Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір про надання маркетингових послуг

Договір про надання маркетингових послуг

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (3)     Загружен: 1121     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір про надання маркетингових послуг Договор о предоставлении маркетинговых услуг
Скачать Договір про надання маркетингових послуг бесплатно

 

ДОГОВІР

про надання маркетингових послуг

 

м.______________

______________р.

 

 

_________________________, (надалі іменується "Замовник") в особі ___________________________,

що діє на підставі ___________________, з однієї сторони, та

_________________________, (надалі іменується  "Виконавець") в особі ________________________,

що діє на підставі ___________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець зобов'язується надати Замовнику за плату послуги з проведення маркетингових досліджень за напрямками, що цікавлять Замовника і які визначені у цьому Договорі.

 

2. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. __________________________________________________________________________________.

 

3. ПРЕДМЕТ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1. __________________________________________________________________________________

(зазначається конкретна продукція, що є предметом досліджень за цим Договором) (надалі іменується "продукція").

 

4. НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

4.1. Маркетингові дослідження здійснюються за наступними напрямками:

            - можливості та перспективи ведення комерційних операцій;

            - визначення діючих та потенційних конкурентів;

            - загальна характеристика умов роботи конкурентів (джерела сировини та комплектуючих, наявність постачально-збутової мережі та ін.);

            - загальна характеристика обігу продукції конкурентів (обсяг пропозиції, якість, ціни, сервіс, розрахунки та ін.);

            - розрахунки цін, відомості про їх динаміку за період __________________;

            - ступінь розвитку ринкової інфраструктури (транспорт, склади, мережі, зв'язки та ін.);

            - ступінь розвитку комерційної інфраструктури (біржі, оптові торги, аукціони, посередники);

            - попит на продукцію, перспективи його розвитку;

            - відомості про потенційних споживачів;

            - можливість, доцільність та ефективність проведення рекламних кампаній;

            - прогноз стану кон'юнктури ринку продукції на строк _________________;

            - стан і практика застосування господарського законодавства.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов'язаний:

            - надати Замовнику результати досліджень з детальним та повним описом усіх питань у відповідності до узгоджених напрямків досліджень в строк ______________ шляхом ___________________;

            - навести в результатах досліджень адреси, приклади розрахунків, схеми та ін., відповідно до зразка, передбаченого в Додатку № ___ до цього Договору;

            - протягом ________________ з дня підписання Сторонами Акта приймання-передачі наданих послуг відповідно до умов цього Договору Виконавець зобов'язується здійснювати поточне консультування з питань п. 1 цього Договору безкоштовно шляхом ________________________.

 

6. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник зобов'язаний:

            - надати Виконавцю за його вимогою усю наявну в Замовника інформацію, яка необхідна для результативного проведення досліджень, а саме: _____________ в строк ____________ шляхом __________________;

            - прийняти результати досліджень у Виконавця негайно;

            - виплатити Виконавцеві плату за надання послуг.

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРЕДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

7.1. Виконавець самостійно організовує роботу з проведення досліджень.

7.2. Виконавець надає результати досліджень у вигляді інформаційного звіту на паперовому носії в прошитому і пронумерованому вигляді, а також в електронному вигляді на цифровому носії.

7.3. При здаванні результатів досліджень Сторони складають у 2-х примірниках Акт приймання-передачі наданих послуг, по одному примірнику якого зберігається у Сторін.

7.4. Замовник має право в строк ____________________ з дати  підписання Сторонами Акта приймання-передачі  вимагати доопрацювання деяких положень, яке Виконавець зобов'язаний здійснити в строк ______________ календарних днів.

7.5. Якщо протягом строку _________________ Замовник не буде вимагати доопрацювання результатів досліджень, вони вважаються зданими без претензій з боку Замовника.

 

8. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Замовник виплачує Виконавцю плату за надані послуги в розмірі _______________ грн. в строк ___________ шляхом ___________________.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

9.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

11. ДІЯ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

11.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.

11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

11.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,  регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть  враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

12.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

12.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони складені  у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

12.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

12.8. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Скачать Договір про надання маркетингових послуг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (3)     Загружен: 1121     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>