Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на надання послуг захищеного зв’язку у спеціальній мережі стільникового зв’язку

Договір на надання послуг захищеного зв’язку у спеціальній мережі стільникового зв’язку

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 400     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на надання послуг захищеного зв’язку у спеціальній мережі стільникового зв’язку Договор на оказание услуг защищенной связи в специальной сети сотовой связи
Скачать Договір на надання послуг захищеного зв’язку у спеціальній мережі стільникового зв’язку бесплатно

 

 

ДОГОВІР

на надання послуг захищеного зв’язку у спеціальній мережі стільникового зв’язку

Національної системи конфіденційного зв’язку

 

м.______________

______________р.

 

____________________________________, у подальшому Провайдер, в особі Генерального директора ____________________________________, діючого на підставі Статуту, зареєстрованого _________ р. у _______________________________ районній державній адміністрації з однієї сторони, та

________________________________ у подальшому Абонент, в особі __________________________, що діє на підставі __________________, з другої сторони, надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах, які викладені в даному Договорі, Провайдер надає послуги захищеного зв’язку у спеціальної мережі стільникового зв’язку Національної системи конфіденційного зв’язку (далі СМСЗ НСКЗ) згідно з переліком, зазначеним у Додатку 5 (надалі Послуги), а Абонент приймає ці Послуги та сплачує за них за тарифами, які складено відповідно до Наказу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Служби безпеки України (далі ДСТСЗІ СБУ) від 19.12.2005 р № 147 “Про затвердження Змін та доповнень до наказу ДСТСЗІ СБ України від 14.07.2004 р. № 56”, згідно з Додатком № 3,4, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Провайдер здійснює:

            - надання Абоненту у тимчасове користування 1 (одного) комплекту спеціального терміналу стільникового зв’язку з функцією криптографічного захисту інформації (далі - Термінал) на умовах, визначених додатком 2 до Договору;

            - забезпечення доступу Терміналу Абонента до отримання послуг зв’язку згідно з тарифним пакетом провайдера мережі стільникового зв’язку загального користування ______________________ (далі - Оператор), відповідно до умов Корпоративної угоди між Оператором та Провайдером від __________ року № ___________________.

1.3. Надання Послуг за цим Договором та нарахування оплати за послуги здійснюється починаючи з дати підписання Актів прийому-передачі обладнання КЗІ у тимчасове користування за кожний телефонний номер окремо та здійснюється з «___»__________20___р до «___»__________20___ р

 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Послуг на 1 (один) термінал згідно з розрахунком (додаток 1) складає:

_________ грн. (______________________), у тому числі ПДВ 20% – _____ грн. (_________________).

2.2. Нарахування оплати за Послуги, надані Абоненту в розрахунковому періоді, здійснюється щомісяця. Кількість та вартість Послуг, наданих Абоненту в розрахунковому періоді, визначаються Провайдером відповідно до показників належних Оператору технічних засобів виміру тривалості, кількості та вартості наданих Послуг.

Розмір оплати складається з вартості фактично наданих Послуг згідно з переліком (додаток 5) та відповідно до тарифів (додатки 3,4).

2.3. Оплата за фактично надані Послуги здійснюється Абонентом щомісячно, до 10 (десятого) числа місяця наступного за місяцем у якому були надані послуги, на підставі рахунків на оплату Послуг, наданих Провайдером, шляхом перерахування безготівкових коштів на поточний рахунок Провайдера, зазначений у пункті 9 цього Договору.

2.4. Вартість Послуг Провайдера може оплачуватись Абонентом авансовим платежем.

2.5. Нарахування оплати за Послуги, надані в мережах іноземних провайдерів під час використання Терміналів поза межами України (далі – міжнародний роумінг), здійснюються за тарифами, передбаченими діючими договорами Оператора з Операторами інших держав. Оплата за користування послугами міжнародного роумінгу нараховується окремо і до абонентської плати не входить.

2.6. У платіжному дорученні на оплату послуг Абонент зазначає номер і дату Договору та номер і дату рахунку-фактури, за яким сплачуються Послуги.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Провайдер має право:

3.1.1. Змінювати вартість Послуг при змінах Оператором вартості тарифного пакету або при зміні граничних тарифів, попередньо письмово повідомивши Абонента з наданням необхідних підтверджуючих документів. При цьому до даного Договору мають бути внесені відповідні зміни шляхом укладання Додаткової угоди.

3.1.2. Змінювати номер телефону з технічних причин, попередньо повідомивши про це Абонента не пізніше, ніж за 30 днів.

3.1.3. Тимчасово припинити надання Послуг Абоненту (попередньо одержавши дозвіл Держспецзв’язку України), якщо Абонент своєчасно не надав Термінали для здійснення зміни ключових даних, або порушив хоча б одну з вимог, передбачених Умовами надання Терміналів у тимчасове користування Абоненту Провайдером (додаток 2).

3.2. Провайдер зобов’язаний:

3.2.1. Надавати Послуги належної якості Абоненту протягом строку дії цього Договору.

3.2.2. Забезпечувати своєчасну генерацію та введення ключових даних, перевірку та підготовку Терміналів до експлуатації в закритому режимі, встановлення режиму розмежування викликів всередині СМСЗ, встановлення режиму доступу до інших мереж. Чергова зміна ключових даних здійснюється Провайдером в порядку, погодженому з Абонентом, після завершення терміну дії ключових документів в Терміналі, який встановлюється Провайдером на підставі рекомендацій Держспецзв’зку України.

3.2.3. У разі встановлення факту компрометації ключових даних проводити позачергову зміну ключових даних в Терміналах. У випадку компрометації ключових даних не з вини Абонента, їх заміну Провайдер здійснює за власний рахунок.

3.2.4. Завчасно повідомляти Абонента про заплановані зміни умов надання Послуг та зміни телефонного номеру.

3.3. Абонент має право:

3.3.1. Користуватись послугами захищеного зв’язку у СМСЗ НСКЗ згідно з переліком (додаток 5).

3.3.2. Безоплатно отримувати від Провайдера вичерпну інформацію щодо якості, вартості та порядку надання Послуг, а також щодо тарифів на послуги.

3.3.3. Вимагати від Провайдера покращення умов надання послуг та усунення перешкод у якісному користуванні.

3.3.4. Вимагати від Провайдера відшкодування збитків у разі порушення Провайдером умов Договору.

3.3.5. Відмовитись від отримання Послуг та припинити дію цього Договору шляхом його розірвання, письмово попередивши про це Провайдера за 30 (тридцять) календарних днів до припинення користування Послугами. Для розірвання Договору за своєю ініціативою Абонент направляє Провайдеру лист за підписом уповноваженої посадової особи. У цьому випадку кінцевий розрахунок здійснюється після закінчення останнього розрахункового періоду, на який припадає дата розірвання даного Договору.

3.4. Абонент зобов’язаний:

3.4.1. Своєчасно сплачувати рахунки за надані Послуги;

3.4.3. Своєчасно повідомляти Провайдера про зміну реквізитів або будь-які інші зміни, пов’язані з наданням Послуг;

3.4.4. Терміново повідомляти Провайдера про втрату або пошкодження Терміналу по телефону _________________ (працює виключно в СМСЗ НСКЗ в закритому режимі) або _____________ з наступним письмовим підтвердженням;

3.4.5. За письмовим повідомлення Провайдера надавати представнику Провайдера Термінали для здійснення зміни ключових даних.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору згідно з чинним законодавством України.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це сталося внаслідок обставин непереборної сили.

4.3. У разі несвоєчасного надання Послуг Провайдер сплачує Абоненту пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від вартості ненаданих Послуг за кожен день порушення, з урахуванням індексу інфляції.

4.4. У разі несвоєчасної оплати за надані Послуги Абонент сплачує Провайдеру пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від вартості заборгованості за кожен день порушення.

4.5. Сплата пені не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов’язань за цим Договором у повному обсязі.

 

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо це невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, а саме: війни, пожежі, повені, землетрусу, блокади та інших незалежних від Сторін обставин, виникнення яких не пов’язано з волею Сторін та які перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.2. У випадку виникнення зазначених у п. 5.1. Договору обставин, Сторони протягом 5 (п’яти) календарних днів письмово повідомляють одна одну про наявність даних обставин.

5.3. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується уповноваженим на те органом.

5.4. Сторона, яка своєчасно і в порядку, передбаченому цим Договором, не сповістила іншу Сторону про виникнення обставин непереборної сили, не може посилатись на ці обставини, виключаючи ті випадки, коли сама обставина перешкодила надсиланню повідомлення.

5.5. Якщо обставини непереборної сили тривають більше місяця, то Сторони можуть відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договором, направивши іншій стороні письмове повідомлення про відмову від виконання зобов’язань.

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Відносини між Провайдером та Абонентом, які прямо не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до законодавства України.

6.2. Жодна із Сторін не має право передавати свої права та зобов’язання за цим Договором третім особам без згоди на це другої Сторони.

6.3. Усі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

6.4 Спори між Сторонами з питань, щодо яких не було досягнуто згоди, розв’язуються згідно з чинним законодавством України.

6.5. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами та діє до __________________________.

6.6. У разі необхідності до Договору можуть укладатися додаткові угоди, які підписуються обома Сторонами. Усі додатки до Договору є його невід’ємною частиною.

6.7. Всі відомості, що стосуються цього Договору та його виконання, є конфіденційною інформацією. Така інформація не підлягає розголошенню або передачі третій стороні без попереднього письмового погодження Сторін, якщо інше не передбачено вимогами чинного законодавства.

6.8. Договір укладено у двох примірниках, українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони. Обидва примірники Договору мають однакову юридичну силу.

 

7. ПОДАТКОВИЙ СТАТУС СТОРІН

7.1. Провайдер - платник податку на прибуток на загальних умовах.

7.2. Абонент - ________________________________________________________.

 

8. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ:

            Додаток 1 - Розрахунок орієнтовної вартості Послуг на ________ рік на 1 аркуші;

            Додаток 2 – Умови надання Терміналів у тимчасове користування Абоненту Провайдером, на 2 аркушах;

            Додаток 3 – Тарифи на послуги СМСЗ НСКЗ, на 1 аркуші;

            Додаток 4 – Витяг з тарифів на послуги стільникового зв’язку, на 1 аркуші;

            Додаток 5 – Перелік послуг захищеного зв’язку, які надаються Провайдером Абоненту у спеціальній мережі стільникового зв’язку Національної системи конфіденційного зв’язку, на 1 аркуші.

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСА, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ДОДАТОК 1

до Договору № __________  від _________ року

 

 

РОЗРАХУНОК

орієнтовної вартості послуг на ________ рік

 

Найменування статті витрат

Вартість Послуг (грн. з ПДВ)

за 1 Термінал на місяць

на 1 рік

1. Плата за Підключення до СМСЗ НСКЗ

(одноразово)

 

 

2. Абонентська плата за послуги СМСЗ НСКЗ,

у тому числі:

 

 

2.1. забезпечення захисту інформації в СМСЗ НСКЗ (п.2 тарифів);

 

 

2.2. вартість тарифного пакету Оператора (п.4 тарифів);

 

 

2.3. надання у тимчасове користування Терміналу (п.3 тарифів) стільникового зв’язку з функцією криптографічного захисту інформації

 

 

3. Оплата за зміну ключових даних в Терміналі (п.5 тарифів)

 

 

Разом по п. 1-3

 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

ДОДАТОК 2

до Договору № __________ від _________ року

 

 

УМОВИ

надання Терміналів у тимчасове користування Абоненту Провайдером

 

 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Підписуючи цей Додаток 2 Сторони погоджуються з умовами надання Абоненту абонентських мобільних терміналів стільникового зв’язку з криптографічним захистом інформації (далі - Терміналів) з метою отримання Послуг Провайдера, визначених п.1 вищезазначеного Договору.

1.2. Провайдер передає, а Абонент приймає у тимчасове користування обумовлену Договором кількість Терміналів на період отримання Послуг та гарантує їх повернення Провайдеру у непошкодженому стані після закінчення терміну дії Договору.

1.3. Протягом всього терміну використання Абонентом Терміналів останні є власністю Провайдера та обліковуються на його балансі.

1.4. Балансова вартість одного комплекту Терміналу (далі - гарантована вартість) становить ____грн. (______________________________) без ПДВ.

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТЕРМІНАЛІВ

2.1.Кожен комплект Терміналу передається Провайдером Абоненту, а також повертається Абонентом Провайдеру, за окремим актом передачі (повернення).

2.2. Термінал вважається прийнятим Абонентом з моменту підписання Сторонами акта передачі та скріплення його печатками.

2.3. Після закінчення терміну дії Договору, Абонент зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів із дати припинення дії Договору повернути Провайдеру Термінали у працездатному стані.

2.4. Термінал вважається прийнятим Провайдером з моменту підписання Сторонами акта повернення та скріплення його печатками.

 

3. ПРАВА ТА ОБВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

3.1. Провайдер зобов’язаний:

3.1. Передати Абоненту обумовлену Договором кількість комплектів Терміналів.

3.2. Здійснювати технічне обслуговування Терміналів та технічну підтримку їх експлуатації протягом всього терміну дії Договору.

3.3. У разі пошкодження або втрати Терміналів здійснювати їх заміну протягом 5-ти діб з моменту отримання заявки Абонента. На кожен випадок пошкодження або втрати Терміналів Провайдер оформляє відповідний акт за підписами уповноважених представників Провайдера та Абонента.

3.4. Вести книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу Абонента.

3.5. Розглядати скарги і заяви Абонента у терміни, передбачені чинним законодавством України, та інформувати його про результати розгляду.

3.6. Інформувати Абонента про порядок експлуатації, умови зберігання та обліку обладнання КЗІ.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

4.1. Абонент зобов’язаний:

4.1.1. Не передавати за допомогою Терміналів інформацію. що містить державну таємницю.

4.1.2. Не передавати Термінали третім особам.

4.1.3. Використовувати Термінали за цільовим призначенням згідно правил, які визначені у Пам’ятках, які передаються разом з Терміналами.

4.1.4. Використовувати Термінали тільки в межах СМСЗ НСКЗ.

4.1.5. Не допускати використання Терміналів з метою, що суперечить інтересам державної безпеки України.

4.1.6. Не виконувати самостійно ремонт Терміналів.

4.1.7. Відшкодувати Провайдеру гарантовану вартість Терміналу (з ПДВ) у випадку його втрати, або вартість ремонтних робіт у разі пошкодження обладнання з вини Абонента.

4.1.8. Призначити відповідальну особу за збереження та експлуатацію Терміналів.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Термінали призначені “для криптографічного захисту конфіденційної інформації” (Експертний висновок ДСТСЗІ СБ України від 22.12.2006 р. № 18/2/1-7684).

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

ДОДАТОК 3

до Договору № ________ від __________ року

 

 

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ

спеціальної мережі стільникового зв’язку Національної системи конфіденційного зв’язку

 

(розроблені на підставі Тарифів, затверджених наказом ДСТСЗІ Служби безпеки України від 14 липня 2004 року №56 «Про затвердження Граничних тарифів на послуги конфіденційного зв’язку» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2004 року за № 909/9508, із змінами, внесеними згідно з наказом ДСТСЗІ Служби безпеки України від 19 грудня 2005 року №147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за №1578/11858)

 

№ з/п

Види послуг та тарифів

Розмір оплати (грн.)

Без ПДВ

ПДВ

з ПДВ

1.

Плата за Підключення до спеціальної мережі стільникового зв’язку Національної системи конфіденційного зв’язку (далі – СМСЗ НСКЗ) (розділ ІV, п.1 наказу)

(одноразово за один Термінал)

 

 

 

2.

Щомісячна плата за користування послугами захисту інформації у СМСЗ НСКЗ (без урахування вартості тарифного пакету Провайдера та послуг міжнародного роумінгу) (розділ ІV, п.2 наказу)

(за один Термінал)

 

 

 

3.

Щомісячна плата за користування Терміналом, який підключено до СМСЗ НСКЗ (розділ ІV, п.4 наказу)

(за один Термінал)

 

 

 

4.

Щомісячна сплата вартості тарифного пакету Провайдера (без урахування вартості послуг міжнародного роумінгу)

(за один Термінал)

 

 

 

5.

Плата за зміну ключових даних в Терміналі (розділ ІV, п.3 наказу) (за один Термінал, орієнтовно –

один раз на рік)

 

 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

ДОДАТОК 4

до Договору № __________ від __________ року

 

 

ВИТЯГ З ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

в межах закритої корпоративної групи абонентів згідно з тарифним пакетом

«USS CSD» відповідно до умов Корпоративної угоди між ________________________ та

__________________________________ від ___________ року № _________________

 

 

Найменування послуг

 

 

Тарифи (грн. з ПДВ)

Щомісячна вартість послуги з необмеженого трафіку передачі даних між абонентами закритої корпоративної групи при:

- здійсненні вхідних та вихідних дзвінків в межах України;

- здійсненні вихідних дзвінків за межі України;

- отриманні вхідних дзвінків з-за кордону України.

 

Вартість дзвінків у межах закритої корпоративної групи

 

Дзвінки та передача даних поза межі закритої корпоративної групи

 

Вартість вхідних та вихідних дзвінків в режимі передачі даних при перебуванні абонента поза межами України

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

ДОДАТОК 5

до Договору № _________ від _________ року

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

захищеного зв’язку, які надаються Провайдером Абоненту у спеціальній мережі стільникового зв’язку Національної системи конфіденційного зв’язку

 

 

Найменування послуги

 

 

Примітка

Підключення Терміналу до СМСЗ НСКЗ

одноразово

 

Забезпечення захисту інформації в СМСЗ НСКЗ

протягом дії Договору і включає:

- активацію Терміналів для роботи в закритій корпоративній мережі на умовах спеціального тарифного пакету «USS CSD»;

- первинне завантаження ключових даних до Терміналів;

- оперативну заміну Терміналів у разі їх пошкодження або втрати.

Зміна ключових даних в Терміналі

за потребою (орієнтовно - 1 раз на рік)

Надання у тимчасове користування Терміналів стільникового зв’язку з функцією криптографічного захисту інформації

протягом дії Договору та на підставі актів приймання – передачі

Забезпечення доступу Терміналів до отримання послуг зв’язку згідно з тарифним пакетом Провайдера

протягом дії Договору на підставі Корпоративної угоди між Провайдером та Провайдером від _________року № ____.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Скачать Договір на надання послуг захищеного зв’язку у спеціальній мережі стільникового зв’язку
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 400     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>