Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір оренди на нежитлове приміщення з актом приймання-передачі

Договір оренди на нежитлове приміщення з актом приймання-передачі

раздел Оренда, лізинг / Аренда, лизинг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.9 (52)     Загружен: 7225     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір оренди на нежитлове приміщення з актом приймання-передачі Договор аренды на нежилое помещение с актом приема-передачи
Скачать Договір оренди на нежитлове приміщення з актом приймання-передачі бесплатно

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ №

НА НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ

 

м.______________

______________р.

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи)

(далі — Орендодавець) в особі ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ ,

(повне найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи)

що діє на підставі __________________________________________________________________________________________ ,

(статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи)

(далі — Орендар), в особі _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ ,

(посада та ПІБ особи, яка уповноважена укладати договір)

що діє на підставі _____________________________________________________________________________________________ ,

(статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (які далі за текстом разом іменуються Сторони, а окремо — Сторона) уклали цей Договір оренди на нежитлове приміщення (далі — Договір) про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві, а Орен­дар зобов'язується прийняти у строкове платне користування нежитлове приміщення (далі – Об’єкт), що розташований за адресою: ____________________________________

загальна площа: _____________________ кв.м.

наявність підсобних (допоміжних) приміщень, які орендуються разом з Об'єктом та їх опис і площа:

а) _____________________________________________________________________________________

б) _____________________________________________________________________________________

в) _____________________________________________________________________________________

 

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. Об'єкт передається Орендодавцем Орендарю для використання останнім у господарській діяльності з ме­тою: ______________________________________________________________________

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА В ОРЕНДУ

3.1. Передача-приймання Об'єкта здійснюється двосторонньою комісією, яка формується Сторонами з їх уповно­важених представників, на підставі відповідного Акта приймання-передачі.

3.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію і розпочати передачу Об'єкта протя­гом 3 робочих днів з моменту підписання Договору.

3.3. Протягом строку, визначеного в п. 3.2 цього Договору, Орендодавець зобов'язаний звільнити Об'єкт і підготу­вати його до передачі Орендареві.

3.4. При переданні Об'єкта складається Акт прийому-передачі, який підписують члени двосторонньої комісії. В Акті відображається стан Об'єкта.

3.5. Об'єкт вважається переданим в оренду з моменту підписання Акта, зазначеного у п. 3.4 Договору.

3.6. Об'єкт повинен бути переданий Орендодавцем і прийнятий Орендарем протягом 3 робочих днів з дати почат­ку роботи двосторонньої комісії.

 

4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Строк оренди становить _____________ з дати приймання Об'єкта за Актом приймання-передачі.

4.2. Якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за ___________________ до закінчення строку дії Договору не заявить про намір його розірвати, цей Договір автоматично пролонгується (продовжується на тих самих умовах) на строк ___________________.

4.3. Строк оренди за Договором може бути скорочений за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду.

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Розмір орендної плати становить _____________грн. за 1 кв.м щомісячно.

5.2. Загальний розмір орендної плати за Об’єкт становить_______________ грн. на місяць.

5.3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням в установленому порядку індексу інфляції за попередній місяць.

5.4. Орендну плату Орендар незалежно від наслідків його господарської діяльності сплачує в безготівковому по­рядку на поточний рахунок Орендодавця не пізніше 05 числа попереднього місяця.

5.5. Розмір орендної плати може переглядатися та змінюватися за взаємною згодою Сторін не частіше, ніж один раз на рік.

5.6. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу Орендодавця з метою урахування індексу інфляції та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.7. На час проведення Орендодавцем капітального ремонту Об'єкта, передбаченого п. 6.1.3 Договору, орендна плата, встановлена п. 5.2 Договору, не змінюється. У разі повної неможливості використання Об'єкта Орендарем внаслідок проведення капітального ремонту Орендар звільняється від сплати орен­дної плати на строк такого ремонту.

5.8. Орендодавець на момент укладення Договору _________________ статус(у) платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець зобов'язаний:

6.1.1. передати Орендарю Об'єкт згідно з розділом 3 Договору;

6.1.2. одночасно з передачею Об'єкта передати Орендарю технічну документацію, необхідну для належного утри­мання та використання Об'єкта;

6.1.3. якісно і за власний рахунок здійснювати капітальний ремонт Об'єкта;

6.4.1. сприяти Орендарю в укладенні договорів про надання комунальних послуг та в інших питаннях щодо утри­мання та використання Об'єкта.

6.2. Орендодавець має право:

6.2.1. здійснювати перевірку використання Орендарем Об'єкта відповідно до умов Договору;

6.2.2. відмовити Орендарю в наданні згоди на поліпшення Об'єкта;

6.2.3. вимагати розірвання Договору, якщо:

            а) Орендар без дозволу Орендодавця передав Об'єкт у користування іншій особі;

            б) Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження чи знищення Об'єкта;

            в) Орендар використовує Об’єкт не за призначенням відповідно до мети, зазначеної в п. 2.1 Договору;

            в) Орендар не сплачує орендну плату протягом останніх 3 місяців.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов'язаний:

7.1.1. використовувати Об'єкт відповідно до мети, зазначеної в п. 2.1 Договору;

7.1.2. своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

7.1.3. самостійно і за власний рахунок здійснювати поточний ремонт Об'єкта упродовж строку дії Договору;

7.1.4. нести всі витрати з експлуатації Об'єкта;

7.1.5. утримувати Об'єкт у належному стані з урахуванням чинних санітарних норм, правил та вимог;

7.1.6. забезпечити пожежну безпеку Об'єкта, додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду; утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, не допускати їх використання не за призначенням; проводити службове розсліду­вання випадків пожеж, документи розслідування надавати Орендодавцю;

7.1.7. забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж) Об'єкта; у випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це Орендодавця;

7.1.8. протягом місяця починаючи з дати укладення Договору застрахувати Об'єкт на користь Орендодавця на весь строк дії Договору від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж балансова вартість Об'єкта на момент підписання Договору. У договорі страхування (страховому полісі) Орендода­вець повинен бути вказаний як вигодонабувач страхового відшкодування. Орендар зобов'язаний надати Орендодав­цю завірену належним чином копію договору страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів.

7.1.9. не здійснювати без попередньої письмової згоди Орендодавця перебудову, добудову та перепланування Об'єкта;

7.1.10. за свій рахунок усувати несправності та поломки комунікацій Об'єкта, які сталися з його вини. Уразі немож­ливості відновлення Об'єкта Орендодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків.

7.1.11. безперешкодно допускати на Об'єкт представників Орендодавця для перевірки його використання відпо­відно до п. 6.2.1. Договору;

7.1.12. у разі своєї реорганізації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідоми­ти про це Орендодавця в 10-денний термін з моменту виникнення однієї з перелічених обставин та надати остан­ньому нотаріально посвідчені копії відповідних документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформа­цію про правонаступництво.

7.2. Орендар має право:

7.2.1. самостійно визначати способи використання Об'єкта за умови дотримання п. 2.1 Договору;

7.2.2. за згодою Орендодавця обладнати Об'єкт за власний рахунок;

7.2.3. за згодою Орендодавця робити будь-які поліпшення прилеглої до Об'єкта території;

7.2.4. Орендар самостійно і від власного імені укладає зі спеціалізованими організаціями договори на надання в повному обсязі комунальних послуг, які він споживатиме на Об'єкті.

7.2.5. Орендар не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов'язані з будь-яким використанням Об'єкта іншою юридичною чи фізичною особою.

7.2.6. Орендар, у разі виконання ним належним чином обов'язків за Договором, має переважне перед іншими особа­ми право на придбання Об'єкта у разі продажу останнього Орендодавцем.

 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДОДАВЦЕВІ

8.1. Повернення Об'єкта Орендодавцеві здійснюється двосторонньою комісією, яка формується Сторонами з їх уповноважених представників, на підставі відповідного Акта приймання-передачі.

Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення строку дії Договору.

8.2. Протягом строку, визначеного в п. 8.2 цього Договору, Орендар зобов'язаний звільнити Об'єкт і підготувати його до передачі Орендодавцеві.

8.3. При передачі Об'єкта складається Акт приймання-передачі, який підписується членами двосторонньої комісії. У ньому відображається стан Об'єкта.

8.4. Об'єкт вважається фактично переданим Орендарем Орендодавцю з дати підписання Акта приймання-передачі.

8.5. Об'єкт повинен бути переданий Орендодавцеві у тому ж стані, у якому він був переданий в оренду, з урахуван­ням нормального зносу.

8.6. Поліпшення Об'єкта, зроблені Орендарем без згоди Орендодавця, якщо їх можна відокремити від Об'єкта без завдання йому шкоди, Орендар повинен відокремити і вивезти до моменту, визначеного у п. 8.2 Договору.

8.7. Невідокремлені поліпшення та поліпшення, які неможливо відокремити від Об'єкта без завдання останньому шкоди, переходять з моменту підписання Акта приймання-передачі, вказаного в п. 8.1 Договору, у власність Орендо­давця без відшкодування Орендареві їх вартості.

8.8. Вартість поліпшень Об'єкта, проведених Орендарем без згоди Орендодавця, які неможливо відокремити без шкоди для Об'єкта, компенсації не підлягає.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. При порушенні своїх зобов'язань за Договором Сторона несе відповідальність, визначену Договором та/або чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне вико­нання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором.

9.2. Сторона, яка своїми діями завдала збитків іншій Стороні, повинна їх відшкодувати в повному обсязі. Відшкодування завданих збитків не звільняє Сторону від виконання інших обов'язків за Договором.

9.3. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, завдані Орендарю внаслідок аварії інженерних кому­нікацій, які знаходяться на Об'єкті або за його межами, якщо вину Орендодавця не встановлено.

9.4. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки, завдані неналежним поточним ремонтом або експлуата­цією Об'єкта.

9.5. При погіршенні стану або знищенні Об'єкта з вини Орендаря він відшкодовує Орендодавцю збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна, крім випадків, коли відповідні ризики було застраховано і розмір страхового відшкодування більше розміру завданих збитків.

9.6. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за збитки, завдані у разі звільнення ним Об'єкта без письмового попередження Орендодавця або без складання Акта приймання-передачі Об'єкта Орендодавцю. При цьому Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату за весь період користування до моменту підписання вказаного Акта.

9.7. У разі невиконання Орендарем своїх зобов'язань за Договором Орендодавець вправі стягнути завдані йому збитки за рахунок коштів Орендаря у встановленому чинним законодавством України порядку.

9.8. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодав­ством України.

 

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Договір підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін.

10.2. Договір _________________________ нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

10.3. Договір набуває чинності в момент, визначений у п. 3.5 та діє до __________________ року.

10.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке відбулося під час дії Договору.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни в Договір можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору.

10.6. Додаткова угода до Договору оформляється за тими ж правилами, що й сам Договір.

10.7. Зміни в Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або в чинному законодавстві України.

10.8. Дія Договору припиняється в разі:

10.8.1. закінчення строку, на який його було укладено;

10.8.2. ліквідації Орендаря;

10.8.3. загибелі Об'єкта;

10.8.4. розірвання Договору за згодою Сторін;

10.8.5. розірвання Договору за рішенням суду;

10.8.6. в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

10.9. Якщо інше прямо не встановлено Договором або чинним законодавством України, Договір може бути розірваний тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

10.10. Договір вважається розірваним з моменту підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до нього, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або у чинному законодавстві України.

10.11. При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін за рішенням суду.

10.12. Орендодавець має право відмовитися від Договору і вимагати повернення Об'єкта, якщо Орендар не вносить орендної плати за користування Об'єктом протягом трьох місяців підряд. Якщо Орендодавець відмовився від Договору, останній є розірваним з моменту, коли Орендар одержав повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані з ним, у тому числі з його дійсністю, укладен­ням, виконанням, зміною та припиненням, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або пору­шення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені у тій самій формі, що й Договір.

11.3. Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку зроблені у тій самій формі, що й Договір.

11.4. Після підписання Договору всі попередні переговори щодо його укладення, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні його умов.

11.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується повідомляти в письмовій формі іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у 10-денний строк, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб до­пускається виключно за умови попереднього письмового погодження з іншою Стороною.

11.7. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникають у зв'язку з укладенням, виконанням і припиненням Договору, не застосовуються норми Закону України "Про оренду державного і комунального майна" від 10.04.92 р. №2269-ХІІ.

11.8. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою
на 4 сторінках у 2 автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

А К Т

приймання-передачі в оренду

нежитлового приміщення

 

 

м.______________

______________р.

 

____________________________________ «Орендодавець», в особі _____________________________ з одного боку, та

____________________________________ «Орендар», в особі __________________________________

з другого боку, на підставі договору оренди № _________ від _______________ р. склали цей Акт про подане нижче:

 

1. «Орендодавець» здає, а «Орендар» приймає нежитлове приміщення за адресою:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

2. Внутрішні комунікації: (електротеплопостачання, телефонна і радіомережі):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

3. В приміщенні знаходиться:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

4. Потребують ремонту:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

5. Інші зауваження:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

6. Цей Акт є невід’ємною частиною договору № _________ від ____________ р.

Акт складено у 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, що мають однакову юридичну силу.

 

 

 

Приміщення здав

 

Приміщення прийняв

 

Скачать Договір оренди на нежитлове приміщення з актом приймання-передачі
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.9 (52)     Загружен: 7225     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>