Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір надання послуг з технічного огляду та ремонту автомобілів

Договір надання послуг з технічного огляду та ремонту автомобілів

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.9 (10)     Загружен: 1359     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір надання послуг з технічного огляду та ремонту автомобілів Договор оказания услуг по техническому осмотру и ремонту автомобилей
Скачать Договір надання послуг з технічного огляду та ремонту автомобілів бесплатно

 

ДОГОВІР

надання послуг з технічного огляду та ремонту автомобілів

 

м.______________

______________р.

 

Приватне підприємство «__________________», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора ________________________________, який діє на підставі статуту, що іменується надалі - «Замовник», та

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі ___________________________, який діє на підставі ______________, що іменується надалі - «Виконавець», з іншої сторони, (разом за текстом Договору – Сторони), керуючись діючим цивільним законодавством, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець, на умовах передбачених цим Договором, за завданням Замовника надає йому послуги з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів (Послуги), а Замовник оплачує отримані послуги.

1.2. Послуги надаються Виконавцем у відповідності до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 11.11 2002 р. за № 792.

1.3. Перелік Послуг, їх вартість і порядок оплати, а також перелік складових частин (матеріалів) використаних Виконавцем, а також наданих Замовником Виконавцю для виконання робіт із технічного обслуговування або ремонту транспортного засобу, вказуються в Наряд-замовленнях, що складаються за формою передбаченою "Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів", затверджено Наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 р. № 792 (далі - Наряд-замовлення).

1.4. Транспортні засоби та водії щодо яких надаються послуги за цим Договором зазначаються у додатках до Договору, що є його невід'ємною частиною.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Гарантувати відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах проведеного ним технічного обслуговування та/або ремонту;

2.1.2. Надавати Замовнику можливість візуально контролювати виконання робіт за цим Договором за умови дотримання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;

2.1.3. Виконувати гарантійні зобов'язання, надані Замовнику;

2.1.4. Безоплатно усувати недоліки, виявлені під час приймання наданих згідно з Договором послуг та виконаних робіт;

2.1.5. Безоплатно виконувати роботу чи відшкодовувати замовнику витрати, пов'язані з усуненням недоліків, спричинених неналежним виконанням договору;

2.1.6. Підтверджувати документально види та обсяги виконаних робіт та надавати замовнику відповідні документи із зазначенням дати виконання;

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Своєчасно здійснювати оплату згідно умов даного договору;

2.2.2. У 3-денний термін забезпечити приймання транспортного засобу та його складових частин після прийняття виконаних Послуг з ремонту;

2.2.3. У разі розірвання цього Договору сплатити Виконавцю вартість наданих послуг за цим Договором, використаних складових частин (матеріалів) Виконавця.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг погоджується сторонами щодо кожного виду робіт і вказується в Наряд-замовленні.

3.2. Замовник зобов'язується оплачувати Виконавцю вартість наданих Послуг, у які включається вартість складових частин (матеріалів), наданих Виконавцем.

3.3. Підставою для оплати Замовником Послуг з ремонту є підписаний Сторонами Наряд-замовлення та/або Акт приймання-передачі наданих послуг і виставлений Виконавцем на його підставі рахунок. Оплата здійснюється Замовником протягом 5 (п'яти) банківських з дня отримання рахунку, шляхом перерахування кошів на банківський рахунок Виконавця або внесенням готівки в касу.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей договір набуває чинності (є укладеним) з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє до _______________ року, а в частині виконання зобов'язань - до повного та належного їх виконання сторонами за цим Договором.

4.2. Замовник має право розірвати Договір за власною ініціативою, письмово попередивши про це іншу Сторону за 15 календарних днів, з подальшим врегулюванням невиконаних зобов'язань.

4.3. Розірвання (припинення) цього Договору в односторонньому порядку та/або відмова від виконання умов цього Договору в односторонньому порядку допускаються лише у випадках, передбачених цим Договором та додатками до нього.

4.4. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє жодну зі Сторін від відповідальності за його порушення (невиконання та/або неналежне виконання), яке мало місце під час дії цього Договору.

4.5. У випадку якщо за 15 календарних днів до закінчення терміну дії Договору Сторони не виявлять бажання припинити договірні взаємини, при відсутності в Сторін взаємних претензій до виконання зобов'язань за договором, дія Договору пролонговується на тих же умовах на один календарний рік.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами із умов цього Договору або в зв'язку з ним (при його укладенні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні, визнанні неукладеним, визнанні недійсним, тлумаченні та ін.), вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір (розбіжність) між сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, то такий спір (розбіжність) вирішується в судовому порядку за встановленою підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6.3. Досудове врегулювання спорів між Сторонами цього Договору не є обов'язковим.

 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із сторін зобов'язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади або інших незалежних від сторін обставин, термін (строк) виконання зобов'язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки.

Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана письмово протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.

7.2. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати України.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни і доповнення до цього договору, а також тексти його додатків (додаткових угод) вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох сторін та скріплені печатками обох Сторін.

Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, якщо інше не передбачено умовами цього Договору.

Всі акти прийому-передачі наданих послуг, накладні, додатки, доповнення до цього Договору становлять його невід'ємну частину.

8.2. Відносини між сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього Договору, регулюються нормами чинного цивільного законодавства України.

8.3. Жодна зі сторін не вправі передавати свої права та обов'язки по цьому договору третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої сторони.

8.4. Сторони зобов'язуються в п'ятиденний строк з моменту настання відповідної події повідомити одна одну про зміну своєї юридичної адреси, банківських та інших реквізитів, про початок процедури реорганізації або ліквідації. У разі початку процедури реорганізації сторони в п'ятиденний термін зобов'язуються укласти додаткову угоду, в якій буде зазначено про подальший порядок взаємовідносин між сторонами. Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для припинення цього Договору.

8.5. Сторони погодили, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація і відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони Договору, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Сторони зобов'язані зберігати сувору конфіденційність про умови цього Договору та застосовувати усі можливі заходи для запобігання розголошення одержаної інформації.

8.6. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому.

8.7. Текст цього Договору складено на українській мові в двох дійсних (оригінальних) примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної Сторони.

Усі виправлення (корективи) за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін та скріплення печатками Сторін у кожному окремому випадку.

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Скачать Договір надання послуг з технічного огляду та ремонту автомобілів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.9 (10)     Загружен: 1359     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>