Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Заява до ДКРРФП про перевірку правдивості наданих Страховою компанією даних

Заява до ДКРРФП про перевірку правдивості наданих Страховою компанією даних

раздел Заяви / Заявления
раздел Заяви, клопотання / Заявления, ходатайства
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 1123     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Заява до ДКРРФП про перевірку правдивості наданих Страховою компанією даних Заявление ГКРРФУ о проверке правдивости предоставленных Страховой компанией данных
Скачать Заява до ДКРРФП про перевірку правдивості наданих Страховою компанією даних бесплатно

 

 

Заступнику голови

ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ

 РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Левченко В.

 

Заявник: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

 

 

ЗАЯВА

 

___________ року я звернувся до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (далі – ДКРРФП) із заявою про втручання в відносини між мною та Страховою компанією __________________________. На дану заяву мною було отримано відповідь ДКРРФП за № ________ від ___________ року в якій зазначалось, що Страхова компанія ______________________ на підставі отриманих документів було прийнято рішення про виплату страхового відшкодування та складено страховий акт від ___________ р. за № ___________. Також у відповіді зазначалось, що відповідно до платіжного доручення від ___________ року № ___________ мені було перераховано суму страхового відшкодування у розмірі 37351,37 гривень.

В свою чергу, можу зазначити наступне. Жодних рішень а також жодних актів стосовно мого страхового випадку від Страхової компанії ______________________ я не отримував, хоча такий обов’язок Страховика, письмово повідомляти про прийняте рішення, передбачений діючим законодавством. Телефоном мені повідомили, що я можу отримати страхове відшкодування в розмірі 7026,50 грн. (але ніяк ні 37351,37 грн., як зазначає Страховик) у відділенні банку Аваль. Даний факт підтверджується повідомленням про отримання переказу фізичними особами, а також заявою на видачу готівки (копії додаються). Більш того, не зрозуміло чому Страховик, при передбаченому законом ліміті страхового відшкодування в 25500,00 грн. та ринковій вартості мого автомобіля близько 20000,00 грн., раптом вирішив заплатити суму в розмірі 37351,37 грн.

Таким чином, виходить що Страхова компанія _________________________ надало ДКРРФП неправдиву інформацію стосовно прийнятого рішення та виплати відшкодування щодо мого страхового випадку або недоплатило мені суму в розмірі 30324,87 грн. Що в будь-якому випадку є грубим порушенням діючого законодавства.

           

            Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», положенням про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України прошу перевірити правдивість наданих Страховою компанією __________________________ даних та, у разі підтвердження  своїм розпорядженням зобов’язати Страховика провести зі мною повний розрахунок. У разі встановлення з боку Страхової компанії ______________________________ порушень діючого законодавства – зобов’язати Страховика вжити заходів щодо усунення порушень з притягненням до відповідальності відповідних осіб.

 

ДОДАТОК:

  1. Копія звернення від __________ року
  2. Копія відповіді № ___________ від ____________ року.
  3. Копія повідомлення про отримання переказу фізичними особами.
  4. Копія заяви про видачу готівки.
  5. Витяг з експертного висновку.

  

 

____________ року                                                  __________________

 

 

 

_____________________________________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України

 

3. Основними завданнями Комісії у межах її повноважень є:

- здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері;

- захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування заходів впливу з метою запобігання порушенням законодавства на ринках фінансових послуг та їх припинення;

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань та у межах своєї компетенції:

16) здійснює контроль за достовірністю інформації, що надається учасниками ринків фінансових послуг;

31) здійснює контроль за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов'язань перед страхувальниками;

46) надсилає фінансовим установам і саморегулівним організаціям обов'язкові до виконання розпорядження щодо усунення порушень законодавства про фінансові послуги та вимагає надання необхідних документів;

47) надсилає матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, які стали відомі під час проведення перевірок;

49) звертається до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про фінансові послуги;

 

5. Комісія має право в межах своїх повноважень:

5) вимагати від посадових осіб фінансових установ, діяльність яких підлягає регулюванню і нагляду з боку Комісії, надання пояснень, необхідної інформації та документів;

12) застосовувати до фінансових установ, які не додержуються законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, такі заходи впливу:

- зобов'язати порушника вжити заходів до усунення порушення;

- вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;

- накладати штрафи відповідно до закону;

- тимчасово зупиняти дію або анулювати ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

- відсторонювати керівництво від управління фінансовою установою та призначати її тимчасову адміністрацію;

- затверджувати план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;

- порушувати питання про ліквідацію фінансової установи;

 

 

Витяги з  ЗАКОНУУКРАЇНИ«Про обов'язкове страхування цивільно-правовоївідповідальності власників наземних транспортних засобів»

 

 

     Стаття 35. Заява про страхове відшкодування

     35.1. Для отримання страхового відшкодування особа,  яка  має

право  на  відшкодування,  подає  страховику  (або  якщо страховик

невідомий  -  МТСБУ)  відповідну  заяву.  У  заяві   про   виплату

страхового відшкодування має міститися:

 

     а) найменування  страховика,  до  якого подається заява,  або

МТСБУ;

 

     б) назва (для юридичної особи),  прізвище,  ім'я, по батькові

(для  фізичної  особи)  заявника,  його місцезнаходження або місце

проживання;

 

     в) зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування завданих

збитків;

 

     г) інформація   про   вже  здійснені  взаєморозрахунки  осіб,

відповідальність яких застрахована, та потерпілих;

 

     ґ) обставини,  якими  заявник  обґрунтовує  свою  вимогу,  та

докази, що підтверджують її відповідно до законодавства;

 

     д) розмір шкоди;

 

     е) підпис заявника і дата подання заяви.

 

     35.2. До  заяви  додаються  довідки  про дорожньо-транспортну

пригоду,  довідки  відповідних  закладів  охорони  здоров'я   щодо

тимчасової   втрати  працездатності  або  довідки  спеціалізованих

установ   про   встановлення   стійкої    втрати    працездатності

(інвалідності)  у  разі її виникнення,  інші документи,  які мають

відношення до  даної  дорожньо-транспортної  пригоди,  завірені  у

встановленому порядку.

 

     35.3. Страховик зобов'язаний надавати консультаційну допомогу

заявнику при складанні заяви та на прохання заявника  зобов'язаний

ознайомити  його  з  відповідними  нормативними актами та порядком

обчислення страхового відшкодування.

 

 

     ( Пункт 35.4 статті 35 виключено на підставі Закону N 2902-IV

( 2902-15 ) від 22.09.2005 )

 

     Стаття 36. Рішення страховика

     36.1. Після розгляду страховиком наданих  йому  визначених  у

статті 35 цього Закону документів про дорожньо-транспортну пригоду

страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або

відмову у виплаті страхового відшкодування.

 

     36.2. Протягом   трьох   робочих   днів   з   дня   прийняття

відповідного рішення  страховик  зобов'язаний  направити  заявнику

письмове повідомлення щодо прийнятого рішення.

 

     36.3. Якщо  особа,  яка має право на отримання відшкодування,

не  задоволена  рішенням  страховика   щодо   виплати   страхового

відшкодування,  вона має право подати до МТСБУ скаргу про перегляд

вищезазначеного  рішення.   Якщо   прийняте   МТСБУ   рішення   не

задовольняє  таку  особу,  то  вона має право подати позов до суду

щодо відшкодування шкоди в установленому законом порядку.

 

     Стаття 37. Порядок виплати страхового відшкодування

     37.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється  протягом

одного  місяця  з дня отримання страховиком визначених у статті 35

цього Закону документів або в  строки  та  в  обсягах,  визначених

рішенням суду.

 

     37.2. За   кожен   день   прострочення   виплати   страхового

відшкодування з вини страховика або МТСБУ особі,  яка має право на

отримання  такого  відшкодування,  сплачується  пеня  з розрахунку

подвійної облікової ставки Національного банку України,  яка діє у

період, за який нараховується пеня.

 

     37.3. При    вирішенні   питання   про   виплату   страхового

відшкодування у зв'язку із заподіяною особі шкодою  страховик  має

право  письмово вимагати від відповідного закладу охорони здоров'я

відомості про діагноз,  лікування та прогноз хвороби  потерпілого,

використовувати  висновки  судово-медичної експертизи,  а також за

необхідності отримати додаткову інформацію,  направити потерпілого

на медичне обстеження,  відшкодовуючи всі пов'язані з цим витрати.

Відомості,  отримані страховиком про діагноз, лікування та прогноз

захворювання потерпілого, є конфіденційними.

 

     37.4. Страховик  має  право  здійснювати  виплату  страхового

відшкодування  безпосередньо  потерпілим  або  погодженим  з  ними

підприємствам,  установам  та  організаціям,  що надають послуги з

ремонту пошкодженого майна,  лікування потерпілих та інші послуги,

пов'язані з відшкодуванням збитків. Страховик здійснює компенсацію

витрат   страхувальника   або   особи,    відповідальність    якої

застрахована,  у  разі,  коли  такі витрати здійснюються за згодою

страховика.  Якщо страхувальник або особа,  відповідальність  якої

застрахована,  здійснили  такі витрати без попереднього погодження

із страховиком,  страховик має право відмовити у компенсації таких

витрат  або  зменшити  їх розмір з урахуванням вимог законодавства

України про порядок відшкодування такої шкоди.

 

   
Скачать Заява до ДКРРФП про перевірку правдивості наданих Страховою компанією даних
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 1123     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>