Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір надання послуг з миття автомобілів

Договір надання послуг з миття автомобілів

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (6)     Загружен: 1187     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір надання послуг з миття автомобілів Договор оказания услуг по мойке автомобилей
Скачать Договір надання послуг з миття автомобілів бесплатно

 

ДОГОВІР

надання послуг з миття автомобілів

 

м.______________

______________р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________» (далі - Виконавець) в особі директора ________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________» (далі - Замовник), в особі директора __________________________________, який діє на підставі повноважень наданих Статуту, з другої сторони, які надалі по тексту поіменовані разом як Сторони, а кожне окремо – як Сторона, дійшли до взаємної згоди і уклали цей договір про надання послуг (надалі – Договір) відповідно до чинного цивільного законодавства про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника відповідно до умов Договору надати послуги з миття автомобілів (надалі - Послуги), а Замовник зобов’язується оплатити надані Послуги.

1.2. У вартість Послуг, що надаються Виконавцем, включено вартість витратних матеріалів (миючих засобів тощо).

1.3. Перелік автомобілів, щодо яких надаються Послуги зазначається в Додатку до цього Договору, який підписується Сторонами та є невід'ємною частиною Договору.

 

2. ЦІНА (ВАРТІСТЬ), УМОВИ НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ

2.1. Ціни на Послуги погоджуються Сторонами і зазначаються в Додатку до цього Договору, який є його невід'ємною частиною.

2.2. Загальна вартість наданих Послуг за цим Договором Сторонами не обмежується і визначається відповідно до підписаних Сторонами Актах прийому-передачі наданих послуг (далі - Акти);

2.3. Виконавець не рідше одного разу на місяць, відповідно до наданих Послуг, надає Замовнику Акт прийому-передачі наданих послуг;

2.4. Замовник зобов’язаний підписати Акт прийому-передачі наданих послуг протягом 5 робочих днів з моменту його надходження від Виконавця, або висловити свої заперечення стосовно його підписання. Якщо Замовник не підпише отриманий Акт і не висловить свої заперечення щодо його підписання, то такий Акт вважається погодженим Сторонами.

2.5. Підписані Сторонами Акти фіксують кількість та вартість наданих Послуг Виконавцем протягом попереднього періоду і є підставою для оплати наданих Послуг Замовником;

2.6. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється на умовах післяплати;

2.7. Оплата послуг здійснюється Замовником в безготівковій формі, на підставі виставлених Виконавцем рахунків, які виставляються відповідно до підписаних обома сторонами Актів здавання-приймання наданих послуг,

2.8. Оплата здійснюється шляхом банківського перерахування відповідної грошової суми на поточний рахунок Виконавця. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Оплата послуг здійснюється в національній валюті України.

2.9. На вимогу Замовника Виконавець зобов’язується надати Замовнику звіт про надані послуги. Неподання Виконавцем такого звіту надає Замовнику право відмовитися від підписання Акта здавання-приймання наданих послуг та від оплати наданих послуг.

2.10. Підписані сторонами Акти здавання-приймання наданих послуг становлять невід'ємну частину цього Договору.

2.11. У випадку, коли надання послуг було призупинено за ініціативою Замовника, Виконавець на вимогу Замовника зобов'язаний у триденний строк скласти та підписати Акт часткового надання послуг.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. За завданням Замовника особисто надавати Послуги Замовнику на умовах передбачених Договором по мірі надходження автотранспортних засобів на автомийку;

3.1.2. Забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які ставляться Замовником;

3.1.3. При отриманні мотивованих зауважень Замовника щодо виконання умов цього Договору усувати будь-які порушення цього Договору у встановлений Замовником строк (термін).

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Отримати за надані послуги плату в розмірах і в строки, передбачені цим Договором;

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. Приймати від Виконавця послуги шляхом підписання відповідних Актів здавання-приймання наданих послуг, якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строки, передбачені цим Договором.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Контролювати хід надання Виконавцем послуг та у випадку виявлення порушень цього Договору – вимагати від Виконавця їх негайного усунення.

3.4.2. Відтермінувати (відстрочити) виконання своїх зобов'язань за цим Договором на строк (термін) невиконання, та/або неналежного виконання, та/або прострочення виконання Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором.

3.4.3. Відмовитись від прийняття та оплати наданих послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору, вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання та/або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

4.4. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі ____________ грн.

 

5.  ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового  виконання будь-якою із сторін зобов'язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади або інших незалежних від сторін обставин, термін (строк) виконання зобов'язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки.

Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана письмово протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.

5.2. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою  Торгово-промислової палати України.

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами із умов цього Договору або в зв'язку з ним (при його укладенні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні, визнанні неукладеним, визнанні недійсним, тлумаченні та ін.), вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір (розбіжність) між сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, то такий спір (розбіжність) вирішується в судовому порядку за встановленою підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6.3. Досудове врегулювання спорів між Сторонами цього Договору не є обов'язковим.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.3. Договір може біти розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

7.4. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це другу сторону за 10 днів до дати розірвання.

7.6. Виконавець має статус платника податку ____________________________________________.

7.7. Замовник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах.

7.8. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.9. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.10. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Скачать Договір надання послуг з миття автомобілів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (6)     Загружен: 1187     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>