Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на проведення оцінки пакета акцій

Договір на проведення оцінки пакета акцій

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 359     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на проведення оцінки пакета акцій Договор на проведение оценки пакета акций
Скачать Договір на проведення оцінки пакета акцій бесплатно

 

ДОГОВІР

на проведення оцінки пакета акцій

 

м.______________

______________р.

 

 

_____________________________ (назва органу приватизації), в особі __________________________, що діє на підставі ______________ (далі - Замовник), з однієї сторони, та

______________________________________ (назва Суб’єкта оціночної діяльності), в особі директора  _______________________________________, який діє на підставі ________________, (далі – Суб’єкт оціночної діяльності), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Суб’єкт оціночної діяльності за завданням Замовника проводить оцінку вартості державного пакета акцій ________________________ (назва підприємства) у кількості _____ штук, що становить __________ % статутного фонду господарського товариства, а Замовник зобов’язується прийняти виконану роботу і оплатити її.

 

2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

2.1. Оцінка пакета акцій проводиться з метою його продажу на конкурсі.

 

3. ВИД ВАРТОСТІ МАЙНА

3.1. ____________________________________________________________________________________

(зазначаються види вартості майна, передбачені Методикою оцінки майна, затвердженою постановою ____________ Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891, та Національним стандартом №1 „Загальні засади оцінки ________________ майна і майнових прав”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440)

 

4. ДАТА ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ВИКОНАННЯ

4.1. Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний виконати оцінку станом на ___________ р.

4.2.Виконання робіт здійснюється в два етапи:

            перший етап – складання звіту про незалежну оцінку пакета акцій. Строк виконання робіт – _______ календарних днів від дати підписання цього Договору;

            другий етап – доопрацювання результатів незалежної оцінки з метою приведення звіту у відповідність до нормативно-правових актів з оцінки майна у разі виявлення відхилення від зазначених актів, а також у разі порушення строків, установлених чинною Методикою оцінки майна.

 

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна вартість робіт з незалежної оцінки пакета акцій становить ______________ гривень. (цифрами та літерами; зазначається з урахуванням або без урахування податку на додану вартість залежно від індивідуального порядку розрахунку Суб’єкта оціночної діяльності)

5.2. Розрахунки між сторонами здійснюються в два етапи.

5.2.1. Перший етап:

            протягом п’яти банківських днів від дати підписання цього договору Замовник перераховує на рахунок Суб’єкта оціночної діяльності аванс у розмірі 25 % суми договору, що становить __________ (цифрами та літерами; зазначається з урахуванням ____________ або без урахування податку на додану вартість залежно від індивідуального порядку розрахунку Суб’єкта оціночної діяльності) ___________ гривень.

Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний протягом ______________ (кількість днів відповідає строку виконання робіт) - денного строку від дня отримання авансу надати Замовнику акт виконаних робіт на суму попередньої оплати (авансу) у разі, якщо до цього не було підписано акта приймання-передавання робіт з незалежної оцінки;

            протягом п’яти банківських днів від дати підписання акта приймання-передавання робіт з незалежної оцінки Замовник перераховує на рахунок Суб’єкта оціночної діяльності суму в розмірі 25 % суми договору, що становить ____________ (цифрами та літерами; зазначається з урахуванням _____________ або без урахування податку на додану вартість залежно від індивідуального порядку розрахунку ______________ Суб’єкта оціночної діяльності) гривень.

Таким чином, загальна вартість робіт першого етапу становить ____________ (цифрами та літерами; _________ зазначається з урахуванням або без урахування податку на додану вартість ___________ залежно від індивідуального порядку розрахунку Суб’єкта оціночної діяльності) гривень.

5.2.2. Другий етап:

            50% загальної суми договору – ______________ (цифрами та літерами; зазначається з урахуванням ____________ або без урахування податку на додану вартість залежно від індивідуального порядку ______________ розрахунку Суб’єкта оціночної діяльності) гривень підлягають перерахуванню на рахунок Суб’єкта оціночної діяльності протягом одного місяця після підписання договору купівлі-продажу пакета акцій.

Таким чином, загальна вартість робіт другого етапу становить ____________ (цифрами та літерами; _________ зазначається з урахуванням або без урахування податку на додану вартість залежно від індивідуального порядку ___________ розрахунку Суб’єкта оціночної діяльності) гривень.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Відповідно до документів, поданих на конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, ___________________ (назва Суб’єкта оціночної діяльності) зобов’язаний залучити до виконання робіт з оцінки, складання та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість пакета акцій _________________ (назва підприємства) таких оцінювачів:

___________________________________________________ (прізвища, імена, по батькові оцінювачів)

6.2. Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний своєчасно виконати оцінку та в разі потреби своєчасно доопрацювати результати оцінки.

6.3. У разі потреби Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний доводити Замовнику або конкурсній комісії правильність оцінки.

6.4. Суб’єкт оціночної діяльності та Замовник не несуть відповідальності за наслідки, що виникли при використанні підприємством результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.

6.5. Замовник зобов’язаний сприяти наданню Суб’єкту оціночної діяльності необхідної інформації про об’єкт оцінки, яка відповідно до чинного законодавства має бути у підприємства або в органів, уповноважених управляти державним майном. У разі несвоєчасного надання необхідної інформації Суб’єкту оціночної діяльності, що підтверджується офіційними документами, строк виконання робіт першого етапу автоматично подовжується на період затримки.

6.6. Якщо в процесі роботи виникає потреба в проведенні повної або часткової інвентаризації майна, аудиторської перевірки або поновлення бухгалтерського обліку, Суб’єкт оціночної діяльності має право вимагати проведення таких робіт. Строк виконання робіт першого етапу при цьому автоматично подовжується на період виконання таких робіт.

6.7. У разі потреби проведення робіт з незалежної оцінки об’єктів, які містять державну таємницю, Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний забезпечити проведення такої незалежної оцінки відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі із залученням суб’єкта оціночної діяльності, що має необхідну ліцензію та був заявлений у конкурсній пропозиції.

6.8. У разі, якщо під час виконання Суб’єктом оціночної діяльності роботи, передбаченої договором, стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином в обумовлений строк, Замовник може відмовитись від договору і вимагати відшкодування збитків або призначити Суб’єкту оціночної діяльності відповідний строк для усунення недоліків. Якщо Суб’єкт оціночної діяльності не усунув недоліків у визначений строк, Замовник може відмовитися від договору вимагати відшкодування збитків.

6.9. У разі наявності поважних причин Замовник може до завершення Суб’єктом оціночної діяльності роботи, передбаченої договором, відмовитися від договору, сплативши Суб’єкту оціночної діяльності фактичні витрати за виконаний обсяг робіт. Розрахунок фактичних витрат за виконаний обсяг робіт подається Суб’єктом оціночної діяльності Замовнику протягом 5 робочих днів від дати отримання ним повідомлення Замовника про відмову від договору.

 

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ ЗВІТУ

7.1. Після завершення робіт Суб’єкт оціночної діяльності передає Замовнику звіт про оцінку пакета акцій у двох примірниках та висновок про його вартість у трьох примірниках, що оформлені в установленому порядку. Суб’єкт оціночної діяльності на вимогу Замовника дає роз’яснення щодо звіту та в разі потреби доопрацьовує його у строк, що не перевищує трьох календарних днів.

7.2. Одночасно з передачею звіту про оцінку пакета акцій Суб’єкт оціночної діяльності передає всю інформацію щодо об’єкта незалежної оцінки, яку було зібрано ним у процесі виконання роботи, та акт приймання-передавання робіт з незалежної оцінки.

7.3. У випадках, передбачених цим договором, підставою для розрахунків між сторонами є акт приймання-передавання робіт, та договір купівлі-продажу пакета акцій.

7.4. У разі, якщо Замовник відмовляється підписати акт приймання-передавання робіт, він повинен подати письмове обґрунтування причин своєї відмови.

7 . 5 . Датою надання звіту про оцінку пакета акцій є дата офіційної реєстрації у _____________ (назва органу приватизації) поданих Суб’єктом оціночної діяльності документів, передбачених пунктами 7.1 та 7.2 цього договору.

7.6. Датою завершення робіт є дата підписання акта приймання-передавання робіт після завершення робіт першого та другого етапів.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі неналежного виконання Суб’єктом оціночної діяльності зобов’язань, у тому числі невиконання оцінки у строк, передбачений цим договором, із Суб’єкта оціночної діяльності стягується пеня в розмірі 0,1% загальної суми Договору за кожний день прострочення.

8.2. Суб’єкт оціночної діяльності не несе відповідальності за неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо вони є результатом неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань, передбачених п. 6.5 договору.

8.3. Спори між сторонами у зв’язку з виконанням або тлумаченням цього договору вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

8.4. За недостовірність висновку про вартість пакета акцій Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

9. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Сторони зобов’язані не розголошувати інформацію стосовно виконання робіт з незалежної оцінки, яка є конфіденційною.

 

10. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ, СТРОК ДІЇ

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за договором.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір складено в 3 примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11.2. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових угод. Зазначені угоди стають невід’ємними частинами договору.

 

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

Скачать Договір на проведення оцінки пакета акцій
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 359     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>