Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір оренди нежитлового приміщення

Договір оренди нежитлового приміщення

раздел Оренда, лізинг / Аренда, лизинг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (15)     Загружен: 4774     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір оренди нежитлового приміщення Договор аренды нежилого помещения
Скачать Договір оренди нежитлового приміщення бесплатно

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

 

м.______________

______________р.

 

Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю «________», що знаходиться за адресою: м. ___________, вул. ___________, буд. ___ в особі директора ____________, який діє на підставі статуту, (надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», що знаходиться за адресою: м. _________, вул. ________ буд. ___, в особі генерального директора ______________________, який діє на підставі статуту, (надалі - ОРЕНДАР), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, домовилися про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЕВІ в строкове платне користування нежитлове підвальне приміщення по вул. ________ в м. _______ площею ___ кв. м, а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти це майно, своєчасно сплачувати орендну плату та після припинення цього договору повернути орендоване майно ОРЕНДОДАВЦЕВІ в належному стані.

1.2. Приміщення, що надається в оренду, належить ОРЕНДОДАВЦЕВІ на праві власності на підставі _________________, зареєстрованого в ______________ бюро технічної інвентаризації ______ ____ р. за № ___.

1.3. Приміщення надається для використання ОРЕНДАРЕМ у підприємницькій діяльності.

1.3.1. ОРЕНДАР самостійно визначає напрями використання орендованого приміщення.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ОРЕНДАР ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

2.1.1. Використовувати орендоване майно згідно з призначенням, зазначеним у пп. 1.3.

2.1.2. Дотримуватись санітарних, протипожежних та інших обов'язкових вимог при експлуатації орендованого майна.

2.1.3. Утримувати орендоване майно в належному стані.

2.1.4. Здійснити капітальний ремонт приміщення. Кошторисна вартість робіт доводиться до відома ОРЕНДОДАВЦЯ.

2.1.5. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату не пізніше ______ числа поточного місяця за ____________ місяць.

2.1.6. Сплачувати у встановлені чинним законодавством України строки платежі за послуги з обслуговування приміщення: тепло-, водопостачання, електроенергію та ін.

2.1.7. Після припинення договору повернути орендоване майно ОРЕНДОДАВЦЕВІ в належному стані.

2.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

2.2.1. До укладення договору повідомити ОРЕНДАРЕВІ усі істотні обставини та інформацію, що стосується приміщення і може вплинути на волевиявлення ОРЕНДАРЯ щодо укладення цього договору.

2.2.2. Передати приміщення ОРЕНДАРЕВІ до __________ p. в належному стані.

            А) Приміщення оглянуте ОРЕНДАРЕМ особисто до підписання цього договору.

            Б) Істотних недоліків, які перешкоджали б використовувати приміщення за призначенням, під час його огляду не виявлено.

            В) Передача приміщення оформляється актом прийняття-передачі із зазначенням технічного стану приміщення, наявного обладнання, інвентарю та іншого майна, що належить ОРЕНДОДАВЦЮ і передається разом з приміщенням.

            Г) Акт підписується повноважними представниками сторін.

            Ґ) По одному примірнику акта знаходиться в кожної сторони.

2.2.3. Не чинити перешкод ОРЕНДАРЮ в користуванні орендованим майном.

2.2.4. Не втручатися в господарську діяльність ОРЕНДАРЯ.

2.2.5. Приймати від ОРЕНДАРЯ плату в строки і на умовах, визначених цим договором.

2.2.6. Не передавати орендоване приміщення у заставу без згоди ОРЕНДАРЯ.

2.2.7. Уразі продажу приміщення попередньо повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про всі істотні умови продажу.

            А) Якщо ОРЕНДАР згодний придбати майно на визначених ОРЕНДОДАВЦЕМ умовах, він має переважне право перед усіма іншими особами.

            Б) Уразі порушення цього права ОРЕНДАР вправі вимагати переведення на себе прав та обов'язків Покупця або повної компенсації вартості капітального ремонту без врахування амортизаційних відрахувань.

2.3. ОРЕНДАР МАЄ ПРАВО:

2.3.1. Самостійно визначати обсяги виробництва, продажу продукції, товарну номенклатуру, цінову політику та інші умови здійснення власної господарської діяльності в орендованому приміщенні.

2.3.2. Пристосовувати орендоване приміщення для потреб власної господарської діяльності.

2.3.3. Без узгодження з ОРЕНДОДАВЦЕМ передавати орендоване приміщення (його частину) в суборенду іншим особам.

2.3.4. ОРЕНДАР має переважне право на продовження цього договору у випадку його припинення.

2.3.5. ОРЕНДАР має переважне перед іншими особами право викупити орендоване приміщення у разі його продажу. При цьому в ціну приміщення не враховуватимуться витрати, здійснені ОРЕНДАРЕМ на капітальний ремонт приміщення за кошторисом, повідомленим ОРЕНДОДАВЦЕВІ.

2.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ свідчить, що:

2.4.1. незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі приміщення, немає;

2.4.2. від ОРЕНДАРЯ не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору;

2.4.3. усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в приміщенні, перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням;

2.4.4. до укладення цього договору приміщення іншим особам не відчужено;

2.4.5. приміщення під забороною (арештом) та/або в заставі, податковій заставі не перебуває;

2.4.6. приміщення як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане;

2.4.7. щодо приміщення відсутні судові спори;

2.4.8. внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;

2.4.9. приміщення не надане в користування наймачам (орендарям);

2.4.10. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо приміщення немає;

2.4.11. договір не укладається під впливом тяжкої для ОРЕНДОДАВЦЯ обставини.

2.5. Сторони підтверджують, що:

2.5.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

2.5.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

2.5.3. волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

2.5.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

2.5.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

2.5.6. у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються оренди приміщення.

2.5.7. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть юридичної сили.

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. ОРЕНДАР за користування орендованим майном сплачує орендну плату.

3.1.1. Розмір орендної плати становить _____ грн. на місяць.

3.1.2. Орендна плата не нараховується і не сплачується на час проведення капітального ремонту приміщення, але не більше як за ____ місяців з дня передачі приміщення.

3.2. Орендна плата сплачується незалежно від результатів господарської діяльності ОРЕНДАРЯ щомісячно до 5 числа поточного місяця.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць сплачується з врахуванням індексації за минулий місяць.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. ОРЕНДАР відшкодовує збитки, завдані ОРЕНДОДАВЦЮ внаслідок пошкодження орендованого майна шляхом приведення пошкодженого майна в попередній стан або відшкодування вартості приведення майна в попередній стан.

4.2. Сторони звільняються від відповідальності по відшкодуванню збитків, що сталися внаслідок дії обставин непереборної сили.

4.3. У разі дострокового припинення цього договору з причин, що не залежать від ОРЕНДАРЯ, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний відшкодувати вартість проведеного ОРЕНДАРЕМ капітального ремонту пропорційно до часу, що залишився до закінчення строку дії договору оренди.

4.4. У разі прострочення сплати орендної плати ОРЕНДАР зобов'язується сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Дія договору припиняється у разі:

5.1.1. Пошкодження орендованого майна, яке унеможливлює його подальше використання за призначенням.

5.1.2. Відчуження приміщення, що є предметом цього договору.

5.1.3. Ліквідації ОРЕНДАРЯ або ОРЕНДОДАВЦЯ.

5.2. Договір може бути достроково розірваний за ініціативою ОРЕНДОДАВЦЯ, якщо ОРЕНДАР не сплачує орендну плату більше трьох місяців підряд.

5.3. Договір може бути достроково розірваний за ініціативою ОРЕНДАРЯ у випадках, зумовлених економічною неефективністю використання приміщення.

5.3.1. Вартість проведеного за рахунок ОРЕНДАРЯ ремонту при цьому не відшкодовується.

5.4. Про розірвання договору інша сторона письмово попереджається за 2 (два) місяці.

5.5. При припиненні договору ОРЕНДАР зобов'язується протягом одного місяця передати ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендоване майно в належному стані.

5.5.1. Про передачу приміщення складається акт.

5.5.2. ОРЕНДАР, який затримав повернення майна ОРЕНДОДАВЦЕВІ, несе ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження.

5.5.3. Якщо ОРЕНДАР не виконує обов'язку щодо повернення приміщення, ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право вимагати від ОРЕНДАРЯ сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за час прострочення.

5.6. Після закінчення строку дії договору оренди усі невіддільні від приміщення поліпшення, зроблені ОРЕНДАРЕМ, переходять у власність ОРЕНДОДАВЦЯ безкоштовно.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір вступає в силу з дня підписання і діє до "___" ____________ 20__ р.

6.2. Якщо за 3 місяці до спливу строку оренди жодна з сторін письмово не заявила про небажання продовжувати договір, договір вважається продовженим на тих самих умовах і на той самий строк.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Всі спори з приводу виконання або припинення цього договору, не врегульовані переговорами сторін, вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України .

7.2. Сторони вправі в період дії цього договору вносити в нього зміни.

7.2.1. Зміни до цього договору вносяться шляхом укладення додаткової угоди та набирають чинності з моменту належного її оформлення.

7.3. ОРЕНДАР є платником податку на прибуток на загальних підставах і платником податку на додану вартість.

7.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ є платником єдиного податку за ставкою 10 %.

7.5. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує ОРЕНДАР.

7.6. Зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 762, 764 Цивільного кодексу України сторонам роз'яснено.

7.7. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса ______________, а два інші видаються сторонам договору.

 

8. ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ПРОДАВЕЦЬ   _____________/___________________/

 

                                      М.П.

 

ПОКУПЕЦЬ     _____________/___________________/

 

                                      М.П.

 

 

          Місто _________________, ____________ року.

 

          Цей договір посвідчено мною, _____________________________________________, приватним нотаріусом ___________________ міського нотаріального округу.

 

          Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність Товариства з обмеженою відповідальністю _____________________ і Товариства з обмеженою відповідальністю _______________ та повноваження їх представників перевірено.

 

          Зареєстровано в реєстрі за №____________

 

          Стягнуто плату ____________

 

          Приватний  нотаріус  ______________

 

Скачать Договір оренди нежитлового приміщення
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (15)     Загружен: 4774     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>