.12. Забезпечувати збереження обладнання, розташованого на території Абонента.

3.4.13. Відшкодувати Оператору в разі пошкодження, втрати або крадіжки обладнання, з вини Абонента, його вартість або ремонт.

3.4.14. У разі змін даних про Абонента, наведених у додатку 3, протягом 30 календарних днів письмово надати Оператору оновлені дані відповідно до форми додатку 2.

3.4.15. Повідомляти Оператору про зміну поштових або платіжних реквізитів, зміну назви та інші зміни.

3.4.16. Всі запити, пов’язані з виконанням зобов'язань по Договору, надсилати Оператору у письмовій формі через пошту та засобами електронної пошти на адреси згідно з даними Додатку 3.

 

РОЗДІЛ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору згідно із законодавством України та умовами даного Договору.

4.2. Абонентська плата не нараховується:

- за весь період проведення профілактичних робіт, якщо він перевищує строк, визначений у п. 3.1.4.;

- за весь період усунення пошкоджень, передбачених пунктом 3.2.3 Договору, у разі перевищення  встановленого Договором строку;

- за період отримання послуг з якістю, яка не відповідає чинним стандартам, нормативно-технічним вимогам та технічним вимогам, визначеним в Додатку 1.

4.3. Оператор сплачує Абоненту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від добового розміру абонентської плати за кожну добу перевищення контрольного терміну усунення пошкоджень, передбачених пунктом 3.2.3, але не більш як за три місяці.

4.4. У випадку несплати рахунків у встановлені даним Договором терміни, Абонент сплачує Оператору за його вимогою пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня, від суми несплаченого рахунка/рахунків, за кожний день прострочення, з урахуванням індексу інфляції.

4.5. У випадку невиконання або неналежного виконання Оператором своїх зобов’язань, згідно з п. 3.2.2., Оператор здійснює повернення Абоненту суми абонентської плати за період неналежного виконання зобов’язань, шляхом коригування рахунку на майбутній період.

4.6. За навмисне або ненавмисне втручання Абонента в роботу системи, що вплинуло на якість наданих Послуг іншим абонентам системи, і/чи знищило інформацію інших абонентів, Абонент відшкодовує Оператору збитки, заподіяні таким втручанням, у повному обсязі.

4.7. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за затримки та перебої в роботі, які відбуваються прямо чи опосередковано з причини, яка знаходиться поза сферою контролю з боку Оператора.

4.8. У випадку коли невиконанням або неналежним виконанням умов даного Договору будь-якою із Сторін понесені прямі збитки, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі прямі збитки у повному обсязі.

4.9. Дострокове розірвання Договору з вини Абонента не звільняє Абонента від сплати обов’язкових платежів по даному Договору, погашення заборгованості тощо.

 

РОЗДІЛ 5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили (обставини, які виникають внаслідок подій екстраординарного характеру, які не можуть бути передбачені та яким Сторони не можуть запобігти), а саме: війни, страйків, саботажів, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, а також пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин за умови, що ці обставини впливають на виконання договірних зобов’язань.

5.2. При виникненні обставин непереборної сили Сторона, для якої їх виникнення перешкоджає виконанню своїх обов’язків за цим Договором, зобов’язана протягом 7 днів письмово проінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин. Доказом дії обставин непереборної сили є документи, видані Торгово-промисловою Палатою України або відповідним уповноваженим державним органом.

5.3. Якщо повідомлення про обставини непереборної сили відсутнє, Сторони втрачають право посилатися на них, у разі невиконання своїх зобов’язань за цим Договором.

5.4. Термін виконання Стороною зобов’язань за цим Договором відсувається відповідно часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили та їх наслідки.

5.5. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, як за 30 днів до розірвання. У цьому разі Сторони проводять відповідні взаєморозрахунки.

 

РОЗДІЛ 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, такі розбіжності передаються на розгляд до господарського суду у відповідності із законодавством України.

 

РОЗДІЛ 7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з ___________ р. та діє до ___________ р.

7.2. Зміни та доповнення до даного Договору здійснюються тільки в письмовій формі шляхом укладання додаткових угод до даного Договору.

7.3. Всі Додатки до даного Договору є його невід’ємними частинами та вступають в дію після підписання Договору обома Сторонами.

7.4. Після підписання Договору всі попередні переговори і листування між Сторонами, які стосуються предмету Договору, втрачають силу.

7.5. Сторони зобов’язуються протягом 30 календарних днів повідомляти одна одну про зміну своїх юридичних адрес, місце розташування та інших реквізитів.

7.6. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають рівну юридичну чинність.

7.7. Усі питання та умови, що не врегульовані даним Договором, вирішуються у порядку, передбаченому законодавством України.

 

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід’ємною частиною цього Договору є:

            Додаток 1 –  Протокол-угода про договірну ціну.

            Додаток 2 –  Опис та вартість послуг.

            Додаток 3 –  Відповідальні представники Сторін.

ЮРИДИЧНІ  АДРЕСИ  ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

Додаток 1

до Договору №___ від ___________ р.

 

 

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни надання телекомунікаційних послуг електрозв’язку

з доступу до мережі Інтернет

 

Ми, що підписалися нижче,

за Абонента: _______________________________________________________________

за Оператора:  ______________________________________________________________

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про договірну ціну за надання Послуг за Договором в сумі:

_________ грн.  (________________), у тому числі ПДВ (20%) _________ грн. (_________________).

 

Цей Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Абонентом та Оператором.

 

Від Абонента _______________

 

Від Оператора_______________

 

 

 

Додаток 2

до Договору №___ від ___________ р.

 

 

ОПИС та вартість послуг

 

Найменування послуги

К-сть

Вартість, грн.,

без ПДВ

ПДВ (20%), грн.

Сума, грн.

з ПДВ

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від Абонента _______________

 

Від Оператора_______________

 

 

Додаток 3

до Договору №___ від ___________ р.

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ ОПЕРАТОРА

 

Питання

П.І.Б.

Телефон

Адреса e-mail

1

Адміністративні

 

 

 

2

Фінансові

 

 

 

3

Технічні (цілодобово)

 

 

 

4

Факс

 

 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ АБОНЕНТА

 

Питання

П.І.Б.

Телефон

Адреса e-mail

1

Адміністративні

 

 

 

2

Технічні

 

 

 

3

Факс

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Від Абонента _______________

 

Від Оператора_______________

Скачать Договір на надання телекомунікаційних послуг електрозв’язку з захищеного доступу до мережі інтернет
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 383     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>