Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на надання послуг конфіденційного зв’язку

Договір на надання послуг конфіденційного зв’язку

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 325     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на надання послуг конфіденційного зв’язку Договор на предоставление услуг конфиденциальной связи
Скачать Договір на надання послуг конфіденційного зв’язку бесплатно

 

ДОГОВІР 

на надання послуг конфіденційного зв’язку

 

м.______________

______________р.

 

____________________________________, у подальшому Оператор, в особі Генерального директора ____________________________________, діючого на підставі Статуту, зареєстрованого _________ р. у _______________________________ районній державній адміністрації з однієї сторони, та

________________________________ у подальшому Абонент, в особі __________________________, що діє на підставі __________________, з другої сторони, надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах, які викладені в даному Договорі, Оператор надає послуги конфіденційного зв’язку (надалі Послуги), а Абонент приймає ці Послуги та сплачує за них за тарифами, які складено відповідно до Наказу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Служби безпеки України (далі ДСТСЗІ СБУ) від 19.12.2005 р № 147 “Про затвердження Змін та доповнень до наказу ДСТСЗІ СБ України від 14.07.2004 р. № 56”, згідно з Додатком № 1, який є невід’ємною частиною цього Договору.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Оператор має право:

2.1.1. Змінювати ціни і тарифи на послуги конфіденційного зв’язку в межах затверджених граничних тарифів.

2.1.2. Відключати пристрої самовільно підключені сторонніми особами до мережі конфіденційного зв’язку (далі – мережа).

2.1.3. Надсилати Абоненту у разі несплати заборгованості понад 30 календарних днів письмове попередження про призупинення надання Послуг, якщо заборгованість не буде погашена протягом 30 календарних днів.

2.1.4. Якщо Абонент протягом 30 календарних днів після одержання письмового попередження не погасив заборгованість, Оператор має право призупинити надання йому Послуг. Повторне підключення до мережі здійснюється протягом 1 доби (за винятком вихідних та святкових днів) після погашення заборгованості.

2.1.5. Призупиняти надання Послуг у разі порушення Абонентом договірних зобов’язань, передбачених п. 2.4 цього Договору.

2.1.6. Встановлювати додаткове обладнання та підключати його до мережі відповідно до Додаткових угод або окремих Договорів.

2.1.7. Здійснювати  профілактичні технічні роботи  відповідно до п. 2.2.3.

2.2. Оператор зобов’язаний:

2.2.1. Забезпечувати безперебійне і якісне надання Послуг відповідно до умов цього Договору. Якість Послуг за цим Договором повинна відповідати встановленим технічним вимогам, Державним стандартам України та вимогам, що звичайно ставляться до послуг відповідного характеру.

2.2.2. У випадку появи технічних ушкоджень каналу зв’язку, викликаних діями Оператора, що призвели до зникнення зв’язку, Оператор повинен письмово повідомити Абонента про факт зникнення зв’язку та відновити роботу каналу зв’язку у строк, який не повинен перевищувати 5 діб.

2.2.3. У випадку виконання робіт, вказаних у п.2.1.5., Оператор зобов’язаний не менш ніж за 3 доби до початку проведення таких робіт письмово попередити відповідальних осіб Абонента (Додаток № 2).

2.2.4. Проводити перерахунок абонентської плати, якщо пошкодження мережі сталося не з вини Абонента.

2.2.5. Про кожен випадок пошкодження обладнання, яке забезпечує надання Послуг, повинен бути складений двосторонній акт між Абонентом та Оператором з зазначенням причин та винної сторони.

2.2.6. Вживати заходів з захисту мережі від сторонніх осіб.

2.2.7. Надавати Абоненту рахунки за надання Послуг в мережі.

2.2.8. У разі отримання від Абонента повідомлення про необхідність перенесення абонентського пункту до іншого місця Оператор повідомляє Абонента про можливість перенесення протягом 30 календарних днів з дати отримання такого повідомлення. Конкретні умови оговорюються в окремих Договорах. На час переїзду Абонента до нового приміщення надання Послуг за цим Договором припиняється.

2.3. Абонент має право:

2.3.1. Користуватись Послугами, що надаються за цим Договором.

2.3.2.. Безоплатно отримувати від Оператора вичерпну інформацію щодо якості, вартості та порядку надання Послуг, а також щодо тарифів на послуги.

2.3.3. На перерахунок абонентської плати, якщо пошкодження мережі сталося не з вини Абонента .

2.3.4. У разі відсутності потреби в Послугах відмовитись від їх отримання та припинити дію Договору. Дату відмови повідомити Оператору письмово не пізніше ніж за 30 календарних днів.

2.3.5. Користуватися додатковими (сервісними) видами послуг, які надаються Оператором.

2.3.6. Укладати додаткові угоди з Оператором.

2.4. Абонент зобов’язаний:

2.4.1. Своєчасно сплачувати рахунки за надані Послуги відповідно до умов цього Договору.

2.4.2. У разі виявлення пошкоджень засобів і кабелів спеціального зв’язку, порушень печаток та пломб на вказаних засобах інформувати Оператора протягом 3 днів з дати виявлення.

2.4.3. Не допускати на своїй території самовільного підключення до мережі стороннього обладнання.

2.4.4. Не допускати використання мережі для навмисного створення незручностей та перешкод у нормальному користуванні мережею іншим Абонентам.

2.4.5. Не перешкоджати виконанню профілактичних та ремонтних робіт в мережі за умови виконання Оператором вимог п.2.2.3. цього Договору.

2.4.6. Не виконувати самостійно ремонт мережі.

2.4.7. Абонент під час ремонту, надбудови, знесення і спорудження будинків (будівель) та проведення інших будівельних робіт повинен вживати запобіжних заходів для забезпечення збереження і працездатності обладнання мережі та протягом 30 календарних днів сповістити Оператора про ці роботи.

2.4.8. Повідомити Оператора про виникнення необхідності перенесення абонентського пункту до іншого місця, та зміну адреси нового приміщення не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати перенесення абонентського пункту.

2.4.9. Забезпечувати збереження обладнання системи конфіденційного зв’язку, розташованого на території Абонента.

2.4.10. Відшкодувати Оператору в разі пошкодження, втрати або крадіжку обладнання, яке належить Оператору, з вини Абонента, його вартість або ремонт.

2.4.11. Надати Оператору дані відповідно до Додатку № 2.

2.4.12. Повідомляти Оператору про зміну поштових або платіжних реквізитів, зміну назви та інші зміни даних з Додатку № 2 протягом 15 календарних днів з дня виникнення вищезазначених змін.

2.4.13. Всі запити, пов’язані з виконанням зобов’язань по Договору передавати Оператору у письмовій формі, особам зазначеним у Додатку № 2.

2.4.14. При експлуатації абонентського пункту дотримуватися вимог "Інструкції адміністратора безпеки _______________________________________".

3. Тарифи на Послуги, вартість Договору, умови оплати та порядок розрахунків

3.1. Тарифи на Послуги, які надаються за цим Договором, наведені в Додатку № 1 до цього Договору. Загальна вартість договору згідно з Додатком № 1 становить _________________________грн. (______________________ грн. __ коп.), в тому числі ПДВ 20% - ______грн.

3.2. Оплата за надані Послуги здійснюється в національній валюті України на розрахунковий рахунок Оператора за тарифами, які наведені в Додатку № 1 до цього Договору.

3.3. Оператор подає Абоненту рахунки для оплати Послуг до 3 числа місяця, наступного за звітним, у якому зазначені Послуги які були надані. Послуги вважаються прийнятими Абонентом у повному обсязі та без зауважень у разі відсутності письмових заяв з боку Абонента щодо якості наданих послуг до 5 (п’ятого) числа місяця наступного за звітним.

3.5. Абонент здійснює оплату наданих Послуг до 10 (десятого) числа місяця наступного за місяцем у якому були надані послуги, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Оператора.

У платіжному дорученні на оплату послуг Абонент зазначає номер і дату Договору та номер і дату рахунку-фактури, за яким сплачуються Послуги.

3.6. Тарифи на послуги конфіденційного зв’язку можуть змінюватися на підставі прийнятих законодавчих, нормативних документів України, про що Оператор повідомляє Абонента письмово, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати введення нових тарифів. Зміна тарифів оформляється додатковою угодою.

3.7. У разі дострокового розірвання Договору сторонами складається відповідний акт і здійснюються взаєморозрахунки.

3.8. Тимчасові і разові послуги, які не внесені до Переліку видів послуг спеціального зв’язку, надаються на підставі додаткових угод до Договору. Оплата тимчасових послуг здійснюється у відповідності до вимог пп. 3.1. – 3.3. цього Договору.

3.9. Оператор зменшує розмір місячної абонентської плати за користування цифровим каналом у разі настання випадків передбачених пунктом 4.2 цього Договору, пропорційно до кількості днів, протягом яких послуги не надавалися.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору згідно із законодавством України та умов даного Договору.

4.2. Абонентська плата за весь час пошкодження мережі не нараховується:

- за весь період проведення профілактичних робіт;

- у разі усунення пошкоджень у роботі мережі;

- за весь час пошкодження мережі;

- за період отримання Послуг з якістю, яка не відповідає чинним стандартам, нормативно-технічним вимогам та умовам надання Послуг згідно з Додатком № 1.

4.3. Оператор сплачує Абоненту за його вимогою пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє у той час від добового розміру абонентської плати за кожну добу відсутності конфіденційного зв’язку, з урахуванням індексу інфляції.

4.4. У випадку несплати рахунків у встановлені даним Договором терміни, Абонент сплачує Оператору за його вимогою пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня, від суми несплаченого рахунка/рахунків, за кожний день прострочення, з урахуванням індексу інфляції.

4.5. За навмисне втручання Абонента в роботу системи, що вплинуло на якість наданих послуг іншим абонентам системи, і/чи знищило інформацію інших абонентів, Абонент відшкодовує Оператору збитки, заподіяні таким втручанням, у повному обсязі.

4.6. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за затримки та перебої в роботі, що відбуваються прямо чи опосередковано з причини, яка знаходиться поза сферою контролю з боку Оператора.

4.7. У випадку, якщо невиконанням або неналежним виконанням умов даного Договору будь-якою із Сторін понесені прямі збитки, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі прямі збитки у повному обсязі.

4.8. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, завданих порушенням Стороною своїх зобов’язань, не звільняє відповідну сторону від необхідності виконання зобов’язань в натурі.

 

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили (обставини, що виникають внаслідок подій екстраординарного характеру, які не можуть бути передбачені та яким Сторони не можуть запобігти), а саме: війни, страйків, саботажів, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, а також пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, видання нормативних актів органів державної влади, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин за умови, що ці обставини впливають на виконання договірних зобов’язань.

5.2. При виникненні обставин непереборної сили Сторона, для якої їх виникнення перешкоджає виконанню своїх обов’язків за цим Договором, зобов’язана протягом 7 днів письмово проінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин. Доказом дії обставин непереборної сили є документи, видані Торгово-промисловою Палатою України або відповідним уповноваженим державним органом.

5.3. Якщо повідомлення про обставини непереборної сили відсутнє, Сторони втрачають право посилатися на них, в разі невиконання своїх зобов’язань за цим Договором.

5.4. Строк виконання Стороною зобов’язань за цим Договором переноситься на строк, протягом якого діяли обставини непереборної сили та їх наслідки.

5.5. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 60 календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитись від цього Договору і не несе відповідальності за таку відмову за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, як за 30 календарних днів до відмови. У цьому разі Сторони проводять відповідні взаєморозрахунки.

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до __________________ р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

6.2. Зміни та доповнення до даного Договору здійснюються тільки в письмовій формі шляхом укладання додаткових угод до даного Договору. Внесення зміни/доповнення в Договір за ініціативою однієї зі Сторін можливе лише за умови згоди на це іншої Сторони.

6.3. Всі Додатки до даного Договору є його невід’ємними частинами та вступають в дію разом з цим Договором.

6.4. Після підписання Договору всі попередні переговори і листування між Сторонами, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.

6.5. Сторони зобов’язуються протягом 10 календарних днів повідомити одна одну про зміну своїх юридичних адрес, місце розташування та інших реквізитів.

6.6. Цей Договір складено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну чинність, та зберігаються - два у Абонента та один у Оператора.

6.7. Усі питання та умови, що не врегульовані даним Договором, вирішуються у порядку, передбаченому законодавством України.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки та розбіжності, які могли б виникнути при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, такі розбіжності передаються на розгляд до господарського суду у відповідності до законодавства України.

8. Додатки до Договору

8.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

8.1.1. Додаток № 1 – Тарифи на Послуги конфіденційного зв’язку.

8.1.2. Додаток № 2 – Відповідальні представники Сторін.

 

ДОДАТОК № 1

до договору на надання послуг конфіденційного зв’язку

від ____________ року

 

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ КОНФІДЕНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

до договору на надання послуг конфіденційного зв’язку

від ____________ року

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ ОПЕРАТОРА

 

Питання

П.І.Б.

Телефон

Адреса e-mail

1

Адміністративні

 

 

 

2

Фінансові

 

 

 

3

Технічні (цілодобово)

 

 

 

4

Факс

 

 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ АБОНЕНТА

 

Питання

П.І.Б.

Телефон

Адреса e-mail

1

Адміністративні

 

 

 

2

Технічні

 

 

 

3

Факс

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Від Замовника _______________

 

Від Виконавця _______________

 

Скачать Договір на надання послуг конфіденційного зв’язку
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 325     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>