Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір поставки товарів (медикаментів) з додатком та актом про розмір та виплату бонусів

Договір поставки товарів (медикаментів) з додатком та актом про розмір та виплату бонусів

раздел Купівля-продаж / Купля-продажа
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.5 (2)     Загружен: 753     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір поставки товарів (медикаментів) з додатком та актом про розмір та виплату бонусів Договор поставки товаров (медикаментов) с приложением и актом о размере и выплате бонусов
Скачать Договір поставки товарів (медикаментів) з додатком та актом про розмір та виплату бонусів бесплатно

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ ТОВАРІВ

(медикаментів)

 

м.______________

______________р.

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:  Товариство з обмеженою відповідальністю «___________»(платник податку на прибуток на загальних підставах), в особі Генерального директора ___________________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ПОКУПЕЦЬ:Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________»(платник податку на прибуток на загальних підставах), в особі Директора ____________________, діючого на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі іменуються – «Сторони», а кожна окремо «Сторона» уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором – ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується систематично передавати (постачати) у зумовлені строки (строк) ПОКУПЦЕВІ Товари, у кількості, асортименті і по цінах, згідно з накладними, що є невід’ємними частинами цього Договору, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти вказані Товари і своєчасно сплатити за них певну грошову суму на умовах цього Договору. Товари належать ПОСТАЧАЛЬНИКУ на праві власності, не закладені, не арештовані і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше не узгоджено Сторонами додатково.

1.2. Вартість даного Договору складається з суми вартості партій Товарів, поставлених ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом строку дії даного Договору. Ціна Товарів та загальна вартість Договору визначається згідно видаткових накладних, які є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Предметом поставки є лікарські засоби.

 

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ

2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість Товарів у цілому. Якість Товарів, що постачається повинна відповідати нормативним документам, діючим в Україні стандартам і підтверджуватися супроводжуючими Товари документами, передбаченими чинним законодавством.

2.2. Упаковка повинна забезпечувати повне збереження Товарів від усякого роду пошкоджень і псування при перевезенні його будь-якими видами транспорту з урахуванням перевантажень у дорозі, а також тривалого зберігання. Маркування Товарів повинно відповідати вимогам чинного законодавства України.

Товари повинні бути надані в тарі та(або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, а в разі їх відсутності – способом, що забезпечує зберігання Товарів під час звичайних умов зберігання та транспортування. ПОСТАЧАЛЬНИК за власний рахунок забезпечує пакування Товарів, необхідне для перевезення Товарів (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно надавати у розпорядження Товарів з таким ж характеристиками, що обумовлені Договором, без упаковки). Упаковка повинна містити належне маркування, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

2.3. Вартість тари та упаковки включається в ціну Товарів, що постачаються.

2.4. Сторони домовилися: вимоги по поверненню тари не заявляти, якщо інше не обговорено додатково.

 

3. ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ

3.1. Товари повинні відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент їх постачання залишалося не менш ніж 80% (вісімдесят відсотків) від їх загального терміну придатності.

 

4. ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Товари, за даним Договором, постачаються окремими партіями у відповідності з накладними (специфікаціями) на основі узгоджених заявок ПОКУПЦЯ. Заявка надається за допомогою будь-якого засобу зв’язку.

4.1.1.Враховуючи, що поставка партій Медикаментів здійснюється Продавцем шляхом централізовано-кільцевих перевезень, та, керуючись п.13 «Інструкції про порядок реєстрації наданих, повернених та використаних довіреностей на отримання цінностей», затвердженої Наказом Мінфіну України від «16» травня 1996 року №99, Покупець наділяє правом від його імені отримувати без довіреності Медикаменти, поставлені Продавцем, своїх матеріально-відповідальних робітників.

4.2. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен розглянути заявку ПОКУПЦЯ у строк не більше 24 (двадцять чотири) години з моменту її отримання, та надати письмове повідомлення про те що заявка прийнята повністю, частково (в якій частині), з цього моменту заявка вважається узгодженою. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК не має можливості виконати поставку на умовах викладених у заявці, ПОСТАЧАЛЬНИК повинен письмово відмовити в заявці (з викладом причин такої відмови).

4.3. Товар повинен бути наданий ПОКУПЦЕВІ протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати узгодження заявки ПОКУПЦЯ, якщо інше не узгоджено Сторонами додатково.

4.4.  Датою поставки Товарів є дата приймання ПОКУПЦЕМ партії Товарів.

4.5. Перехід права власності на Товари відбувається в момент прийняття представником ПОКУПЦЯ партії Товарів. Доказом прийняття партії Товарів є накладна оформлена належним чином та підписана уповноваженими особами. Право власності на поставлені Товари переходить до ПОКУПЦЯ в момент отримання Товарів від ПОСТАЧАЛЬНИКА (Перевізника) за належно оформленою видатково-прибутковою накладною.

4.6. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування Товарів, що постачається переходить до Покупця одночасно з виникненням у нього права власності.

4.7. ПОКУПЕЦЬ має право відмовитися прийняти Товари від ПОСТАЧАЛЬНИКА, якщо умови не відповідають умовам зазначеним у узгодженій заявці.

4.8. Товари поставляються ПОКУПЦЮ на умовах поставки DDP (в редакції Інкотермс-2000), склад ПОКУПЦЯ в місті Києві. По письмовому узгодженню Сторін Товари або їх частина може бути поставлена на умовах EXW склад ПРОДАВЦЯ (в редакції Інкотермс-2000).

 

5. ЦІНА. ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. ПОКУПЕЦЬ оплачує поставлені ПОСТАЧАЛЬНИКОМ Товари за цінами, зазначеними у накладних, що є невід’ємними частинами цього Договору.

5.2. Ціни, вказані в накладних, включають вартість відвантаження, пакування, маркування.

5.3. Оплата за Товари проводиться у строк, який зазначений у видаткових накладних на кожну партію Товарів.

5.4. Ціни, які вказані в накладній на окрему партію Товарів є узгодженими між Сторонами і не можуть бути змінені в односторонньому порядку.

 

6. УМОВИ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

6.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний передати ПОКУПЦЕВІ Товари в асортименті, кількості, погодженими Сторонами. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК передав Товари в асортименті, що не відповідає умовам даного Договору, ПОКУПЕЦЬ має право відмовитись від його прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

6.2. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК передав ПОКУПЦЕВІ частину Товарів, асортимент яких відповідає умовам Договору, і частину з порушенням асортименту, Покупець має право на свій вибір:

6.2.1. прийняти частину Товарів, що відповідає умовам Договору, і відмовитись від решти Товарів;

6.2.2. відмовитись від усіх Товарів;

6.2.3. вимагати заміни частини Товарів, що не відповідає асортименту, товаром в асортименті, який встановлено даним Договором;

6.2.4. прийняти всі Товари.

6.3. Приймання Товарів за кількістю та якістю здійснюється Сторонами відповідно до Інструкції про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р. №П-6 та Інструкції про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 р. №П-7.

6.4.Товари вважаються зданим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і прийнятим ПОКУПЦЕМ:

а) відносно кількості – відповідно до накладної, що підтверджується підписом представника ПОКУПЦЯ на всіх примірниках накладної;

б) відносно якості – згідно з сертифікатом якості виробника та іншими супровідними документами.

6.5. Строки пред’явлення претензій ПОКУПЦЕМ:

- по кількості – протягом 7 (семи) календарних днів з моменту постачання Товарів;

- за якістю – протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня встановлення ПОКУПЦЕМ у належному порядку недоліків поставлених йому Товарів, але в межах встановленого терміну придатності, при умові додержання ПОКУПЦЕМ встановлених умов збереження.

6.6. Якщо Товари, поставлені ПОКУПЦЕВІ, або його частина виявиться невідповідної якості та/або не відповідає умовам Договору, то він підлягає заміні ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання акту про виявлені недоліки. Строк оплати таких Товарів обчислюється з моменту їх заміни на якісні.

Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК не має можливості замінити неякісні Товари, то він повертає ПОКУПЦЕВІ вартість цих Товарів протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання акту про виявлені недоліки.

 

7. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє до ______ року. Дія цього Договору автоматично продовжується на 1 (один) рік при відсутності письмової заявки однієї із Сторін на розірвання даного Договору за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну дії Договору.

7.2. У випадку, якщо жодна із Сторін за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії даного Договору, не повідомить другу Сторону про припинення його умов, Договір вважається автоматично пролонгованим на наступний рік на тих же умовах.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. ПОКУПЕЦЬ за даним Договором несе наступну відповідальність:

- за затримку оплати Товарів більше строку, обумовленого в п.5.3. даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

8.2. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК порушить строки поставки зазначені в п. 4.3. даного Договору, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати від ПОСТАЧАЛЬНИКА пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Товарів, щодо яких є прострочення, за кожен день прострочення.

8.3. Кожна із Сторін, яка вважає, що її права були порушені, має право зажадати відшкодування усіх можливих збитків, у тому числі і неодержаний прибуток. Сторона, яка порушила своє зобов’язання або напевно знає, що порушить його при настанні строку виконання, повинна не пізніше трьох днів з початку їх виникнення повідомити про це другу Сторону. В іншому випадку ця Сторона позбавляється права посилатися на невжиття другою Стороною заходів щодо запобігання збиткам та вимагати відповідного зменшення розміру збитків.

8.4. Сторони звільняються від відповідальності за порушення Договору у разі дії форс-мажорних обставин (стихійні лиха, військові дії, втручання органів влади у т.ч. заборони експорту-імпорту товарів, прийняття актів нормативного/ненормативного характеру і т.п.). У цих випадках строк виконання зобов’язань за даним Договором відсувається на термін цих обставин. У разі виникнення таких обставин одна Сторона зобов’язана інформувати другу Сторону не пізніше 3 (трьох) календарних днів з початку їх виникнення. Факт настання і закінчення форс-мажорних обставин повинен бути підтверджено довідкою Торгово-промислової палати. Якщо ці обставини діють більше, ніж три місяці, то Сторони мають право відмовитись від подальшого виконання Договору. Неповідомлення про виникнення форс-мажорних обставин, не звільняє від відповідальності за порушення умов даного Договору.

 

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Усі спори між Сторонами, по яких не була досягнута згода, вирішуються відповідно до чинного законодавства України в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

9.2. При цьому Сторони домовились обов’язково застосовувати претензійний порядок досудового урегулювання суперечок, відповідно до розділу 2 Господарського процесуального кодексу України.

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Зміни і доповнення до цього Договору дійсні при умові, що вони оформлені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін. Всі зміни і доповнення до Договору, оформлені належним чином, є його невід’ємною частиною цього Договору.

10.2. Цей Договір підписаний у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором будь-якою Стороною до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.5. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують факт досягнення згоди по всім істотним умовам поставки.

10.6. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

 

11. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до Договору № __________від _____________р.

 

м.______________

______________р.

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:  Товариство з обмеженою відповідальністю «___________»(платник податку на прибуток на загальних підставах), в особі Генерального директора ___________________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ПОКУПЕЦЬ:Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________»(платник податку на прибуток на загальних підставах), в особі Директора ____________________, діючого на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі іменуються – «Сторони», а кожна окремо «Сторона» уклали дану додаткову угоду про таке:

 

Беручи до уваги, що передбачені цією Додатковою угодою (далі за текстом – Угода) Бонуси спрямовані на встановлення, зміцнення й підтримку провідних позицій на ринку лікарських засобів, які забезпечуються розширенням ринкової частки, побудовою ефективної системи збуту, зниженням рівня витрат, формуванням стійкого попиту на товари Постачальника у споживачів, що в остаточному підсумку повинно значно збільшити обсяг продажів і, відповідно, прибуток Сторін, сторони прийшли до наступних додаткових умов:

 

1. ЦІЛІ НАДАННЯ БОНУСІВ

1.1. Метою надання Бонусів, передбачених цією Угодою, є стимулювання Покупця у випадку виконання ним встановлюваних Постачальником критеріїв з обсягу закупівель Товарів.

2. ВИДИ БОНУСІВ ТА ЇХ РОЗМІРИ

2.1. Бонуси надаються у вигляді фінансової знижки за виконання Покупцем встановленого Постачальником об’єму закупок Товарів за звітний період. Під звітним періодом Сторони розуміють – квартал.

Розмір Бонусів становить - ________%.

 

ПЕРІОД

ОБ’ЄМ ЗАКУПОК (грн.)

РОЗМІР БОНУСІВ (грн.)

 

 

 

 

Бонуси розраховуються від загальної вартості закуплених Товарів, без врахування ПДВ.

План закупок представляє собою суму, на яку Покупець повинен купити у Продавця Товарів, за цінами Продавця, що діяли на дату купівлі Покупцем відповідної партії Товарів.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ БОНУСІВ

3.1. Зобов'язання Продавця по виплаті Бонусів, передбачених цим Положенням, виникають на підставі виконання Покупцем умов, передбачених Договором №_________від _____________ року

3.2. Бонуси, передбачені даною Угодою, виплачуються на підставі Акту про виплату Бонусів, що підписується Сторонами по формі згідно з Додатком № 1. Акт надається Постачальником шляхом поштового, електронного або факсимільного зв’язку. Акт має бути підписаний обома Сторонами не пізніше останнього робочого дня звітного періоду. Підписаний Сторонами Акт підтверджує фактичне виконання Покупцем умов даної Угоди для надання Бонусів, а також затверджує загальний розмір таких Бонусів.

3.3. Форми виплати Бонусів Покупцю визначаються Сторонами. Виплата бонусів здійснюється на розрахунковий рахунок Покупця протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту про виплату Бонусів.

 Сторони мають право припинити зобов’язання з виплати Бонусів шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, на підставі Акту про зарахування зустрічних вимог, який підписується Сторонами.

3.4. Права та обов'язки Сторін, викладені в даній Угоді, не можуть розглядатися як такі, що створюють агентські або комісійні відносини між Постачальником і Покупцем.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 1

до Договору № __________ від ___________ року

 

ЗАТВЕРДЖЕНА СТОРОНАМИ ФОРМА

Акту про розмір та виплату Бонусів

 

АКТ

про розмір та виплату Бонусів

 

м.______________

______________ р.

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:  Товариство з обмеженою відповідальністю «__________», в особі директора _______________________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ПОКУПЕЦЬ:Товариство з обмеженою відповідальністю «________________», в особі директора _________________________, діючого на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі іменуються – «Сторони», а кожна окремо «Сторона» склали цей Акт про наступне:

 

1. Відповідно до Додаткової угоди № ____ від _____________ року, Сторони погодили наступні розміри Бонусів за період з _______________ р. по ______________ р. (надалі – «Період»):

 

Найменування та зміст Бонусів

База для нарахування Бонусів

Розмір Бонусів

у %

у гривнях

Бонус за виконання плану

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

2. Загальна сума Бонусів, що сплачується Продавцем Покупцю за Період, становить _______% - _______________________________________ грн..

3. Цей Акт складений у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної Сторони.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА

 

 

ВІД ПОКУПЦЯ

 

 

 

Скачать Договір поставки товарів (медикаментів) з додатком та актом про розмір та виплату бонусів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.5 (2)     Загружен: 753     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>