Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір іпотеки

Договір іпотеки

раздел Застава / Залог
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 642     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір іпотеки Договор ипотеки
Скачать Договір іпотеки бесплатно

 

ДОГОВІР ІПОТЕКИ

 

м.______________

______________р.

 

____________________________, код ЄДРПОУ ____________ (надалі іменується "Іпотекодавець") в особі _______________________, що діє на підставі ____________________, з однієї сторони, та

__________________________, код ЄДРПОУ ____________ (надалі іменується "Іпотекодержатель") в особі _______________________, що діє на підставі ____________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір іпотеки (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором Іпотекодержатель має право у разі порушення Іпотекодавцем своїх обов'язків за Основним договором одержати задоволення своїх вимог за Основним договором за рахунок передбаченого в ст. 4 цього Договору майна, яке передається в іпотеку за цим Договором (надалі іменується "предмет іпотеки"), переважно перед іншими кредиторами Іпотекодавця.

1.2. Під "Основним договором" в цьому Договорі розуміється Договір ___________________ № _____ від __________ р., укладений між Іпотекодавцем (в Основному договорі іменується "_____________") та Іпотекодержателем (в Основному договорі іменується "_____________").

1.3. Заставна за цим Договором не випускається.

1.4. За рахунок предмета іпотеки Іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за Основним договором в повному обсязі, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-яке збільшення цієї суми у відповідності до Основного Договору.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ІПОТЕКОЮ

2.1. Іпотекою, що виникає на підставі цього Договору, забезпечується виконання Іпотекодавцем його обов'язків перед Іпотекодержателем, які визначені у ст. ___ Основного договору і полягають у ____________________________.

2.2. Розмір зобов'язання, що забезпечується іпотекою відповідно до цього Договору, складає ___ грн.

2.3. Зобов'язання, що забезпечується іпотекою відповідно до цього Договору, повинно бути виконано в строк _________ шляхом __________.

 

3. ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ

3.1. Предметом іпотеки є ____________________________________________.

3.2. Предмет іпотеки знаходиться за адресою: _______________________________________________.

3.3. Характеристика та ознаки предмета іпотеки, його реєстраційні дані:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

3.4. Узгоджена за цим Договором вартість предмета іпотеки складає:

____________________________________________________________________ грн.

3.5. Іпотекодавець гарантує, що предмет іпотеки належить йому на праві власності, що підтверджується _____________________, може бути ним відчужений і на нього у відповідності до чинного законодавства України може бути звернене стягнення, а також гарантує те, що предмет іпотеки не є предметом попередньої застави (іпотеки) та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими третіми особами, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІПОТЕКОДАВЦЯ

4.1. Іпотекодавець має право володіти та користуватися предметом іпотеки відповідно до його цільового призначення, одержувати від предмета іпотеки продукцію, плоди і доходи.

4.2. При користуванні предметом іпотеки Іпотекодавець повинен не допускати погіршення стану предмета іпотеки та зменшення його вартості понад норми його звичайної амортизації (зносу).

4.3. Іпотекодавець зобов'язаний створювати належні умови для збереження предмета іпотеки, які виключають його пошкодження, знищення; своєчасно та за власний кошт здійснювати поточний ремонт предмета іпотеки.

4.4. Іпотекодавець не має права відчужувати предмет іпотеки без згоди на те Іпотекодержателя, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

4.5. У відповідності до п.п. ___ Основного договору Іпотекодавець має право достроково виконати зобов'язання, що забезпечується іпотекою відповідно до цього Договору.

4.6. Іпотекодавець має право передавати предмет іпотеки в оренду, в спільну діяльність, лізинг, користування третім особам виключно за згодою Іпотекодержателя, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

4.7. Іпотекодавець за умови одержання попереднього письмового повідомлення Іпотекодержателя зобов'язується допускати уповноважених представників Іпотекодержателя до місця розташування предмета іпотеки з метою перевірки предмета іпотеки в натурі (його наявності та стану, умов збереження та користування предметом іпотеки), а також не перешкоджати Іпотекодержателеві у здійсненні ним відповідних документальних перевірок.

4.8. Наступна іпотека предмета іпотеки __________________ (допускається, допускається за згодою Іпотекодержателя, не допускається)

4.9. Іпотекодавець зобов'язаний застрахувати іпотеку на умовах, визначених чинним законодавством України.

4.10. Іпотекодавець зобов'язується сплачувати передбачені чинним законодавством України податки та збори, інші обов'язкові платежі, а також будь-які інші витрати, пов'язані з предметом іпотеки.

4.11. Іпотекодавець несе відповідальність за ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) предмета іпотеки.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню.

6.2. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

6.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.2 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.6. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені їх печатками та нотаріально посвідчені.

7.5. Реєстрація іпотеки, що виникає на підставі цього Договору, здійснюється Іпотекодержателем у передбаченому чинним законодавством України порядку.

7.6. Реєстрація відомостей про зміни іпотеки за цим Договором здійснюється у порядку передбаченому чинним законодавством України.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Скачать Договір іпотеки
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 642     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>