Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання

Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (7)     Загружен: 1738     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання Договор о предоставлении услуг по техническому обслуживанию оборудования
Скачать Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання бесплатно

 

 

ДОГОВІР

про надання послуг з технічного обслуговування обладнання

 

м.______________

______________р.

 

 

___________________________________, у подальшому Виконавець, в особі Генерального директора ____________________________________, діючого на підставі Статуту, зареєстрованого _________ р. у _______________________________ районній державній адміністрації з однієї сторони, та

________________________________ у подальшому Замовник, в особі __________________________, що діє на підставі __________________, з другої сторони, надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

 

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати послуги з технічного обслуговування обладнання абонентського вузла у складі вузла комутації (абонентського пункту) та автоматизованого робочого місця спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи (далі — Обладнання), що знаходиться в експлуатації у _____________________________________ за адресою: м. Київ, __________________________________, і у якого закінчився строк гарантійного зобов’язання постачальника.

1.2. Технічне обслуговування Обладнання включає:

            здійснення ремонту Обладнання;

            проведення регламентно-профілактичних робіт на Обладнанні.

1.3. Перелік Обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню, наведений у Додатку 2, що є невід’ємною частиною цього Договору.

 

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується проводити щомісячно регламентно-профілактичні роботи на Обладнанні, зазначеному в Додатку 2 до цього Договору протягом строку дії цього Договору.

2.2. Ремонт Обладнання здійснюється фахівцями ВИКОНАВЦЯ за викликом після виявлення фахівцями ЗАМОВНИКА несправності Обладнання. Виклик здійснюється факсом або рекомендованим поштовим відправленням за формою, наведеною у Додатку 4 до цього Договору і дублюється телефоном.

2.3. При виконанні будь-якого із видів ремонту ВИКОНАВЕЦЬ одночасно здійснює регламентно-профілактичні роботи на Обладнанні, якщо такі роботи на цьому Обладнанні і в рамках цього Договору ще не проводились.

2.4. Контроль за своєчасністю і повнотою надання послуг за цим Договором з боку ЗАМОВНИКА для проведення розрахунків з ВИКОНАВЦЕМ, а також правильністю оформлення актів (Додатки 5 та 6 до цього Договору) здійснюється уповноваженою особою ЗАМОВНИКА.

2.5. Прізвище та координати уповноваженої особи ЗАМОВНИКА вказуються у Заявці-виклику (Додаток 4 до цього Договору).

2.6. Фахівці ВИКОНАВЦЯ зобов’язані прибути до місця знаходження Обладнання для надання послуг з його ремонту протягом одного робочого дня з дня надання Заявки-виклику (Додаток 4 до цього Договору).

2.7. При виявлені ВИКОНАВЦЕМ дефектів, що потребують додаткової доставки запасних частин до місця виконання робіт, Сторонами складається двосторонній Акт з переліком необхідних доробок та строків їх виконання, які не повинні перевищувати 14 календарних днів.

2.8. Необхідні для відновлення працездатності обладнання комплектуючі і матеріали, при виявленні їх непрацездатності ВИКОНАВЦЕМ надаються ЗАМОВНИКОМ.

2.9. Підтвердженням факту надання послуг з регламентно-профілактичних робіт на Обладнанні є Акт, складений і затверджений представниками Сторін за формою, наведеною у Додатку 5 до цього Договору.

2.10. Підтвердженням факту надання послуг з ремонту Обладнання є Акт, складений і затверджений представниками Сторін за формою, наведеною у Додатку 6 до цього Договору.

2.11. ВИКОНАВЕЦЬ направляє ЗАМОВНИКУ по одному примірнику підписаних Актів, зазначених в п.2.8. та 2.9. цього Договору.

2.12. На підставі затверджених актів, складених згідно пунктів 2.8. та 2.9. цього Договору складається та затверджується Сторонами Акт прийняття-передання послуг з технічного обслуговування за кожний місяць, який є підставою для проведення розрахунків.

 

РОЗДІЛ 3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна послуг за цим Договором визначається за Протоколом погодження договірної ціни технічного обслуговування обладнання абонентського пункту спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи (Додаток 3), який є невід’ємною частиною Договору.

3.2. Загальна ціна послуг з технічного обслуговування обладнання за цим Договором складає суму ________ грн. (___________________), крім того ПДВ 20% - ___________ грн. (_________________), усього – _______ грн. (_______________________).

3.3. За кожний місяць обслуговування Замовник сплачує суму ______ грн. (_____________________), у тому числі ПДВ 20%  – ___________ грн.

3.4. Замовник подає Абоненту рахунки та акти приймання-передачі наданих послуг для оплати до 3 числа місяця, наступного за звітним. Послуги вважаються прийнятими Абонентом у повному обсязі та без зауважень у разі відсутності письмових заяв з боку Абонента щодо якості наданих послуг до 5 (п’ятого) числа місяця наступного за звітним.

3.5. Абонент здійснює оплату наданих Послуг до 10 (десятого) числа місяця наступного за місяцем у якому були надані послуги, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Оператора.

У платіжному дорученні на оплату послуг Абонент зазначає номер і дату Договору та номер і дату рахунку-фактури, за яким сплачуються Послуги.

3.6. Оплата робіт з ремонту блоків і модулів, які вийшли з ладу внаслідок їх неправильної експлуатації ЗАМОВНИКОМ, ударів блискавок, перешкод по з’єднувальним лініям, коливань напруги та перешкод в мережі електроживлення більші, ніж ті, які обумовлені в стандартах IEK, аналогічних ГОСТ 13109-67, і робіт, не передбачених цим Договором, проводиться в гривнях і розраховується, згідно представлених ВИКОНАВЦЕМ калькуляцій.

 

РОЗДІЛ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі затримки оплати за надані послуги з вини ЗАМОВНИКА у строк, обумовлений у п. 3.5 цього Договору, ЗАМОВНИК сплачує пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у той період, від суми, що підлягає оплаті, за кожний день прострочення, з урахуванням індексу інфляції.

4.2. В разі порушення строків прибуття фахівців ВИКОНАВЦЯ згідно виклику на надання послуг з ремонту Обладнання, обумовлених п.2.6 цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, від вартості послуг, з яких прострочено виконання зобов’язання, за кожний день прострочення.

4.3. За порушення строків обслуговування, визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі 0,1% від вартості послуг, з яких прострочено виконання зобов’язання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

4.4. У разі, якщо надані послуги не відповідають вимогам цього Договору, а також якості (комплектності) послуг, та відповідним нормативно-технічним документам, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 1% вартості таких послуг.

 


РОЗДІЛ 5. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ТА ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ

5.1. Гарантійний строк на відремонтовані та встановлені ВИКОНАВЦЕМ частини складає 12 місяців від дня проведення ремонту за умови експлуатації Обладнання ЗАМОВНИКОМ у точній відповідності з технічними умовами на Обладнання та вимогами виробника.

5.2. Якість надання послуг з ремонту Обладнання та регламентно-профілактичних робіт на Обладнанні повинна відповідати умовам технічної документації на Обладнання.

5.3. При порушенні ЗАМОВНИКОМ умов експлуатації, що привело до виходу Обладнання з ладу, у випадках некомпетентного втручання в роботу Обладнання, у разі механічного, термічного або хімічного ушкодження Обладнання, а також у випадках, коли пошкодження були обумовлені невідповідністю Державним стандартам України параметрів живлення та інших зовнішніх факторів, ВИКОНАВЕЦЬ має право зняти гарантію і провести ремонт Обладнання згідно з умовами цього Договору.

5.4. Збитки, завдані ЗАМОВНИКУ невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг, підлягають відшкодуванню ВИКОНАВЦЕМ, у разі наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором.

5.5. ЗАМОВНИК має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність ВИКОНАВЦЯ.

5.6. Якщо ВИКОНАВЕЦЬ своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, ЗАМОВНИК має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

5.7. Якщо під час виконання роботи стає очевидним, що вона не буде виконана належним чином, ЗАМОВНИК має право призначити ВИКОНАВЦЕВІ строк для усунення недоліків, а в разі невиконання ВИКОНАВЦЕМ цієї вимоги – відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок ВИКОНАВЦЯ.

5.8. Якщо ВИКОНАВЕЦЬ відступів від умов договору, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, ЗАМОВНИК має право за своїм вибором вимагати безплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.

5.9. За наявності у роботі істотних відступів від умов договору або інших істотних недоліків ЗАМОВНИК має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

 

РОЗДІЛ 6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за діючим Договором, якщо воно виявилось наслідком обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу та інших стихійних лих, а також військових дій або дій державних органів, змін у законодавстві, що впливають на виконання сторонами зобов’язань за цим договором, чи інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання діючого Договору.

6.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, що призвело до неможливості виконання зобов’язань за цим Договором, повинна протягом 3-х днів повідомити про це іншу Сторону.

6.3. Якщо дія обставин непереборної сили продовжується більше місяця, будь-яка із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором. У цьому разі жодна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків і сплати штрафних санкцій. За наявності майнових вимог Сторони здійснюють взаєморозрахунки протягом 7 робочих днів з дати прийняття рішення про розірвання Договору.

6.4. Факт наявності та строк дії обставин непереборної сили підтверджуються уповноваженим на те органом.

 

РОЗДІЛ 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов Договору, Сторони будуть вирішувати їх за взаємною згодою.

7.2. У разі недосягнення взаємної згоди, спори за цим Договором розглядаються згідно з чинним законодавством України.

 

РОЗДІЛ 8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набирає чинності з _____________ р., і діє до ____________ р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

8.2. Розірвання цього Договору може бути здійснене з ініціативи будь-якої Сторони шляхом письмового повідомлення іншої Сторони за один місяць до передбачуваної дати розірвання.

8.3. При розірванні Договору Сторони зобов’язуються провести взаєморозрахунки за фактичними витратами на момент припинення зобов’язань за цим Договором протягом 7 робочих днів з дати прийняття рішення про розірвання Договору за умов надходження на рахунок Замовника коштів з Державного бюджету України.

 

РОЗДІЛ 9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Всі попередні переговори і листування відносно укладання цього Договору втрачають силу після його підписання.

9.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору дійсні тільки в тому випадку, якщо вони виконані в письмовій формі і підписані обома Сторонами.

9.3. Цей Договір підписаний у двох примірниках, один з яких передається ЗАМОВНИКУ, а другий – ВИКОНАВЦЮ. Кожний з примірників має однакову юридичну силу.

9.4. Жодна із Сторін не має права передавати третій Стороні (за виключенням офіційних державних контрольних служб) текст цього Договору без письмового дозволу другої Сторони.

9.5. У випадках, які не передбачені цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

9.6. Невід’ємною частиною цього Договору є:

            Додаток 1 - Положення про післягарантійне обслуговування телекомунікаційного обладнання.

            Додаток 2 - Перелік обладнання абонентського пункту спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи, що підлягає технічному обслуговуванню.

            Додаток 3 - Протокол погодження договірної ціни технічного обслуговування обладнання абонентського пункту спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи.

            Додаток 4 - Заявка на виклик фахівців для здійснення ремонту обладнання абонентського пункту спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи (форма).

            Додаток 5 - Акт прийняття-передання послуг з регламентно-профілактичних робіт (форма).

            Додаток 6 - Акт прийняття-передання послуг з ремонту обладнання (форма).

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Скачать Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (7)     Загружен: 1738     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>