Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір оренди автомобіля

Договір оренди автомобіля

раздел Оренда, лізинг / Аренда, лизинг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (27)     Загружен: 3778     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір оренди автомобіля Договор аренды автомобиля
Скачать Договір оренди автомобіля бесплатно

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ

 

м.______________

______________р.

 

________________________________, в особі ______________________________, що діє на підставі _____________, надалі іменується "Орендар", з одного боку, і

_________________________, іменований надалі "Орендодавець", з іншого боку, іменовані надалі "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає, а Орендар отримує в платне користування автомобіль марки ____________________________, державний номер _____________, рік випуску _____, колір _______________________, номер двигуна ________________, номер шасі ______________, номер кузова _______________, номер свідоцтва про реєстрацію автомобіля в органах ДАІ _________________, що належить Орендодавцю на праві власності згідно з технічним паспортом серія ____ № ____ від ____________ р.

Орендар зобов'язується повернути предмет оренди після закінчення терміну дії Договору.

Предмет оренди оснащений:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(наприклад: магнітофон, подушки безпеки, аптечка, вогнегасник, комплект інструментів / бажано з описом, можна в акті прийому-передачі / і т. п.).

1.2. Предмет оренди передається Орендарю для ____________________ (наприклад: службових поїздок персоналу орендаря, перевезення вантажів і т. п. на території України).

1.3. Термін оренди встановлюється з __________ р. по ________ р. Термін оренди може бути зменшений за погодженням сторін, за умови підписання додаткової угоди до цього Договору.

1.4. Предмет оренди вважається переданим в оренду та повернення з оренди з моменту оформлення відповідного акту прийому-передачі.

 

2. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1. Орендна плата становить ______________ грн. на місяць.

2.2. Підставою для оплати Орендодавцю послуг з оренди є акт про надання послуг, який підписується Сторонами не пізніше __ робочих днів після закінчення звітного місяця.

2.3. Оплата послуг з оренди здійснюється Орендарем протягом _____ банківських днів після підписання акту про надання послуг.

2.4. Орендодавцю перераховується (виплачується) сума, зазначена в п. 2.1, за винятком прибуткового податку.

2.5. Остаточний розрахунок і оплата послуг за Договором проводяться не пізніше 3-х банківських днів після розірвання (припинення) дії Договору пропорційно фактично використаним днях у відповідному (-щих) місяця (-зразках).

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Здійснювати перевірку використання Орендарем предмета оренди, не втручаючись у господарську діяльність Орендаря.

3.1.2. Пред'явити в суді вимогу про дострокове розірвання Договору, якщо Орендар:

- Користується предметом оренди не у відповідності з Договором або призначенням майна;

- Навмисно або з необережності погіршує стан майна;

- Не вніс орендну плату протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу.

3.2. Орендодавець зобов'язаний:

3.2.1. Після підписання цього Договору надати Орендарю предмет оренди за Актом прийому-передачі в технічно справному стані разом з іншими необхідними документами.

3.2.2. Ознайомити Орендаря з правилами технічної експлуатації предмета оренди.

3.2.3. Здійснювати інформаційне та консультаційне сприяння Орендареві щодо порядку правильної експлуатації предмета оренди.

3.2.4. У разі здійснення Орендарем за рахунок власних коштів, з письмового дозволу Орендодавця, поліпшень або переобладнання предмета оренди, які неможливо відокремити від останнього без заподіяння йому шкоди, Орендодавець зобов'язаний компенсувати Орендарю такі витрати, за умови їх документального підтвердження. У всіх інших випадках поліпшення компенсації Орендареві не підлягають.

3.2.5. Сплачувати до бюджету податок з власників транспортних засобів.

3.2.6. Проходити технічний огляд автомобіля в органах ДАІ, оформляти та сплачувати платежі, пов'язані з проходженням у встановлені терміни технічного огляду автомобіля.

3.3. Орендар має право:

3.3.1. За письмовим погодженням з Орендодавцем за рахунок власних коштів здійснювати переобладнання, технічне переоснащення, поліпшення предмета оренди.

3.3.2. У разі вироблених з письмового дозволу Орендодавця технічного переоснащення, переобладнання або поліпшення предмета оренди вимагати від Орендодавця відшкодування зроблених для цієї мети необхідних витрат, за умови документального підтвердження останніх. Відшкодування цих витрат, тільки за письмовою угодою сторін, може здійснюватися за рахунок платежів за оренду.

3.3.3. Залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого приміщення, зроблені за рахунок його власних коштів, якщо вони можуть бути відділені від предмета оренди без заподіяння йому шкоди.

3.3.4. Пред'явити в суді вимогу про дострокове розірвання Договору оренди, якщо предмет оренди в силу обставин, за які Орендар не відповідає, виявиться в стані, негідний для користування.

3.4. Орендар зобов'язаний:

3.4.1. Утримувати предмет оренди в технічно справному стані. Здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля (у тому числі заміну шин та акумулятора) з придбанням для цієї мети запасних частин і деталей.

3.4.2. Забезпечувати охорону предмета оренди.

3.4.3. Провадити за свій рахунок поточний ремонт предмета оренди. Поточний ремонт підлягає проведення кожні ____ місяців.

3.4.4. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

3.4.5. У разі пошкодження предмета оренди з вини Орендаря відшкодувати Орендодавцю у повному обсязі збитки, пов'язані з таким ушкодженням.

3.4.6. Надавати Орендодавцю автомобіль для проходження технічного огляду в органах ДАІ.

3.4.7. Виробляти заправку автомобіля паливно-мастильними матеріалами.

3.4.8. Сплачувати до бюджету збір за забруднення навколишнього середовища.

 

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТУ ОРЕНДИ

4.1. Протягом трьох календарних днів з моменту закінчення терміну дії цього Договору, а так само розірвання або припинення дії цього Договору, передати Орендодавцю предмет оренди, що оформляється Актом прийому-передачі, аналогічним тому, який складався при передачі предмета оренди від Орендодавця Орендарю.

4.2. Предмет оренди повинен бути переданий Орендодавцю у справному стані разом з іншими необхідними документами.

4.3. У разі якщо поліпшення предмета оренди здійснені Орендарем без згоди Орендодавця і при неможливості їх відділення без шкоди для предмета оренди вартість таких поліпшень компенсації не підлягає.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. При порушенні Орендарем правил використання предмета оренди згідно з умовами цього Договору відповідно до чинного законодавства України Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю що виникли при цьому збитки в установленому законом порядку.

5.2. У разі порушення Орендарем строків внесення орендної плати за цим Договором останній сплачує Орендодавцю пеню в розмірі ___% за кожен день прострочення, нарахованих на суму заборгованості, але не більше максимального розміру пені, встановленого чинним законодавством України.

5.3. У разі порушення Орендарем строків повернення предмета оренди Орендодавцю Орендар сплачує Орендодавцю неустойку в розмірі ________ грн. за кожен день прострочення передачі.

 

6. ТЕРМІН ОРЕНДИ І ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.2. Зміна умов Договору, його розірвання в односторонньому порядку і припинення можливі тільки за згодою сторін або в судовому порядку.

6.3. Ваші зміни та доповнення розглядаються сторонами протягом 20 днів і оформляються додатковою угодою, що буде невід'ємною частиною цього Договору. Одностороння відмова від виконання Договору не допускається, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

6.4. Умови Договору зберігають силу протягом всього терміну дії Договору і у випадках, коли після його укладення законодавством України будуть встановлені правила, які погіршують становище сторін Договору.

6.5. Дія Договору оренди припиняється у разі:

            - Загибелі предмета оренди;

            - За згодою сторін;

            - За рішенням суду;

            - Ліквідації Орендаря;

            - Закінчення терміну дії Договору.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Суперечки, що виникли при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Під переговорами сторони не мають на увазі обов'язковість досудового врегулювання спорів. Неврегульовані спори вирішуються в установленому законодавством України порядку.

 

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком непереборної сили, а саме стихійного лиха (злива, град, гроза, землетрус), страйки, війни, актів органів державної влади, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. При цьому термін виконання зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли ці обставини. Перелік форс-мажорних обставин, які вказані в цьому пункті, є вичерпним і останні повинні підтверджуватися висновком Торгово-промислової палати м. ____________.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір складений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

9.2. Сторони домовляються, що з усіх питань оренди вони керуються цим Договором. Норми Закону України "Про оренду державного та комунального майна" не застосовується до оренди майна, врегульованій положеннями цього Договору.

9.3. Всі виправлення до тексту цього Договору мають юридичну силу тільки за умови підписання додаткової угоди до цього Договору.

9.4. Орендар не має права передавати в суборенду предмет оренди без письмового на те дозволу Орендодавця і не погодивши відповідний проект договору суборенди з останнім.

 

10. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

Скачать Договір оренди автомобіля
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.7 (27)     Загружен: 3778     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>