Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій

Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 1011     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій Типовой договор на содержание жилых домов и придомовых территорий
Скачать Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій бесплатно

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на утримання житлових будинківі прибудинкових територій

 

м.______________

______________р.

 

 

Власник житлового фонду _______________________________________________(далі - Замовник) в особі _______________________________,що діє на підставі___________________, з одного боку, та

___________________________, (далі - Виконавець) в особі ___________________________________,

що діє на підставі ______________________, з другого боку, уклали цей Договір про таке:

 

ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ

1. Предметом Договору є передача Замовником Виконавцю функційз утримання житлових будинків і прибудинкових територій, наданняжитлово-комунальних послуг та проведення розрахунків зквартиронаймачами і власниками житлових приміщень.

2. Мета Договору - забезпечення кваліфікованого, якісного,гарантованого обслуговування та ремонту житлового фонду, йоготехнічного обладнання, надання житлово-комунальних послуг,дотримання санітарного стану прибудинкових територій для створеннямешканцям будинків належних умов проживання.

3. Вартість усіх робіт за Договором становить на рік ______________________ тис.гривень.

 

ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4. Замовник зобов'язується:

- забезпечити Виконавця технічною та проектно-кошторисноюдокументацією на будівлі та споруди, які віднесені до житловогофонду;

-передати в оренду Виконавцю відповідно до актаприймання-передачі виробничі та складські приміщення, техніку,устаткування та обладнання;

-проводити обстеження санітарно-технічного стану будинків таприбудинкових територій, переданих на обслуговування Виконавцю,оцінювати якість виконання доручених робіт, підсумки обстеження та

перевірок оформляти актом про приймання робіт, один примірникякого протягом доби передавати Виконавцю;

-своєчасно оплачувати виконані Виконавцем роботи;

- перераховувати Виконавцю окремим рядком кошти в межах, визначених місцевим бюджетом щодо пільгової категорії громадян та громадян, яким надаються субсидії, для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

- сприяти Виконавцю у вирішенні питань, що виникають між комунальними підприємствами та Виконавцем і пов'язані з тепло-, водо-, газо-, електропостачанням житлового фонду та ліквідацією аварійних ситуацій інженерних комунікацій на території розташування житлового фонду, переданого на обслуговування Виконавцю;

- сприяти Виконавцю у розвитку його силами інфраструктуримікрорайону, житловий фонд якого передано на його обслуговування.

5. Виконавець зобов'язується:

-забезпечити якісне утримання житлових будинків іприбудинкових територій відповідно до вимог законодавства,нормативних документів та умов Договору;

-своєчасно вживати заходів щодо уникнення та ліквідаціїаварійних ситуацій, пов'язаних з технічним станом житловихбудинків та їх інженерним обладнанням;

-відшкодовувати збитки, завдані майну, житловому приміщенню,та шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю мешканців будинків внаслідокнаявності недоліків у наданні послуг, у розмірі й порядку згідно зчинним законодавством України;

-надавати Замовнику потрібну інформацію, безпосередньопов'язану з питаннями утримання житлових будинків і прибудинковихтериторій;

-забезпечити збереження переданого йому в оренду майна, апісля завершення терміну дії Договору або після його розірвання вустановленому законодавством порядку повернути його Замовнику встані, зазначеному в акті приймання-передачі, з урахуваннямамортизаційного зносу;

-відшкодувати Замовнику вартість пошкодженого, зруйнованого чизнищеного майна, переданого йому в користування відповідно до актаприймання-передачі;

-вести облік виконання робіт з обслуговування та ремонтужитлового фонду і прибудинкових територій, а також фінансову табухгалтерську документацію.

 

ПРАВА СТОРІН

6. Замовник має право:

-відмовитися повністю або частково від послуг Виконавця в разіневиконання або систематичного неякісного виконання ним робіт,зазначених у Договорі, обгрунтувавши причини такої відмови тапопередивши Виконавця не менш як за три місяці;

-на підставі складених актів зменшити розмір оплати до 50відсотків у разі незадовільного виконання Виконавцем зазначених уДоговорі робіт;

-пред'явити Виконавцю вимогу про відшкодування збитків,завданих внаслідок незадовільного санітарного утримання території,порушення в обслуговуванні житлового фонду;

-вимагати від Виконавця компенсації вартості знищеного чипошкодженого майна, переданого йому в оренду на час виконанняробіт.

7. Виконавець має право:

-залучати субпідрядників для виконання зазначених у Договоріробіт (послуг);

-подавати пропозиції Замовнику щодо розвитку інфраструктуритериторії, де розташовано житловий фонд, переданий дляобслуговування Виконавцю;

-розірвати Договір із Замовником у разі невиконання нимобов'язків, зазначених у Договорі, попередивши Замовника не меншніж за три місяці.

 

РОЗРАХУНКИ ТА САНКЦІЇ ЗА ДОГОВОРОМ

8. Кошторис планових обсягів робіт, який додається доДоговору, підлягає щоквартальному уточненню сторонами зурахуванням зміни цін і тарифів.

9. Послуги аварійної диспетчерської служби оплачуються згідноз додатково укладеною угодою за діючими цінами і тарифами. Таксамо встановлюються відносини між Виконавцем та об'єднанимидиспетчерськими системами.

10. У Договорі якісні рівні робіт для визначення розміру їхоплати визначаються як незадовільне, задовільне і відмінневиконання.

Незадовільне виконання робіт:

-результати перевірки свідчать, що Виконавець не виконуєроботи відповідно до вимог нормативно-технічної документації таумов Договору або виконує їх не в повному обсязі;

-терміни виконання поточного та аварійного ремонтів недотримуються;

-порушуються графіки профілактичного ремонту;

-будинки не завжди відповідають санітарному стану,конструктивні елементи та інженерні системи працюють з відхиленнямвід заданих параметрів, житлово-комунальні послуги не відповідаютьнормативно-технічній документації;

-від мешканців надходять обгрунтовані скарги;

-не додержуються терміни здачі звітності.

            У разі незадовільного виконання робіт Замовник інформує проце Виконавця в письмовій формі (формі акта). Виконавець подаєЗамовнику план та графік усунення недоліків у роботі, а Замовникнадає Виконавцю певний час на виправлення недоліків. Якщо всіналежні роботи не виконані, а недоліки не усунуті протягомустановленого терміну, то оплата за Договором проводитьсявідповідно до абзацу 2 пункту 6 Договору.

Задовільне виконання робіт:

- результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує всіроботи відповідно до умов нормативно-технічної документації таумов Договору;

-виконання поточного та аварійного ремонтів здійснюється вустановлені терміни;

- додержуються графіки профілактичного ремонту та підготовкибудинків до сезонної експлуатації;

-будинки та системи інженерного обладнання утримуються вналежному стані, а прибудинкові території та сходові кліткибудинків - у чистоті;

-опитування мешканців свідчить про задовільну роботуВиконавця;

-звіти здаються в установлені терміни.

            За задовільне виконання робіт Виконавець одержує платувідповідно до умов Договору.

Відмінне виконання робіт:

-результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує роботивідповідно до умов Договору та на високому рівні;

-поточний та аварійний ремонти виконуються швидше ніжустановлено нормативними документами;

-профілактичний ремонт провадиться з випередженням графіка;

-конструктивні елементи та системи інженерного обладнаннябудинків справні і функціонують у заданому режимі, прибудинковітериторії утримуються в чистоті та мають належний рівеньупорядкування;

-відсутні витоки води і втрати теплової та електричноїенергії;

-опитування мешканців свідчить про значне поліпшення якостівиконання робіт (надання послуг);

-звіти складаються якісно і здаються в установлені терміни.

            За відмінне виконання робіт розмір оплати, передбаченийДоговором, збільшується за домовленістю сторін.

 

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11. Договір укладається на ________ років, набуває чинності здня його підписання та за згодою сторін може бути продовжений.

12. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодназі сторін не висловила наміру внести до нього зміни абодоповнення, то він продовжується на наступний термін.

13. Зміни в Договорі по істотних умовах вносяться сторонами вузгодженому порядку.

14. Договір припиняє свою дію у випадку підписання новогодоговору, який відповідає новим нормативним актам і ЗаконамУкраїни.

 

ІНШІ УМОВИ

15. Суперечності, не усунені шляхом переговорів, вирішуютьсяв судовому порядку згідно із законодавством.

16. Договір складається у двох примірниках і зберігається вкожної зі сторін.

17. До Договору додаються:

-перелік переданих Замовником Виконавцю на обслуговуванняжитлових будинків та прибудинкових територій з їх технічноюхарактеристикою, якісними, кількісними, вартісними показниками;

-дані про площу прибудинкової території, схеми площі, якапередається на утримання;

-акт приймання-передачі Виконавцю рухомого та нерухомого майнав оренду на час виконання робіт, обслуговування;

-планові обсяги робіт у вартісному вираженні, виходячи здіючих на момент укладення Договору цін і тарифів, та перелікробіт, послуг, визначених Замовником.

 

Скачать Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 1011     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>